# aha/2017495.xml.gz
# fan/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> Ndzenghan akum é ne éban

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Yighan ye é bôr ba yi ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> “ A wume Yah ! ” ​ — Amu dzé ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> “ A vakh naa . . .
(trg)="6"> É mam mese wa kakh naa wa bo me yem wuler ”

# aha/2017496.xml.gz
# fan/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="1"> Boghan mengom ya akum ya si . ​ — LUC 16 : 9 .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="2"> Aval avé bi ne belan akum daa naa bi yemle angom bia be Nzame ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="3"> O ne bo ya naa o bo ke venghan ôlo’o émo okira ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="4"> Amu dzé o bele naa wa zu dzenghe akum ya nsisim ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(trg)="6"> Émo dzi , amu dzé minjejeñ mia ye tobe ya bia mbèmbè ?

(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="7"> Za minsili bia zu yalan mie ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Za étéñ mbaghle biôm ye éfonan Yésu a mbe a tele ?

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="9"> ( b ) Za melepgha Yésu a nga ve beyeghe bèñ ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="10"> Aval avé bia yem naa éyong Nzame a nga kôm éning é dze ki komo naa émo okira é tobe ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="11"> Za melepgha bia ñong nten Luc 16 : 10 - 13 été ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="13"> Vakh bifonan bechrétien be nga lere naa be ne sôsôe nfakh ya belan akum deba ye émo .

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="14"> Tughe biboran bia ñong éyong bi ne akap .

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="15"> ( a ) Aval avé é fulu akap daa da lere naa bi ne « fekh » ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="16"> ( b ) Za akap da yenban ayong Nzame été ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="17"> ( Belan é foro a ne atarga ayeghle di ) .

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="18"> Aval avé Abraham a nga lere mebun mèñ ébe Nzame ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="19"> ( a ) Za melepgha Paul a nga ve Timothée ?

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="20"> ( b ) Aval avé bi ne belan melepgha Paul ému ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="21"> Za dzam bi bele naa bia zu bo ?

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(trg)="22"> Vakh bifonan .

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="23"> Akum avé da dang so bia mevakh ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="24"> ( a ) Émo okira da ye sughlan ya ?

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="25"> ( b ) Aval avé fuèñ té da yiane bia ve nkyel ébe aval bia yen akum ye émo ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="27"> Za mengakh ma yan mengom Nzame ?

# aha/2017497.xml.gz
# fan/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="1"> “ Kenghan ôsu na mina volan min’nem ye yemam mina bebieñ . ” ​ — 1 BETHESSALONICIEN 5 : 11 .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="2"> Aval avé Jehovah a vole bia n’nem ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="3"> Za bifus bi ya Kalare Nzame bi ne vole é môr a ne meyep été n’nem ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> Aval avé ékoan é ne vole é bôr be ne meyep été min’nem ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="6"> Amu dzé é ne mvèñ naa bi kobe é mam me ne vole é bôr be ne meyep été min’nem ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="7"> ( Belan é foro a ne atarga ayeghle di ) .

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="9"> Amu dzé bi ne bele dzi n’nem naa Jehovâ a yem foghe - foghe naa é môr a ne meyep été a ne ashèñ ya avole n’nem ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="11"> Za dzam bi ne bo naa bi bele avole n’nem da so ébe Jehovâ ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="12"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="13"> Amu dzé bi ne bele dzi n’nem naa Yésu a komo bia vole n’nem ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="14"> Awu Lazar , aval avé Yésu a nga lere naa a yi ye é bôr ba yi ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="15"> Amu dzé bi ne bele dzi n’nem naa , ému wi fe , Yésu a bele n’nem éngongôl ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="16"> Za bifus bi ya Kalare Nzame wa dang yen naa bi ne so wa avole n’nem ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="17"> Za môra dzam bi ne bo é lereghe naa bi ne tsin avole n’nem ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="18"> Za mam bia yiane baghle osiman éyong môr a ne meyep été ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="19"> Za dzam o ne dzô naa o vole é môr a ne meyep été n’nem ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="20"> Za dzam o ne bo nge wa yen nzuk naa wa kobe é môr a ne meyep été ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="21"> ( Langhe fe é vune a ne nlô adzô naa “ Medzô ma vole n’nem ” ) .

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="22"> Za dzam é ne dang wule éyong bia komo vole é bôr bevokh min’nem ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="23"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="24"> Amu dzé bia yiane ke ôsu ye vole é bôr bevokh min’nem ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="25"> Dzé da dang bia vole n’nem éyong bia siman mengakh Jehovâ ?

# aha/2017498.xml.gz
# fan/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(trg)="1"> Wumeghan Yah ! . . .

(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> Amu mboan té o ne mvèñ , a yiane fe duma . ​ — BYA 147 : 1 .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="3"> naa o yem wokh naa Jehovâ a nyeghe foghe wa ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="4"> naa o bele dzi n’nem naa Jehovâ a ne foghe kam wa ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="5"> naa o yem wokh aval Jehovâ a sukh bembo bisèñ bèñ asi ye medzô mèñ ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Éyong vé ézing , nten Bya 147 o nga tsiliban ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="7"> ( b ) Za mam bia ye yem nge bia yeghe nten Bya 147 ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="8"> Éyong Ndjié Cyrus a nga kôre ayong Israel éto minkom be mbe , za dzam be nga woran , amu dzé ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="9"> Za dzam ntsili kalare Bya a komo bia lere nfakh ye ngul Jehovâ a bele naa a lere é bôr min’nem mia kokh befiri ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="10"> Za ayeghle bi ne ñong é soghe nten Bya 147 : 4 été ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="11"> ( Belan é foro a ne atarga ayeghle di ) .

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="12"> 7 , 8 . ( a ) Éyong Jehovâ a vole bembo bisèñ bèñ , za dzam a tare baghle osiman ?

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(src)="16"> Ma ndianwʋ fa kile sianti .
(trg)="13"> ( b ) Vakh éfonan da lere naa Jehovâ a yem mbeng mbeng bitéñ minzuk bi ne tebe .

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="14"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="15"> Éyong Jehovâ a vole bia za dzam a tare bia ve ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="16"> Vakh éfonan .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="17"> Za dzam bi ne bo naa Jehovâ a vole bia ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="18"> 12 , 13 . ( a ) Za dzam bia yiane ki bo nge bia komo naa Jehovâ a vole bia ?

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="19"> ( b ) Beza ba ve Jehovâ mevakh a n’nem ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="20"> Dzé é nga ve ntsili kalare Bya dzi n’nem ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="21"> 15 - 17 . ( a ) Biyong bizing éyong bi tele minzuk été bi wula woran ya , ve aval avé Jehovâ a belan Nkobe wèñ naa a vole bia ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="22"> ( b ) Vakh éfonan da lere naa “ Nkobe Nzame ” wa mare “ avôl ” .

(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="23"> Amu dzé wa yen naa Nzame a va ve wo ntam , ye za mekalgha ma ve naa o dzô naa “ Wumeghan Yah ! ” ?

# aha/2017499.xml.gz
# fan/2017499.xml.gz


(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="1"> Dzenghe é mvèñ se dwiè ébe Jehovâ , ndamben a ye wo ve é mam mesese n’nem wiè wa komo . ​ — BYA 37 : 4 .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="2"> Mam me vé wa kakh naa wa bo me ne wo ve mbemba éning melu mazu ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="3"> Za dzam ésèñ mpwa mefane é ne yeghe étong môt ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="4"> Éning mpwa mefane é ne ke kuiñ wo vé ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="5"> Za aval osiman étong môt da yiane bele akal éning dèñ , ve amu dzé a yiane ki de ko wong ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="6"> ( Belan é foro a ne atarga ayeghle di ) .

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="7"> Dzé da ve naa o yem nge Jehovâ a komo naa o bo é mam ma ye wo ve n’nem mevakh ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="8"> Za dzam Jehovâ a yi naa o bo ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="10"> Dzé é nga ve ve Yésu n’nem mbeng ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(trg)="11"> Amu dzé é ne mbeng naa o kobe bechrétien betsighan medzô me Nzame été é mam wa kakh naa wa bo ?

(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="12"> Amu dzé abuiñ bitong bibôt bia nyeghe minkanghle ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="13"> Za mam bitong bibôt bi ne bechrétien ba bo naa abuiñ bôt é wokh medzô me Nzame ?

(src)="16"> Sɛ abiye ɩyɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ be a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɩtɩdɩ yɩzayɩ bʋwɔ a ?
(trg)="14"> Amu dzé bi ne dzô naa minkanghle mia yeghle bia ?

(src)="17"> Sɛ ɛyɛɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ wɔ azɩlɛ - sini mɔɔ numɔ ɩyɛ sɩ po nu a , kɛ ɩkɛyɛ na wʋ anyɩ iale a ?
(trg)="15"> Aval avé o ne bele mevakh a n’nem a too naa abeng minkanghle dwiè é ne alet ?

(src)="18"> Ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ ɔfʋã ɛhɩnla dɩyɛ yɛ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛva bɔ nwʋ bowula nu a ?
(trg)="16"> Za aval ésèñ nfe bitong bibôt bia bo akal Nzame da tuè be mevakh été ?