# ach/2016322.xml.gz
# tyv/2016322.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Magajin man pe kicato .
(trg)="2"> Бесплатно .

(src)="3"> Kicoyo me pwonyo dano ki Baibul i wi lobo ducu dok yub man jenge i kom mot ma dano miyo kun a ki i cwinygi .
(src)="4"> Ka imito miyo mot , cit i kabedowa me intanet me www.jw.org / ach .
(trg)="3"> Это издание — часть всемирной библейской просветительной деятельности , которая проводится христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями

(src)="5"> Ka pe dok kinyuto mapatte , Ginacoya ducu kikwanyo ki i Baibul me leb Acholi me mwaka 1985 pa Bible Society of Uganda , kun kitiyo ki nukuta me kare - ni .
(trg)="4"> Өскээр айытпаан болза , библейжи цитаталар тыва дылда « Ыдыктыг Библиядан » алдынган , ЧД — цитатаны « Ыдыктыг Бижилге — Чаа делегейниң очулгазы » деп орус дылда үнген үндүрүлгеден очулдурган

(src)="6"> Ka ma kiketo iye NW i nge tyeng mo , nongo nyuto ni kigonyo oa ki i leb Muno me New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="5"> Адреса Свидетелей Иеговы в Беларуси и России : Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь , 220030 , Минск , а / я 9 ; Свидетелям Иеговы , а / я 182 , Санкт - Петербург , 190000

# ach/2016324.xml.gz
# tyv/2016324.xml.gz


(src)="1"> LOK MA I POK NGEYE | ITWERO NONGO KWE CWINY KI KWENE ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Tika wi po i kom nino mo ma ipoto iye piny ma pud itidi ?
(trg)="2"> Бичииңерде кээп ужуп , хол - будуңарны сүвүре дүжүп чорааныңарны сактыр - дыр силер бе ?

(src)="3"> Twero bedo ni iwano cingi nyo congi .
(src)="4"> Tika wi twero po kit ma mamani okweyo kwede ki cwinyi ?
(trg)="3"> Аваңар силерни аргалап , балыгны чуггаш , ону пластырь - биле чыпшырып каар турган чадавас .

(src)="5"> Twero bedo ni en omado wang ret ci oboyo woko maber .
(trg)="4"> Ыглап туруңарда , ооң куспаа болгаш чылыг - чымчак үнү силерге дүрген оожургай бээринге дузалап чораан .

(src)="6"> I kok ento lokke ma en oloko ki mwolo okweyo cwinyi dok oweko iwinyo maber .
(trg)="5"> Ол үеде аргалалдың күжүн бодуңарга миннинген силер .

(src)="7"> I kare meno , onongo itye ki ngat ma kweyo cwinyi cok kwedi .
(trg)="6"> Ынчалза - даа өскен тудум , чуртталгавыс нарыыдап бар чыдар .

(src)="8"> Ento kwo cako doko tek ka iwoto ki dongo .
(src)="9"> Peko cako medde , nongo kwe cwiny bene bedo tek .
(trg)="7"> Бергелер көвүдээр , а аргалалды кайыын алыры билдинмес .

(src)="10"> Peko pa ngat madit pe kitwero jukone ki boyone calo kit ma kiboyo wang ret nyo kwako kor mego .
(trg)="8"> Харааданчыг чүүл , улуг улустуң бергелери анаа - ла пластырь болгаш иениң куспаа - биле шиитпирлеттинмес .

(src)="11"> Nen kong labol magi .
(trg)="9"> Каш чижектен көрээлиңер .

(src)="12"> Tika dong cwinyi ocwer pien irwenyo ticci ?
(trg)="10"> Ажылыңарны чидирип чораан силер бе ?

(src)="13"> Julian owaco ni , i kare ma kiryeme ki i tic , wiye kong ocung ma pe ngeyo ngo ma myero etim .
(trg)="11"> Хулианны ажылындан үндүрүптерге , ооң холдары сула салдына берген .

(src)="14"> En openye kekene ni : ‘ Abigwoko jo me pacona nining ?
(trg)="12"> « Өг - бүлемни канчап азыраар мен ?

(src)="15"> I nge tiyo tic matek pi mwaki mapol , pingo dok kampuni man tera calo ngat ma konye pe ? ’
(trg)="13"> Бо компанияга дыка хөй чылдар иштинде ажылдап келген мен , а ам оларга херек чок апарган ышкажыл мен ! » — деп , ол муңгарап чугаалаан .

(src)="16"> Twero bedo ni cwinyi otur pi kit ma nyomwu oket kwede .
(trg)="14"> Чара бадыланыышкын дээш , ундаралга бастырып турар чадавас силер .

(src)="17"> Raquel otito ni : “ I kare ma cwara oweka woko dwe 18 mukato angec , abedo ki cwercwiny madit adada .
(trg)="15"> « Бир чыл чартык бурунгаар ашаам мени хенертен кааптарга , аажок муңгараан мен .

(src)="18"> Onongo bedo calo cwinya opokke woko iye aryo , onongo awinyo arem i cwinya wa i koma bene .
(trg)="16"> Чүрээм саргып , сагыш - сеткилим караңгылап калган !

(src)="19"> Omiya lworo matek adada . ”
(src)="20"> Twero bedo ni itye ki two ma nen calo pe twero cang .
(trg)="17"> Ол байдалымдан коргуп турган мен » — деп , Ракель сагынган .

(src)="21"> Gwok nyo iwinyo kit ma Yubu owinyo kwede i kare ma owaco ni : “ Adag bedo kit man ; pe amito [ medde ki ] kwo nakanaka . ”
(trg)="18"> Бир эвес кадыыңар баксырап , экириир хире эвес болза , канчаарыл ?

(src)="22"> ( Yubu 7 : 16 ) Romo bedo ni iwinyo calo Luis , laco ma onongo tye ki mwaka 80 .
(trg)="19"> « Чуртталга хөңнүмге дээпти » — дээн Библияда Иовтуң ышкаш минниишкиннерни үе - үе болгаш миннип болур силер ( Иов 7 : 16 ) . 80 хар ажа берген Луистиң минниишкиннери силерге чоок бооп чадавас .

(src)="23"> En owaco ni : “ I kare mukene awinyo calo dong atye ka kuro nino me to keken . ”
(trg)="20"> Ол : « Чамдыкта анаа - ла өлүмүмнү манап олурар - дыр мен » — деп ажыы - биле чугаалаан .

(src)="24"> Nyo bene imito ni kikwe cwinyi pien ngat mo ma imaro oto .
(trg)="21"> Чок болза , чоок кижиңерни чидиргеш , аргалалды аажок хереглеп турар чадавас силер .

(src)="25"> Robert owaco ni : “ I kare ma latinna oto i can me dege , onongo pe atwero ye lokke matwal . ”
(src)="26"> En omedde ni .
(trg)="22"> « Кажан оглумну озал - ондакка таварышкаш , чок болган деп дыңнааш , бүзүревээн мен .

(src)="27"> “ Arem ma abedo kwede , obedo calo kit ma Baibul oporo ki pala lucwan ma cobo cwiny dano pil . ” ​ — Luka 2 : 35 .
(trg)="23"> Оон сагыш - сеткилим , Библияда бижээни дег , селеме өттүр балыглаан ышкаш , аарып эгелээн » — деп , Роберт чугаалаан ( Лука 2 : 35 ) .

(src)="28"> Robert , Luis , Raquel , ki Julian gunongo kwe cwiny i kare ma cwinygi otur .
(trg)="24"> Роберт , Луис , Ракель болгаш Хулиан ол хире берге байдалдарынга безин аргалалды тып алган .

(src)="29"> Gunongo Lakwe cwiny ma pud dong ber loyo ​ — man pe obedo ngat mo mapat ki Lubanga Won Twer ducu .
(trg)="25"> Олар , ёзулуг аргалады берип шыдаар , Бүрүн Күчүлүг Бурган бар деп билип алган .

(src)="30"> En kweyo cwinywa nining ?
(trg)="26"> Бурган канчаар аргалап турарыл ?

(src)="31"> Tika en bene twero mini kwe cwiny ma mitte ?
(trg)="27"> Ол силерни аргалап шыдаар бе ?

# ach/2016325.xml.gz
# tyv/2016325.xml.gz


(src)="1"> LOK MA I POK NGEYE | ITWERO NONGO KWE CWINY KI KWENE ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Lakwena Paulo owaco ni Jehovah * aye “ Lubanga ma kweyo cwiny dano ducu .
(src)="3"> En kweyo cwinywa i can ducu ma walimo . ”
(trg)="2"> Павел элчин Иегованың * дугайында : « Кандыг - даа аар - берге байдалга таварышканывыста , Бурган бисти аргалап чоруур » — деп чугаалаан ( 2 Коринфичилерге 1 : 3 , 4 ) .

(src)="4"> ( 2 Jo Korint 1 : 3 , 4 ) Pi meno , Baibul miniwa gen ni pe tye ngat mo keken ma Lubanga pe twero konyone dok pe tye peko mo keken madit kato ma Wonwa me polo pe twero kweyo cwinywa ki iye .
(trg)="3"> Шак ынчаар чуртталгавыска кандыг - даа хай - халап болурга , Бурган бисти аргалап , кижи бүрүзүнге дузалап шыдаар деп , Библия бүзүредип турар .

(src)="5"> Ngene kene ni myero watim gin mo ka wamito nongo kwe cwiny ki bot Lubanga .
(trg)="4"> Бургандан аргалал алыр дизивиссе , бистиң талавыстан база базымнар херек .

(src)="6"> Daktar twero konyowa nining ka pe wacito bote ?
(trg)="5"> Бир эвес эмчиге барбас болзувусса , ол биске канчап дузалап шыдаар деп ?

(src)="7"> Lanebi Amoc openyo ni : “ Jo aryo giwoto kacel ka pe gucikke ? ”
(trg)="6"> Библияда : « Ийи кижи , дугуржуп албайн чыткаш , кады чорук кылыр деп бе ? » — дээн ( Амос 3 : 3 ) .

(src)="8"> ( Amoc 3 : 3 ) Pi meno , kicuko cwinywa ni : “ Wunyik cok bot Lubanga , ci en bene binyiko cok botwu . ” ​ — Yakobo 4 : 8 .
(trg)="7"> Ынчангаш Бурганның Сөзү : « Бурганче чоокшулаңар , Ол база силерже чоокшулап кээр » — деп кыйгырып турар ( Иаков 4 : 8 ) .

(src)="9"> Watwero bedo labongo akalakala nining ni Lubanga binyikke cok kwedwa ?
(trg)="8"> Бурган биске чоокшулаарын күзеп турар деп , кайыын билир бис ?

(src)="10"> Me acel , pien en kikome aye owaco tyen mapol ni emito konyowa .
(trg)="9"> Бирээде , Ол боду биске дузалажыксап турарын чаңгыс удаа эвес бүзүреткен .

(src)="11"> ( Nen bok ma piny - nyi . )
(trg)="10"> ( Көзенекти көрүңер . )

(src)="12"> Me aryo , pien watye ki caden ma moko ki bot jo mogo ma Lubanga okweyo cwinygi ​ — jo ma gukwo ada , i karewa - ni ki bene i kare mukato angec .
(trg)="11"> Ийиде , Бурганның аргалалын бодунга көрген улустуң үлегерлери бар .

(src)="13"> Calo jo mapol i kare - ni ma gitye ka yenyo kony ki bot Lubanga , Kabaka Daudi bene onongo tye ka kemme ki pekki mapol .
(trg)="12"> Ол дээрге эрткен үеде херек кырында чурттап чораан улус биле амгы үениң кижилери - дир .

(src)="14"> En olego Jehovah ni : “ Winy dwan me lega me bako doga boti , ka akok boti pi kony . ”
(trg)="14"> Ол бир катап : « Мөргүл кылган үнүм дыңнап көрем » — деп Иеговадан дилээн .

(src)="15"> Tika Lubanga ogamo legane ?
(trg)="15"> Бурган аңаа харыылаан бе ?

(src)="16"> Ogamo .
(trg)="16"> Ийе .

(src)="17"> Daudi omedde ni : “ En okonya omiyo cwinya opong ki yomcwiny madwong . ” ​ — Jabuli 28 : 2 , 7 .
(trg)="17"> « Ол меңээ дузалады - даа — чүрээм ол дээш өөрүп - байырлап тур » — деп , Давид чугаалаан ( Ырлар 27 : 2 , 8 ) .

(src)="18"> Lubanga onongo mito ni Yecu okwe cwiny dano .
(trg)="18"> Кижилерни аргалаарынга Бурган Иисуска кол рольду берген .

(src)="19"> I kin tic ma Lubanga omiye , Yecu onongo bene myero ‘ okwe cwiny jo ma cwercwiny onurogi ’ ki ‘ jo ma kumo . ’
(trg)="19"> Ынчангаш Иисустуң черже келген чылдагааннарының бирээзи — « сеткил - чүрээ муңгараан улусту экирт [ ири ] » болгаш « качыгдаан бүгү улусту аргала [ ары - дыр ] » ( Исайя 61 : 1 , 2 ) .

(src)="20"> ( Icaya 61 : 1 , 2 ) Kit ma kitito kwede con , Yecu onyuto miti i kom jo ‘ muol ki ma yec onurogi . ’ ​ — Matayo 11 : 28 - 30 .
(trg)="20"> Баш бурунгаар чугаалааны дег , Иисус « могап турупкан , аар чүък чүктээн улуска » тускай кичээнгейни салып турган ( Матфей 11 : 28 — 30 ) .

(src)="21"> Yecu okweyo cwiny dano kun minigi tam me ryeko , terogi i yo me kica , ki dok i kare mogo onongo cango twogi .
(trg)="21"> Иисус улустарны оожуктурарда , аңгы - аңгы аргаларны ажыглап чораан : мерген сүмелерни берип , буянны көргүзүп , а чамдыкта аарыглардан безин экиртип турган .

(src)="22"> I nino mo acel ladobo mo olego Yecu ni : “ Ka imito , itwero lonyo koma . ”
(src)="23"> Kica omako Yecu adada ci ogamo ni : “ Amito ; komi olony . ”
(trg)="22"> Бир катап кежи аарыг кижи Иисуска чалынган : « Күзээр - ле болзуңарза , Силер мени арыглап каар силер » .

(src)="24"> ( Marako 1 : 40 , 41 ) Ci ladobo - ni ocang woko .
(trg)="23"> Иисус ону кээргээш : « Күзеп тур мен , арыгланы бер ! » — деп харыылаан ( Марк 1 : 40 , 41 ) .

(src)="25"> I kare - ni , Wod pa Lubanga dong pe i lobo wek okwe cwinywa .
(trg)="24"> Оон кежи аарыг кижи эттине берген .

(src)="26"> Ento Wonne Jehovah “ Lubanga ma kweyo cwiny dano ducu , ” pud tye ka medde ki konyo jo ma gimito kony i kare - ni .
(src)="27"> ( 2 Jo Korint 1 : 3 ) Nen kong yo angwen ma pire tek ma Jehovah tiyo kwede me konyowa .
(trg)="25"> Иисус ам черде эвес болгаш , бисти хууда аргалап шыдавас - даа болза , ооң Адазы Иегова , « бисти аргалап , деткип чоруур Бурган » , дуза хереглээн улуска дузалаарын уламчылап турар ( 2 Коринфичилерге 1 : 3 ) .

(src)="28"> Baibul .
(trg)="27"> Библияны таварыштыр .

(src)="29"> “ Gin ducu ma yam gicoyo i kare macon ca onongo gicoyo me pwonyowa , wek wacir can , dok bene owek wabed ki gen pi lok me cuko cwiny ma wakwano i ginacoya . ” ​ — Jo Roma 15 : 4 .
(src)="30"> Cwiny Maleng pa Lubanga .
(trg)="29"> Бижилгелер дамчып кээр сорук кириишкинниң ачызында бис шыдамык бооп , идегеливис чидирбес ужурлуг бис » ( Римчилерге 15 : 4 ) .

(src)="31"> I nge kare manok ma Yecu oto iye , kacokke pa Lukricitayo gubedo ki kuc pi kare mo .
(trg)="30"> Бодунуң ыдыктыг сүлдезин таварыштыр .

(src)="32"> Pingo ?
(src)="33"> Onongo “ gilworo Rwot [ Jehovah ] i kwogi me nino ducu .
(src)="34"> [ Dok ] cwiny maleng obedo ka jingo cwinygi . ”
(trg)="31"> Иисустуң өлүмүнүң соонда христиан чыышка аргалал дыка херек турган .

(src)="35"> ( Tic 9 : 31 ) Cwiny maleng ma en aye teko pa Lubanga tye ki teko adada .
(trg)="32"> Бодунуң хөделдирикчи күжү , ыдыктыг сүлдезин таварыштыр Бурган христианнарны аргалаан деп Библиядан көскү ( Ажыл - чорудулга 9 : 31 ) .

(src)="36"> Lubanga twero tic kwede me kweyo cwinywa i peko mo keken ma watye iye .
(trg)="33"> Бурган ыдыктыг сүлдези - биле кижи бүрүзүн кандыг - даа байдалда аргалап шыдаар .

(src)="37"> Lega .
(trg)="34"> Мөргүл таварыштыр .

(src)="38"> Baibul miniwa tam ni : “ Pe wubed ki par i kom gin mo . ”
(trg)="35"> Библияда : « Чүү - даа дээш , сагыш човаваңар » — дээн .

(src)="39"> Ento dok cuko cwinywa ni , “ wumi Lubanga onge gin ma wumito . . . .
(trg)="36"> Ында : « Дилег - човааңарны Бурганга ажыдып берип , мөргүңер . . .

(src)="40"> Man bimiyo kuc pa Lubanga ma kato ngec pa jo ducu gwoko cwinywu ki tamwu maber . ” ​ — Jo Pilipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="37"> Ынчан улустуң угаап - билиптер шаандан ажа бээр Бурганның амыр - тайбыңы чүректериңер болгаш угаан - сарыылыңарны . . . кадагалаар » — деп бисти деткип турар ( Филипчилерге 4 : 6 , 7 ) .

(src)="41"> Lukricitayo luwotwa gitwero bedo lurem me ada ma watwero jenge i komgi i kare ma kwo tek .
(trg)="38"> Өске христианнарны таварыштыр .

(src)="42"> Lakwena Paulo otito ni luwote ‘ gukweyo cwinye tutwal ’ ‘ i can ki i un ma giune kwede ducu . ’ ​ — Jo Kolocai 4 : 11 ; 1 Jo Tecalonika 3 : 7 .
(trg)="40"> Павел элчин кады бүзүрээн ха - дуңмазын олар аңаа берге үелерде улуг деткимче биле аргалалды берип турган деп чугаалаан ( Колосчуларга 4 : 11 ; 1 Фессалоникчилерге 3 : 7 ) .

(src)="43"> Ento iromo bedo ki ur kit ma jami magi ducu twero konyi kwede .
(trg)="41"> « Бо бүгү чүве херек кырында амыдыралга канчаар болдунарыл ? » — деп айтырар боор силер .

(src)="44"> Kong dong wanenu jami mutimme i kwo pa jo mukene ma guwok ki i peko ma kiloko i komgi i acakki me pwony man .
(trg)="42"> Эгезинде чугаалажып турганывыс бергелерге таварышкан кижилерниң чижектерин көрээлиңер .

(src)="45"> Calo gin , in bene itwero niang ni Lubanga pud tye ka cobo cikkene ma waco ni : “ Abikweyo cwinywu , calo latin ma minne kweyo cwinye ​ — Icaya 66 : 13 .
(trg)="43"> Бурган бистиң үевисте база « Мен силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » дээн , сагыш сеткилди чылдып чоруур , аазаашкынын күүседип турарынга ол улус ышкаш шынзыгар силер ( Исайя 66 : 13 ) .

(src)="46"> Jehovah aye nying Lubanga kit ma tye kwede i Baibul .
(trg)="44"> Библияныы - биле алырга , Иегова — Бурганның ады - дыр .

(src)="47"> “ In dong ityeko kweyo cwinya dok ikonya . ” ​ — Jabuli 86 : 17 .
(trg)="45"> « Дээрги - Чаяакчы , Сен меңээ дузалап , аргалалды хайырлаан болгай сен » ( Ырлар 85 : 17 ) .

(src)="48"> “ Wukwe cwiny lwakka , wukwe cwinygi !
(src)="49"> Man lok ma Lubangawu owaco . ” ​ — Icaya 40 : 1 .
(trg)="46"> « „ Мээң чонумну аргалаңар - ла , аргалаңар ! “ — деп , Бурганыңар чугаалап тур » ( Исайя 40 : 1 ) .

(src)="50"> “ Rwot [ Jehovah ] owaco kuman ni , . . .
(src)="51"> ‘ Abikweyo cwinywu , calo latin ma minne kweyo cwinye . ’ ” ​ — Icaya 66 : 12 , 13 .
(trg)="47"> « Мен [ Иегова ] силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » ( Исайя 66 : 12 , 13 ) .

(src)="52"> “ Gitye ki gum [ yomcwiny ] jo ma kumo , pien gibikweyo cwinygi . ” ​ — Matayo 5 : 4 .
(trg)="48"> « Муңгарап ыглааннар амыр - чыргалдыг , чүге дээрге Бурган оларны аргалап каар » ( Матфей 5 : 4 ) .

(src)="53"> “ Wuket parwu ducu i kome [ Lubanga ] , pien en tamo piwu . ” ​ — 1 Petero 5 : 7 .
(trg)="49"> « Хамык сагыш човаашкыннарыңарны Олче [ Бурганче ] чая кааптыңар , чүге дээрге Ол силер дээш сагыш салып чоруур » ( 1 Пётр 5 : 7 ) .

# ach/2016326.xml.gz
# tyv/2016326.xml.gz


(src)="1"> LOK MA I POK NGEYE | ITWERO NONGO KWE CWINY KI KWENE ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Pekki ma bino i kwowa tye mapol mapatpat .
(trg)="2"> Шупту айыыл - халаптарны маңаа сайгарары болдунмас .

(src)="3"> Pe watwero lok i kom kit can ducu ki acel acel , ento kong wanenu labol angwen ma dong waloko i komgi i pwony mukato - ni .
(trg)="3"> Ынчангаш чүгле демги дөрт кижиниң байдалын көрээлиңер .

(src)="4"> Nen kong kit ma dano ma gitye ka wok ki i pekki mapatpat gunongo kwede kwe cwiny ki bot Lubanga .
(trg)="4"> Берге байдалга тургаш , оларның Бургандан ёзулуг аргалалды канчаар алганынче кичээнгейни салып көрүңер .

(src)="5"> Seth * owacci , “ An ki dakona warwenyo ticwa i kare marom .
(src)="6"> Pi mwaka aryo wabedo ka kwo ki kony ma a ki bot wadiwa kacel ki tic lejaleja mogo .
(trg)="5"> « Өөм ишти - биле ажылывысты хары угда чидирген бис , — деп , Сет * сактып чугаалаан . — Ийи чыл иштинде төрелдеривистиң ачызында амыдырап , ында - мында бичии ажылдар кылып чурттап турган бис .

(src)="7"> Macalo adwogine , dakona Priscilla cwinye otur adada , dok onongo awinyo calo konya pe . ”
(trg)="6"> Түңнелинде кадайым Приссилла ундаралга алзыпкан , а мен бодумну чөгенчиг кижи кылдыр миннип турган мен .

(src)="8"> “ Waciro peko man nining ?
(trg)="7"> Ону канчаар ажып эрткен бис ?

(src)="9"> Kare ki kare wi Priscilla obedo ka po i kom lok pa Yecu ma i Matayo 6 : 34 .
(trg)="8"> Приссилла Матфей 6 : 34 - те Иисустуң сөстерин бодунга үргүлчү сагындырып чораан .

(src)="10"> En owacci pe omyero wabed ki par mapol pi nino ma lubo , pien nino acel acel tye ki par me nino meno .
(trg)="9"> « Даартагы хүн дээш сагыш човаваңар .

(src)="11"> Dok legane ma onongo lego ki cwinye ducu - ni omine teko me medde anyim .
(trg)="10"> Даартагы хүн боду дээш боду сагыш човаар » — деп , ол чугаалаан .

(src)="12"> Kitung bota , Jabuli 55 : 22 okweyo cwinya .
(trg)="11"> Кадайымның мөргүлдери аңаа дүжүп бербезинге дузалаан , а мени Ырлар 54 : 23 - те сөстер оожургаткан .

(src)="13"> Calo laco Jabuli , atito pekona ducu bot Jehovah , ci en aye okonya .
(trg)="12"> Ыр күүседикчизи дег , Иеговага үүрге - чүъгүмнү хүлээдипкеш , ооң деткимчезин алган мен .

(src)="14"> Kadi bed ni kombeddi dong atye ki tic , wakwo kwo ma lapiny kit ma Yecu owaco i Matayo 6 : 20 - 22 .
(trg)="13"> Бөгүн ажылдыг - даа болзумза , Матфей 6 : 20 — 22 - де Иисустуң сүмезинге дүүштүр бөдүүн амыдыралды тударын кызып чоруур бис .

(src)="15"> Ma pire tek loyo , wan ducu wanyikke cok bot Lubanga dok wajingo wat i kinwa keken macalo luot . ”
(trg)="14"> Ам Бурганга болгаш бот - боттарывыска оон - даа чоок апарган бис » .

(src)="16"> Jonathan owacci , “ Onongo atye ki lworo pi gin ma bitimme i anyim i kare ma biacarawa otur .
(src)="17"> Pi peko me can lim , tic ma watiyo pi mwaki 20 kulu oran woko ata .
(trg)="15"> « Кажан өг - бүлевистиң бичии бизнези буурап каарга , келир үевис дээш , коргуп эгелээн мен — деп , Джонатан чугаалаан . — Экономиктиг кризистиң хайындан чүү - даа чок арткан бис . 20 чыл ишти кызып ажылдаан күжүвүс хилис барган !

(src)="18"> An ki dakona wacako daa pi lok kom cente .
(trg)="16"> Кадайым - биле акша дээш маргыжар апарган бис .

(src)="19"> Onongo pe watwero deno jami ki kad me wil , pien walworo ni kampuni ma omiyo - ni pe obiye . ”
(trg)="17"> Төлевирни эрттирбейн баарындан корткаш , чээли картазын безин ажыглавайн турган бис .

(src)="20"> “ Ento lok pa Lubanga ki cwiny maleng okonyowa me moko tam matir .
(trg)="18"> Библия биле Бурганның сүлдези биске мерген угаанныг шиитпирлерни хүлээп алырынга дузалаан .

(src)="21"> Apwonye me ye tic mo keken ma anongo me atima , dok wajuko wilo jami ma pigi pe tek .
(src)="22"> Macalo Lucaden pa Jehovah , wanongo bene kony ki bot luye luwotwa .
(trg)="19"> Кандыг - даа ажылды кылырындан чалданмас кылдыр өөренип алган мен база херек чок чарыгдалдарны кызырган бис .