# ajg/2017412.xml.gz
# pbb/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Kpedo “ Mɛdruwo ” nu nɔ “ woasɛn Yehowa koɖo jijɔ ”
(trg)="2"> Puˈçxhna txãa “ nasa uynimeesaˈs ” Jeuwaˈs selpiin

(src)="3"> Lé hanci yí mìakpedo “ Mɛdruwo ” viwo nu nɔ woasɛn Yehowa
(trg)="3"> Maˈw puˈçxhwaˈjkx uynimeesa luuçxtxiswaˈj

(src)="4"> Ŋgbelɔn nɔ ao lɔnlɔn aci o
(trg)="4"> Peeykãhwaˈjaˈs ivxitwaˈjmeena

(src)="5"> “ Èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ”
(trg)="5"> “ ¿ Ayte ũstaˈ txãaweˈsxte jxthaakwegaˈ adxaˈs wedxiˈáˈ ? ”

# ajg/2017413.xml.gz
# pbb/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa cɔnnɔ mɛdruwo ji . ” ​ — EHA . 146 : 9 , nwt .
(trg)="1"> “ Jeuwa txãa nasa uynimeesaˈs puˈçxhna ũsna ” ( SALMO 146 : 9 ) .

(src)="2"> Cukaɖa ciwo mɛ yí bexujitɔ sugbɔtɔwo tonɔɔ ?
(trg)="2"> ¿ Kĩh thẽysa kitx jiˈphu txãa nasa nweˈwnisaweˈsxa ?

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ akpedo bexujitɔwo nu yí woakpɔ wowo ӡan vevitɔwo gbɔɔ ?
(trg)="3"> ¿ Txãa nweˈwnisa kĩh wejxkwe jxthuhthesa peejxtxkx ?

(src)="4"> Nyi yí ɖo anɔ susu mɛ nɔ mì , nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="4"> ¿ Maˈw Jxpaˈyahkxwaˈj jiˈphkxthaˈw txãa nweˈwnisatxis Dxus yuwe ptaˈsxna ũsçxa ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nɔnɔmɛ sɛnŋsɛnŋ ciwo mɛ yí mìwo nɔvi Kristotɔ ɖewo tokɔɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) ¿ Kĩh pxthãyũun ũstxkx maay yakhtheˈjweˈsxa ?

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="6"> b ) ¿ Kĩh paapẽynisa kik kaseˈje ?

(src)="7"> Nyi yí na Yesu vanyi bexujitɔɔ , yí lé eyi do le yi nukplavi sugbɔtɔwo can kpaxweɔ ?
(trg)="7"> ¿ Kĩh yũuçxa kik Jesús vxite txãjx ih jada uˈjusaweˈsx uˈphna uˈj newˈwya ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> Afɔku ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ ( a ) woshikɔɔ ?
(trg)="9"> ¿ Kĩh thẽysa kitx jiˈphu txãa nasa nweˈwnisaweˈsxa a ) uˈpna uˈjyawaˈjçxa ?

(src)="10"> ( b ) wole bexujitɔwo kpa mɛɔ ?
(trg)="10"> b ) txãaweˈsx yatçxa ũsnisu ?

(src)="11"> 6 , 7 . ( a ) Lé “ Mawu lɔnlɔn ” cucu Kristotɔwo yí wokpedo nɔvi ciwo yí le eӡan mɛ nu doɔ ?
(trg)="11"> 6 , 7 . a ) Txãa yakhthẽˈjweˈsx thẽysa jiˈphun ũsthe Dxusaˈs wẽdxçxa ¿ maˈw yũuwaˈj jiˈphkxthaˈw ?

(src)="12"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="12"> b ) Teeçx ejemplo ptaˈsx .

(src)="13"> 8 , 9 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ woshi yi eju bu mɛɔ ?
(trg)="13"> 8 , 9 . a ) ¿ Kĩh thẽysa kik kaseˈje txãa nweˈwnisatxis txãa çxhab walasu ?

(src)="14"> ( b ) Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpedo wo nu koɖo jigbɔnɖɛɔ ?
(trg)="14"> b ) Txãaweˈsxtxis peeykãhn puˈçxhwaˈj jiˈphnetkhaˈw ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="15"> Lé mìatɛnŋ ado ŋsɛn bexujitɔ ciwo yí va eju lɔ mɛ kakaɛ xɔseɔ ?
(trg)="15"> ¿ Maˈw puˈçxhwaˈja jiˈpkxthaˈw txãa nweˈwnisatxis Dxus sũhnis ũste jiˈphçxa ?

(src)="16"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="16"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="17"> ( a ) Eӡan ciwo gbɔ yí ele mɔ woakpɔ nɔ bexujitɔwo doŋkɔɔ ?
(trg)="17"> a ) Txãa nweˈwnisa nyaafxtey ¿ kĩh peejxtxkx ?

(src)="18"> ( b ) Lé bexujitɔwo atɛnŋ adasɛ mɔ yewonyi akpedotɔwoɔ ?
(trg)="18"> b ) ¿ Maˈw kaavxaˈjan wala weçxan ũstxkx ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Enu ŋtɔŋtɔ ciwo yí mìatɛnŋ awa asɔ kpedo bexujitɔwo nuɔ ?
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) ¿ Maˈw thẽymee puˈçxhya ewuukxthaˈw txãa newˈwnisatxis ?

(src)="20"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="20"> b ) Teeçx ejemplo ptaˈsx .

(src)="21"> ( a ) Tetekpɔ ci ji yí bexujitɔwo ɖo aɖuɔ ?
(trg)="21"> a ) ¿ Kĩh yũuwaˈjmee jiˈphtxkx txãa mweˈwnisa ?

(src)="22"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="22"> b ) Teeçx ejemplo ptaˈsx .

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí woado ŋsɛn wowo xɔseɔ ?
(trg)="23"> 15 , 16 .
(trg)="24"> ¿ Maˈw puˈçxhwaˈjkx txãa nweˈwnisa a ) Dxusaˈs selpiin ?

(src)="24"> ( b ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí wowo ji afaɔ ?
(trg)="25"> b ) pxthãyũu ũsnisaˈs ?

(src)="25"> Lé kunuɖeɖe nɔ bexujitɔwo na yí wowo ji fanɔ doɔ ?
(trg)="26"> ¿ Kĩh uyna ũstxkx txãa nweˈwnisa Dxus yuwes wala ptaˈsxna ũste ?

(src)="26"> 18 , 19 .
(trg)="27"> 18 , 19 .

(src)="27"> Lé mìatɛnŋ awa nu do le nunya mɛ nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="28"> ¿ Maˈw Jxpaˈyahkxwaˈj jiˈphkxthaˈw txãa nweˈwnisatxis Dxus yuwe ptaˈsxna ũsçxa ?

(src)="28"> 20 , 21 . ( a ) Nɔ bexujitɔwo do jeshi mɔ mìlɔn yewo ɖe , enunywi ciwo yí tonɔ le mɛɔ ?
(trg)="29"> 20 , 21 . a ) Txãa nweˈwnisatxis ew yũute ¿ kĩh yũutxkx ?

(src)="29"> ( b ) Nyi mɛ yí mìakije le enyɔta ci yí kplɔɛdo mɛɔ ?
(trg)="30"> b ) ¿ Kĩh piyahkxthaˈw yaç peˈlate ?

# ajg/2017414.xml.gz
# pbb/2017414.xml.gz


(src)="1"> “ Enu ɖe degbenyi jijɔ nɔŋ sɔ wu enyɔ ci yí ŋseseɛ so evinyɛwo gbɔ mɔ , wozɔnnɔ zɔnlin le nyɔnɔnwi lɔ mɛ o . ” ​ — 3 ӠAN 4 .
(trg)="1"> “ Adxaˈ kĩh yuhnawa txãˈwẽ yuˈ weçxaˈçmeeth , naasáa adx luuçxweˈsx txãˈwẽ Dxus weˈweni isasaˈs jxpumbamée ũstaˈ jĩna ptaˈsxni yuuçxáak jxthaakwe yaˈweçxaˈ ” ( 3 JUAN 4 ) .

(src)="2"> Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="2"> ¿ Neyweˈsxa maˈw puˈçxhwaˈj jiˈphtxkx txãaweˈsx luuçxtxis ?

(src)="3"> Lé xomutatɔwo awɛ asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí xomu lɔ anɔɔ ?
(trg)="3"> ¿ Neyweˈsxa kĩh yũuwaˈj jiˈphtxkx pkhakheni yatsu txitxyawaçxawaˈj ?

(src)="4"> Lé mɛbuwo atɛnŋ akpedo jila ciwo yí nyi mɛdruwo koɖo wowo viwo nu doɔ ?
(trg)="4"> ¿ Txãa yakhthẽˈjweˈsxa kĩh kik puˈçxh luuçx uynimeesatxis ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí mɛ ciwo yí yi ci eju bu mɛ viwo donɔ goɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Nasa uynimeesa luuçxa ¿ kĩh thẽysa jiˈphun ũstxkx ?

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakije le nyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="6"> b ) ¿ Naa eçte kĩh paapẽynisaˈs paasukxthaˈw ?

(src)="7"> 3 , 4 . ( a ) Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="7"> 3 , 4 . a ) ¿ Neyweˈsxa maˈw puˈçxhwaˈj jiˈphtxkx txãaweˈsx luuçxtxis ?

(src)="8"> ( b ) Nyi yí jilawo dakpɔkɔ emɔ mɔ yewo viwo avawa nɔ yewoɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ Kĩh muythaswaˈjmee jiˈphtxkx neyweˈsxa txãjx luuçxhweˈsxte ?

(src)="9"> Nyi yí taɖo jilawo ɖo akpla nu wowo viwo so Yehowa nuɔ ?
(trg)="9"> ¿ Kĩh yũuçxa neyweˈsxa luuçxtxis Jeuwate weˈwaˈj jiˈphtxkx ?

(src)="10"> Nyɔna ciwo yí eviowo akpɔ nɔ wojeshi ao gbe ɖɛɔ ?
(trg)="10"> Neyweˈsxa txãaweˈsx weˈwnisaˈs kaapiyawaˈj jiˈphyã luuçxtxis ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="11"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="11"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="12"> Nɔ egbemasemase nyi cukaɖa le míwo xomu mɛ ɖe , nyi yí míatɛnŋ awaɔ ?
(trg)="12"> Txãa yuwe seena thẽyte neyweˈsxa ¿ kĩh yũuwaˈj jiˈphtxkx ?

(src)="13"> Lé àtɛnŋ akpedo eviowo nu do nɔ wodetɛnŋ donɔ egbe ci yí wose nywiɖeɔ ?
(trg)="13"> ¿ Neyweˈsxa maˈw puˈçxhwaˈj jiˈphtxkx txãaweˈsx luuçxtxis txãa yuwes ewmee weˈwte ?

(src)="14"> Nɔ eӡan mɔ ɖevi ɖewo akpla Bibla le egbe amɛvɛ mɛ ɖe , lé jilawo atɛnŋ akpedo wo nu doɔ ?
(trg)="14"> Neywaˈsxa ¿ maˈw puˈçxhwaˈj jiˈphtxkx txãaweˈsx luuçxtxis Jeuwate piyaya jeˈz yuwete ?

(src)="15"> ( a ) Mi yí ɖo asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí míwo xomu lɔ anɔ nuɔ ?
(trg)="15"> a ) ¿ Kim txitxhwaˈj jiˈphtxkx maa Dxus yatte uˈjyawaçxawaˈj ?

(src)="16"> ( b ) Nyi yí eɖo awa gbɔxwe yí asɔ gbeta lɔɔ ?
(trg)="16"> b ) ¿ Kĩh yũuwaˈj jiˈphtxkx txitxhyawaçxawaˈj ?

(src)="17"> 11 , 12 . ( a ) Ŋsɛn ci yí egbedodo kpɔnɔ do enu ciwo yí ɖeviwo kplanɔ le bɔbɔwo mɛ jiɔ ?
(trg)="17"> 11 , 12 . a ) Txãa weˈwni yuwe ¿ maˈw puˈçxhik txãjx luuçxtxis pkhakheni yatsu piyaya ?

(src)="18"> ( b ) Nyi yí taɖo ɖevi ɖewo dejinɔ mɔ yewoakpla yewo jilawo gbeɔ ?
(trg)="18"> b ) Maay luuçxweˈsx ¿ kĩh yũuçxa kik piyaya wẽdxiçmee ney weˈwnisaˈs ?

(src)="19"> 13 , 14 . ( a ) Nyi yí taɖo asu koɖo ashi ciwo yí le eju godu ɖeka na wowo xomu va yi ci hamɛ ci mɛ yí wodonɔ eju lɔ mɛ gbe leɔ ?
(trg)="19"> 13 , 14 . a ) Pkhakheni yatsu ¿ kĩh yũuçxa kik yuˈptheˈje yatteweˈsxa ?

(src)="20"> ( b ) Nyi yí asu koɖo ashi lɔ wa taɖo yí sɛnkɔŋ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="20"> b ) ¿ Ptamsa kĩh kitx yũu Jeuwa yakh çxhãçxha selpiiwẽeçxa ?

(src)="21"> Nyi yí taɖo nɔvinyɔnu ci ŋkɔ yí nyi Kristiana se le yi ɖeki mɛ mɔ , yeatɛnŋ awa sugbɔ wu le hamɛ ci mɛ yí wodonɔ egbe ci wodokɔ le yi sukluɔ ?
(trg)="21"> Cristina yuˈphtene vxite pkhakheni yetsu ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="22"> Nyi yí taɖo enyi jijɔ nɔ nɔvinyɔnu ci yí tɔ mɔ Nadia mɔ , yeakpɔtɔ anɔ hamɛ ci mɛ yí wodonɔ ye gbe leɔ ?
(trg)="22"> ¿ Kĩh yũuçxa kik Nadia wãt yahkxne txãjx pkhakheni yetsu neyũuyã ?

(src)="23"> ( a ) Miwo gbannɔamɛji evihɛnhɛn nyi le Yehowa gbɔɔ ?
(trg)="23"> a ) ¿ Jeuwa kimtxis kik nvxit luuçxtxis isasaˈs kaapiyakaahn ?

(src)="24"> ( b ) Lé jilawo awɛ yí mɛbuwo akpedo wo nu nɔ woakpla nyɔnɔnwi lɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="24"> b ) Luuçxtxis isasaˈs kaapiyawaˈj neyweˈsx ¿ kĩh yũuwaˈj jiˈphtxkx ?

(src)="25"> 18 , 19 . ( a ) Lé nɔvi ciwo yí donɔ vevi Yehowa sumɔsumɔ kpedonunana atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ jajɛwoɔ ?
(trg)="25"> 18 , 19 . a ) Yakhthẽˈjweˈsx ayte pkhakhen ũssa ¿ maˈw puˈçxhitxkx piçtakxweˈsxtxis ?

(src)="26"> ( b ) Nyi yí ele mɔ jilawo akpɔtɔ awakɔɔ ?
(trg)="26"> b ) ¿ Neyweˈsxa kĩh yũun ũswaˈj jiˈphtxkx ?

(src)="27"> Lé jilawo atɛnŋ akpedo wowo viwo nu yí woavanyi Yehowa sɛntɔ dovevinuwoɔ ?
(trg)="27"> ¿ Neyweˈsxa maˈw luuçxweˈsxtxis puˈçxhitxkx Jeuwaˈs ew selpiiya ?

# ajg/2017415.xml.gz
# pbb/2017415.xml.gz


(src)="2"> 24 : 12 .
(trg)="1"> “ Saˈ ewmée yũuna fxiˈzewaˈjçxáa txakwe wala paˈtheˈ , puutx yaˈpeeygãhna fxiˈzewaˈj yuˈsaˈ ivxiitutxna maazkuẽesawa ” ( MATEO 24 : 12 ) .

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖonɔ Yehowa daciɔ ?
(trg)="2"> ¿ Maˈw yũuçxa Dxusaˈs peeykãhyã ãjaˈkxthaˈw ?

(src)="4"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnkɔŋ dojiɔ ?
(trg)="3"> ¿ Maˈw yũuçxa Dxus eçte weˈwnisaˈs peeykãhyã ãjakxthaˈw ?

(src)="5"> Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ mìalɔnnɔ mìwo nɔvi Kristotɔwoɔ ?
(trg)="4"> ¿ Kĩh yũuçxa wala jxthuhthesakx yakhthẽˈjweˈsxtxis peeykãhwaˈja ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Miwo nu yí Yesu nyɔ ciwo yí le Matie 24 : 12 mɛ kudo doŋkɔɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Mateo 24 : 12te weˈwnisa ¿ kimweˈsxte kitx kxteey yũunkhaˈj ?

(src)="7"> ( b ) Lé Edɔwawawo wema na mìnya mɔ , Kristotɔ ŋkɔtɔ sugbɔtɔwo kpɔtɔ yí dasɛ mɔ , yewolɔn yewo nɔnɔwoɔ ?
(trg)="6"> b ) ¿ Maˈw yũuçxa jiyukxthaw yeçkay cristo ih jaˈda uˈjusaweˈsxa puutx peeykãhwaˈjas kaavxateˈwa ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="7"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="9"> Nyi yí woatɛnŋ anu mɔ , eyi na Kristotɔ ɖewo lɔnlɔn ciɔ ?
(trg)="8"> Cristo ih jaˈda uˈjusaweˈsxa peeykãhnisaˈs ¿ kĩh yũuçxa kitx ivxit ?

(src)="10"> ( a ) Lé amɛwo lɔnlɔn ci zo le egbɛmɛ doɔ ?
(trg)="9"> a ) Naa eensu ¿ kĩh yũuçxa peeykãhwaˈja ivxitna skhẽw ũsky ?

(src)="11"> ( b ) Enu amɛtɔn ciwo mɛ yí mìana mìwo lɔnlɔn asɛnŋ leɔ ?
(trg)="10"> b ) ¿ Kĩh piyakxthaˈw naa peˈla ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo mìɖo alɔn Yehowaɔ ?
(trg)="11"> ¿ Kĩh yũuçxa Dxusaˈs peeykãhwakx ?

(src)="13"> Ci yí amɛwo lɔnlɔn nɔ Mawu ci zo ɖe , nyi yí to le mɛɔ ?
(trg)="12"> Dxus peeykãhwaˈjas ivxiitna yuhte ¿ kĩh thẽysa ũsky ?

(src)="14"> Enu bu ciwo yí atɛnŋ adahɛn nu le Kristotɔwo nu le egbɛmɛɔ ?
(trg)="13"> Naa eensu Cristo ih jaˈda uˈjusaweˈsxa ¿ kĩh ũukhkuksa jiˈphutxki ?

(src)="15"> ( a ) Cukaɖa ciwo yí atɛnŋ agbɔjɔ Yehowa sɛntɔ ɖewoɔ ?
(trg)="14"> a ) Maii Jeuwa kaajiˈyusaweˈsxa ¿ kĩh yũuçxa nxusna ũstxikx ?

(src)="16"> ( b ) Kankandojinyɔ ci yí le Ehajiji Wema 136 mɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="15"> b ) Salmo 136 ¿ kĩh kikh kaapiyaˈja ?

(src)="17"> Nyi yí do ŋsɛn Pɔlu yí ekpɔtɔ yí lɔn Mawuɔ ?
(trg)="16"> Pablo Dxusaˈs wala peeykãhjane ¿ maˈw yũuçxa kikh txaˈw yũu ?

(src)="18"> Nyi yí mìatɛnŋ awa nɔ lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Yehowa asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="17"> ¿ Maˈw yũuçxa Dxusaˈs peeykãhyã ãjakxthaˈw ?

(src)="19"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="20"> Lé mìatɛnŋ ana yí mìwo lɔnlɔn nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="19"> ¿ Maˈw yũuçxa Dxus eçte weˈwnisaˈs peeykãhyã ãjaˈkxthaˈw ?

(src)="21"> Nyi yí kpedo Ӡeremi nu yí elɔn Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="20"> Jeremiasaˈs ¿ maˈw kikh puˈçxh Dxus eç isasaˈs peeykãhyã ?

(src)="22"> Lé mìawɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="21"> Dxus eçaˈs wejxkwe peeykãhwẽçxa ¿ kĩh yuuwã jiˈphkxthaˈw ?

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Wa ɖeka koɖo enyɔ ciwo yí le Ӡan 13 : 34 , 35 mɛ ɖe , ese ci yí Yesu do nɔ mìɔ ?
(trg)="22"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 vxiteˈ 35te weˈwnisa ¿ kĩh yuuwã jiˈphkxtaˈw ?

(src)="24"> ( b ) Lé lɔnlɔn ci mìɖo nɔ mìwo nɔvi Kristotɔwo ca eka koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Mawu koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="23"> b ) ¿ Kĩh yũuçxa wala jxthuhthesakx Dxusaˈs vxiteˈ yakhthẽˈjweˈsxtxis vxiteˈ Dxus eças peeykãhwaˈja ?

(src)="25"> Emɔ ciwo nu mìatɛnŋ adasɛ le mɔ , mìlɔn mìwo nɔviwoɔ ?
(trg)="24"> ¿ Maˈw yũuçxa peeykãhwaˈjas kaavxaˈjakxthaˈw ?

(src)="26"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìakpɔ cukaɖa hwɛhwɛ ciwo yí vanɔ mìwo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛ gbɔɔ ?
(trg)="25"> ¿ Maˈw puˈçxhikx phewuˈjya yakhthẽˈjweˈsx yakh , thẽysa jiˈphte ?

# ajg/2017416.xml.gz
# pbb/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ Simɔ , Ӡan vi , èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ” ​ — Ӡan 21 : 15 , nwt .
(trg)="2"> ( JUAN 21 : 15 ) .

(src)="2"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìasɔ mìwo dɔwaɖu ɖo texwe ci yí sɔgbeɔ ?
(trg)="3"> Mjĩi kaseˈjte ¿ maˈw txitxhwaˈj jiˈphkxthaˈw ?

(src)="3"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìaɖo susu ci yí sɔgbe do ayeɖedaɖɛ nuɔ ?
(trg)="4"> Pweesaˈwaˈjte ¿ maˈkwe txaçxh een kuˈtxiˈjwatx ?

(src)="4"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìazenɔ ŋcilanmɛnu sugbɔ jijiɔ ?
(trg)="5"> Jiˈphunisaˈsçxa yahkxyamee ¿ kĩh puˈçxhik ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Ci yí Piɛ da eɖɔ ezan lɔ pleŋ mɛ ɖe , nyi yí jɔɔ , yí nyi ekpla so mɛɔ ?
(trg)="7"> Txaju wẽdx eezçna peˈtete Pedroˈs ¿ kĩh kikh yũu ?

(src)="7"> Nyiwo mɛ yí eӡan le mɔ , Kristotɔwo anɔ ŋzɔn leɔ ?
(trg)="8"> Jxukasay jxpaˈyakxwaˈjna ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="8"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìanya , nɔ mìlɔn Yesu wu enu buwoɔ ?
(trg)="9"> Cristoˈs peeykãhn ũusçxawa ¿ maˈw yũuçxa jiyukxthaˈw ?

(src)="9"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="10"> ( Nyaafx takhna piisanite thegwe ) .

(src)="10"> Wa ɖeka koɖo Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo ɖe , agbannɔamɛji ci yí le xomutatɔwo jiɔ ?
(trg)="11"> Dxus eça neyweˈsxtxis ¿ kĩhyã kikh jxkaahja ?

(src)="11"> Nyi yí na amɛwo lonɔ enu kpɔ le dɔwaxuwo le egbɛmɛɔ ?
(trg)="12"> Ãçxh mjĩisaweˈsxa ¿ kĩh thẽysa jiˈphtxkx ?

(src)="12"> 7 , 8 . ( a ) Mi yí nyi amɛ vevitɔ ci ele mɔ mìanɔ egbeji nɔɔ ? (
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) ¿ Kimna nesçxayũuwakx ?