# ajg/2017531.xml.gz
# zpa/2017531.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Àlɔn faa yí asɔ jigbɔnɖɛ nɔ te kpɔ Mawua ?
(trg)="2"> ¿ Raniiny lóono cuésno né gapno paseins la ?

(src)="4"> Lé mìawɛ yí aɖe amɛnyinyi xoxuitɔ si , keŋ aɖui koŋ anɔ azɔge ni
(trg)="3"> « Paz xtuny Dios ni rony gan guirá pensary »

(src)="5"> Lé mìado amɛnyinyi yoyu lɔ , yí ana akpɔtɔ anɔ mìnu
(trg)="4"> Ximod guisianno mod gócno nírcu
(trg)="5"> « Colgac buñ copy »

# ajg/2017532.xml.gz
# zpa/2017532.xml.gz


(src)="1"> “ Míwo can ɔ , míxɔ jigbɔnɖɛ . ” ​ — ӠAKI 5 : 8 .
(trg)="2"> 5 : 8 ) .

(src)="2"> Woagbɔnjiɖɛ gɔnmɛ ɖe ?
(trg)="3"> ¿ Xí raduidy diitz gacno buñ paseins ?

(src)="3"> Nyi yí kpedo ŋsu koɖo nyɔnu ciwo yí ni le blema nu yí wolɔn faa yí nɔ te kpɔ Yehowaɔ ?
(trg)="4"> Tipnés buñ ni golés ló dzú ni see , ¿ xí gocné layibu par nabésyibu ñony cumplir Jehová xtiitz ?

(src)="4"> Lé Yehowa koɖo Yesu dasɛ do mɔ , yewonyi mɛ ciwo yí lɔnnɔ faa yí gbɔnnɔ ji ɖɛɔ ?
(trg)="5"> ¿ Ximod raslooy Jehová né Jesús que napyibu paseins ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nyi yí atɛnŋ ana yí mìabiɔse mɔ : “ Keke vaɖo hwenuɔ ” ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Xí labúu ñony que nanabdiitzno Jehová xigony cayaclarabu ?

(src)="6"> ( b ) Nyi yí taɖo egbejinɔtɔ ciwo yí ni le blema vayi kpɔwɛwo atɛnŋ ado ŋsɛn mìɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Xigony labúu gacné lóono ejemplo xtuny buñ ni bisob a Dios ló dzú ni see ?

(src)="7"> Nyi yí atɛnŋ akpedo mì nu yí mìado ji nɔ mìtokɔ cukaɖawo mɛɔ ?
(trg)="8"> ¿ Xí labúu gacné lóono órni cadudyno ló galnagan ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Nyi yí jigbɔnɖɛxɔxɔ biɔ so mì shiɔ ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Xí láani ngú paseins , né ximod raslooyno láani ?

(src)="9"> ( b ) Lé Yesu nukplavi Ӡaki ɖe jigbɔnɖɛ gɔnmɛ doɔ ?
(trg)="10"> b ) ¿ Ximod goniʼ Santiago que nac paseins ?

(src)="10"> ( Kpɔ foto ci le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="11"> ( Bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) .

(src)="11"> Nyi mìatɛnŋ akpla so enyɔnuɖɛtɔ Mishe kpɔwɛ lɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ Xí rasuidyno de profeta Miqueas ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo etenɔnɔkpɔ Yehowa biɔ enu sugbɔ wu mɔ , mìale te kpoŋ yí akpɔkɔ emɔ mɔ yi gbeɖuwo le vamɛɔ ?
(trg)="13"> ¿ Xigony raquiin cuésno né guidopy xcalnabanyno que Jehová gony ni ma goniʼ ?

(src)="13"> Nyi yí ɖo anɔ susu mɛ nɔ mì , hwecinu yí mìabukɔ tamɛ kpɔ so ŋsu koɖo nyɔnu egbejinɔtɔ ciwo yí ni le blema nuɔ ?
(trg)="14"> Laʼga casuidyno ximod tipnés buñguieeu né buñgonaʼ diti bisianyibu Jehová ló dzú ni see , ¿ xí non guisetnaladxno ?

(src)="14"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="15"> Keke na nɔ hwehancinu yí Abraxamu koɖo Sara akpɔ emɔ nɔ Yehowaɔ ?
(trg)="16"> ¿ Balac íz golés Abrahán né Sara par labúu bibiʼyibu ximod Jehová buny cumplir xtiitz ?

(src)="16"> Nyi yí taɖo Abraxamu lɔn faa mɔ yeakpɔ emɔ nɔ Yehowaɔ , yí shicu ciwo yí asun shi kudo yi jigbɔnɖɛ lɔ nuɔ ?
(trg)="17"> ¿ Xigony Abrahán gosaguelbu nabésbu ?
(trg)="18"> b ) ¿ Xí galnasác sacaʼ Abrahán por ni gopbu paseins ?

(src)="17"> 12 , 13 .
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) ¿ Xigony biquiin José paseins ?

(src)="18"> Nyi yí taɖo Ӡozɛfu ӡan jigbɔnɖɛɔ , yí nɔnɔmɛ nywi ci yí le shiɔ ?
(trg)="20"> b ) ¿ Bidzuitz José laʼga golésbu la ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Nyi yí taɖo Davidi jigbɔnɖɛ jiŋ ɔ ?
(trg)="21"> 14 , 15 . a ) ¿ Xigony radziguiaʼno mod gop David paseins ?

(src)="20"> ( b ) Nyi yí kpedo Davidi nu yí esɔ jigbɔnɖɛ kpɔ emɔɔ ?
(trg)="22"> b ) ¿ Xí gocné David par labúu nabésbu né paseins ?

(src)="21"> 16 , 17 .
(trg)="23"> 16 , 17 .

(src)="22"> Lé Yehowa koɖo Yesu ɖo etenɔnɔ jigbɔnɖɛ kpɔwɛ nywiwo ɖɛ nɔ mì doɔ ?
(trg)="24"> ¿ Ximod raslooy Jehová né Jesús que napyibu paseins ?

(src)="23"> 18 , 19 .
(trg)="25"> 18 , 19 .

(src)="24"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìalɔn faa asɔ jigbɔnɖɛ akpɔkɔ emɔɔ ?
(trg)="26"> ¿ Xí sacné lóono cuésno né paseins ?

(src)="25"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo do tamɛ gligaan mɔ mìawaɔ ?
(trg)="27"> ¿ Xí raquiin coʼno guicno gonyno ?

# ajg/2017533.xml.gz
# zpa/2017533.xml.gz


(src)="1"> “ Fafa Mawu tɔ , ci mɛ agbetɔ datɛnŋ mɔŋje o , ale míwo jiwo . . . do te . ” ​ — FILI .
(trg)="1"> « Paz xtuny Dios ni rony gan guirá pensary san xcalnabanyto né xpensaryto por Cristo Jesús » ( FLP .

(src)="2"> 4 : 7 .
(trg)="2"> 4 : 7 ) .

(src)="3"> Nyi yí mìkpla so enu ci yí jɔ do Pɔlu ji le Filipi mɛɔ ?
(trg)="3"> ¿ Xí rasuidy lóono ni gosaclóo apóstol Pablo lainy gudx Filipos ?

(src)="4"> Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ kpɔwɛ ciwo yí dasɛ mɔ , Yehowa wanɔ enu ci yi sɛntɔwo dekpɔkɔ emɔ nɔɔ ?
(trg)="4"> ¿ Xí ejemplos ni sieed ló la Biblia raslooy que Jehová labúu gony cós ni diti ritzanló ló xpensaryno ?

(src)="5"> Nyi yí ele mɔ mìawa nɔ “ fafa Mawu tɔ ” akpɔtɔ ani koɖo mìɔ ?
(trg)="5"> ¿ Xí raquiin gonyno par gapno confianz ló « paz xtuny Dios » ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Nyiwo yí jɔ gbɔxwe wole Pɔlu koɖo Silasi do gakpa mɛɔ ?
(trg)="7"> ¿ Xí gosaclóo Pablo né Silas lainy gudx Filipos ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="8"> ( Bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) .

(src)="9"> Nyi yí taɖo atɛnŋ akpaca Pɔlu mɔ wole ye do gamɛɔ , ganŋke nɔnɔmɛ ci yí edasɛɔ ?
(trg)="9"> a ) ¿ Xigony diti bieen Pablo xigony goyoʼbu lachquiip ?
(trg)="10"> b ) ¿ Xí bunybu ?

(src)="10"> 4 , 5 . ( a ) Lé mìwo nɔnɔmɛ atɛnŋ anɔ shigbe mɔ Pɔlu tɔ hannɛɔ ?
(trg)="11"> 4 , 5 . a ) ¿ Ximod labúu sasaclono mod gosaclóo Pablo ?

(src)="11"> ( b ) Lé Pɔlu nɔnɔmɛ lɔ vatrɔ le emɔ ci ji yí dekpɔkɔ emɔ ni leɔ ?
(trg)="12"> b ) Tisintiempsi , ¿ xí góc né láabu ?

(src)="12"> Nyiwo mɛ yí mìagbeje yɛɔ ?
(trg)="13"> ¿ Xí guisuidyno ló tema reʼ ?

(src)="13"> Enukplamu vevi ci ji yí Pɔlu hɛn susu yi le wema ci yí eŋwlɛn ɖaɖa nɔvi ciwo yí le Filipi mɛɔ , yí nyi mìatɛnŋ akpla so yi nyɔ lɔwo mɛɔ ?
(trg)="14"> a ) ¿ Xí goniiny Pablo nasuidy herman de gudx Filipos ?
(trg)="15"> b ) ¿ Xí rasuidyni lóono ?

(src)="14"> 8 , 9 . ( a ) Nyɔnɔnwi enyi mɔ wowa enumajɔmajɔ do Pɔlu nu le Filipi , ganŋke enunywi ciwo yí to le enujɔjɔ ŋtɔ́wo mɛɔ ?
(trg)="16"> 8 , 9 . a ) Ná Pablo godudy ló galnagan lainy gudx Filipos , ¿ xí labúu góc por guirá galnagan ni godudybu ?

(src)="15"> ( b ) Nyi yí taɖo nɔvi ciwo yí le Filipi atɛnŋ akando enyɔ ciwo yí Pɔlu ŋwlɛn do yi wema lɔ mɛ jiɔ ?
(trg)="17"> b ) ¿ Xigony herman de gudx Filipos biluladxyibu ni bicaʼ Pablo ?

(src)="16"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="17"> Nyi yí ele mɔ mìawa nɔ jika sokɔ mì do cukaɖa ɖe nuɔ , yí nyi yí mìatɛnŋ akpɔ emɔ nɔɔ ?
(trg)="19"> ¿ Xí non gonyno órni noʼno ló galrrasaʼ , né xí labúu cuésno gac ?

(src)="18"> ( a ) Nyi yí Efyɔ Ezekiazi wa hwecinu yí Asiri Fyɔ Senakeribu fɔn ahwa do jiɔ ?
(trg)="20"> a ) ¿ Xí buny Ezequías órni rey asirio Senaquerib cualó xcudxbu ?

(src)="19"> ( b ) Nyi yí mìkpla so lé Yehowa kpɔ enyɔ lɔ gbɔ do mɛɔ ?
(trg)="21"> b ) ¿ Xí rasuidyno mod Jehová gocné layibu ?

(src)="20"> ( a ) Nyi yí mìkpla so enu ci yí do Ӡozɛfu ji mɛɔ ?
(trg)="22"> a ) ¿ Xí rasuidy lóono ni gosaclóo José ?

(src)="21"> ( b ) Nyi yí jɔ do Abraxamu ashiɛ , Sara ji ci yí dekpɔkɔ emɔ nɔ ɖeeɖe saɔ ?
(trg)="23"> b ) ¿ Xí cós diti bitzanló ló xpensary Sara ñac ?

(src)="22"> Nyi ji yí mìkando mɔ do mɔ , Yehowa atɛnŋ awa nɔ mìɔ ?
(trg)="24"> ¿ Xí confianz napno ni labúu gony Jehová por lóono ?

(src)="23"> Nyí yí akpedo mì nu yí “ fafa Mawu tɔ ” akpɔtɔ ani koɖo mìɔ , yí nyi yí ana fafa lɔ anɔ koɖo mìɔ ?
(trg)="25"> a ) ¿ Xí labúu gonyno par gapno « paz xtuny Dios » órni racalóno galnagan ?

(src)="24"> Nyɔna ci yí mìakpɔ nɔ “ fafa Mawu tɔ ” sun mì shiɔ ?
(trg)="26"> b ) ¿ Xigony labúu radxin racno ximig Dios ?

(src)="25"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="27"> Golexa ximod « paz xtuny Dios » racné lóono .

(src)="26"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìaɖoŋ do Yehowa nu le efunkpekpegangan lɔ mɛɔ ?
(trg)="28"> ¿ Xí sacné lóono diti guidzuibyno ni gac ló dzú ni sietra ?

# ajg/2017534.xml.gz
# zpa/2017534.xml.gz


(src)="1"> “ Mísɔ míwo gbe xoxwi koɖo yi nɔnɔmɛwo kɔnŋgbe . ” ​ — KOL .
(trg)="1"> « Colguisian mod gócto nírcu né cós mal ni bunyto » ( COL .

(src)="2"> 3 : 9 .
(trg)="2"> 3 : 9 ) .

(src)="3"> Nyi yí na xexeɛ pleŋ mɛ nɔviwo habɔbɔ lɔ to akpo xesexeseɔ ?
(trg)="3"> ¿ Xigony diti noʼ stoib gudx xomod xcudx Jehová ?

(src)="4"> Enuwana ciwo yí ele mɔ mìami wawa yí agbetashi keŋkeŋ domɛtɔ ɖewo ɖe ?
(trg)="4"> ¿ Xí cós mal raquiin guisianno ?

(src)="5"> Lé mìawɛ aɖe amɛnyinyi xoxuitɔ lɔ si , keŋ aɖui koŋ anɔ azɔge niɔ ?
(trg)="5"> ¿ Xí láani sacné lóono par guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Nyi yí amɛwo do jeshi le Yehowa Kunuɖetɔwo nuɔ ?
(trg)="7"> ¿ Xí raniʼ buñ de testigos xtuny Jehová ?

(src)="8"> Nyi yí na mìwo nɔviwo habɔbɔ lɔ to akpo xesexeseɔ ?
(trg)="8"> ¿ Xigony diti noʼ stoib gudx xomod xcudx Jehová ?

(src)="9"> Nyi yí mìakpla le enyɔta cɛ mɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="9"> ¿ Xí láani guisuidyno ló tema reʼ , né xigony ?

(src)="11"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Sɔ koɖo Kolosetɔwo 3 : ​ 5 - 9 ɖe , enuwana ciwo yí nyi amɛnyinyi xoxuitɔ lɔ kpaxwe ɖeɔ ?
(trg)="10"> a ) Golexa né toib ejemplo xigony raquiin guisianno nimaca mod gócno nírcu ( bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) . b ) ¿ Xí cós yox rasetlaa Colosenses 3 : 5 - 9 ?

(src)="12"> 6 , 7 . ( a ) Lé Pɔlu nyɔwo dasɛ do mɔ , yi ӡan egbladodo gbɔxwe yí mìatɛnŋ aɖe amɛnyinyi xoxuitɔ lɔ siɔ ?
(trg)="11"> 6 , 7 . a ) Mod goniʼ Pablo , ¿ xí raquiin gonyno par guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="13"> ( b ) Agbe ciŋmɛ Sakura nɔnɔ saɔ , yí nyi yí kpedo nu yí emi agbe ŋtɔ́ nɔnɔɔ ?
(trg)="12"> b ) ¿ Xí guirá cós mal buny Sakura , né xí gocné láabu natzaʼbu mod gócbu ?

(src)="14"> Enu ciwo yí atɛnŋ axoɖyi mì le Mawu ŋmɛ ɖewo ɖe ?
(trg)="13"> ¿ Xí cós raquiin cueʼno tiplad par diti gac buidyno nisló Jehová ?

(src)="15"> Nyiwo yí atɛnŋ ato le “ gbɔdɔndɔn dro vwinwo ” mɛɔ ?
(trg)="14"> ¿ Xí sasaclono pal rabiʼno pornografía ?

(src)="16"> Lé Ribeiro wɛ yí tɛnŋ ɖu mamaɖeɖenuwanawo kpɔkpɔ , ci yí trɔ enumadoamɛ ni jiɔ ?
(trg)="15"> ¿ Xí láani gocné Ribeiro par ma diti nabiʼbu pornografía ?

(src)="17"> Nyi eӡan mɔ amɛ awa gbɔxwe atɛnŋ aɖu mamaɖeɖenuwanawo kpɔkpɔ jiɔ ?
(trg)="16"> ¿ Xí raquiin gonyno guiráno par diti guibiʼno pornografía ?

(src)="18"> Nyi yí kpedo Stephen nu yí emi dɔmɛzi koɖo enyɔ veamɛwo nunuɔ ?
(trg)="17"> ¿ Xí gocné a Stephen par bisiambu xian né galrranidal ?

(src)="19"> Nyi yí na dɔmɛzidodo danahɛn nu sugbɔɔ , yí enukplamu ci Bibla na so nuɔ ?
(trg)="18"> a ) ¿ Xigony mal guidzuitzgoluʼno ?
(trg)="19"> b ) ¿ Xí láani ná la Biblia gonyno ?

(src)="20"> Atɛnŋ ajɔ mɔ mɛ ci yí nyi dɔmɛzitɔnɔ , avatrɔ amɛ fafaa ?
(trg)="20"> Toib buñ ni nadox , ¿ labúu gacbu toib buñ nadaʼa la ?

(src)="21"> Enuwana ci yí bɔ le egbɛmɛɔ , vɔ enyɔ ci yí Bibla nu so nuɔ ?
(trg)="21"> ¿ Xí rony xidal buñ , per xí ná la Biblia ?

(src)="22"> Lé mìawɛ yí aɖe amɛnyinyi xoxuitɔ lɔ siɔ ?
(trg)="22"> ¿ Xí sacné lóono guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="23"> Nyi mɛ yí mìakije le eta ci yí gbɔkɔ mɛɔ ?
(trg)="23"> ¿ Xí láani guisuidyno ló tema ni sieed ?

# ajg/2017535.xml.gz
# zpa/2017535.xml.gz


(src)="1"> “ Mído amɛnyinyi yoyu lɔ . ” ​ — KOL .
(trg)="1"> « Colgac buñ copy » ( COL .

(src)="2"> 3 : 10 .
(trg)="2"> 3 : 10 ) .

(src)="3"> Amɛnyinyi yoyu lɔ kpaxwe ci yí le veviɖe nɔ ɖekawawa mìwo tɔɔ ?
(trg)="3"> ¿ Xí láani racné lóono guiguaʼno sacró né saʼno ?

(src)="4"> Emɔ ciwo nu yí mìatɛnŋ adasɛ vevisesedoamɛ nu koɖo xomɛvuwawa leɔ ?
(trg)="4"> ¿ Ximod labúu guislooyno galrronladx ?

(src)="5"> Lé mìatɛnŋ adasɛ amɛɖekisɔsɔhwe koɖo xomɛfafa doɔ ?
(trg)="5"> ¿ Ximod labúu guislooyno que nacno buñdxo né buñ nadaʼa ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Nyi yí taɖo mìatɛnŋ ado amɛnyinyi yoyu lɔɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Xigony nanno que labúu gacno buñ copy ?

(src)="7"> ( b ) Amɛnyinyi yoyu lɔ kpaxwe ciwo nu yí woxo nuxu so le Kolosetɔwo 3 : ​ 10 - 14 mɛɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Xí raduidy diitz que buñ ma nac buñ copy xomod ná Colosenses 3 : 10 - 14 ?

(src)="8"> Nɔnɔmɛ vevi ci yí zenɔ le amɛnyinyi yoyu lɔ nuɔ ?
(trg)="8"> ¿ Xí láani guiduidy diitz que ma nacno buñ copy ?

(src)="9"> ( a ) Lé ele mɔ Yehowa sɛntɔwo awa enu do amɛwo nuɔ ?
(trg)="9"> a ) ¿ Ximod non guidzakno saʼno ?

(src)="10"> ( b ) Nɔnɔnmɛ ci yí atɛnŋ adahɛn nu le ɖekawawa ci yí le Kristotɔwo mɛ nuɔ ?
(trg)="10"> b ) ¿ Xí láani labúu guicaa lóono guiguaʼno toibsi ?

(src)="11"> 5 , 6 . ( a ) Ðoɖo ciwo yí wowa yí asɔ do ŋsɛn ɖekawawa ci yí le Mawu mɛwo mɛ le jukɔn ɖeka mɛɔ ?
(trg)="11"> 5 , 6 . a ) ¿ Xí góc lainy toib gudxrop par labúu nadzak herman saʼ ?

(src)="12"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ nyɔta cɛ . ) ( b ) Nyiwo yí to le mɛɔ ?
(trg)="12"> ( Bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) . b ) ¿ Ximod gocnéni layibu ?

(src)="13"> Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìasenɔ vevi do amɛwo nu gashiagamɛɔ ?
(trg)="13"> ¿ Xigony diti guisianno guislooyno galrronladx ?

(src)="14"> Nɔ mìsenɔ vevi do hamɛ lɔ mɛ tɔwo pleŋ nu , yí wanɔ xomɛvu nɔ wo ɖe , enunywi ciwo yí tonɔ le mɛɔ ?
(trg)="14"> ¿ Xí galnasác sacaʼno pal raslooyno galrronladx guiráxadit buñ lainy congregación ?

(src)="15"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="15"> Bisetlaa toib ejemplo .

(src)="16"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="17"> Na kpɔwɛ ɖewo kudo enu ciwo yí tonɔ le mɛ , nɔ mìse vevi do amɛwo nu le kunuɖegbe .
(trg)="17"> ¿ Xí galnasác cuaʼ tipnés herman ni bislooy galrronladx órni goniʼ Xtiitz Dios ?

(src)="18"> 11 , 12 . ( a ) Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ , susu nywi anɔ mì shi kudo amɛnyinyi yoyu lɔ dodo nuɔ ?
(trg)="18"> 11 , 12 . a ) ¿ Xí láani guichiin lóono guisianno mod nacno né gacno buñ copy ?

(src)="19"> ( b ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìayi ji asɔnɔ mìwo ɖekiwo hwenɔɔ ?
(trg)="19"> b ) ¿ Xí sacné lóono par diti guisianno de gacno buñdxo ?

(src)="20"> Nɔ mìsɔ mìwoɖekiwo hwe ɖe , yayra ciwo yí mìkpɔnɔɔ ?
(trg)="20"> ¿ Xí galnasác sacaʼno pal nacno buñdxo ?