# aha/2017495.xml.gz
# pbb/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> Dxus wala jxthuhthesaˈs pakwe kaahjak

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Nxussa yakh iˈkweˈsxwa nxus mpuˈçxwe ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> “ Jeuwaˈs weçxaˈwẽe ” ¿ Maˈw ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> “ Jeuwa puˈçxhya ãjaˈna ew selpiikaan ”

# aha/2017496.xml.gz
# pbb/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="3"> 16 : 9 ) .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="4"> ¿ Maˈw iijxũukxthaˈw kweˈsx jiˈphunisaˈs Jeuwa namiku yũuwẽeçxa ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="5"> Kweˈsxa naa kiwete jiˈphunisaˈs txweyna vxite weyna selpiiwejeçmeethaˈw , ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="6"> ¿ Dxus jiˈphunisaˈs kĩh yũuçxa pakweya ũsga ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(trg)="8"> ¿ Kĩh yũuçxa naa kiwete nasa pxthaasa baaçxtewaˈj ũs yũutxkx ?

(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="9"> ¿ Kĩh paapẽyĩnisatxis pasukxthaˈw ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="10"> 4 , 5 . a ) Jesús txãa eensu weˈwnisaˈs , ¿ kĩh kik yũu txãa yultumus ?

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="11"> b ) ¿ Jesusa ih jada uˈjusaweˈsxtxis maˈw kik yuˈkxpehjx ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="12"> Txweyna vxite weyna yũute Dxusa txaˈwmeene yũu thãasu , ¿ maˈw jiyukxthaˈw ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="13"> ¿ Kĩh kaapiyanisaˈs uyukxthaˈw Lucas 16 : 10 - 13te paˈj ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="14"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="15"> Yakhthẽˈjweˈsx jiˈphsaweˈsx vxite jimeesaweˈsx , ¿ maˈw puˈçxhna ũstxkx yakhthẽˈj jimeesaweˈsxtxis ?

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="16"> ¿ Maˈw puˈçxhik ew yũute ?

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="17"> a ) ¿ Kĩh yũuçxa sedxmee peste jiisa naˈw yũukxthaˈw ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="18"> b ) ¿ Dxus çxhabteweˈsxa maˈw puˈçxha ũstxki jxukasay jiˈphukaan ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="19"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="20"> ¿ Abraham maˈw kik Dxus sũhnis kaavxaˈja ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="21"> a ) ¿ Pablo maa jĩkik Timoteos ?

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="22"> b ) Pablo yuˈkxpehjxnisaˈs , ¿ maˈw kxteey yũuyã ãjaˈkxthaˈw ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="23"> ¿ Kweˈsx kĩh yũuyã ũskxthaˈw ?

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(trg)="24"> Ejemplos kaajiyuwẽe .

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="25"> ¿ Kĩh jiˈphunisa thakwe jxthuhthesakx ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="26"> a ) ¿ Naa kiwete jiˈphunisaˈs kĩh yũukx ?

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="27"> b ) Jiithaˈw naa kiwete jiˈphunisaˈs kĩh yũuyãwatewaˈj nawa , ¿ maˈw thegwakx ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="28"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="29"> ¿ Jeuwa namiku yũusa kĩh jiˈphutxkx ?

# aha/2017497.xml.gz
# pbb/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="3"> ( 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="4"> 5 : 11 ) .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="5"> Jeuwa kweˈsxtxis ¿ Maˈw kvxiisxajakx ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="6"> Idx thẽysa jiˈphun ũste , ¿ kĩh versículos kvxiisxajya puˈçxhik ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="7"> ¿ Pkhakheni yatte kvxiisxaˈjya puˈçxhina nxusna ũssatxis ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="8"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="9"> Yatteweˈsx meeçxa nasaweˈsx uute , ¿ maˈw kvxiisxaˈn puˈçxhya ãjaˈkxthaˈw ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="10"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="11"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="12"> Yatteweˈsx uute Jeuwa jiina maˈw yaakxtewaˈj , ¿ kĩh yũuçxa ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="13"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="14"> ¿ Jeuwa kweˈsxtxis maˈw kvxiisajak ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="16"> ¿ Jesús kweˈsxtxis kvxiisxajana maˈw jiyukxthaˈw ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="17"> ¿ Jesús maa kik ũsyaakx Lazaro uuniyãte ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="18"> Kweˈsx thẽysa jiˈphun ũste , ¿ ãçxh maˈw jiyuya ãjaˈkxthaˈw Jesús nxus yahkxna ũstewaˈj ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="19"> Idx thẽysa jiˈphun ũste , ¿ kĩh versículos kvxiisxajya puˈçxhik ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="20"> ¿ Kĩh yũuçxa txãa wala jxthuhthesakx , vxitetxis kvxiisxajya puˈçxhte ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="21"> Nxus een paˈjte , ¿ kĩh yahkxwaˈj jiˈphxkxthaˈw ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="22"> ¿ Maˈw puçxhi ãjaˈkxthaˈw thẽˈjsatxis vxiteˈ ãçaˈsatxis ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="23"> ¿ Maˈw puˈçxhi ãjaˈkxthaˈw nasa theysa jiˈphte ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="24"> ( Thegwe txãa peˈlate “ Qué podemos decir para consolar a los demas ” ) .

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="25"> ¿ Kĩh yũuyã ãjaˈkxthaˈw vxitetxis kvxiisxajwẽeçxa ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="26"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="27"> ¿ Kĩh yũuçxa kvxiisxaˈjn puˈçxhnaçxa ũswaˈjkx ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="28"> Jeuwa weˈwnisa kweˈsxtxis , ¿ kĩh yũuçxa kik kvxiisxaˈja ?

# aha/2017498.xml.gz
# pbb/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="1"> “ Jeuwaˈs weçxawẽe , kweˈsx Dxusaˈs weçxan memte wala ewna ; txãˈs wala weçxate ewna ” ( SAL .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 ) .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="3"> Salmo 147 Dxusa kweˈsxte kũh yaakine txãˈs jiyuya , ¿ maˈw puˈçxhik ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="4"> ¿ Salmo 147 maˈw puˈçxhik Dxus nweˈwtewaˈj ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="5"> Salmo 147te Jeuwa txãjx çxhabaˈs , ¿ maˈw kik puˈçxhi Dxus eç yakh ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="6"> 1 - 3 . a ) ¿ Baaçx kitx Salmo 147 fxiˈj ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="7"> b ) ¿ Kĩhkxthaˈw piya Salmo 147te fxiˈjnisaˈs ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="8"> Ciro kuukxiˈjne israelitasweˈsxtxis Babilonia çxhabu , ¿ txaaweˈsxa maˈw kik yahkx ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="9"> ¿ Txãa salmista kĩh kik uy Dxus çxhãçxhasa yakh puˈçxhna ũstewaˈj ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="10"> Jeuwa kweˈsxtxis wala jiina , ¿ maˈw puˈçxhik Salmo147 : 4 txaˈw jiyuya ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="11"> ( Takhna piisanite thegwe ) .

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="12"> 7 , 8 . a ) Kweˈsx thẽysa jiˈphtewaˈj ¿ Jeuwa kĩh jiikx ?

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(trg)="13"> b ) ¿ Kĩh ejemplo kik Kyoko kweˈsxtxis kaajiyuju ?

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="14"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="15"> Jeuwa kweˈsx paˈkate , ¿ kĩh kwẽy kik yũu ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="16"> Maˈw .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="17"> Dxus çxhãçxhasa yakh kweˈsxtxis puˈçxhina , nawa , ¿ kĩh yũuwaˈj jiˈphxkxthaˈw ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="18"> 12 , 13 . a ) Dxus kweˈsxtxis puˈçxhwẽjene , nawa ¿ Kĩh yũuwaˈj jiˈphmeekxthaˈw ?

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="19"> b ) Dxus kweˈsxtxis puˈçxhwẽjene , nawa ¿ Kĩh yũuwaˈj jiˈphxkxthaˈw ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="20"> ¿ Txãa salmista kĩh kik crẽy ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(trg)="21"> 15 - 17 . a ) Wala kũh yahkxna uˈjute ¿ Jeuwa maˈw kik puˈçxhi Dxus eç yakh ?

(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="22"> b ) ¿ Jeuwa maˈw kik Dxus eç yakh tud puˈçxhi ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="23"> Ejemplo ptaˈsx .

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="24"> Jeuwa kweˈsxtxiˈs kĩhwa ewsa pesna ũsna açyu , ¿ kĩh yũuçxa Jeuwaˈs weçxawakx ?

# aha/2017499.xml.gz
# pbb/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ Jeuwaˈs ew selpiiwẽe ũus dxiˈj juy , txãa kĩh peejxtewa jxuka ũssuna . ”
(trg)="2"> ( SAL .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="3"> 37 : 4 ) .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="4"> ¿ Kĩh yũuwaˈj jiˈphga wãt fxiˈzewẽçxa ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="5"> ¿ Jxuka piçtakxweˈsxtxis maˈw puˈçxhik Jeuwaˈs nes selpiiya ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="6"> ¿ Idxaˈs maˈw puˈçxhik nes selpiiya ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="7"> ¿ Piçtakxweˈsx kĩh yũuwaˈj jiˈphxtxkx , ukhmee eˈsuja ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Takhna pisanite thegwe ) .

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="9"> Jeuwa wẽdxine eˈsu wãt fxizekaan , ¿ maˈw jiyukxthaˈw ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="10"> ¿ Jeuwa idxaˈs kĩh yũuyã kik piˈki ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="12"> ¿ Jesús kĩh yũuçxa kik weçx weçxa ũssu ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(trg)="13"> ¿ Kĩh yũuçxa wala ewki kweˈsx kĩh yũuyãwaˈ jçxa , thẽˈjsaweˈsxtxis ptaˈsxte ?

(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="14"> ¿ Piçtakxweˈsx kĩh yũuçxa kitx discipulos vxitya wẽdxi ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="15"> ¿ Kĩh yũun ũstxki maay piçtakxweˈsxa wejxkwe Dxus yuwe ptaˈsxwẽçxa ?