# am/102016049.xml.gz
# dyu/102016049.xml.gz


(src)="1"> ከዓለም አካባቢ
(trg)="1"> DUNIƝA KA KIBARO

(src)="2"> ከሌሎች ጋር ያለንን ግንኙነት በተመለከተ ምክር ማግኘት ብትፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ ምርጫህ ነው ወይስ የመጨረሻ ?
(trg)="2"> N’i be ladiliw ɲinina jɛnɲɔgɔnya koo la , yala i bena i ɲɛsin Bibulu ka ladiliw lo ma fɔlɔ wala i bena i ɲɛsin fɛɛn wɛrɛ lo ma ?

(src)="3"> በውስጡ የሰፈረው ጥንታዊ ጥበብ በቅርቡ ከተደረሰባቸው የምርምር ውጤቶች ጋር ያለውን ዝምድና ተመልከት ።
(trg)="3"> Lɔnnikɛlaw be min fɔ jɛnɲɔgɔnya koo la bi , an k’o suma ni Bibulu ka ladiliw ye .
(trg)="4"> Sɛgɛsɛgɛri dɔ kɛra saan 2014 la .

(src)="4"> በ2014 የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ከ18 - 25 ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙት ወጣቶች 61 በመቶ የሚሆኑት ከጋብቻ በፊት የሚፈጸም ወሲብ “ ሕንድ ውስጥ መነጋገሪያ ጉዳይ መሆኑ ቀርቷል ” የሚል እምነት አላቸው ።
(trg)="5"> O b’a yira ko kanbele ni sunguru minw sii ye saan 18 - 25 , olu kɛmɛ kan mɔgɔ 61 b’a miiri ko ka cɛnimusoko kɛ k’a sɔrɔ i ma furu fɔlɔ o tɛ basi ye Ɛndi jamana na .

(src)="5"> በሙምባይ የሚኖር አንድ ሐኪም ለሂንዱስታን ታይምስ እንደገለጸው ከሆነ በእሱ አመለካከት “ ወጣቶች የፍቅር ግንኙነት ጀመሩ ማለት ትዳር ለመመሥረት አስበዋል ማለት አይደለም ። ”
(trg)="6"> Bombay dugu la , dɔgɔtɔrɔcɛ dɔ y’a fɔ ko : “ Kanbelew ni sunguruw be jarabikow kɛ k’a sɔrɔ u tɛ miiri furu koo la .
(trg)="7"> A be se ka kɛ suu kelen koo ye , wagati damanin wala u be se ka sigi ɲɔgɔn fɛ i ko furuɲɔgɔnmaw k’a sɔrɔ u ma furu .

(src)="6"> ግንኙነታቸው የአንድ ቀን አዳርም ሆነ የፍቅር ግንኙነት አሊያም አብሮ መኖር ፣ ዓላማቸው ጥምረቱን ለቁም ነገር ማብቃት አይደለም ።
(trg)="8"> O bɛɛ la , u yɛrɛ tɛ miiri furuko la . ” — Hindustan Times .
(trg)="9"> MIIRI K’A FILƐ : Cɛnimusoko banaw , dusukasiko minw ɲɛsinna jarabikow ma , o koow ka teli ka jɔn lo sɔrɔ ?

(src)="7"> ሊታሰብበት የሚገባ ነጥብ ፦ ለአባለዘር በሽታዎችና ለስሜት ቀውስ የሚዳርገው ፣ የፆታ ግንኙነት ከጋብቻ በፊት መፈጸም ነው ወይስ ከጋብቻ በኋላ ? — 1 ቆሮንቶስ 6 : 18
(trg)="10"> Mɔgɔ minw be cɛnimusokow kɛ ka sɔrɔ u ma furu wala minw b’o kɛ furu kɔnɔ ? — 1 Korɛntikaw 6 : 18 .

(src)="8"> ከቤተሰብ አባላት ጋር በተደጋጋሚ የሚፈጠር ጭቅጭቅ በመካከለኛው ዕድሜ ላይ የመሞት አጋጣሚን በእጥፍ ይጨምራል ።
(trg)="11"> Mɔgɔ minw be sɔsɔli kɛ n’u somɔgɔw ye tuma bɛɛ , o tigiw ka teli ka sa k’a to u sii be saan 35 ni 50 ɲɔgɔn cɛ .
(trg)="12"> Copenhague ka inivɛrsite ka sɛgɛsɛgɛrikɛlaw ye mɔgɔ 10 000 ɲɔgɔn kɔrɔsi minw be n’o sanda ɲɔgɔn ye .

(src)="9"> በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች 10,000 ገደማ በሚሆኑ ሰዎች ላይ ያደረጉት ለ11 ዓመት የዘለቀ ጥናት እንዳሳየው ፣ በጣም ከሚቀርቡት ሰው ጋር በተደጋጋሚ የሚጨቃጨቁ በመካከለኛው ዕድሜ ላይ የሚገኙ ሰዎች አልፎ አልፎ ከሚጋጩ ሰዎች አንጻር ሲታይ ያለዕድሜያቸው የመሞታቸው አጋጣሚ እጅግ ከፍ ያለ ነው ።
(trg)="13"> U y’o kɛ saan 11 ni kɔ kɔnɔ .

(src)="10"> ጥናቱን በጽሑፍ ያወጣችው ሴት እንደተናገረችው የሚያስጨንቁ ነገሮችን መቋቋም ፣ አስፈላጊ ነገሮችን ማሟላት መቻልና አለመግባባቶችን በአግባቡ መያዝ “ ያለዕድሜ የሚከሰትን ሞት ለመቀነስ የሚረዱ ፍቱን ዘዴዎች እንደሆኑ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ ። ”
(trg)="14"> U y’a yira ko mɔgɔ minw ka teli ka sɔsɔli kɛ n’u teri wala u somɔgɔ dɔ ye olu ka teli ka sa joona ka tɛmɛ tɔɔw kan .
(trg)="15"> O sɛgɛsɛgɛrikɛlaw dɔ y’a fɔ ko see b’an ye ka dusukasi , niin degun ani kɛlɛkow ɲɛnabɔ .

(src)="11"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="16"> A ko “ o be se ka jati fɛɛrɛ ɲuman ye min b’a to mɔgɔ kana sa joona . ”

(src)="12"> “ አዋቂ ሰው ንግግሩ ቁጥብ ነው ፤ ጥልቅ ግንዛቤ ያለው ሰውም የተረጋጋ ነው ። ” — ምሳሌ 17 : 27
(trg)="17"> BIBLE B’A FƆ KO : “ Mɔgɔ min b’a yɛrɛ kumacogo kɔlɔsi , o tigi ye kolɔnbaga ye .
(trg)="18"> Mɔgɔ min sabalinin be , o tigi ye hakilitigi ye . ” — Talenw 17 : 27 .

(src)="13"> በሉዊዚያና ውስጥ በሚገኙ 564 አዲስ ተጋቢዎች ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳሳየው ግንኙነታቸው ያዝ ለቀቅ የሆነ ጥንዶች ማለትም ግንኙነታቸውን አቋርጠው እንደገና የሚቀጥሉ ፍቅረኛሞች በተጋቡ በመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት ውስጥ የመለያየት አጋጣሚያቸው ከፍተኛ ነው ።
(trg)="19"> Sɛgɛsɛgɛri dɔ kɛra Louisiane ka ɲɛsin mɔgɔ furunin kura 564 ma .

(src)="14"> በተጨማሪም ብዙ ጊዜ ሊጋጩና ከትዳራቸው ደስታ ሊያጡ ይችላሉ ።
(trg)="20"> A y’a yira ko minw be teriya kɛ furu kama , k’a lalɔ ka tila k’a daminɛ tugun , olu ka furu ka teli ka sa saan duuru u furunin kɔ .

(src)="15"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="21"> U fana ka teli ka kɛlɛ ani u ka furu t’u wasa .

(src)="16"> “ አምላክ [ በትዳር ] ያጣመረውን ማንም ሰው አይለያየው ። ” — ማቴዎስ 19 : 6
(trg)="22"> BIBLE B’A FƆ KO : “ Ala ye min jɛn ka kɛ kelen ye , mɔgɔ si kana o faran . ” — Matiyo 19 : 6 .

# am/2016840.xml.gz
# dyu/2016840.xml.gz


(src)="1"> 3 ትልቅ ትርጉም ያላቸው ቃላት !
(trg)="2"> SAAN 2016 , DESANBURU TILE 26 – SAAN 2017 , ZANWIYE TILE FƆLƆ LƆGƆKUN

(src)="2"> 4 “ በየዕለቱ እርስ በርሳችሁ ተበረታቱ ”
(trg)="3"> 4 A ’ ye to ka ɲɔgɔn jija loon o loon

(src)="4"> ሐዋርያው ጳውሎስም ለማበረታቻ ትልቅ ቦታ እንደሚሰጥ አሳይቷል ።
(trg)="4"> SAAN 2017 , ZANWIYE TILE 2 - 8NAN LƆGƆKUN

(src)="6"> 9 ከአምላክ መጽሐፍ ጋር በሚስማማ መልኩ መደራጀት
(trg)="5"> 9 Koow labɛnnin lo ka kɛɲɛ ni Ala ka Kitabu ye

(src)="7"> 14 የይሖዋን መጽሐፍ ከፍ አድርጋችሁ ትመለከታላችሁ ?
(trg)="6"> SAAN 2017 , ZANWIYE TILE 9 - 15NAN LƆGƆKUN
(trg)="7"> 14 I be Jehova ka Kitabu jati fɛɛn nafamanba ye wa ?

(src)="11"> 19 ‘ ሥራው ታላቅ ነው ’
(trg)="8"> SAAN 2017 , ZANWIYE TILE 16 - 22NAN LƆGƆKUN

(src)="12"> 21 ከጨለማ ወደ ብርሃን መጠራት
(trg)="9"> 21 U bɔra dibi la
(trg)="10"> SAAN 2017 , ZANWIYE TILE 23 - 29NAN LƆGƆKUN

(src)="13"> 26 ከሐሰት ሃይማኖት ነፃ ወጡ
(trg)="11"> 26 U hɔɔrɔnyara ka bɔ ngalon diinan na

(src)="14"> እነዚህ ርዕሶች ፣ የአምላክ ሕዝብ በባቢሎን ምርኮ የተወሰደው መቼ እንደሆነ እንዲሁም ቅቡዓን ክርስቲያኖች የአምላክን ቃል በትክክል ለመረዳት በ1800ዎቹ መገባደጃ ላይ ያደረጉትን ጥረት ያብራራሉ ።
(trg)="19"> ▪ I be Jehova ka Kitabu jati fɛɛn nafamanba ye wa ?
(trg)="20"> O barokunw be ɲiningali nunu jaabi : Mun na a man ɲi ka bari an na ko Jehova b’a fɛ a sagokɛlaw labɛnnin ka to ?
(trg)="21"> An ka koow be se ka labɛn cogo di ka kɛɲɛ ni Ala ka Kitabu ye ?
(trg)="22"> I be se k’a yira cogo di ko i be Jehova ka ɔriganisasiyɔn ka cikanw sira tagama bɛrɛbɛrɛ ?

(src)="15"> በተጨማሪም የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ከታላቂቱ ባቢሎን ጋር በተያያዘ የወሰዱትን ቁርጥ አቋም እንዲሁም ከባቢሎን ነፃ የወጡት መቼ እንደሆነ እንማራለን ።
(trg)="23"> ▪ U hɔɔrɔnyara ka bɔ ngalon diinan na
(trg)="24"> Tuma juman lo Ala sagokɛlaw tagara jɔnya la Babilonɛba kɔnɔ ?
(trg)="25"> Kerecɛn mɔlenw ye jijaliba jumanw lo kɛ walisa ka Jehova ka Kuma faamu koɲuman saan 1870 wagati la ?
(trg)="26"> O barokunw bena o ɲɛfɔ an ye .
(trg)="27"> An bena a ye fana Bibulu Kalandenw y’u cɛsiri ka min kɛ Babilonɛba koo la ani u ka jɔnya banna wagati min na .
(trg)="28"> BAROKUN NUNU FANA BE SƆRƆ KƆRƆSILI SANGASO NIN KƆNƆ
(trg)="29"> 3 Kumaden min kɔrɔ ka bon hali !

(src)="16"> 31 ከታሪክ ማኅደራችን
(trg)="30"> 19 “ Baara nin do ka bon ”
(trg)="31"> 31 An ka tarikiko dɔw

# am/2016841.xml.gz
# dyu/2016841.xml.gz


(src)="1"> “ አንቺ ሴት ። ”
(trg)="1"> “ MUSO . ”

(src)="2"> ኢየሱስ ሴቶችን በዚህ መንገድ የጠራባቸው ጊዜያት ነበሩ ።
(trg)="2"> Mɔgɔ minw tun tɛ Yezu cɛɲɔgɔnw ye , a tun b’u weele o cogo le la .

(src)="3"> ለምሳሌ ያህል ፣ ለ18 ዓመታት ጎብጣ የኖረችን አንዲት ሴት በፈወሰበት ወቅት “ አንቺ ሴት ፣ ከበሽታሽ ተገላግለሻል ” ብሏት ነበር ።
(trg)="3"> Ɲɛyirali fɛ , muso dɔ tun man kɛnɛ ani a kɔɔ tun kurula kabi saan 18 .

(src)="5"> በሌላ በኩል ደግሞ ከአክብሮት በተጨማሪ ሌላ ዓይነት ስሜትን የሚያንጸባርቅ አጠራር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል ።
(trg)="4"> Tuma min na Yezu tun b’a fɛ k’o muso kɛnɛya , a y’a fɔ a ye ko : “ Muso , i kɛnɛyatɔ filɛ nin ye . ”

(src)="6"> “ ልጄ ሆይ ። ”
(trg)="5"> ( Luka 13 : 10 - 13 ) .

(src)="7"> መጽሐፍ ቅዱስ ፣ አንዳንድ ሴቶች ደግነትና ርኅራኄ በሚንጸባረቅባቸው በእነዚህ ቃላት እንደተጠሩ ይገልጻል ።
(trg)="6"> Bibulu sɛbɛwagati la , u tun be deli ka musow weele ten k’a yira k’u be bonya la u kan .
(trg)="7"> Yezu yɛrɛ tun b’a bamuso weele o cogo la ( Zan 19 : 26 ; 20 : 13 ) .

(src)="8"> ኢየሱስ ለ12 ዓመታት ደም ይፈሳት የነበረችን ሴት ባነጋገረበት ወቅት በዚህ መንገድ ጠርቷታል ።
(trg)="8"> Nka , kumaden wɛrɛ be yen , min fɛ mɔgɔw tun be bonya la muso kan kosɔbɛ .
(trg)="9"> Bibulu kɔnɔ , mɔgɔw ye kumaden dɔ fɔ ka ɲɛsin muso dɔw ma .

(src)="9"> ይህች ሴት ወደ ኢየሱስ በቀረበችበት ጊዜ ያደረገችው ነገር የአምላክን ሕግ የሚጥስ ነበር ፤ ምክንያቱም ሕጉ እንዲህ ዓይነት ችግር ያለባት ሴት ርኩስ እንደሆነች ይገልጻል ።
(trg)="10"> O kumaden b’a yira k’u kumana o musow fɛ ni ɲumanya ani dususuman ye .
(trg)="11"> Yezu y’o kumaden lo fɔ , tuma min na a tun be kumana muso dɔ fɛ jolibɔn bana tun be min sɛgɛnna kabi saan 12 .

(src)="10"> አንዳንዶች ከነበረባት በሽታ አንጻር ፣ ከሰው ጋር መቀላቀሏ ተገቢ እንዳልሆነ ይናገሩ ይሆናል ።
(trg)="12"> A gwɛrɛla Yezu la cogo min na , o tun bɛnnin tɛ sabu Ala ka sariya tun b’a fɔ ko jolibɔn be muso nɔgɔ .

(src)="11"> ሆኖም ይህች ሴት እርዳታ ማግኘት በጣም ያስፈልጋት ነበር ።
(trg)="13"> U tun be se k’o muso jalaki ko a tun ka kan k’a yɛrɛ mabɔ mɔgɔw la a ka bana kosɔn ( Lev .
(trg)="14"> 15 : 19 - 27 ) .

(src)="12"> “ በርካታ ሐኪሞች ጋር የሄደች ሲሆን ሕክምናው ለብዙ ሥቃይ ዳርጓት ነበር ፤ ያላትን ጥሪት ሁሉ ብትጨርስም ሕመሙ ባሰባት እንጂ አልተሻላትም ። ” — ማር .
(trg)="15"> Nka , o muso jigi tun tigɛnin lo sabu “ a tun tɔɔrɔla kosɔbɛ furakɛla caaman bolo .
(trg)="16"> A bololafɛn bɛɛ tun banna .

(src)="13"> 5 : 25 , 26
(trg)="17"> O n’a ta bɛɛ , a ka bana ma nɔgɔya , nga a tun be juguya ka taga . ” — Mariki 5 : 25 , 26 .

(src)="14"> ይህች ሴት ቀስ ብላ በሕዝቡ መካከል በማለፍ ከኢየሱስ ኋላ መጥታ የልብሱን ዘርፍ ነካች ።
(trg)="18"> O muso tɛmɛna jama cɛma dɔɔni dɔɔni ka gwɛrɛ Yezu la a kɔfɛ ani ka maga a ka fani dakun na .

(src)="15"> በዚህ ጊዜ ፣ ይፈሳት የነበረው ደም ወዲያውኑ ቆመ !
(trg)="19"> A ka jolibɔn lɔra o yɔrɔnin kelen !
(trg)="20"> Muso tun b’a miiri ko mɔgɔ tɛna a ye .

(src)="16"> ሴትየዋ ማንም ሰው ሳያያት መሄድ እንደምትችል ተስፋ አድርጋ ነበር ፤ ሆኖም ኢየሱስ “ የነካኝ ማን ነው ? ”
(trg)="21"> Nka , Yezu ye ɲiningali kɛ ko : “ Jɔn magara ne la ? ”

(src)="17"> በማለት ጠየቀ ።
(trg)="22"> ( Luka 8 : 45 - 47 ) .

(src)="18"> ሴትየዋም እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች መጥታ በኢየሱስ ፊት በመደፋት “ ምንም ሳታስቀር እውነቱን ነገረችው ። ” — ማር .
(src)="19"> 5 : 33
(trg)="23"> Muso yɛrɛyɛrɛtɔ siranya bolo , “ a tagar’a kunbiri gwan Yezu kɔrɔ ka tiɲɛ bɛɛ fɔ a ye . ” — Mariki 5 : 33 .

(src)="20"> ኢየሱስ ፣ ሴትየዋን ለማረጋጋት ሲል በደግነት “ ልጄ ሆይ አይዞሽ ! ”
(trg)="24"> Walisa k’o muso hakili sigi , Yezu y’a fɔ a ye ni dususuman ye ko : “ I ja gɛlɛya , ne denmuso . ”
(trg)="25"> ( Mat .

(src)="21"> አላት ።
(trg)="26"> 9 : 22 , Bible senuma ) .

(src)="22"> የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን እንደሚናገሩት “ ልጄ ሆይ ” ተብለው የተተረጎሙት የዕብራይስጥና የግሪክኛ ቃላት “ ደግነትንና ርኅራኄን ” ለመግለጽ ሊሠራባቸው ይችላል ።
(trg)="27"> Bibulu sɛgɛsɛgɛlaw ka fɔta la , Heburukan ni Gɛrɛkikan kumaden min bayɛlɛmana ko “ denmuso , ” o kɔrɔ tɛ ko i denmuso yɛrɛyɛrɛ lo .

(src)="23"> በተጨማሪም ኢየሱስ “ እምነትሽ አድኖሻል ።
(trg)="28"> Nka , o b’a yira ko i b’a tigi minɛ ni “ ɲumanya ani dususuman ” ye .

(src)="24"> በሰላም ሂጂ ፤ ከሚያሠቃይ ሕመምሽም ተፈወሽ ” በማለት አጽናናት ። — ማር .
(trg)="29"> Yezu tora k’o muso hakili sigi ko : “ I kisira i ka lanaya barika la .

(src)="25"> 5 : 34
(src)="26"> ባለጸጋው እስራኤላዊ ቦዔዝም ሞዓባዊቷን ሩት የጠራት በዚህ መንገድ ነበር ።
(trg)="30"> Taga hɛrɛ la , i kɛnɛyanin ka to . ” — Mariki 5 : 34 .

(src)="28"> ቦዔዝ “ ልጄ ሆይ ፣ ስሚኝ ” አላት ።
(trg)="31"> “ Denmuso . ”

(src)="29"> ከዚያም ከእሱ እርሻ መቃረሟን እንድትቀጥል አበረታታት ።
(trg)="32"> Bowazi ye Mowabu muso Ruti weele o cogo le la .
(trg)="33"> Bowazi tun ye Israɛlden dɔ ye ani nafolotigi tun lo .

(src)="30"> ሩትም በቦዔዝ ፊት በግንባሯ በመደፋት ፣ እሷ የባዕድ አገር ሰው ሆና ሳለ እንዲህ ያለ ደግነት ያሳያት ለምን እንደሆነ ጠየቀችው ።
(trg)="34"> Ruti fana hakili tun siginin tɛ sabu a tun be orizi fɛfɛra cɛɛ dɔ ka foro la a tun tɛ min lɔn .
(trg)="35"> Bowazi y’a fɔ a ye ko a ka to ka na fɛfɛri kɛ ale ka forow kɔnɔ .

(src)="31"> ቦዔዝም እንዲህ በማለት ተጨማሪ ማበረታቻ ሰጣት ፦ “ ለአማትሽ [ ለመበለቷ ናኦሚ ] ያደረግሽላትን ሁሉ . . .
(trg)="36"> A ko : “ Ne denmuso . . .
(trg)="37"> I y’a mɛn wa ? ”
(trg)="38"> Ruti y’a kunbiri gwan k’a ɲɛɛ biri duguma Bowazi kɔrɔ k’a ɲininga ko mun na a be ɲumanya kɛ ale lonanmuso ye ?

(src)="32"> በሚገባ ሰምቻለሁ ።
(trg)="39"> Bowazi tora k’a jigi sigi ko : “ I y’i biranmuso [ firiyamuso Nawomi ] minɛ cogo min na , u y’o fɔ ne ye . . .

(src)="33"> ላደረግሽው ሁሉ ይሖዋ ብድራትሽን ይመልስልሽ ። ” — ሩት 2 : 8 - 12
(trg)="40"> Masaba k’i sara . ” — Ruti 2 : 8 - 12 .

(src)="34"> ኢየሱስና ቦዔዝ ፣ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ሊከተሉት የሚገባ ግሩም ምሳሌ ትተዋል !
(trg)="41"> Yezu ni Bowazi ye ɲɛyirali ɲumanw ye diinan mɔgɔkɔrɔw fɛ !

(src)="35"> ለምሳሌ ያህል ፣ ሁለት ሽማግሌዎች ቅዱስ ጽሑፋዊ እርዳታና ማበረታቻ የሚያስፈልጋትን አንዲት ክርስቲያን ያነጋግሩ ይሆናል ።
(trg)="42"> Tuma dɔw la , a be se ka kɛ ko balimamuso dɔ mako b’a la u k’a dɛmɛ ani k’a jija ni Bibulu ye .
(trg)="43"> Diinan mɔgɔkɔrɔ fila be se ka taga bɔ a ye .

(src)="36"> ሽማግሌዎቹ በጸሎት የይሖዋን አመራር ከጠየቁና እህት የምትናገረውን ነገር በጥሞና ካዳመጡ በኋላ በአምላክ ቃል ላይ ተመሥርተው ማበረታቻና ማጽናኛ ሊሰጧት ይችላሉ ። — ሮም 15 : 4
(trg)="44"> N’u sera , u be dɛmɛ ɲini Jehova fɛ delili la ani u be balimamuso lamɛn koɲuman .
(trg)="45"> O kɔ , u bena se k’o balimamuso hakili sigi ani k’a dusu saalo ni Ala ka Kuma ye . — Ɔrɔm .
(trg)="46"> 15 : 4 .

# am/2016842.xml.gz
# dyu/2016842.xml.gz


(src)="1"> በኢየሩሳሌም አንድ በጣም አስፈላጊ ስብሰባ እየተካሄደ ነው ።
(trg)="2"> Masacɛ Dawuda ye Israɛldenw ɲɛmɔgɔw , soo kɔnɔ baarakɛlaw ani cɛɛ fariw bɛɛ weele ka na .

(src)="2"> ንጉሥ ዳዊት መኳንንቱን ፣ የቤተ መንግሥት ባለ ሥልጣናቱን እንዲሁም ኃያላኑን በሙሉ ሰበሰበ ።
(trg)="3"> U ninsɔndiyanin lo kosɔbɛ ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ mɛn .

(src)="3"> ሁሉም በስብሰባው ላይ አንድ ልዩ ማስታወቂያ በመስማታቸው በጣም ተደሰቱ ።
(trg)="4"> Jehova ye cii di ko Dawuda dencɛ Solomani ka boon belebeleba dɔ lɔ tiɲɛn Ala batoli kama .

(src)="4"> ይሖዋ ፣ የዳዊት ልጅ የሆነውን ሰለሞንን ለእሱ አምልኮ የሚሆን ታላቅ ቤተ መቅደስ እንዲሠራ መርጦታል ።
(trg)="5"> Israɛl masacɛ Dawuda tun kɔrɔla .
(trg)="6"> Jehova y’o boon pilan di a ma ani ale y’o di Solomani ma .

(src)="5"> ይሖዋ የሕንፃውን ንድፍ በዕድሜ ለገፋው የእስራኤል ንጉሥ በመንፈስ የገለጠለት ሲሆን ንጉሡም ይህን ንድፍ ለሰለሞን ሰጠው ።
(src)="6"> ከዚያም ዳዊት “ ሥራው . . .
(trg)="7"> Dawuda y’a fɔ ko : “ Baara nin do ka bon , bari o dakamana soo nin te adamaden ta ye , nga Masa Ala ta lo . ” — 1 Til .

(src)="7"> ታላቅ ነው ፤ ቤተ መቅደሱ የሚሠራው ለሰው ሳይሆን ለይሖዋ አምላክ ነውና ” በማለት ተናገረ ። — 1 ዜና 28 : 1 , 2 , 6 , 11 , 12 ፤ 29 : 1
(trg)="8"> Kib .
(trg)="9"> 28 : 1 , 2 , 6 , 11 , 12 ; 29 : 1 .

(src)="8"> ዳዊት በመቀጠል “ ታዲያ ዛሬ ለይሖዋ የሚሰጥ ስጦታ በእጁ ይዞ ለመቅረብ ፈቃደኛ የሆነ ማን ነው ? ”
(trg)="10"> O kɔ , Dawuda ye ɲiningali kɛ ko : ‘ Jɔn le bena sɔn bii k’a bololafɛn di Masaba [ Jehova ] ma ? ’
(trg)="11"> ( 1 Til .

(src)="9"> ሲል ጠየቀ ።
(trg)="12"> Kib .
(trg)="13"> 29 : 5 ) .

(src)="10"> አንተ በቦታው ብትኖር ኖሮ ምን ምላሽ ትሰጥ ነበር ?
(trg)="14"> N’i tun b’o yɔrɔ la , i tun bena mun lo kɛ do ?

(src)="11"> ይህን ታላቅ ሥራ ለመደገፍ ትነሳሳ ነበር ?
(trg)="15"> Yala o kumaw tun bena i lasun ka dɛmɛ don o baaraba la wa ?

(src)="12"> እስራኤላውያን ፈጣን ምላሽ ሰጡ ።
(trg)="16"> Israɛldenw kɔni sinna k’o lo kɛ .

(src)="13"> ዘገባው እንደሚገልጸው “ በፈቃደኝነት መባ በመስጠታቸው እጅግ ተደሰቱ ፤ በፈቃደኝነት ተነሳስተው ለይሖዋ መባ የሰጡት በሙሉ ልባቸው ነበርና ። ” — 1 ዜና 29 : 9
(trg)="17"> Siga t’a la , u “ tun nisɔndiyara u ka boɲafɛn nunu diko la , bari mɔgɔ tun ma u karaba u ka sɔrɔ k’o kɛ Masaba ye . ” — 1 Til .

(src)="14"> ከብዙ መቶ ዘመናት በኋላ ይሖዋ ከቤተ መቅደሱ የሚበልጥ ዝግጅት አደረገ ።
(trg)="18"> Kib .
(trg)="19"> 29 : 9 .
(trg)="20"> Saan kɛmɛkulu caaman o kɔ , Jehova ye batosoba dɔ bila sen kan Alako ta fan fɛ .

(src)="15"> ታላቁን መንፈሳዊ ቤተ መቅደስ ፣ ይኸውም በኢየሱስ መሥዋዕት አማካኝነት ሰዎች እሱን ማምለክ የሚችሉበትን ዝግጅት አቋቋመ ።
(trg)="21"> O batosoba nafa ka bon kosɔbɛ ka tɛmɛ Solomani ta kan .
(trg)="22"> O ye Ala ka labɛnw ye , a ye minw kɛ walisa adamadenw k’ale bato Yezu ka kunmabɔsara barika la ( Eburuw 9 : 11 , 12 ) .

(src)="16"> በዛሬው ጊዜ ይሖዋ ሰዎች ከእሱ ጋር እንዲታረቁ እያደረገ ያለው እንዴት ነው ?
(trg)="23"> Jehova be mɔgɔw dɛmɛ cogo di bi u ka jɛnɲɔgɔnya kɛ n’ale ye ?

(src)="17"> ደቀ መዛሙርት በማድረጉ ሥራችን አማካኝነት ነው ።
(trg)="24"> A b’o kɛ an ka waajuli baara sababu fɛ ( Mat .
(trg)="25"> 28 : 19 , 20 ) .

(src)="18"> በዚህ ሥራችን የተነሳ በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች ይመራሉ ፤ በሺዎች የሚቆጠሩ ደቀ መዛሙርት ይጠመቃሉ ፤ እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ጉባኤዎች ይመሠረታሉ ።
(trg)="26"> Nafa juman lo b’o la ?
(trg)="27"> Saan o saan , mɔgɔ miliyɔn caaman be bibulukalan kɛ n’an ye , mɔgɔ waa caaman be batize ani kafo kura kɛmɛ kɛmɛ lo be sigi sen kan .

(src)="19"> እንዲህ ያለ እድገት መኖሩ ደግሞ ተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽሑፎችን ማተም ፣ የመንግሥት አዳራሾችን መገንባትና ማደስ እንዲሁም የትላልቅ ስብሰባ አዳራሾችን ማግኘት አስፈላጊ እንዲሆን ያደርጋል ።
(trg)="28"> Komi dɔ be farala Jehova Seerew hakɛ kan , an mako b’a la ka sɛbɛ caaman dilan , ka Masaya Boonw lɔ ani k’u ladon .
(trg)="29"> An mako fana be lajɛnba kɛyɔrɔw la .

(src)="20"> ምሥራቹን የማስፋፋቱ ሥራ ታላቅና የሚክስ ነው ቢባል አትስማማም ? — ማቴ .
(trg)="30"> An be baaraba lo kɛ ka kibaro diiman jɛnsɛn ani o baara nafa ka bon kosɔbɛ .
(trg)="31"> Tiɲɛn tɛ ? — Mat .

(src)="21"> 24 : 14
(trg)="32"> 24 : 14 .

(src)="22"> የአምላክ ሕዝቦች ለአምላክና ለባልንጀራቸው ፍቅር ያላቸው መሆኑ እንዲሁም የመንግሥቱን ምሥራች መስበክ አጣዳፊ መሆኑን መገንዘባቸው ፣ በፈቃደኝነት መዋጮ በማድረግ ‘ ለይሖዋ የሚሰጥ ስጦታ በእጃቸው ይዘው እንዲቀርቡ ’ ያነሳሳቸዋል ።
(trg)="35"> O lo b’u lasun k’u “ bololafɛn di Masaba ma , ” u kɛtɔ k’u kɔnɔ gwɛ ka nili kɛ .
(trg)="36"> Ninsɔndiya lo an fɛ ka ‘ Masaba [ Jehova ] boɲa n’an bolofɛnw ye . ’
(trg)="37"> A ka di an ye fana k’a ye ko baara ɲuman kɛra n’o fɛɛnw ye walisa waajuli baara ka se ka kɛ .

(src)="23"> ‘ ባሉን ውድ ነገሮች ይሖዋን ማክበር ’ መቻላችን እንዲሁም ድርጅቱ የምናደርገውን መዋጮ በሰው ዘር ታሪክ ውስጥ ከሁሉ ይበልጥ ታላቅ የሆነውን ሥራ ለመሥራት በታማኝነትና በጥበብ ሲጠቀምበት ማየታችን ምንኛ አስደሳች ነው ! — ምሳሌ 3 : 9
(trg)="38"> O ye baaraba ye , min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ! — Talenw 3 : 9 .

(src)="24"> ብዙ ሰዎች ፣ “ ለዓለም አቀፉ ሥራ ” ተብሎ የተለጠፈባቸው የጉባኤ ሣጥኖች ውስጥ የሚጨምሩት “ የተወሰነ ገንዘብ ” ያስቀምጣሉ ወይም ይመድባሉ ።
(trg)="39"> Bi , mɔgɔ caaman be wari dɔ “ mara gɛrɛfɛ ” walisa k’o don nili buwati kɔnɔ min bilara “ duniɲa kuru bɛɛ waajuli baara ” kama ( 1 Kor .