# ab/2016001.xml.gz
# lv/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Saturs

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Vai pasaule nebūtu labāka , ja visi dzīvotu saskaņā ar šo Bībeles principu ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> ” Mēs it visā vēlamies rīkoties godīgi . ”

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Šajā Sargtorņa numurā ir paskaidrots , kā godīgums ietekmē ikvienu dzīves jomu .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Vai godīgums vairs nav modē ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Kā negodīgums ietekmē jūs ?
(trg)="9"> 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="10"> Kāpēc ir vērts būt godīgam 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="11"> Bībele maina cilvēku dzīvi

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="12"> Es lūdzu Dievam kaut vai vienu gadu mierīgas un laimīgas dzīves 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="13"> Vai jūs zināt ?

(src)="14"> 10
(trg)="14"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="15"> Kā pārvarēt nedrošības sajūtu 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="16"> Sena gudrība , kas nenoveco

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="17"> Neraizējieties 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="18"> Kas teikts Bībelē ?

(src)="19"> 16
(trg)="19"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# lv/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NUMURA TĒMA | KĀPĒC BŪT GODĪGAM ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitosi strādāja par grāmatvedi darbā iekārtošanas birojā Japānā .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Kad viņš kopā ar savu priekšnieku pārbaudīja finanšu pārskatu , priekšnieks viņam lika viltot dažus datus .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Hitosi paskaidroja , ka sirdsapziņa viņam neļauj rīkoties negodīgi .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="5"> Priekšnieks viņam piedraudēja ar atlaišanu , un galu galā viņš tiešām zaudēja darbu .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Pēc šī notikuma Hitosi vairākus mēnešus jutās nomākts , jo nevarēja atrast darbu .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Kādas darba intervijas laikā viņš paskaidroja , ka nepiekristu rīkoties negodīgi .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Uzņēmuma darbinieks viņam atbildēja : ” Jūs esat dīvains . ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Tuvinieki un draugi mudināja Hitosi turēties pie saviem principiem , tomēr viņu sāka mākt šaubas .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> ” Es vairs nebiju drošs , vai ir vērts stāstīt citiem par savu pārliecību , ” viņš teica .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Hitosi pieredzētais liecina par nepatīkamu faktu — daudzi nav sajūsmā par godīgu rīcību .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Īstenībā daži godīgumu pat uzskata par traucēkli , jo īpaši biznesa pasaulē .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Kāda sieviete no Dienvidāfrikas , runājot par savu darbu , atzina : ” Man apkārt pastāvīgi ir negodīgi cilvēki , un dažkārt es izjūtu lielu spiedienu rīkoties līdzīgi viņiem . ”

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Meli ir viens no izplatītākajiem negodīgas rīcības veidiem .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Pirms vairākiem gadiem psihologs Roberts Feldmans no Masačūsetsas Universitātes Amerstā veica kādu pētījumu , kurā noskaidrojās , ka 60 procenti pieaugušo sarunas laikā melo vismaz reizi desmit minūtēs .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="16"> R .
(trg)="17"> Feldmans secināja : ” Rezultāti mūs ļoti pārsteidza .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Mēs negaidījām , ka meli ir kļuvuši par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu . ”

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Vai nav dīvaini — lai gan lielākā daļa cilvēku nevar ciest , ka viņiem melo , meli ir viena no izplatītākajām parādībām sabiedrībā ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Kāpēc meli , zagšana un citas negodīguma formas mūsdienās ir tik izplatītas ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Kā negodīgums ietekmē sabiedrību ?
(trg)="22"> Un , kas ir vēl svarīgāk , ko darīt , lai plaši izplatītais negodīgums neietekmētu mūs ?

# ab/2016003.xml.gz
# lv/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NUMURA TĒMA | KĀPĒC BŪT GODĪGAM ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> ” Dzīvē bieži gadās sarežģītas situācijas , kuras var atrisināt ar nelielu mānīšanos . ”
(trg)="3"> ( Samanta , Dienvidāfrikas Republika . )

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="4"> Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Līdzīgi Samantai , mēs visi laiku pa laikam sastopamies ar sarežģītām situācijām , kurās var rasties kārdinājums rīkoties negodīgi .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="6"> Tas , kā mēs tajās izlemjam rīkoties , var atklāt , kādas ir mūsu patiesās vērtības .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="7"> Piemēram , ja svarīgāk par visu mums ir pasargāt savu reputāciju , negodīgums mums būs tikai viens no līdzekļiem šī mērķa sasniegšanai .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="8"> Tomēr , kad patiesība nāk gaismā , negodīgums var maksāt dārgi .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="9"> Labu attiecību pamatā ir uzticēšanās .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Kad divi cilvēki uzticas viens otram , viņi jūtas droši .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Bet uzticēšanās nerodas vienā dienā .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Uzticēšanos veicina kopīga laika pavadīšana , godīga domu apmaiņa un nesavtīga rīcība .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Taču , tikai vienu reizi rīkojoties negodīgi , uzticību var pilnībā sagraut .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Un , ja uzticība ir sagrauta , to atjaunot ir ļoti grūti .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Vai jūs kādreiz ir pievīlis kāds , kuru jūs uzskatījāt par labu draugu ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Ja tā ir noticis , kā jūs tad jutāties ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Visdrīzāk tas jūs sāpināja , un varbūt jūs to pat uztvērāt kā nodevību .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Un šādas jūtas ir saprotamas .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Negodīga rīcība tiešām var graut uzticēšanos , kas ir ciešu attiecību pamatā .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Kalifornijas Universitātes ekonomikas profesors Roberts Iness veica pētījumu , kurā tika noskaidrots , ka ” negodīgums ir lipīgs ” .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> To var salīdzināt ar vīrusu — jo biežāk mēs kontaktējamies ar negodīgu cilvēku , jo lielāka ir iespēja pašiem inficēties ar ” negodīguma vīrusu ” .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Kā pasargāt sevi no negodīguma lamatām ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> Tajā var palīdzēt Bībele .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="24"> Apskatīsim dažus Bībeles principus .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> DEFINĪCIJA .

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Meli ir nepatiesas informācijas sniegšana kādam , kam ir tiesības zināt patiesību .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Meli var sevī ietvert faktu sagrozīšanu vai svarīgas informācijas slēpšanu ar mērķi kādu maldināt , kā arī faktu pārspīlēšanu ar nolūku radīt nepareizu priekšstatu par kādu vai kaut ko .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> BĪBELĒ TEIKTS : ” Tam Kungam ir visniknākās dusmas par viltīgām un nelietīgām sirdīm , bet tiklie rada Viņā labpatiku . ”

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> ( Salamana Pamācības 11 : 20 . )

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="30"> ” Atmetuši melus , runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko . ”

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="31"> DEFINĪCIJA .
(trg)="32"> Apmelot nozīmē ļaunprātīgi izplatīt par kādu nepatiesu informāciju , kas ceļ viņam neslavu .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="33"> BĪBELĒ TEIKTS : ” Aplams cilvēks izraisa asu vārdu maiņu un nesaskaņas , un aprunātājs sarīda draugus citu pret citu . ”

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="34"> ( Salamana Pamācības 16 : 28 . )

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="35"> ” Kad malkas vairs nav , tad uguns izdziest , un kad aprunātājs prom , tad nesaskaņas izbeidzas pašas no sevis . ”
(trg)="36"> ( Salamana Pamācības 26 : 20 . )

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="37"> DEFINĪCIJA .

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="38"> Krāpt nozīmē mānīt , maldināt kādu , lai iegūtu viņa naudu vai īpašumu .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="40"> ( 3 .
(trg)="41"> Mozus 19 : 13 . )

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="42"> ” Kas vājajam dara pāri , tas nonievā viņa Radītāju , bet kas par grūtdieni apžēlojas , tas godā Dievu . ”

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="43"> ( Salamana Pamācības 14 : 31 . )

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="44"> DEFINĪCIJA .

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="45"> Zagšana ir svešas mantas piesavināšanās bez īpašnieka atļaujas .

(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="46"> BĪBELĒ TEIKTS : ” Kas zadzis , lai vairs nezog , bet lai cītīgi strādā un ar savām rokām dara labu , jo tad viņš varēs dalīties ar to , kas ir trūkumā . ”

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="47"> ” Neļaujieties maldiem ! . . ne zagļi , ne alkatīgie , ne dzērāji , ne paļātāji , ne izspiedēji neiemantos Dieva valstību . ”

# ab/2016004.xml.gz
# lv/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NUMURA TĒMA | KĀPĒC BŪT GODĪGAM ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> ” Mēs esam pārliecināti , ka mums ir tīra sirdsapziņa , jo mēs it visā vēlamies rīkoties godīgi . ”

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Bībelē lietotais grieķu valodas vārds , kas reizēm ir tulkots ” godīgums ” , burtiski nozīmē ” kaut kas patiesi labs ” .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Tas arī var apzīmēt kaut ko ļoti skaistu morālā ziņā .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Kristieši nopietni uztver Dieva iedvesmotos apustuļa Pāvila vārdus : ” Mēs it visā vēlamies rīkoties godīgi . ”

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Ko tas sevī ietver ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Lielākā daļa no mums katru rītu pirms iziešanas no mājām paskatās uz sevi spogulī .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Kāpēc mēs tā darām ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Tāpēc , ka mēs vēlamies izskatīties pēc iespējas labāk .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Tomēr ir kaut kas daudz svarīgāks par modernu matu sakārtojumu vai stilīgu apģērbu — tā ir mūsu iekšējā būtība , kas mūsu pievilcību vai nu vairo , vai mazina .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Bībelē ir atklāti atzīts , ka cilvēkiem ir iedzimta tieksme darīt to , kas ir nepareizs .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> ” Cilvēka sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām , ” teikts 1 .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Mozus grāmatas 8 . nodaļas 21 . pantā .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Tāpēc , lai mēs būtu godīgi , mums ir jācīnās ar iedzimtajām grēcīgajām tieksmēm .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Apustulis Pāvils spilgti aprakstīja savu iekšējo cīņu ar grēcīgajām nosliecēm : ” Mans iekšējais cilvēks rod prieku Dieva bauslībā , bet savos locekļos es jūtu citu likumu , kas karo ar mana prāta likumu un sagūsta mani , pakļaujot grēka likumam , kas ir manos locekļos . ”