# ab/2016001.xml.gz
# xh/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Iziqulatho

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Ngaba bekuza konwatywa ehlabathini ukuba wonke umntu ebephila ngemigaqo yeBhayibhile ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ Sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke . ” — Hebhere 13 : 18 .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Le Mboniselo ichaza indlela okusebenza ngayo ukunyaniseka kuzo zonke iinkalo zobomi .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Ngaba Ukunyaniseka Kuphelelwe Lixesha ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Ukunganyaniseki Kwenza Ntoni Kuwe ?
(trg)="9"> 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="10"> Kutheni Kuluncedo Ukunyaniseka ?
(trg)="11"> 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="12"> IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="13"> Ndicela Undinike Uxolo Nolonwabo Unyaka Nje Ube Mnye 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="14"> Ngaba Ubusazi ?

(src)="14"> 10
(trg)="15"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="16"> Singakoyisa Njani Ukungazithembi ?
(trg)="17"> 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="18"> Ubulumko Bamandulo Obusebenza Kule Mihla

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="19"> Ningaxhaleli Nto 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="20"> Ithini IBhayibhile ?

(src)="19"> 16
(trg)="21"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# xh/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> INQAKU ELINGUMXHOLO | KUTHENI UMELE UNYANISEKE ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> UHitoshi wayesebenza kwinkampani ebala imali eJapan .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Xa babehlola iincwadi zemali nomphathi wakhe , uHitoshi waxelelwa ukuba abhale ingxelo engachananga .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Wathi isazela sakhe asimvumeli ukuba enze isenzo sokunganyaniseki .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Ngenxa yoko umphathi wakhe wamgrogrisa ngokumgxotha , ibe ekugqibeleni waphelelwa ngumsebenzi .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="6"> Kwiinyanga ezalandelayo , uHitoshi wayengasenathemba lokufumana omnye umsebenzi .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="7"> Ngokomzekelo , kolunye udliwano - ndlebe , wachaza ngokuphandle ukuba akanakuwenza umsebenzi ofuna anganyaniseki .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Loo mntu wayenodliwano - ndlebe naye wathi , “ Iyothusa indlela ocinga ngayo ! ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Intsapho nabahlobo bakaHitoshi bamkhuthaza ukuba angayeki ukunyaniseka , sekunjalo waqalisa ukuthandabuza .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> Ngokomzekelo , wathi , “ Ndandizibuza ukuba ngaba ndenza kakuhle na ngokunyaniseka kukholo lwam . ”

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Amava kaHitoshi asikhumbuza ukuba asinguye wonke ubani okubona njengento ebalulekileyo ukunyaniseka .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Enyanisweni , abanye bakujonga njengento engafunekiyo , ingakumbi kwezoshishino .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Elinye ibhinqa elisebenza eMzantsi Afrika lathi : “ Ndisebenza nabantu abanganyanisekanga , ngoko ngamany ’ amaxesha kuba nzima ukunyaniseka . ”

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Olunye uhlobo lokunganyaniseki oluxhaphakileyo namhlanje kukuxoka .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Kwiminyaka ethile eyadlulayo , kuphando olwenziwa yiYunivesithi yaseMassachusetts Amherst , ugqirha wengqondo uRobert S .
(trg)="16"> Feldman , kwaqikelelwa ukuba i - 60 pesenti yabantu abadala , kwimizuzu elishumi abayincokolayo , umntu uxoka kube kanye .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="17"> UFeldman uthi : “ Kwasothusa oku .
(trg)="18"> Besingazi ukuba ukuxoka yinto exhaphake kangaka . ”

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Ngaba ayothusi into yokuba abantu bekucaphukela ukuqhathwa ngoxa kuxhaphakile ukuxoka ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Kutheni ukuxoka , ubusela nezinye iindlela zokunganyaniseki zixhaphakile namhlanje ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Ukunganyaniseki kwenza ntoni ebantwini ?
(trg)="22"> Singakulumkela njani ukuzifaka kwizenzo zokunganyaniseki ?

# ab/2016003.xml.gz
# xh/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> INQAKU ELINGUMXHOLO | KUTHENI UMELE UNYANISEKE ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Zihlala zikho izinto ezinzima ezifuna ukulungiswa ngokuxoka . ” — USamantha , eMzantsi Afrika .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Ngaba nawe utsho ?

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="4"> NjengoSamantha sonke sikhe sakwimeko efanayo .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="5"> Indlela esenza ngayo xa sikwimeko enokusilingela ekubeni singanyaniseki ibonisa ukuba yiyiphi eyona ndlela yokuziphatha esiyithandayo .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="6"> Ngokomzekelo , ukuba asikuthandi ukuhlazeka , sisenokuqonda ukuba eyona nto kufuneka siyenze kukuxoka .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="7"> Xa inyani ivela , ukunganyaniseki kuba nemiphumo emibi .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="8"> Khawucinge ngoku .
(trg)="9"> Ubuhlobo bakhiwa ngokuthembana .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="10"> Xa abantu ababini bethembana , baziva bekhuselekile .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="11"> Sekunjalo , ukuthembana akwenzeki ngokuqhwanyaza kweliso .
(trg)="12"> Xa bechitha ixesha kunye , bencokola kwaye bengacingeli iziqu zabo , abantu bayathembana .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Kodwa oko kuthembana kunokupheliswa sisenzo nje esinye sokungathembeki .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Ibe xa kuphelile , kuba nzima ukuphinda kube khona .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Ngaba wakha waqhathwa ngumntu owawumthembile ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Ukuba kunjalo , wathini ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Kusenokwenzeka ukuba waphoxeka ibe waba buhlungu .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Kuyaqondakala oko .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Ngokuqinisekileyo ukunganyaniseki kunokusihlutha izinto ezixabisekileyo , njengobuhlobo .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Kuphando awalenzayo uprofesa Robert Innes wezoqoqosho kwiYunivesithi yaseKhalifoniya wafumanisa ukuba “ ngokwenene ukunganyaniseki kuyosulela . ”

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Kunokufaniswa nentsholongwane — njengoko usiya usondelelana nomntu onganyanisekanga , uzibeka esichengeni “ sokosulelwa ” kukunganyaniseki kwakhe .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Ungawuphepha njani umgibe wokunganyaniseki ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> IBhayibhile ingakunceda .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="24"> Khawufunde le migaqo yeBhayibhile ilandelayo .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> YINTONI ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Kukuthetha into engeyonyani kulowo unelungelo lokwazi inyani .

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Ubuxoki busenokuquka ukujija inyaniso , ukushiyelela inkcazelo ebalulekileyo nokubaxa inyani .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE : “ Umntu otenxayo uyinto ecekisekayo kuYehova , kodwa ukusondelelana naye kokwabo bathe tye . ”

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> “ Ekubeni nikulahlile ukuxoka , ngamnye kuni makathethe inyaniso nommelwane wakhe . ” — Efese 4 : 25 .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="30"> YINTONI ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="31"> Kukutyabeka umntu ngezimangalo zobuxoki ezinokungcolisa igama lakhe .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="32"> OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE : “ Umntu oliqhophololo uhlala ebangela usukuzwano , yaye umnyelisi wahlukanisa abo bazanayo . ”

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="33"> “ Apho kungekho nkuni uyacima umlilo , nalapho kungekho mnyelisi usukuzwano luyadamba . ” — IMizekeliso 26 : 20 .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="34"> YINTONI ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="35"> Kukubangela ukuba umntu afumane imali okanye indlu ngondlela mnyama .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="36"> OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE : “ Uze ungamqhathi umqeshwa osenkathazweni nolihlwempu . ”

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="37"> “ Oqhatha osweleyo uyamngcikiva uMenzi wakhe , kodwa obabala ihlwempu uyamzukisa . ” — IMizekeliso 14 : 31 .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="38"> YINTONI ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="39"> Kukuthatha into yomnye umntu ngaphandle kwemvume yakhe .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="40"> OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE : “ Lowo ubayo makangabi seba , kunoko makasebenze nzima , esenza umsebenzi olungileyo ngezandla zakhe , ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo . ”

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="41"> “ Ningalahlekiswa .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="42"> Amasela , nabantu ababawayo , namanxila , nabatshabhisi , nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo . ” — 1 Korinte 6 : 9 , 10 .

# ab/2016004.xml.gz
# xh/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> INQAKU ELINGUMXHOLO | KUTHENI UMELE UNYANISEKE ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Siyathemba ukuba sinesazela esinyanisekileyo , njengoko sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke . ” — Hebhere 13 : 18 .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> EBhayibhileni igama lesiGrike elidla ngokuguqulelwa ngokuthi “ ukunyaniseka ” ngokoqobo lithetha “ eyona nto ilunge ngokwenene . ”

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Lisenokuthetha ukujonga izinto ngendlela efanelekileyo .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> AmaKristu awathatha nzulu amazwi aphefumlelweyo kampostile uPawulos athi : “ Sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke . ”

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Kodwa kubandakanya ntoni oko ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Ntsasa nganye uninzi lwabantu luye luzijonge espilini .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Ngoba ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Ukuze lubone ukuba luyafaneleka na .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Kodwa kukho into ebaluleke lee kunenkangeleko yeenwele okanye isinxibo sala maxesha .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Inkangeleko yethu yangaphandle enyanisweni ityhila oko sikuko ngaphakathi .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> ILizwi likaThixo liyavuma ukuba kulula ngathi ukwenza okubi .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> IGenesis 8 : 21 ithi : “ Intliziyo yomntu ityekele ebubini kwasebutsheni bakhe . ”

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Ngoko ke , ukuze sinyaniseke sifanele silwe nzima nokungafezeki esazalwa nako .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Umpostile uPawulos wawuchaza ngokucacileyo lo mlo kwimeko yakhe ngokuthi : “ Ngokwenene ndiyayoliswa ngumthetho kaThixo ngokomntu endinguye ngaphakathi , kodwa ndibona omnye umthetho emalungwini am usilwa nomthetho wengqondo yam yaye undithimbela emthethweni wesono osemalungwini am . ” — Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Ngokomzekelo , xa iintliziyo zethu zisitsalela ekwenzeni okubi kwaye kulula ngathi ukunganyaniseki , asifanele sibe ngamakhoboka eentliziyo zethu .