# ab/2016001.xml.gz
# sk/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Obsah

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Myslíte si , že by sa ľuďom žilo lepšie , keby sa každý riadil touto zásadou ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> „ Prajeme si správať sa vo všetkom poctivo . “ ​

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> V tomto čísle Strážnej veže sa píše o tom , ako poctivosť ovplyvňuje každú oblasť nášho života .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(src)="8"> 3
(trg)="6"> Poctivosť sa vytráca 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="7"> Aký vplyv môže mať nečestnosť na nás 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="8"> Prečo sa oplatí byť poctivý 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="9"> Biblia mení životy

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="10"> Chcel som aspoň rok pokojného života 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="11"> Vedeli ste ?

(src)="14"> 10
(trg)="12"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="13"> Je možné prekonať pocity neistoty ?
(trg)="14"> 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Starodávna múdrosť pre moderný život

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> Nebuďte úzkostliví 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="17"> Čo sa píše v Biblii ?

(src)="19"> 16
(trg)="18"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# sk/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> Z TITULNEJ STRANY | OPLATÍ SA BYŤ POCTIVÝ ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoši pracoval ako účtovník v jednej pracovnej agentúre v Japonsku .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Pri kontrole účtovnej správy naňho nadriadený naliehal , aby ju „ upravil “ .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> No Hitoši odpovedal , že svedomie mu nedovolí konať nepoctivo .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Nadriadený sa mu vyhrážal , že ak neposlúchne , stratí miesto — čo sa napokon aj stalo .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="6"> Hitoši si potom niekoľko mesiacov nemohol nájsť prácu a veľmi ho to skľučovalo .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="7"> Raz , keď na jednom pracovnom pohovore spomenul , že nemôže konať nepoctivo , muž , ktorý s ním viedol pohovor , zareagoval : „ Máte zvláštne názory . “

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="8"> Rodina i priatelia Hitošiho povzbudzovali , aby sa ďalej pevne držal svojich zásad .
(trg)="9"> No Hitoši si prestával byť istý , či robí dobre .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="10"> S odstupom času sa vyjadril : „ Uvažoval som , či byť poctivý je naozaj múdre . “

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="11"> Hitošiho skúsenosť je smutným mementom toho , že nie všetci si vážia poctivosť .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="12"> Niektorí ju dokonca považujú za nevýhodu — zvlášť vo svete obchodu .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="13"> Jedna žena z Južnej Afriky poznamenala : „ Tlak prispôsobiť sa nečestným ľuďom je niekedy veľmi veľký , lebo sú všade naokolo . “

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="14"> Mimoriadne rozšírenou formou nečestnosti je klamstvo .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="15"> Zo štúdie , ktorú pred niekoľkými rokmi robil Robert Feldman , psychológ z Massachusettskej univerzity v Amherste , vyplynulo , že 60 percent dospelých počas 10 - minútového rozhovoru aspoň raz zaklame .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="16"> Profesor Feldman sa vyjadril : „ Výsledok nás veľmi prekvapil .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="17"> Nečakali sme , že klamstvo je takou bežnou súčasťou každodenného života . “

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Je veľmi zvláštne , že toľko ľudí klame , hlavne preto , že väčšina z nás neznáša , keď druhí klamú nám .

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Možno si aj vy kladiete otázky : Prečo sú klamstvo , krádež a iné formy nečestnosti dnes také bežné ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Ako nepoctivosť ovplyvňuje našu spoločnosť ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> A hlavne , čo môžeme urobiť , aby sme sa aj my nezaplietli do nečestných praktík ?

# ab/2016003.xml.gz
# sk/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> Z TITULNEJ STRANY | OPLATÍ SA BYŤ POCTIVÝ ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> „ Veľa zložitých situácií sa dá pohodlne vyriešiť malou nečestnosťou . “ ​
(trg)="3"> ( Samantha , Južná Afrika )

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="4"> Súhlasíte s týmto vyjadrením ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Každý z nás sa tak ako Samantha z času na čas stretáva s náročnými situáciami .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="6"> To , ako sa zachováme v situáciách , keď sme v pokušení konať nepoctivo , odhalí , aké máme poradie hodnôt .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="7"> Napríklad ak je pre niekoho prvoradé zachovať si tvár , potom zrejme považuje nečestnosť len za ďalší nástroj na dosiahnutie svojho cieľa .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="8"> No keď nepoctivé konanie vyjde najavo , často prináša negatívne následky .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="9"> Pozrime sa na dva príklady .
(trg)="10"> Dobré vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="11"> Dôvera medzi ľuďmi vnáša do ich vzťahu pocit istoty a bezpečia .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="12"> Dôverný vzťah však nevznikne za jeden deň .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="13"> Je nutné , aby ľudia spolu trávili čas , úprimne vzájomne komunikovali a nesebecky si pomáhali .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="14"> No dlho budovanú dôveru môže razom zničiť jeden nečestný skutok .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="15"> Obnoviť dôveru býva v takom prípade nesmierne ťažké .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="16"> Už sa vám stalo , že vás oklamal niekto , koho ste považovali za dobrého priateľa ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="17"> Ako ste sa vtedy cítili ?

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Pravdepodobne vás to veľmi bolelo .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Asi nikto nepochybuje o tom , že nečestnosť má na vzťahy mimoriadne ničivý vplyv .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Zo štúdie , ktorú robil profesor Robert Innes z Kalifornskej univerzity , vyplynulo , že „ nepoctivosť je nákazlivá “ .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> S nečestnosťou je to teda ako s vírusom — čím viac času trávite s nečestnými ľuďmi , tým väčšie je riziko , že sa aj vy „ nakazíte “ nečestnosťou .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Čo môžete urobiť , aby ste sa týmto „ vírusom “ nenakazili ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> Pomôcť vám môže Biblia .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="24"> Zamyslime sa nad niektorými biblickými zásadami .

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="25"> ČO TO JE : Keď človek povie nepravdivú informáciu niekomu , kto má právo poznať pravdu .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="26"> Zahŕňa aj skreslenie alebo prekrútenie informácií , prípadne vynechanie podstatných faktov s cieľom niekoho podviesť a zveličovanie pravdivých informácií s cieľom vytvoriť falošný dojem .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="27"> ČO HOVORÍ BIBLIA : „ Kto sa odchyľuje , je niečím odporným Jehovovi , ale On sa dôverne stýka s priamymi . “ ​

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="28"> „ Teraz , keď ste odložili falošnosť , hovorte každý pravdu so svojím blížnym . “ ​

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="29"> ČO TO JE : Keď človek uvedie nepravdivé alebo prekrútené informácie s úmyslom poškodiť niečiu povesť .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="30"> ČO HOVORÍ BIBLIA : „ Intrigán stále vyvoláva spor a ohovárač rozdeľuje dobrých známych . “ ​

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="31"> „ Kde nie je drevo , hasne oheň , a kde nie je ohovárač , utícha spor . “ ​

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="32"> ČO TO JE : Keď sa človek usiluje získať peniaze alebo majetok na základe falošných informácií .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="33"> ČO HOVORÍ BIBLIA : „ Neoklameš nádenníka , ktorý je v strastiach , a chudobného . “ ​

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="34"> „ Kto podvádza poníženého , pohanil svojho Tvorcu , ale oslavuje Ho ten , kto preukazuje priazeň biednemu . “ ​

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="35"> ČO TO JE : Keď si človek niečo zoberie bez dovolenia vlastníka .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="36"> ČO HOVORÍ BIBLIA : „ Zlodej nech už nekradne , ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu , aby mal čo rozdávať tým , čo sú v núdzi . “ ​

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="37"> „ Nemýľte sa . . . ani zlodeji , ani chamtivci , ani opilci , ani nadávači , ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo . “ ​

# ab/2016004.xml.gz
# sk/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> Z TITULNEJ STRANY | OPLATÍ SA BYŤ POCTIVÝ ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> „ Veríme , že máme poctivé svedomie , pretože si prajeme správať sa vo všetkom poctivo . “ ​

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Pôvodné grécke slovo , ktoré je v tomto biblickom texte preložené ako „ poctivý “ , sa vzťahuje na „ niečo , čo je od základu dobré “ .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> V mravnom význame môže označovať niečo , čo je príťažlivé .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Kresťania neberú inšpirované slová apoštola Pavla na ľahkú váhu a usilujú sa žiť podľa nabádania : „ Prajeme si správať sa vo všetkom poctivo . “

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Čo všetko to môže zahŕňať ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Väčšina ľudí sa každé ráno pred odchodom z domu pozrie do zrkadla .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Prečo ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Pretože chcú vyzerať čo najlepšie .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Sú však aj dôležitejšie veci ako štýlový účes či moderné oblečenie .
(trg)="11"> Na príťažlivosti vám môže pridať alebo ubrať to , akým človekom ste vnútri .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="12"> Biblia otvorene hovorí , že máme sklon robiť to , čo je zlé .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="13"> „ Sklon ľudského srdca je zlý od jeho mladosti , “ píše sa v 1 .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="14"> Mojžišovej 8 : 21 .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="15"> Preto ak chceme byť čestní , musíme bojovať proti našim vrodeným sklonom .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="16"> Apoštol Pavol opísal svoj osobný vnútorný boj slovami : „ Podľa človeka , ktorým som vnútri , mám skutočné potešenie v Božom zákone , ale v svojich údoch badám iný zákon , ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a vedie ma do zajatia zákona hriechu , ktorý je v mojich údoch . “ ​

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="17"> Hoci nás srdce podnecuje robiť to , čo je zlé , a máme silný sklon konať nečestne , nemusíme sa stať obeťou svojich žiadostí .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="18"> Vždy máme možnosť rozhodnúť sa .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="19"> Napriek tomu , že sme obklopení nečestnosťou , môžeme sa rozhodnúť zavrhnúť zlé myšlienky a zostať poctiví .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="20"> Keď chceme byť poctiví , musíme mať pevné morálne zásady .

(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(trg)="21"> Žiaľ , mnohí ľudia venujú viac času tomu , aby zosúladili svoje oblečenie so spoločenskými zásadami , než uvažovaniu o morálnych zásadách .

(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="22"> Výsledkom je , že keď sa im to hodí , ospravedlňujú svoje nečestné konanie .

(src)="22"> Абар уи иазкны шәҟәык аҿы иану : « Ишыҟаҵәҟьоу иуҳәозар , ҳара амцҳәаразы аҳәаа шьақәҳаргылоит , уи аҳәаа ҳанахымсуа ҳиашоуп ҳәа ҳаԥхьаӡоит » ( The [ Honest ] Truth About Dishonesty ) .
(trg)="23"> V knihe The ( Honest ) Truth About Dishonesty sa uvádza : „ V podstate klameme do tej miery , aby sme vo vlastných očiach nestratili povesť rozumne poctivých ľudí . “