# aha/2017611.xml.gz
# ewo/2017611.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> “ Bɛma Yɛlʋlɔ Yɛ Nwʋ Wɔ Nyɛlɩyɛ Nɩɩ Nɔhʋanlɛlilɛ Nu ”
(trg)="2"> “ Éding . . . a mimboen ai a bebela ”

(src)="3"> Nɔhʋanlɛ Yɩ Nɩ , ‘ Ɩáva Azʋ̃nudwolɩyɛ Ɩba , Mfomi Kʋnɛ a . ’
(trg)="3"> Bebela a zu “ ki ai mvòè , he fa nsòng ”

(src)="4"> Zakalɩya Yɩ Anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ Nɩ — Kɛ Ɩfalɩ Wʋ Nwʋ Ise a ?
(trg)="4"> Dzé Minyenen mi Zakarias — mia yegele wò ?

(src)="5"> Ahwiili Nɩɩ Awulombunli Abotile Ɩbɔ Wʋ Nwʋ Banɩ
(trg)="5"> Bikelik ai ékari nkukuma bia baala wò

# aha/2017612.xml.gz
# ewo/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ Máma bɛma yɛfa tavɩlɩma yɛdɔ , na mfomi bɛma yɛlʋlɔ yɛ nwʋ wɔ nyɛlɩyɛ nɩɩ nɔhʋanlɛlilɛ nu . ” — 1 DWƆ .
(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="1"> “ Bi be ding ai bibuk ai oyem ve ai minboen ai bebela . ” ​ — 1 YOHANNES 3 : 18 .

(src)="3"> Sɛ bɛkã ɔlɔlɛ mɔɔ numɔ ɩdɔ a , mɛyɩ yɛ lɛ mɩnla ?
(trg)="2"> Éding éfé ya dang biding bise bivòk ?

(src)="4"> Sɛ bɛkã ɔlɔlɛ mɔɔ nabalaba íni nu a , ikile mɩnla ?
(trg)="3"> Dzé é ne “ éding é ne tegè ai medugen ” ?

(src)="5"> Kɛ yɛkɛyɛ na yɛanwʋ kɛɛ yɛ ɔlɔlɛ nɩ ɩdɩ nɔhʋanlɛ a ?
(trg)="4"> Akia afé bi ne dzam yem na éding dzaan é ne nfang éding ?

(src)="6"> Sɛ bɛkã ɔlɔlɛ mɔɔ numɔ ɩdɔ a , mɛyɩ yɛ lɛ mɩnla ?
(trg)="5"> Kan éding fé ya yeane bò dia a zang dzaan , ai asu dzé ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="6"> ( Bebege evegele ya mekè me ayegè . )

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="7"> 2 , 3 .

(src)="10"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩyɩ yɩ kunlu ɩdɔ mmenii a ?
(trg)="8"> Akia afé Yéhova a nga lere bot éding é ne tegè metang ?

(src)="11"> Mɩnla yɛ ikile kɛɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩ ye kunlu yɛkɛla ɔlɔlɛ ali ɩávalɩ nwʋmɔ kɛɛ yɛáyɛ pɛ nɩ a ?
(trg)="9"> Akia afé bia yem na bebò minsem be ne dzam lere éding é ne tegè metang ?

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yekehile kɛɛ yɛwɔ nɔhʋanlɛ ɔlɔlɛ a ?
(trg)="10"> Akia afé bi ne lere nfang éding ?

(src)="13"> 6 , 7 . ( a ) Sɛ bɛkã ɔlɔlɛ mɔɔ nabalaba íni nu a , ikile mɩnla ?
(trg)="11"> 6 , 7 . ( a ) Dzé é ne “ éding é ne tegè medugen ” ?

(src)="14"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ bɛ ɔlɔlɛ nɩ ɩdɩ nabalaba a ?
(trg)="12"> ( b ) lerege memvulna ya nvunvol éding ?

(src)="15"> Mɩnla odwokɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ yebizia yɛ nwʋ a ?
(trg)="13"> Nsili mbé bi ne dzam sili biabeben ?

(src)="16"> Mɩnla yɛ nɔhʋanlɛ ɔlɔlɛ ɩkɛhã yɛ ma yɛkɛyɛ a ?
(trg)="14"> Dzé nfang éding wa tindi bia ne bi bò ?

(src)="17"> Kɛ yɛkɛyɛ na yɛali bɔmʋnlɩ yɛava nnililɛ yɛama mmenii mvʋlɔ a ?
(trg)="15"> Akia afé bi ne dzam bò mot osu ya a ve ba bevòk olugu ?

(src)="18"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yɛyɩ ye kunlu yɛkamvʋ mmenii mvʋlɔ a ?
(trg)="16"> Asu dzé metamen maan ma yeane bi sò a nnem éteré ?

(src)="19"> Sɛ yɛpɛ kɛɛ yɛda ngyɛvʋlɔlelɛ ali yekile mmenii mvʋlɔ a , kɛ yɛkɛyɛ na yɛahile kɛɛ yɛwɔ nɔhʋanlɛ ɔlɔlɛ a ?
(trg)="17"> Akia afé bi ne lere nfang éding éyong bi ne afang ai babedzang ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla mmɩlɩ paa yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ sɩ kɛɛ yɛkɔwʋwa bɛzabɛ mɔɔ bɛyɛ mɛlɛkɛ nɩ a ?
(trg)="18"> ( a ) Éyong bia suk é ba be ne ntegen , asu dzé bia yeane bi odzibi ?

(src)="21"> ( b ) Mɩnla nninyeni zɛ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ na yɛava yɛawʋwa bɛzabɛ mɔɔ bɛyɛ mɛlɛkɛ nɩ a ?
(trg)="19"> ( b ) Kara akia afé bi ne suk é ba be ne ntegen ?

(src)="22"> Sɛ azʋ̃nudwolɩyɛ ɩkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ ɩkɔwʋwa yɛ nɩɩ mmeliyema bɛ avinli a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛyɛ a ?
(trg)="20"> Akelkui nnyé mbé bia yeane ve mengul asu mvòè ai babedzang ?

(src)="23"> Sɛ yɛfa abiye yɩ tanɩ yɛkyɛ yɩ a , mɩnla yɛ yɛkɛva yekehile kɛɛ ɩzʋ̃ yɛ ahʋnlɩnɩ nu a ?
(trg)="21"> Akia afé bi ne lere ne bidzuga biaan bia sò a nnem waan éteré ?

(src)="24"> Sɛ yenyia ɔzʋ̃mɩnlɛ nwʋ ɔhʋanɩ be a , kɛ isɛ kɛɛ yebu yi yese a ?
(trg)="22"> Akia afé bia yeane nong mimbege miaan ya ésié Yéhova ?

(src)="25"> Sɛ abiye ɩyɛ tanɩ mɔɔ numɔ ɩyɛ ɔnlʋmɔ a , mɩnla yɛ nɔhʋanlɛ ɔlɔlɛ ɩkɛhã yɩ ma ɩkɛyɛ a ?
(trg)="23"> Nge a bele nfang éding , é kristen a ku a nsem a yeane bò dzé ?

(src)="26"> Nɔhʋanlɛ ɔlɔlɛ nwʋ ihyinyia .
(src)="27"> Mɩnla ti a ?
(trg)="24"> Nfi ya nfang éding o ne mbé ?

# aha/2017613.xml.gz
# ewo/2017613.xml.gz


(src)="2"> Mɩáfa azʋ̃nudwolɩyɛ mɩbɩlɛ oyuwadɩ mfomi kʋnɛ a . ” — MT .
(trg)="1"> “ Te mina heg na me nga zu ve mvòè a si mu ; ma ndzi ki sò ve mvòè , he fa nsòng . ” ​ — MAT .

(src)="3"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="4"> Mɩnla dɩyɛ yɛ lɛ “ kʋnɛ ” ( apʋka ) mɔɔ Gyisɛsɩ izeli kɛɛ ɩkɛva ɩkɛɣa nɩ a ?
(trg)="3"> É “ fa nsòng ” Yésus a nga dzo é ne dzé ?

(src)="5"> Sɛ wu abusunwamaa botwodwu betiyia nɔhʋanlɛ ɔzʋ̃mɩnlɛ a , kɛ ɛkɛyɛ na wʋahɔlɩ ɔzʋlɔ wʋali nɔhʋanlɛ wʋama Gyehova a ?
(trg)="4"> Akia afé o ne dzam tòbo baaba ai Yéhova nge nda bot dzoé ya lumen ai wò asu nyebe woé ?

(src)="6"> Sɛ wu abusunwanii be iyiaki Gyehova ɔzʋ̃mɩnlɛ a , mɩnla yɛ ɩkɔwʋwa wʋ ma ekegyina yɩ munwa a ?
(trg)="5"> Dzé é ne wò dzam vòli a zombo mintié éyong évuvumen dzoé ya lum Yéhova mvus ?

(src)="7"> 1 , 2 . ( a ) Mɩnla azʋ̃nudwolɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekenyia wɔ nnɛ a ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Kan mvòè fé bi ne bi éyong dzi ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia azʋ̃nudwolɩyɛ mɔɔ ɩyɛ pɛ wɔ ɛzɛ mmɩlɩ eyi nu a ?
(trg)="7"> ( b ) Dzé é ne dzam ndegele mvòè dzaan é melu ma ?

(src)="9"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ yɩ tʋwɔlɛ )
(trg)="8"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè . )

(src)="10"> 3 , 4 . ( a ) Gyisɛsɩ yɩ ehilehilelɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩfa ɩba a ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Yésus a nga dzo na minyegelen mié mia yi sò ai dzé ?

(src)="11"> ( b ) Mɩnla mmɩlɩ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɛzɩzɩbɛ baaba kɛɛ yekeli Gyisɛsɩ yɩ mɛda ?
(trg)="10"> ( b ) Dzé é ne bi bò ayié ne bi tong Yésus ?

(src)="12"> Mɩnla amanɩyɛnwʋnlɛ yɛ Gyisɛsɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ beyiyia a ?
(trg)="11"> Dzé beyegè be Yésus be nga toben ai dzò ?

(src)="13"> Sɛ yɛ abusunwanii be ɩábɛ kɛɛ yɛsʋ̃mɩ Gyehova a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛkakɛ a ?
(trg)="12"> Dzé bia yeane ki vuèn nge bivuvumen biaan bia lumen ai bia asu nyebe waan ?

(src)="14"> Sɛ abiye yɩ hũ anzɛnyɩɩ yɩ yɩ ɩ́dɩ dasɩvʋlɔ a , kɛ ɩsɛ kɛɛ ɩyɛ yɩ dɩyɛ ise a ?
(trg)="13"> Akia afé bekristen be ne nlugen ai é bot be seki Beboala be Yéhova ba yeane yen étié dzaba ?

(src)="16"> Kɛ ɩkɛyɛ na Kilisinyiamaa bɛahilehile bo nwuakula , ama bɛava nnililɛ bɛama bo hũ mmɔ anzɛnyɩɩ bɛ yɩ mmɔ mɔɔ béni asafʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="14"> Minsili mifé o ne dzam sili wòmen nge é mot mina ai nyè mi ne nlugen a dzoge ki ne u sié Yéhova akia da sili ?

(src)="17"> Sɛ Kilisinyianii be yɩ hũ anzɛnyɩɩ yɩ yɩ íni asafʋ yɩ nu a , kɛ ɩkɛyɛ na ɩava nɔhʋanlɛ mɔɔ ɩwɔ Bayɩbʋlʋ nu nɩ iahilehile yɩ nwuakula a ?
(trg)="15"> Akia afé bekristen be ne dzam yegele bòn baba ne be semé mbondé waba ya seki Mboala ?

(src)="18"> Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛzɩkɛ yɛ nɩɩ abusunwamaa mɔɔ bɛ́dɩ Dasɩvʋlɔmaa nɩ bɛ avinli a ?
(trg)="16"> Akia afé mbondé a ne Mboala Yéhova a ne dzam yegele bòn boé bebebela ya Bibel éyong é nyò mbòk a kili nyé ?

(src)="19"> ( a ) Mɩnla ti mɔɔ abusunwamaa mɔɔ bɛ́dɩ Dasɩvʋlɔmaa nɩ bɔkɔhʋla bokotwodwu bekediyia yɛ a ?
(trg)="17"> Dzé é ne dzam sò ai medzo a zang dzoe ai bivuvumen bué ya bi seki Beboala be Yéhova ?

(src)="20"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɛyɛ na yɛava yɛahile kɛɛ yɛtɩ bɔ tʋ a ?
(trg)="18"> Asu dzé bivuvumen biaan bi ne dzam lumen ai bia , ai akia afé bi ne dzam lere na bia wog asu dzé ba bò dò ?

(src)="21"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛ nɩɩ abusunwamaa mɔɔ bɛ́dɩ Dasɩvʋlɔmaa nɩ tɩndɛ a ?
(trg)="19"> Akia afé bia yeane kòbo ai bivuvumen biaan ya bi seki Beboala be Yéhova ?

(src)="22"> Sɛ yɛbɔ ɛbɩlaba a , dɩyɛ baaba ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩkɛɣa ?
(trg)="20"> Asu dzé é ne mbeng na bi baala mbembe akol dulu ?

(src)="23"> Sɛ yezi kɛɛ bʋwabɩlɛ be ɩkɔhʋla ɩkɛva akasakasa ɩkɛɣa a , mɩnla dɩyɛ yɛ yekeli bɔmʋnlɩ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="21"> Ngomezen fé bi ne dzam bò asu yi na bi saala medzo ?

(src)="24"> Sɛ ɛ nɩɩ wʋ abusunwamaa bɛ adwɩnɩ iáyiyia wɔ dɩyɛ be nwʋ a , mɩnla yɛ ɛkɛyɛ na wʋ ti ɔwʋwaba ɩátɩɩdɩɩ wʋ a ?
(trg)="22"> Dzé é ne wò dzam vòli na te wò ve wòmen bidzo nge wò wogen ki ai nda bot dzoé ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> Sɛ wʋ abusunwanii be iyiaki Gyehova ɔzʋ̃mɩnlɛ a , mɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔwʋwa wʋ ma ekegyina yi munwa ?
(trg)="24"> Nge évuvumen dzoé ya lum Yéhova mvus , dzé é ne wò vòli na o zombo mintié mité ?

(src)="27"> Mɩnla yɛ ɛkɛva ekehile kɛɛ ɛdɩnɣɛlɛ mɔɔ Gyehova ɩfa ɩma yi mmenii nɩ , ede etiã nu a ?
(trg)="25"> Akia afé bi ne dzam suk ntaan mam Yéhova asu é evuvemen dzoé be he tele a feng ?

(src)="28"> Mɩnla anyɩnlɩlazʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ yekenyia ?
(trg)="26"> Afiri afé bi ne dzam bi asu é mot woe be he tele a feng ?

(src)="29"> Sɛ nkyɩkyɛnu ɩba wʋ abusunwa nu iluwa Gyisɛsɩ yɩ mɛda mɔɔ eli nɩ ti a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ ɛyɛ a ?
(trg)="27"> Dzé o ne dzam bò nge nda bot dzoé ya kaène ai wò mbol wò tong Yésus ?

# aha/2017614.xml.gz
# ewo/2017614.xml.gz


(src)="2"> Na mikezia mɩkɛɣa bɛ pɛ . ” — ZAK .
(trg)="1"> “ Dugenʼni abe ma , . . . ndò fe ma yi dugen abe mina . ” ​ — ZAK .

(src)="3"> 1 : 3 .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="4"> Gyehova , kɛ ibu awuloyɛlɛ bela ise a ?
(trg)="3"> Akia afé Yéhova a yen kan wub ose ?

(src)="5"> Yɛ nwʋ zʋ mɔɔ yeyila yɛma Gyehova nɩ , kɛ ɩkɛyɛ na yelili ɔzɔ anʋhʋba nɩ ɩzʋ “ eɣile bela ” ?
(trg)="4"> “ Amos ya amos ose ” Dzé é ne bia vòli ne bi nying baaba ai ating bi nga bò Zamba ne bia yi nyè sié ?

(src)="6"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ na amumuyɛ ɩáwʋwalɩ Gyehova yɩ awudo a ?
(trg)="5"> Nfa waan dzé bi ne dzam bò asu yi na te abé da nyin akonda Yéhova ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Mmɩlɩ mɔɔ Zakalɩya ɩwɔlɩ ɩtʋ kɛɛ ɩhyɛ nkɔmɩ nɩ , mɩnla bʋwabɩlɛ yɛ nɩ Gyehova yɩ mmenii bɔwɔ numɔ a ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Ayong Yéhova a nga be a tele étié éfé éyong Zakarias a nga kè ne a kuli mam ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla ti mɔɔ Gyehova ɩhanlɩ ihileli yɩ mmenii kɛɛ ‘ bezia bɛɣɩla yɩ pɛ ’ ?
(trg)="7"> ( b ) Asu dzé Yéhova a nga dzo ayong dzié na a ‘ dugen abe nyè ’ ?

(src)="9"> Zakalɩya yɩ anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ ɩtɔ ɔzʋlɔ ahyiã nɩ , mɩnla yɛ ɩnwʋnlɩ a ?
(trg)="8"> Nyenen samena woé dzé Zakarias a nga yen , ai mvulen kalara o ne ntilen minfa mibè wa tilen ya ?

(src)="11"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ .
(src)="12"> Nɔma 1 . )
(trg)="9"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 1 . )

(src)="13"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="14"> Gyehova kɛ ibu awulo bela ise a ?
(trg)="11"> Akia afé Yéhova a yen kan wub ose ?

(src)="15"> Sɛ yɛábɛ kɛɛ mmuzulo mɔɔ ɩwɔ ɔnwʋma nu nɩ ɩkã yɛ a , mɩnla yɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="12"> Akia afé bi ne saala ntsigen o ne a mvulen kalara té ?

(src)="16"> 8 - 10 . ( a ) Mɩnla yɛ lɛ ndamɩhanlɛ a ?
(trg)="13"> 8 - 10 . ( a ) Ating a ne dzé ?

(src)="17"> ( b ) Ndamɩhanlɛ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ Bulombunli Zɛdikiyia iádidi ɔzʋlɔ a ?
(trg)="14"> ( b ) Ating afé nkukuma Sédékias a ndziki dzali ?

(src)="18"> 11 , 12 . ( a ) Anʋhʋba mɔɔ ɔnwʋmɔ ihyinyia ɩtɛla dɩyɛ bela mɔɔ yɛkɔwɔ yɛ lɛ ɛhɩnla dɩyɛ a ?
(trg)="15"> 11 , 12 . ( a ) A meting bia bò , afé da dang nfi abui ?

(src)="19"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ anʋhʋba mɔɔ yɛbɔ yɛfa yeyila yɛ nwʋ zʋ nɩ , ɩsɛ kɛɛ ɩkã yɛ a ?
(trg)="16"> ( b ) Mveen o nga ve wòmen wa yené ya énying dzoé ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Zakalɩya yɩ anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ ɩtɔ ɔzʋlɔ ahyiã nɩ nu a ?
(trg)="17"> Ayegele afé bi ne nong a nyenen samena zakarias a nga yen ?

(src)="21"> 14 , 15 . ( a ) Mɩnla yɛ Zakalɩya ɩnwʋnlɩ wɔ yɩ anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ ɩtɔ ɔzʋlɔ asunwa nɩ nu a ?
(trg)="18"> 14 , 15 . ( a ) A nyenen zamgbala woé , dzé Zakarias a nga yen ?

(src)="22"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ .
(src)="23"> Nɔma 2 . ) ( b ) Baalɛ mɔɔ ɩwɔ efa ozunzunlɛdɩyɛ nu nɩ , igyĩ ɛkɛ ɩma mɩnla ?
(trg)="19"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 2 . ) ( b ) É mininga a ne a nkoé été a tilen ya , ai amu dzé ba ban nyè a nnem été ?

(src)="25"> ( a ) Mɩnla yɛ Zakalɩya ɩnwʋnlɩ kɛɛ ɩɣa efa ozunzunlɛdɩyɛ nɩ zʋ a ?
(trg)="20"> ( a ) Dzé é nga toben ai nkoé ya Zakarias a yen ?

(src)="27"> Nɔma 3 . ) ( b ) Ɛhɩnla dɩka yɛ mmaalɛ mɔɔ bɛlɛ andaba nɩ bɛvalɩ efa ozunzunlɛdɩyɛ nɩ bohɔlɩ a ?
(trg)="21"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 3 . ) ( b ) É bininga be bele mefap ba ke ai nkoé avé ?

(src)="28"> 17 , 18 . ( a ) Mɩnla ti mɔɔ ‘ amumuyɛ ’ yɩ ‘ ɔwʋwalɛdɩka ’ yɛ lɛ Hyana ?
(trg)="22"> 17 , 18 . ( a ) Asu dzé Shinéar a ne “ étòbega ya yeane ” asu “ abé ” ?

(src)="29"> ( b ) Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yesi yɛkɛnɣa kɛɛ yɛkɛyɛ wɔ amumuyɛ nwʋ a ?
(trg)="23"> ( b ) Ntsigen mbé bia nong nfa ya mbòen abé ?

(src)="30"> Anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ Zakalɩya ɩnwʋnlɩ nɩ , kɛ ɩfalɩ yɛ nwʋ nnɛ a ?
(trg)="24"> Dzé bidima bi mam Zakarias a nga yen bi ne bi dzam yegele melu ma ?

# aha/2017615.xml.gz
# ewo/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Sɛ betiye Gyehova bɛ Nyamɩnlɩ a — eyimmɔ munwatĩĩ ɩkɛɣa numɔ . ” — ZAK .
(trg)="1"> “ É dzam di da yi bòben — nge mia yi bò mban ya wok king Yéhova Zamba waan . ” ​ — ZAK .

(src)="2"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="3"> Zakalɩya yɩ anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ itualɩ ɩtʋ nɩ , ɛɣɛlɛyɩkyɩlɛ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩma Nyamɩnlɩ yi mmenii benyia ?
(trg)="3"> Ndi fé nyenen mvua Zakarias wa ve bia ?

(src)="4"> Kɔbɩlɩ avile anwɩ̃ nɩɩ hwiili nɩ , ɛzɩzɩbɛhyɛlɛ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩma yenyia ?
(trg)="4"> Akia afé minyenen minkol mibè mi ne nyòl mvòt ai bikelik mia ve bia ngul ?

(src)="5"> Kɛ ɛtɩ nɣanlɩ wɔ Aliyiagyinanlɛ egyima mɔɔ ɩtɛla ebiyela mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nnɛ nɩ nwʋ ese a ?
(trg)="5"> Dzé wa woren a nnem éyong wa yen ngul ésié melong é ne mbòen melu ma ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Zakalɩya yɩ Anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ ɩtɔ ɔzʋlɔ asunwa awielɩyɛ nɩ , mɩnla bʋwabɩlɛ yɛ nɩ Dwuumaa bɔwɔ numɔ wɔ Gyelusalamɩ a ?
(trg)="7"> A memana me nyenen zamgbala me Zakarias Yuden ya Yérusalem be nga be be tele étié éfé ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="9"> Mɩnla ndwokɔ ɛzɩzɩbɛ yɛ Dwuumaa mɔɔ bezialɩ bɔhɔlɩ bo twonwa zʋ nɩ beyiyialɩ a ?
(trg)="9"> Mindzug mifé Yuden be nga bi éyong be nga dugen a nnam waba ?

(src)="10"> Mmɩlɩ mɔɔ Gyehova yɩ mmenii beyiakili egyima yɩ nɩ , mɩnla yɛ ɩyɛlɩ a ?
(trg)="10"> Akia afé Yéhova a nga ve ayong dié ngul éyong be nga telé ésié ?

(src)="11"> ( a ) Zakalɩya yɩ anyɩnlɩzʋdɩyɛnwʋnlɛ mɔɔ ɩtɔ ɔzʋlɔ awɔtwɛ nɩ , kɛ ɩbɔ ɩtʋ ise a ?
(trg)="11"> ( a ) Nyenen muomo Zakarias wa kèè ya ?

(src)="12"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . ) ( b ) Mɩnla ti mɔɔ ɩsʋ̃nɩ pɔnkɔ bela yɩ kɔɔla ?
(trg)="12"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè . ) ( b ) Amu dzé bikabeli bi ne menyòl kan kan ?

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mɩnla yɛ avile anwɩ̃ nɩ ikile a ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Minkol mibè mi ne dzé ?