# ajg/2017412.xml.gz
# kjh/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Kpedo “ Mɛdruwo ” nu nɔ “ woasɛn Yehowa koɖo jijɔ ”
(trg)="2"> Пасха хан чирінең тискеннерге Иеговаа ӧрініснең нымысчыланарға полызыңар

(src)="3"> Lé hanci yí mìakpedo “ Mɛdruwo ” viwo nu nɔ woasɛn Yehowa
(trg)="3"> Пасха хан чирінең килгеннер , палаларыңа полызыңар

(src)="4"> Ŋgbelɔn nɔ ao lɔnlɔn aci o
(trg)="4"> Хыныстарыңа сооп парарға пирбеңер

(src)="5"> “ Èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ”
(trg)="5"> « Син Мағаа пасхаларынаң тың хынчазың ма ? »

# ajg/2017413.xml.gz
# kjh/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa cɔnnɔ mɛdruwo ji . ” ​ — EHA . 146 : 9 , nwt .
(trg)="2"> 145 : 9 , Новый русский перевод [ 146 : 9 , НМ ] ) .

(src)="2"> Cukaɖa ciwo mɛ yí bexujitɔ sugbɔtɔwo tonɔɔ ?
(trg)="3"> Пасха хан чирінең тискеннер хайдағ сидіктерге урунчалар ?

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ akpedo bexujitɔwo nu yí woakpɔ wowo ӡan vevitɔwo gbɔɔ ?
(trg)="4"> Пасха хан чирінең тискеннернің ӧӧн кирексіністерін хайди толдыр поларбыс ?

(src)="4"> Nyi yí ɖo anɔ susu mɛ nɔ mì , nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="5"> Пасха хан чирінең тискеннерге чахсы хабарны искірчетсебіс , нимедеңер ундутпасха кирек ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nɔnɔmɛ sɛnŋsɛnŋ ciwo mɛ yí mìwo nɔvi Kristotɔ ɖewo tokɔɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . а ) Пістің харындас - пиҷелернің піреезі нимее урунчалар ?

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="7"> б ) Аннаң палғалыстығ хайдағ сурығлар сыхчалар ?

(src)="7"> Nyi yí na Yesu vanyi bexujitɔɔ , yí lé eyi do le yi nukplavi sugbɔtɔwo can kpaxweɔ ?
(trg)="8"> Ноға Иисусха паза аның кӧп ӱгренҷілеріне тӧреен чирлерінең парыбызарға киліскен ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="9"> Afɔku ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ ( a ) woshikɔɔ ?
(trg)="10"> Пасха хан чирінең тискеннер хайдағ хорығыстарға урунчалар : а ) чолда ?

(src)="10"> ( b ) wole bexujitɔwo kpa mɛɔ ?
(trg)="11"> б ) лагерьде ?

(src)="11"> 6 , 7 . ( a ) Lé “ Mawu lɔnlɔn ” cucu Kristotɔwo yí wokpedo nɔvi ciwo yí le eӡan mɛ nu doɔ ?
(trg)="12"> 6 , 7 . а ) Худайға хынчатханыбыс хыйалға кір парған харындастарға хайди хайарға кӧӧктірче ?

(src)="12"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="13"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="13"> 8 , 9 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ woshi yi eju bu mɛɔ ?
(trg)="14"> 8 , 9 . а ) Пасха хан чирінең тискеннер наа хазнада хайдағ сидіктерге урунарлар даа ?

(src)="14"> ( b ) Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpedo wo nu koɖo jigbɔnɖɛɔ ?
(trg)="15"> б ) Ноға піс оларға тыстаныснаң полызарға кирексібіс ?

(src)="15"> Lé mìatɛnŋ ado ŋsɛn bexujitɔ ciwo yí va eju lɔ mɛ kakaɛ xɔseɔ ?
(trg)="16"> Пасха хан чирінең тискен харындастарның киртіністерін хайди тыыт поларбыс ?

(src)="16"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="17"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="17"> ( a ) Eӡan ciwo gbɔ yí ele mɔ woakpɔ nɔ bexujitɔwo doŋkɔɔ ?
(trg)="18"> а ) Пасха хан чирінең тискеннерге пастағы туста ниме кирек полча ?

(src)="18"> ( b ) Lé bexujitɔwo atɛnŋ adasɛ mɔ yewonyi akpedotɔwoɔ ?
(trg)="19"> б ) Орындағы харындастар полызииның ӱчӱн , пасха хан чирінең тискеннер алғыстарын хайди кӧзіт поларлар ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Enu ŋtɔŋtɔ ciwo yí mìatɛnŋ awa asɔ kpedo bexujitɔwo nuɔ ?
(trg)="20"> 12 , 13 . а ) Пасха хан чирінең тискеннерге хайди полызарға чарир ?

(src)="20"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="21"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="21"> ( a ) Tetekpɔ ci ji yí bexujitɔwo ɖo aɖuɔ ?
(trg)="22"> а ) Пасха хан чирінең тискеннерге хайдағ хыҷаланысха тоғырланарға кирек ?

(src)="22"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="23"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí woado ŋsɛn wowo xɔseɔ ?
(trg)="24"> 15 , 16 .
(trg)="25"> Хайди пасха хан чирінең тискеннерге полыс поларбыс : а ) духовнай саринаң ?

(src)="24"> ( b ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí wowo ji afaɔ ?
(trg)="26"> б ) эмоциональнай саринаң ?

(src)="25"> Lé kunuɖeɖe nɔ bexujitɔwo na yí wowo ji fanɔ doɔ ?
(trg)="27"> Хан - ӱлгӱзінеңер хабар пасха хан чирінең тискеннерге хайди полысча ?

(src)="26"> 18 , 19 .
(trg)="28"> 18 , 19 .

(src)="27"> Lé mìatɛnŋ awa nu do le nunya mɛ nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="29"> Пасха хан чирінең тискеннернең чахсы хабарнаң ӱлесчетсе , хайди хыйға тудынарға ?

(src)="28"> 20 , 21 . ( a ) Nɔ bexujitɔwo do jeshi mɔ mìlɔn yewo ɖe , enunywi ciwo yí tonɔ le mɛɔ ?
(trg)="30"> 20 , 21 . а ) Пасха хан чирінең тискеннерге христианскай хынызыбысты кӧзіткені хайдағ нимістерге ағылча ?

(src)="29"> ( b ) Nyi mɛ yí mìakije le enyɔta ci yí kplɔɛdo mɛɔ ?
(trg)="31"> б ) Полар статьяда ниме ӱзӱрербіс ?

# ajg/2017414.xml.gz
# kjh/2017414.xml.gz


(src)="1"> “ Enu ɖe degbenyi jijɔ nɔŋ sɔ wu enyɔ ci yí ŋseseɛ so evinyɛwo gbɔ mɔ , wozɔnnɔ zɔnlin le nyɔnɔnwi lɔ mɛ o . ” ​ — 3 ӠAN 4 .
(trg)="1"> « Мағаа палаларымның Сынға киртінчеткеннерінеңер истердең артых ӧрініс чоғыл » ( 3 ИОАННЫҢ 4 ) .

(src)="2"> Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="2"> Іҷе - пабалар хайди палаларына чахсы кӧзідім кӧзіт поларлар ?

(src)="3"> Lé xomutatɔwo awɛ asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí xomu lɔ anɔɔ ?
(trg)="3"> Хайдағ ӧмезер чыылыға чӧрерінеңер пӧкчетсе , сӧбіре пазына нимені санға аларға кирек ?

(src)="4"> Lé mɛbuwo atɛnŋ akpedo jila ciwo yí nyi mɛdruwo koɖo wowo viwo nu doɔ ?
(trg)="4"> Пасха хан чирінең килгеннерге паза оларның палаларына пасхалары хайди полыс поларлар ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí mɛ ciwo yí yi ci eju bu mɛ viwo donɔ goɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . а ) Пасха хан чирінең килгеннернің палалары хайдағ сидікке урунчалар ?

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakije le nyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="6"> б ) Пу статьяда хайдағ сурығлар ӱзӱрербіс ?

(src)="7"> 3 , 4 . ( a ) Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="7"> 3 , 4 . а ) Іҷе - пабалар палаларына хайди чахсы кӧзідім кӧзіт поларлар ?

(src)="8"> ( b ) Nyi yí jilawo dakpɔkɔ emɔ mɔ yewo viwo avawa nɔ yewoɔ ?
(trg)="8"> б ) Іҷе - пабалар палаларынаң ниме сағыбасха киректер ?

(src)="9"> Nyi yí taɖo jilawo ɖo akpla nu wowo viwo so Yehowa nuɔ ?
(trg)="9"> Ноға іҷе - пабалар палаларынаң Иеговадаңар чоохтазарға киректер ?

(src)="10"> Nyɔna ciwo yí eviowo akpɔ nɔ wojeshi ao gbe ɖɛɔ ?
(trg)="10"> Пос тілін пілгені палаларға хайдағ туза ағылар ?

(src)="11"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="11"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="12"> Nɔ egbemasemase nyi cukaɖa le míwo xomu mɛ ɖe , nyi yí míatɛnŋ awaɔ ?
(trg)="12"> Палаларнаң тіл піліспинчеткенін хайди тобыр поларҷыхсар ?

(src)="13"> Lé àtɛnŋ akpedo eviowo nu do nɔ wodetɛnŋ donɔ egbe ci yí wose nywiɖeɔ ?
(trg)="13"> Пасха тілні хомай пілчетсер , палаларыңа хайди полыс поларзар ?

(src)="14"> Nɔ eӡan mɔ ɖevi ɖewo akpla Bibla le egbe amɛvɛ mɛ ɖe , lé jilawo atɛnŋ akpedo wo nu doɔ ?
(trg)="14"> Палаларына ікі тілнең Библия ӱгренерге кирек тіп сағынчатсалар , іҷе - пабалар ниме ит поларлар ?

(src)="15"> ( a ) Mi yí ɖo asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí míwo xomu lɔ anɔ nuɔ ?
(trg)="15"> а ) Сӧбіре хайдағ ӧмеде нымысчыланарынаңар кем пӧгін аларға кирек ?

(src)="16"> ( b ) Nyi yí eɖo awa gbɔxwe yí asɔ gbeta lɔɔ ?
(trg)="16"> б ) Пӧгін алар алнында ниме идіп аларға кирек ?

(src)="17"> 11 , 12 . ( a ) Ŋsɛn ci yí egbedodo kpɔnɔ do enu ciwo yí ɖeviwo kplanɔ le bɔbɔwo mɛ jiɔ ?
(trg)="17"> 11 , 12 . а ) Чыылығда пала нинҷе кӧп піл полчатханына аның тіл пілгені теелче бе ?

(src)="18"> ( b ) Nyi yí taɖo ɖevi ɖewo dejinɔ mɔ yewoakpla yewo jilawo gbeɔ ?
(trg)="18"> Чарыда чоохтап пиріңер . б ) Ноға пірее палалар іҷе - пабаларның тілін ӱгренерге хынминчалар ?

(src)="19"> 13 , 14 . ( a ) Nyi yí taɖo asu koɖo ashi ciwo yí le eju godu ɖeka na wowo xomu va yi ci hamɛ ci mɛ yí wodonɔ eju lɔ mɛ gbe leɔ ?
(trg)="19"> 13 , 14 . а ) Ноға пасха хан чирінең килген пір сӧбіре орындағы тілнең чоохтасчатхан ӧмезер парыбызарға пӧгін алған ?

(src)="20"> ( b ) Nyi yí asu koɖo ashi lɔ wa taɖo yí sɛnkɔŋ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="20"> б ) Хайди ирепчі постарын духовнай саринаң тыытханнар ?

(src)="21"> Nyi yí taɖo nɔvinyɔnu ci ŋkɔ yí nyi Kristiana se le yi ɖeki mɛ mɔ , yeatɛnŋ awa sugbɔ wu le hamɛ ci mɛ yí wodonɔ egbe ci wodokɔ le yi sukluɔ ?
(trg)="21"> Ноға Кристина пиҷе пасха ӧмезер парыбызарға пӧгін алған ?

(src)="22"> Nyi yí taɖo enyi jijɔ nɔ nɔvinyɔnu ci yí tɔ mɔ Nadia mɔ , yeakpɔtɔ anɔ hamɛ ci mɛ yí wodonɔ ye gbe leɔ ?
(trg)="22"> Ноға Надя пиҷе пасха ӧмезер парбаанына ӧрінче ?

(src)="23"> ( a ) Miwo gbannɔamɛji evihɛnhɛn nyi le Yehowa gbɔɔ ?
(trg)="23"> а ) Палаларны ӧскіріп ӱгредерге Иегова кемге чахығ пирген ?

(src)="24"> ( b ) Lé jilawo awɛ yí mɛbuwo akpedo wo nu nɔ woakpla nyɔnɔnwi lɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="24"> б ) Палаларны сынға ӱгредерге полызарға іҷе - пабалар кемні сурап поларлар ?

(src)="25"> 18 , 19 . ( a ) Lé nɔvi ciwo yí donɔ vevi Yehowa sumɔsumɔ kpedonunana atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ jajɛwoɔ ?
(trg)="25"> 18 , 19 . а ) Духовнай саринаң пик харындас - пиҷелер саарбахтарға хайди полыс поларлар ?

(src)="26"> ( b ) Nyi yí ele mɔ jilawo akpɔtɔ awakɔɔ ?
(trg)="26"> б ) Іҷе - пабаларға анаң андар ниме идерге кирек ?

(src)="27"> Lé jilawo atɛnŋ akpedo wowo viwo nu yí woavanyi Yehowa sɛntɔ dovevinuwoɔ ?
(trg)="27"> Хайди іҷе - пабалар палаларына Иеговаа киртістіг нымысчылар поларға полыс поларлар ?

# ajg/2017415.xml.gz
# kjh/2017415.xml.gz


(src)="2"> 24 : 12 .
(trg)="1"> « Чабал ниме иртіре кӧп поларынаң , кӧп кізіде хыныс сооп парар » ( МАТФЕЙ 24 : 12 ) .

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖonɔ Yehowa daciɔ ?
(trg)="2"> Иеговаа хынызыбысты хайди чідір салбасха ?

(src)="4"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnkɔŋ dojiɔ ?
(trg)="3"> Библиядағы сынға уламох тың хынарға ниме полызар ?

(src)="5"> Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ mìalɔnnɔ mìwo nɔvi Kristotɔwoɔ ?
(trg)="4"> Ноға пір киртіністіг харындастарға хынарға кирек ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Miwo nu yí Yesu nyɔ ciwo yí le Matie 24 : 12 mɛ kudo doŋkɔɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . а ) Матфей 24 : 12 - дегі Иисустың сӧстері пастап кемге пазылғаннар ?

(src)="7"> ( b ) Lé Edɔwawawo wema na mìnya mɔ , Kristotɔ ŋkɔtɔ sugbɔtɔwo kpɔtɔ yí dasɛ mɔ , yewolɔn yewo nɔnɔwoɔ ?
(trg)="6"> б ) Христианнарның кӧбізінде хыныс полғаны Илҷілернің тіп киндедең хайди кӧрінче ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="7"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="9"> Nyi yí woatɛnŋ anu mɔ , eyi na Kristotɔ ɖewo lɔnlɔn ciɔ ?
(trg)="8"> Пірее христианнарның хыныстары ноға сооп парған полар ?

(src)="10"> ( a ) Lé amɛwo lɔnlɔn ci zo le egbɛmɛ doɔ ?
(trg)="9"> а ) Пістің тустарда кізілерде хыныс сооп парғаны нимедең кӧрінче ?

(src)="11"> ( b ) Enu amɛtɔn ciwo mɛ yí mìana mìwo lɔnlɔn asɛnŋ leɔ ?
(trg)="10"> б ) Чуртастың хайдағ ӱс хыринда хынызыбыс сыныхталарға айабас ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo mìɖo alɔn Yehowaɔ ?
(trg)="11"> Ноға піске Иеговаа хынарға кирек ?

(src)="13"> Ci yí amɛwo lɔnlɔn nɔ Mawu ci zo ɖe , nyi yí to le mɛɔ ?
(trg)="12"> Худайға хынмааны нимее ағылча ?

(src)="14"> Enu bu ciwo yí atɛnŋ adahɛn nu le Kristotɔwo nu le egbɛmɛɔ ?
(trg)="13"> Христостың соонҷа парчатханнарға хайдағ кӧрістер теелерлер дее ?

(src)="15"> ( a ) Cukaɖa ciwo yí atɛnŋ agbɔjɔ Yehowa sɛntɔ ɖewoɔ ?
(trg)="14"> а ) Худайның кӧп нымысчылары хайдағ сидіктерге кір парчалар ?

(src)="16"> ( b ) Kankandojinyɔ ci yí le Ehajiji Wema 136 mɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="15"> б ) 136 - ҷы псалом пісті нимее ізендірче ?

(src)="17"> Nyi yí do ŋsɛn Pɔlu yí ekpɔtɔ yí lɔn Mawuɔ ?
(trg)="16"> Худайға хынызын чідірбеске Павелге ниме полысхан ?

(src)="18"> Nyi yí mìatɛnŋ awa nɔ lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Yehowa asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="17"> Худайға хынызыбысты чідірбеске ниме полызар ?

(src)="19"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="20"> Lé mìatɛnŋ ana yí mìwo lɔnlɔn nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="19"> Библиядағы сынға хынысты хайди тилідерге чарир ?

(src)="21"> Nyi yí kpedo Ӡeremi nu yí elɔn Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="20"> Ызых Пічіктегі сынға хынып аларға Иеремияа ниме полысхан паза анзы аның чуртазына хайди теелген ?

(src)="22"> Lé mìawɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="21"> Библиядағы сынға хынызыбысты хайди уламох тыыдарға ?

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Wa ɖeka koɖo enyɔ ciwo yí le Ӡan 13 : 34 , 35 mɛ ɖe , ese ci yí Yesu do nɔ mìɔ ?
(trg)="22"> 15 , 16 . а ) Иоанн 13 : 34 , 35 - тің хоостыра піс ниме идерге кирекпіс ?

(src)="24"> ( b ) Lé lɔnlɔn ci mìɖo nɔ mìwo nɔvi Kristotɔwo ca eka koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Mawu koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="23"> б ) Харындастарға , Худайға паза Библияға хынғаны хайди палғалыстығлар ?

(src)="25"> Emɔ ciwo nu mìatɛnŋ adasɛ le mɔ , mìlɔn mìwo nɔviwoɔ ?
(trg)="24"> Хайди хынызыбысты кӧзіт поларбыс ?

(src)="26"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìakpɔ cukaɖa hwɛhwɛ ciwo yí vanɔ mìwo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛ gbɔɔ ?
(trg)="25"> Ӧмеде тіл алыс полбаанын тобырарға ниме полызар ?

# ajg/2017416.xml.gz
# kjh/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ Simɔ , Ӡan vi , èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ” ​ — Ӡan 21 : 15 , nwt .
(trg)="3"> ( ИОАНН 21 : 15 ) .

(src)="2"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìasɔ mìwo dɔwaɖu ɖo texwe ci yí sɔgbeɔ ?
(trg)="4"> Тоғысха орта кӧрістіг халарға ниме полызар ?

(src)="3"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìaɖo susu ci yí sɔgbe do ayeɖedaɖɛ nuɔ ?
(trg)="5"> Тынаға орта хайарға ниме полызар ?

(src)="4"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìazenɔ ŋcilanmɛnu sugbɔ jijiɔ ?
(trg)="6"> Ис - пайға тартылчатханына хайди тоғырланарға ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="6"> Ci yí Piɛ da eɖɔ ezan lɔ pleŋ mɛ ɖe , nyi yí jɔɔ , yí nyi ekpla so mɛɔ ?
(trg)="8"> Иисуснаң чоохтасхан соонда , Петр ниме піліп алған ?

(src)="7"> Nyiwo mɛ yí eӡan le mɔ , Kristotɔwo anɔ ŋzɔn leɔ ?
(trg)="9"> Христианнарға хайдағ хорғыстардаңар ундутпасха кирек ?

(src)="8"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìanya , nɔ mìlɔn Yesu wu enu buwoɔ ?
(trg)="10"> Христосха нинҷе тың хынчатханыбысты сыныхтабызарға ниме полызар ?

(src)="9"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="11"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="10"> Wa ɖeka koɖo Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo ɖe , agbannɔamɛji ci yí le xomutatɔwo jiɔ ?
(trg)="12"> Сӧбіре пастары Худайның алнында хайдағ нандырығ тутчалар ?

(src)="11"> Nyi yí na amɛwo lonɔ enu kpɔ le dɔwaxuwo le egbɛmɛɔ ?
(trg)="13"> Кӧп кізінің тоғыста хайдағ стресс полча ?