# af/101992361.xml.gz
# mh/101992361.xml.gz


(src)="1"> ’ n Alkoholis in die gesin
(trg)="1"> Juõn Dri Karek ilo Baamle Eo

(src)="2"> “ Alkoholisme sluit alkoholiste in . . .
(trg)="2"> “ Mõntin ekarekrek ej kitibuj dri karek ro . . .

(src)="3"> Hoewel daar dalk net een alkoholis in ’ n gesin is , ly die hele gesin onder alkoholisme . ” — Dr .
(trg)="3"> Meñe eor juõn wõt dri karek ilo baamle eo , men in ejjab jelet wõt e ak ej bareinwõt jelet aolepen baamle eo an . ” — Dr .

(src)="4"> Vernon E .
(trg)="4"> Vernon E .

(src)="5"> Johnson .
(trg)="5"> Johnson .

(src)="6"> DIE vyfjarige Alice was in die bed met ’ n kloppende pyn in haar been .
(trg)="6"> ALICE , lailim yiõ drettan , ear iñtan kin an lukkun metõk neen ke ej babu ilo men eo kinien .

(src)="7"> As gevolg van ’ n besering wat sy twee dae vantevore opgedoen het , was haar hele been in gips .
(trg)="7"> Ruo ran moktalok ear walok juõn jorran ñõn e , kin men in kar aikwij in likit kein kabeb ñõn neen .

(src)="8"> Maar die gips was te styf en haar been het onder die drukking begin swel .
(trg)="8"> Ak kin an lukkun kankan kein kabeb eo ñõn neen , ear kõmõn an ebbõj neen .

(src)="9"> Alice het haar ouers gesmeek om haar dokter toe te neem , maar haar pa was in ’ n drankbedwelming en haar ma se aandag was tussen hulle verdeel , omdat sy onseker was oor wie aandag die nodigste gehad het .
(trg)="9"> Alice ear jõñ im akwelap ñõn jemen im jinen bwe ren bõklok e ñõn taktõ , ak jemen ear jab emõn an mour kin an kar karek , im jinen ejaje wõn eo iairro elap an aikwiji jibõñ .

(src)="10"> Binne ’ n paar dae het Alice die gevoel in haar been verloor .
(trg)="10"> Jet ran tokelik , Alice ear iñjake an mij neen .

(src)="11"> Toe ’ n donker vloeistof voor by haar toon begin uitdrup , het Alice se ouers uiteindelik met haar hospitaal toe gejaag .
(trg)="11"> Ke ear jino toor dren wan jen arrin neen , jemen im jinen rar mõkõj im bõklok e ñõn hospital .

(src)="12"> Toe die gips verwyder is , het ’ n verpleegster flou geword toe sy die been sien .
(trg)="12"> Ke rar tũmi kein kabeb eo , juõn ian nõj ro ear lõtlok ke ear lo joñõn jorran eo ear walok ñõn neen .

(src)="13"> As gevolg van gangreen moes Alice se been afgesit word .
(trg)="13"> Rar aikwij mwijiti neen kin an kar kõt .

(src)="14"> Alkoholisme en medeafhanklikheid
(trg)="14"> Dri Karek eo im Eo Rejetan Me Ej Ber Wõt Iben Meñe Ejjab Mõnõnõ

(src)="15"> Die tragedie in hierdie geval is baie groter as die verlies van ’ n ledemaat .
(trg)="15"> Abañ in ear walok ear jab baj wõt kin an luji neen .

(src)="16"> Alice se pa was ’ n alkoholis .
(src)="17"> Daarom was hy emosioneel en fisies nie in ’ n toestand om sy dogter te help toe sy hom dringend nodig gehad het nie .
(trg)="16"> Jemen Alice ear juõn dri karek , kin men in ear joko ilo ien ko ke Alice ear lukkun aikwiji .

(src)="18"> “ Die aard van alkoholisme eis dat die alkoholis sy gesin laaste stel — ná alkohol en al die eise wat dit stel ” , sê raadgewer Toby Rice Drews .
(trg)="17"> Juõn dri kakabilek etan , Toby Rice Drews , ear ba : “ Irak drenin karek le jen joñõn ekkã an kõmõn bwe dri karek eo en likit drenin karek moktata jen baamle eo an . ”

(src)="19"> Wat van Alice se ma ?
(trg)="18"> Ak ta kin jinen Alice ?

(src)="20"> Sy het ook ’ n afhanklikheid gehad , nie van alkohol nie , maar van haar alkoholisman .
(trg)="19"> Meñe ejjab e dri karek ak elap an atartar ion dri karek eo belen .

(src)="21"> Dit is kenmerkend dat die huweliksmaat , wat nie ’ n alkoholis is nie , heeltemal behep raak met pogings om die alkoholis te laat ophou drink of ten minste sy onvoorspelbare gedrag te hanteer .
(trg)="20"> Ekkã an eo ejjab irak drenin karek jolok elap ien ñõn kajeoñ kabwijrõk eo belen jen an karek ak kajeoñ jela kijenmij ilo an mour iben meñe ejjab lukkun jela ta eo leo belen enaj kõmõne .

(src)="22"> * Sy word so vasgevang in die alkoholis se probleem dat sy dieselfde afhanklikheidstrekke openbaar — maar sonder die alkohol .
(trg)="21"> Kin an lap an mar kin abañ ko an dri karek eo , ear jino kwalok ejja karkar ko wõt an juõn dri karek .

(src)="23"> Daarom word mense soos Alice se ma dikwels medeafhanklikes genoem .
(trg)="22"> Kin men in , armij ro einwõt jinen Alice rej lukkun atartar ion dri karek ro beleir meñe rejelã bwe ejjab emõn men ko rej kõmõni .

(src)="24"> Die alkoholis sowel as die medeafhanklike word onwetend deur iets of iemand buite hulleself beheer .
(trg)="23"> Dri karek eo im eo rejetan me ej ber wõt iben meñe ejjab mõnõnõ , ilo air jab jela kake rej einwõt dri kamakoko ñõn bar juõn men .

(src)="25"> Albei word deur ontkenning verblind .
(trg)="24"> Rejjab kõnan kile bwe eor abañ ilo baamle eo .

(src)="26"> Albei is emosioneel nie in staat om hulle kinders te help nie .
(trg)="25"> Irro jimor rejjab kile bwe ro nejiir rej aikwiji jibõñ .

(src)="27"> Albei word vasgevang in ’ n lewe van frustrasie , want net soos die alkoholis nie sy drinkery kan beheer nie , kan die medeafhanklike nie die alkoholis beheer nie , en nie een van die twee kan die uitwerking wat alkoholisme op hulle kinders sal hê , beheer nie .
(trg)="26"> Elap an kabwokbwok mour eo airro , bwe einwõt an dri karek eo jaje kilen jadõr kin drenin karek , eindrein eo rejetan ejjab maroñ kamarmire dri karek eo belen , im irro jimor rejjab kile ewi joñõn an abañ in maroñ jelet ajiri ro nejiir .

(src)="28"> Maar daar is hulp vir die alkoholis en sy gesin .
(trg)="27"> Bõtab eor jibõñ ñõn dri karek eo im baamle eo an .

(src)="29"> Dit sal in die volgende artikels bespreek word .
(trg)="28"> Jenaj etale men in ilo katak kein tok iman .
(trg)="29"> *

(src)="30"> [ Voetnoot ]
(trg)="30"> [ Kamelele eo itulal ]

(src)="31"> Hoewel ons na die alkoholis as ’ n man verwys , geld die beginsels hierin net soveel vir die vroulike alkoholis .
(trg)="31"> Meñe dri karek eo ilo katak in ej jitõñlok ñõn eman ro ak emaroñ bareinwõt jerbal ñõn kõra ro rej karek .

# af/101992362.xml.gz
# mh/101992362.xml.gz


(src)="1"> Hoe kan die gesin help ?
(trg)="1"> Ewi Wãwen Baamle eo Emaroñ Jibõñ ?

(src)="2"> “ Eers neem die man ’ n drankie en dan neem die drankie ’ n drankie en uiteindelik neem die drankie die man . ” — ’ n Oosterse gesegde .
(trg)="2"> “ Mokta eman eo ej irak , im ej wõnmanlok im irak , im ilo jemlokõn , dren in karek eo ej kamaloñ eman eo . ” — Juõn jabõn kennan an dri Esia .

(src)="3"> JY LOOP op die randjie van ’ n moeras .
(src)="4"> Skielik gee die grond mee .
(trg)="3"> KWÕJ etetal itõrerein juõn lobiroro , ilo idriñ , kworuñlok na iloan .

(src)="5"> Binne oomblikke sink jy in dryfsand weg .
(trg)="4"> Kwoj lukkun kate yuk ñõn wõnliñtak ak kwojjab lo tõbrõk .

(src)="6"> Hoe meer jy spartel , hoe dieper sink jy weg .
(trg)="5"> Karek emaroñ jelet aolepen ro uan baamle eo ilo ejja wãwen in wõt .

(src)="7"> Alkoholisme verswelg die hele gesin op ’ n soortgelyke wyse .
(trg)="6"> Lio belen dri karek eo ej kate wõt e ñõn jibõñ eo belen ñõn jolok mõnit in .

(src)="8"> Die medeafhanklike huweliksmaat spook desperaat om die alkoholis te verander .
(trg)="7"> Kin an yokwe e , ej kõmõn elõñ men ko ñõn jibõñ e bwe en bwijrõk jen an karek , ak ej wõnmanlok wõt .

(src)="9"> Gemotiveer deur liefde dreig sy hom , maar hy hou aan drink .
(trg)="8"> Ej noji dren in karek ko limen ak ej bar wia .

(src)="10"> Sy steek sy drank weg , maar hy koop net nog .
(trg)="9"> Ej noji jããn ko an , ak ej muri jen ro mõtõn bwe en wia .

(src)="11"> Sy steek sy geld weg , maar hy leen by ’ n vriend .
(trg)="10"> Lio ej rejañ leo belen bwe en bwijrõk jen an irak elañe ej yokwe baamle eo an , mour eo an , im Anij , ak ejelok tõbrõk .

(src)="12"> Sy doen ’ n beroep op sy liefde vir die gesin , vir die lewe , selfs vir God — maar dit is tevergeefs .
(trg)="11"> Meñe lio ej lukkun kate wõt e ñõn kabwijrõk dri karek eo belen , ej laplok wõt an baamle eo ber ilo abañ eo an dri karek eo .

(src)="13"> Hoe meer sy spook , hoe dieper sink die hele gesin in die moeras van alkoholisme weg .
(trg)="12"> Ñõn jibõñ dri karek eo , ro uan baamle eo rej aikwij mokta melele kin joñõn nana in karek .

(src)="14"> Om die alkoholis te help , moet lede van die gesin eers die aard van alkoholisme verstaan .
(trg)="13"> Rej aikwij jela etke jet wãwen ko ñõn kamarmire abañ in relikjõp im katak kin wãwen ko jet me eor tõbrõkin .

(src)="15"> Hulle moet weet waarom party “ oplossings ” feitlik altyd sal misluk , en hulle moet leer watter metodes werklik werk .
(trg)="14"> Dri karek eo ejjab baj karek wõt ak ej juõn nañinmij eor iben kinke elap wõt an lemnok kin drenin karek im ekõnan wõt bwe en irak le jen joñõn .

(src)="16"> Alkoholisme is meer as net dronkenskap .
(src)="17"> Dit is ’ n chroniese drinkversteuring wat gekenmerk word deur ’ n beheptheid met alkohol en ’ n verlies aan beheer oor die inname daarvan .
(trg)="15"> Meñe elõñ taktõ ro rej errã bwe ejelok juõn wãwen ñõn kamarmire nañinmij in , ak dri karek eo emaroñ anjo ion nañinmij in elañe ej bwijrõk jen an irak toõn wõt an mour .

(src)="18"> Hoewel die meeste kenners saamstem dat dit nie genees kan word nie , kan alkoholisme met ’ n program van lewenslange onthouding gestuit word . — Vergelyk Mattheüs 5 : 29 .
(trg)="16"> − Keiri Matu 5 : 29 .

(src)="19"> In party opsigte kan die situasie vergelyk word met dié van ’ n diabeet .
(trg)="17"> Jemaroñ keiri wãwen in ñõn juõn eo eor an nañinmij in tõñal .

(src)="20"> Hoewel die diabeet nie sy toestand kan verander nie , kan hy met sy liggaam saamwerk deur suiker te vermy .
(trg)="18"> Meñe ejjab maroñ jolok nañinmij eo an kin tõñal , ak emaroñ kejbãrok bwe nañinmij in en jab laplok elañe ej bwijrõk jen an mõña men ko retõñal .

(src)="21"> Net so kan ’ n alkoholis nie sy liggaam se reaksie op drank verander nie , maar hy kan in harmonie met sy versteuring werk deur hom heeltemal van alkohol te onthou .
(trg)="19"> Eindrein , dri karek eo ejjab maroñ jolok nañinmij eo an kin karek , ak emaroñ kejbãrok e ilo an jab bar irak drenin karek ñõn jidrik .

(src)="22"> Maar dit is makliker gesê as gedaan .
(trg)="20"> Bõtab , ejjab juõn men ebiruru ñõn kõmõne .

(src)="23"> Die alkoholis word deur ontkenning verblind .
(trg)="21"> Dri karek eo emaroñ mõne e mõke im kwalok an nan in jekben .

(src)="24"> ‘ Ek is nie so sleg nie . ’
(trg)="22"> Emaroñ ba , ‘ Ejjab lap aõ ekarekrek . ’

(src)="25"> ‘ My gesin dryf my tot drank . ’
(trg)="23"> ‘ Baamle eo aõ ej kõmõn menin aõ karek . ’

(src)="26"> ‘ Wie sal nie wil drink met ’ n baas soos myne nie ? ’
(trg)="24"> ‘ Ij irak bwe in jolok aõ illu iben booj en aõ . ’

(src)="28"> ‘ Julle pa moet aan die einde van die dag ontspan . ’
(trg)="25"> Kin nan in jekben kein an emaroñ kõmõn bwe baamle eo en errã iben .

(src)="29"> ‘ Pa moet iets drink .
(trg)="26"> Lio emaroñ ba , ‘ Jemõm ej aikwij irak bwe en jolok an mõk . ’

(src)="30"> Hy moet soveel geneul van Ma verduur . ’
(trg)="27"> Ak ajiri eo emaroñ ba , ‘ Jema ej aikwij irak bwe en jolok an inebata iben jinõ . ’

(src)="31"> Enigiets solank die gesin se geheim , dat Pa ’ n alkoholis is , nie blootgelê word nie : “ Dit is die enigste manier waarop hulle ook kan bestaan ” , verduidelik dr .
(trg)="28"> Rej kwalok jabrewõt nan in jekben ñõn noje abañ eo bwe jemeir ej juõn dri karek .

(src)="32"> Susan Forward .
(src)="33"> “ Leuens , verskonings en geheime is in hierdie huise so volop soos suurstof . ”
(trg)="29"> Juõn taktõ etan Susan Forward ear ba : “ Rej riõp , kwalok nan in jekben ko , im noje bwir ko an dri karek eo bwe en ber wõt ibeir . ”

(src)="34"> Gesinslede kan die alkoholis nie uit die dryfsand trek voordat hulle hulleself eers uitkry nie .
(trg)="30"> Ro uan baamle eo rejjab maroñ in jibõñ dri karek eo elañe rejjab mokta jibõñ ir mõke .

(src)="35"> Party gesinslede maak dalk beswaar : ‘ Dit is die alkoholis wat hulp nodig het , nie ek nie ! ’
(trg)="31"> Jet remaroñ jab errã im ba , ‘ Dri karek eo wõt ej aikwij jibõñ im ejjab ña ! ’

(src)="36"> Maar dink hieroor na : Hoeveel word jou emosies en dade deur die alkoholis se gedrag beïnvloed ?
(trg)="32"> Bõtab , ewi joñõn an dri karek eo jelet iñjake im makõtkit ko am ?

(src)="37"> Hoe dikwels laat sy dade jou kwaad , besorg , gefrustreerd en bevrees voel ?
(trg)="33"> Ewi ikutkut in an kaillu , kainebataik , kabwok , im kamijõk yuk ?

(src)="38"> Hoe dikwels bly jy tuis om na die alkoholis om te sien wanneer jy by belangriker aktiwiteite betrokke moet wees ?
(trg)="34"> Jete alen kwar aikwij ber imweo im jibõñ dri karek eo meñe kwon kar aikwij in kõmõni men ko raurõklok ilo ien eo ?

(src)="39"> Wanneer die gesinslede wat nie alkoholiste is nie stappe doen om hulle eie lewe te verbeter , volg die alkoholis dalk hulle voorbeeld .
(trg)="35"> Ñe ro uan baamle eo rej bõk buñten ne ko ñõn kakõmõnmõnlok mour ko air , dri karek eo enaj lore joñok ko air .

(src)="40"> Hou op om die blaam op jou te neem .
(trg)="36"> Jab kõtlok bwe dri karek eo en naruõm .

(src)="41"> ‘ As jy my beter behandel , sal ek nie hoef te drink nie ’ , beweer die alkoholis dalk .
(trg)="37"> Emaroñ ba , ‘ Elañe ear emõn am kõmõn ñõn iõ , iban kar ekarekrek . ’

(src)="42"> “ Die alkoholis moet jou dit laat bly glo sodat hy die verantwoordelikheid van sy drinkery op jou kan afskuif ” , sê raadgewer Toby Rice Drews .
(trg)="38"> Dri kakabilek eo Toby Rice Drews ej ba , “ Dri karek eo emaroñ ba nan kein kinke ekõnan bwe kwon tõmak e im lemnok bwe unin an ekarekrek ej kin kwe . ”

(src)="43"> Moenie dit glo nie .
(trg)="39"> Jab tõmak e .

(src)="44"> Die alkoholis is nie net van alkohol afhanklik nie , maar ook van mense wat hom in sy ontkenning sterk .
(src)="45"> Gesinslede kan dus onwetend die alkoholis se drinkery aanmoedig .
(trg)="40"> Dri karek eo ejjab atartar wõt ion drenin karek ak ej bareinwõt atartar ion armij ro me rej rejetake nan in jekben ko an ak riõp ko an .

(src)="46"> Die Bybelspreuk oor opvlieëndheid kan net so op die alkoholis van toepassing wees : “ Laat hom die gevolge dra .
(src)="47"> As jy hom een keer uit die moeilikheid help , sal jy dit weer moet doen ” .
(trg)="41"> Ilo air kõmõne men in , ro uan baamle eo rejjab kile bwe rej jibõñ dri karek eo bwe en wõnmanlok wõt im karek .

(src)="48"> Ja , laat die alkoholis sy werkgewer bel , homself bed toe sleep en skoonmaak waar hy gemors het .
(trg)="42"> Juõn jabõn kennan ilo Baibel me ej konono kin juõn eo emõkõj an illu emaroñ bar jerbal ñõn juõn eo ekarekrek : “ En make bõk leen .

(src)="49"> As die gesin sulke dinge vir hom doen , help hulle hom net om homself dood te drink .
(trg)="43"> Elañe kwoj jibañe juõn alen , innem kwonaj aikwij in bar jibañe tokelik . ”

(src)="50"> Kry hulp .
(trg)="44"> ( Ken .

(src)="51"> Dit is moeilik en miskien selfs onmoontlik vir ’ n gesinslid om self uit die dryfsand te kom .
(src)="52"> Jy het ondersteuning nodig .
(trg)="45"> 19 : 19 , UBS ) Aet , ej erro eo an dri karek eo mõke ñõn kajelaik booj eo an bwe ejjab maroñ jerbal , en mõke etal ñõn jikin kiki eo an , im karreoik e im aolep men ko ear kattoni .

(src)="53"> Steun swaar op vriende wat nie die alkoholis se ontkenning sal ondersteun nie en jou nie in die situasie sal los waarin jy is nie .
(trg)="46"> Elañe baamle eo rej kõmõni aolep men kein ñõn e , ilo mol rej jibõñ e bwe en wõnmanlok wõt im karek , mae ien emij .

(src)="55"> Maar dit is net die begin van die herstelproses .
(trg)="47"> Kabukot jibõñ .

(src)="56"> Die fisiese afhanklikheid van alkohol kan binne ’ n kwessie van dae deur ontgifting beëindig word .
(trg)="48"> Ejjab biruru ñõn an ro uan baamle eo anemkwoj jen abañ in im jet ien rejjab maroñ kõmõne men in elañe ejelok jibõñ jen ro jet .

(src)="57"> Maar die sielkundige afhanklikheid is baie moeiliker om te beheer .
(src)="58"> [ Venster op bladsy 5 ]
(src)="59"> Kenmerkende eienskappe van alkoholiste
(trg)="49"> Kwoj lukkun aikwij atartar ion ro mõtõm me rejamin rejetake nan in jekben ko an dri karek eo im reban kõtlok bwe kwon ber wõt ilo abañ in .

(src)="60"> Beheptheid : Die alkoholis sien gretig uit na sy drinktye .
(trg)="50"> Enaj juõn men ekamõnõnõ elañe dri karek eo ekõnan bõk jibõñ kin abañ eo an .

(src)="61"> Wanneer hy nie alkohol drink nie , dink hy aan alkohol .
(trg)="51"> Bõtab , ej buñten ne eo moktata ñõn an kamarmire abañ in an .

(src)="64"> Toleransie : ’ n Buitengewone vermoë om ‘ jou drank te kan vat ’ , is nie ’ n seën nie — dikwels is dit ’ n vroeë teken van alkoholisme .
(src)="65"> Negatiewe gevolge : Normale gewoontes verwoes nie jou gesin , loopbaan en fisiese gesondheid nie .
(src)="66"> Alkoholisme doen dit wel . — Spreuke 23 : 29 - 36 .
(trg)="52"> Iomin jejjo wõt ran , taktõ ro remaroñ kabwijrõk wãwen an drenin karek jelet enbwinin dri karek eo , bõtab , ebinlok ñõn jolok iñjake eo kin ijol drenin karek jen lemnok eo an juõn dri karek .

# af/101992363.xml.gz
# mh/101992363.xml.gz


(src)="1"> Genesing is moontlik
(trg)="1"> Emaroñ Bwijrõk jen An Karek

(src)="2"> “ Ons staan voor ’ n keuse : Hou op drink en word genees of hou aan drink en sterf . ” — ’ n Geneesde alkoholis .
(trg)="2"> “ Aikwij kõmõn juõn bebe : Bwijrõk jen kadrek im mour , ak karek wõt im mij . ”
(trg)="3"> − Nan ko an juõn kar dri karek .

(src)="3"> STEL jou voor dat jy een nag skielik wakker word en vind dat jou huis aan die brand is .
(trg)="4"> BAJ lemnok mõk , ilo idriñ kwoj ruj juõn boñ im lo bwe ebwil mweo imõm .

(src)="4"> Oomblikke later daag hulp op en uiteindelik word die vuur geblus .
(trg)="5"> Jet minit tokelik , armij ro rej itok im jibõñ kune kijeek eo .

(src)="5"> Kan jy net in die huis instap en maak asof niks gebeur het nie ?
(trg)="6"> Kwonaj ke bar dreloñ ñõn loan mweo im lemnok bwe ejelok men en ear walok ?

(src)="6"> Natuurlik nie .
(trg)="7"> Alikar jab .

(src)="7"> Die huis is verwoes , en herbouing sal nodig wees voordat jy jou normale lewe kan hervat .
(trg)="8"> Kinke elukkun jorran mweo , aikwij bar kõkãle bwe kwon maroñ bar jokwe ie .

(src)="8"> Die alkoholis staan voor ’ n soortgelyke uitdaging wanneer hy begin herstel .
(trg)="9"> Eindrein iben juõn dri karek ñe ej jino jolok an karek .

(src)="9"> Sy lewe is verwoes deur alkohol , dalk baie jare lank .
(src)="10"> Nou onthou hy hom daarvan .
(trg)="10"> Ear lukkun ekarekrek iomin elõñ yiõ ak kiõ ebwijrõk an karek .

(src)="11"> Die “ vuur ” is geblus , maar groot herbouing van gesindhede , lewenstyl en gedrag sal noodsaaklik wees as die alkoholis ’ n onthouer wil bly .
(trg)="11"> Kiõ ebwijrõk , ak ej aikwij kõkãle lemnok eo an , mwilin im jerbal ko an bwe en drebij wõt e jen an bar karek .

(src)="12"> Die volgende voorstelle kan die alkoholis help om permanent nugter te bly .
(trg)="12"> Nan in jiroñ kein itulõl remaroñ jibõñ juõn eo ekarekrek bwe en lukkun bwijrõk jen karek .

(src)="13"> Ken die vyand
(trg)="13"> Kile Dri Kijirãt Eo

(src)="14"> Die Bybel sê dat vleeslike begeertes “ stryd voer teen die siel ” .
(trg)="14"> Baibel eo ej ba bwe kõnan ko ilo kõniek “ rej tõrinaek ami . ”