# ab/2016001.xml.gz
# bg/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Съдържание

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Щеше ли светът да е по – добър , ако всички живееха според този библейски принцип ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> „ Искаме да постъпваме честно във всичко . “

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Този брой на „ Стражева кула “ обсъжда как честността засяга всеки аспект на живота ни .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Отживелица ли е честността ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> До какво води нечестността 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Защо си струва да си честен 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Библията променя живота на хората

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> Дай ми само една година спокойствие и щастие 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Знаеш ли . . .

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Как да се справиш с чувството на несигурност 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Древна мъдрост за съвременния живот

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> Не се безпокой 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="17"> Какво казва Библията ?

(src)="19"> 16
(trg)="18"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# bg/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Хитоши работел в счетоводството на една агенция за работа в Япония .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Веднъж , докато преглеждали някои сметки , неговият началник му казал да впише неверни данни в отчета .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="4"> Хитоши обяснил , че съвестта му не му позволява да постъпи нечестно , заради което бил заплашен с уволнение и в крайна сметка загубил работата си .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="5"> През следващите месеци Хитоши се отчаял , защото нямал добри изгледи за работа .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="6"> Например , когато на едно интервю той споменал , че не участва в нищо нечестно , интервюиращият казал : „ Вие сте странен човек . “

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="7"> Семейството и приятелите на Хитоши го насърчавали да запази решимостта си да е честен , но той започнал да изпитва съмнения .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="8"> Хитоши споделя : „ Чудех се дали си струва да казвам какви са убежденията ми . “

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="9"> Случилото се с този мъж разкрива тъжната действителност , че не всички ценят честността .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="10"> Всъщност за някои тя дори може да е недостатък , особено в света на бизнеса .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="11"> „ Заобиколена съм от хора , които постъпват нечестно — казва една работеща жена в Южна Африка , — и понякога натискът и ти да си такъв е много силен . “

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="12"> Един вид нечестност , който е доста разпространен днес , е лъжата .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="13"> Преди няколко години проучване на Робърт Фелдман , психолог в Масачузетския университет в Амхърст , показа , че 60 % от хората лъжат поне веднъж в рамките на 10 – минутен разговор .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="14"> Фелдман коментира : „ Този резултат беше много изненадващ .
(trg)="15"> Не очаквахме лъжата да е толкова срещана в ежедневието . “

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="16"> Не е ли иронично , че хората обикновено не обичат да бъдат лъгани и все пак повечето от тях лъжат ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="17"> Защо лъжата , кражбата и други форми на нечестност са толкова разпространени днес ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="18"> Как се отразяват на обществото като цяло ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="19"> И преди всичко как можем да се предпазим да не бъдем въвлечени в такива непочтени действия ?

# ab/2016003.xml.gz
# bg/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> „ Винаги има трудни ситуации , с които можеш да се справиш с малко нечестност . “
(trg)="3"> ( Саманта , Южна Африка )

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="4"> Съгласен ли си с това изказване ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Като Саманта всички ние сме изпадали в трудно положение .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="6"> Реакцията ни в ситуации , в които се изкушаваме да постъпим нечестно , показва какви са ценностите ни .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="7"> Например , ако за нас е най – важно да запазим репутацията си , навярно ще смятаме нечестността просто за още едно средство да постигнем това .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="8"> Когато обаче истината излезе наяве , често последствията не са никак приятни .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="9"> Обърни внимание на следното .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Отношенията се градят на взаимно доверие .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Когато двама души си вярват , те изпитват сигурност .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Но това не се постига за един ден .
(trg)="13"> Те прекарват време заедно , като общуват открито и постъпват неегоистично .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="14"> Доверието обаче може да бъде загубено само с една нечестна постъпка .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="15"> И когато това стане , е много трудно да бъде върнато .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="16"> Подвеждал ли те е човек , когото си смятал за добър приятел ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="17"> Как се почувства ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="18"> Вероятно наранен , дори предаден .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="19"> Това е разбираемо .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="20"> Несъмнено нечестността може да срине из основи ценни приятелства .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="21"> Изследване на Робърт Инес , професор по икономика в Калифорнийския университет , сочи , че „ нечестността е заразна “ .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="22"> Следователно тя може да се сравни с вирус — колкото по – често си в контакт с нечестен човек , толкова по – голям е рискът да се „ заразиш “ .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="23"> Как да се предпазиш ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="24"> С помощта на Библията .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="25"> Разгледай няколко библейски принципа .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Да кажеш нещо невярно на човек , който има право да знае истината .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Лъжа може да е също да изопачиш фактите или да изпуснеш съществена информация , за да подведеш някого , или да преувеличиш истината , за да оставиш погрешно впечатление .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА : „ Йехова се отвращава от коварния човек , а е близък с честните хора . “

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> „ След като отхвърлихте лъжата , говорете истината , всеки с ближния си . “

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="30"> ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Лъжливи и злонамерени думи , с които се злепоставя някой .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="31"> КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА : „ Сплетникът сее раздори и клеветникът разделя близки приятели . “

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="32"> „ Когато няма дърва , огънят гасне и когато няма клеветник , кавгата утихва . “

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="33"> ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Да накараш някого да се лиши от пари или притежания чрез лъжа .

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="34"> КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА : „ Недей да мамиш наемния работник , който се намира в нужда и е беден . “

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="35"> „ Който мами нищия , нанася укор на Твореца му , а който проявява благоволение към бедния , Го прославя . “

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="36"> ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Да вземеш чужда вещ без позволение .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="37"> КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА : „ Който е крал , нека не краде повече , но вместо това нека се труди усърдно и върши почтена работа с ръцете си , за да има какво да даде на онзи , който е в нужда . “

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="38"> „ Не се заблуждавайте ! . . .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="39"> Крадци , алчни хора , пияници , хулители , изнудвачи , няма да наследят Божието царство . “

# ab/2016004.xml.gz
# bg/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> „ Уверени сме , че имаме чиста съвест , понеже искаме да постъпваме честно във всичко . “

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Оригиналната гръцка дума в Библията , която понякога се превежда като „ честност “ , буквално означава „ нещо добро по своята същност “ .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Тя също може да носи смисъла на нещо красиво наглед в морален смисъл .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Християните гледат сериозно на вдъхновените думи на Павел : „ Искаме да постъпваме честно във всичко . “

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Какво включва това ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Повечето хора се оглеждат в огледалото всяка сутрин , преди да излязат .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Защо ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Защото искат да изглеждат възможно най – добре .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Но има нещо по – важно от хубавата прическа и модерните дрехи .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Нашата личност , или какви сме отвътре , може или да ни разхубави , или да ни загрози външно .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Божието Слово откровено признава , че сме склонни да вършим каквото е лошо .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> В Битие 8 : 21 се казва : „ Сърцето на човека клони към зло още от младостта му . “

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Ето защо , за да сме честни , трябва да се борим срещу вродените си грешни склонности .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Апостол Павел ярко описва собствената си борба срещу греха : „ Наистина намирам радост в Божия закон според човека , който съм отвътре , но в тялото си виждам друг закон , който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха в тялото ми . “

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Например сърцето ни може да ни подтиква да постъпим нечестно и ние силно да се изкушаваме да го направим , но не е нужно да ставаме роби на сърцето си .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="17"> Имаме право на избор .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="18"> Ако решим да отхвърлим лошите мисли , можем да останем честни въпреки безчестието около нас .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="19"> За да сме честни , трябва да имаме здрав морал .

(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(trg)="20"> Но за съжаление много хора прекарват повече време в мислене какво ще облекат , отколкото какви са ценностите им .

(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="21"> В резултат на това , ако малко нечестност ще им е удобна , те си я позволяват и я оправдават .

(src)="22"> Абар уи иазкны шәҟәык аҿы иану : « Ишыҟаҵәҟьоу иуҳәозар , ҳара амцҳәаразы аҳәаа шьақәҳаргылоит , уи аҳәаа ҳанахымсуа ҳиашоуп ҳәа ҳаԥхьаӡоит » ( The [ Honest ] Truth About Dishonesty ) .
(trg)="22"> В книгата „ ( Честната ) истина за нечестността “ се казва : „ Като цяло мамим дотолкова , доколкото след това можем да продължим да се смятаме за честни хора . “

(src)="23"> Аха иҟоума узықәгәыӷуа астандарт , аиашамра иамоу аҳәаа аилкаара иуцхраауа , уи аҩыза аҳәаа зынӡа иҟазар ?
(trg)="23"> Има ли обаче надежден стандарт , според който да определим колко нечестност е допустима , ако изобщо е допустима ?

(src)="24"> Насыԥны , уи аҩыза астандарт ыҟоуп .
(trg)="24"> За щастие има .