# ab/2017640.xml.gz
# alz/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Шәыбжьы ҭыганы гәырӷьарыла ашәа шәҳәала !
(trg)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !

(src)="2"> Иегова имҵахырхәараҿы ашәаҳәара еснагь ароль хада ааннакылон .
(trg)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .

(src)="3"> Аха шьоукы егьырҭ ишырбо ашәаҳәара иацәыԥхашьоит .
(trg)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .

(src)="4"> Иҟаҳҵар ҳалшозеи Иегова дҳарҽхәарц азы ашәаҳәара ҳацәыԥхамшьаларц ?
(trg)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?

(src)="5"> Ари астатиаҿы ҳара еилҳаргоит гәык - ԥсык ала Иегова ирҽхәара зхадоу , насгьы ҳрылацәажәоит ҳабжьы аиӷьтәра иҳацхраауа алабжьарақәа .
(trg)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .

(src)="6"> 9 Ишәыԥшаауама шәара Иегова иҿы аҽыҵәахырҭа ?
(trg)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?

(src)="7"> 15 Аиашареи агәшаҭареи злоу Анцәа Иегова шәиҿыԥшла
(trg)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova

(src)="8"> Иаҳнарҵозеи аҽыҵәахырҭа - қалақьқәа ирызку азакәан ?
(trg)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .

(src)="9"> Актәи астатиа шәанаԥхьо , иазгәашәҭ агха ӷәӷәа ҟазҵаз ауаҩы Иегова иҿы аҽыҵәахырҭа аԥшаара шилшо .
(trg)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .

(src)="10"> Аҩбатәи астатиа ҳацхраауеит Иегова иҿыԥшра егьырҭ ранажьраҿы , ауаҩы иԥсҭазаара ахә ашьараҿы , насгьы иашарыла ахымҩаԥгараҿы .
(trg)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .

(src)="11"> 21 Ари адунеи ахәаԥшышьа мап ацәышәкла
(trg)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni

(src)="12"> 27 Шәҳамҭа шәцәыӡыртә алшәмыршан
(trg)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia

(src)="13"> Арҭ аҩстатиак апостол Павел Анцәа идоуҳа ацхыраарала ақьырсианцәа ириҭаз алабжьарақәа шьаҭас ирымоуп .
(trg)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .

(src)="14"> Актәи астатиаҿы еилыргоуп иугәаԥхартә иҟоу ари адунеи ахәаԥшышьақәа ҳарзыҟазар шҳахәҭоу .
(trg)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .

(src)="15"> Аҩбатәи астатиа ҳацхраауеит Иегова ҳзықәиргәыӷуа азылԥхарақәа риура иаҳԥырхагахар алшо ашәарҭарақәа рҽырцәыхьчара .
(trg)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?

# ab/2017641.xml.gz
# alz/2017641.xml.gz


(src)="2"> 146 : 1 [ 147 : 1 , АдҾ ] ) .
(trg)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .

(src)="3"> АШӘАҚӘА : 10 , 2
(trg)="2"> WER : 10 , 2

(src)="4"> Иарбан рольу ашәаҳәара Иегова имаҵзураҿы иааннакыло ?
(trg)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?

(src)="5"> Ишԥаҳалшо Иегова гәыкала ашәа изҳәара иаҳԥырхагоу ауадаҩрақәа риааира ?
(trg)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?

(src)="6"> Иарбан ԥсахрақәоу иҟарҵаз иҿыцу ашәаҳәагатә шәҟәаҿы , насгьы ишԥаҳалшо иҿыцу ашәақәа рҳәара ҳҽазыҟаҳҵалар ?
(trg)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?

(src)="7"> Иарбан лшароу иаҳнаҭо ашәаҳәара ?
(trg)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?

(src)="8"> ЕИЦЫРДЫРУА ашәақәа зыҩуа апоет зны иҳәеит : « Ажәақәа удырхәыцуеит .
(trg)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .

(src)="9"> Амузыка ацәаныррақәа узцәырнагоит .
(trg)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .

(src)="10"> Ашәа акәзар , азхәыцра аилкаара иуцхраауеит » .
(trg)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”

(src)="11"> Ҳашәақәа Иегова дҳараркуеит , насгьы иара иахь абзиабара шҳамоу аадырԥшуеит .
(trg)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .

(src)="12"> Уи иареи ҳареи ҳаизааигәанатәуеит .
(trg)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .

(src)="14"> Ашәаҳәара ииашаҵәҟьоу амҵахырхәара иахәҭакуп .
(trg)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .

(src)="15"> 2 , 3 . а ) Избан шьоукы аизарақәа рҿы ашәаҳәара изацәыԥхашьо ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?

(src)="16"> б ) Иарбан зҵаарақәоу еилҳарго ?
(trg)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?

(src)="17"> Ишәгәаԥхома шәара аизараҿы ашәаҳәара ?
(trg)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?

(src)="18"> Мамзаргьы уи шәацәыԥхашьоу ?
(trg)="16"> Nyo lewic benegi ?

(src)="19"> Ҭыԥқәак рҿы ахацәа ауаа ишраҳауа ашәаҳәара иацәыԥхашьоит .
(trg)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .

(src)="20"> Уи аизара зегь иҽеим анырра рнаҭар алшоит , еиҳараӡак аҭакԥхықәра зду аишьцәа ашәаҳәара иацәыԥхашьозар , мамзаргьы дара ашәаҳәараан егьырҭ аусқәа ирҿызар ( Аԥсал .
(trg)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .

(src)="21"> 29 : 13 [ 30 : 12 , АдҾ ] ) .
(trg)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .

(src)="22"> Ашәаҳәара Иегова имаҵ аура иахәҭакны иҳаԥхьаӡозар , усҟан ашәа анырҳәо аамҭазы азал ҳаҩныҵлаӡом , насгьы уи ахәҭа ҳҽагҳмырхарц заа аизарахь ҳнеилоит .
(trg)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .

(src)="23"> Убри аҟынтә дасу ҳхы ҳазҵаароуп : « Сышԥазыҟоу ақьырсиантә еизараҿы ашәаҳәара ?
(trg)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?

(src)="24"> Исыцхраауазеи егьырҭ ишраҳауа ашәаҳәара сацәыԥхашьозар ?
(trg)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?

(src)="25"> Иҟасҵар сылшозеи ҳашәақәа гәыкала исҳәаларц ? »
(trg)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’

(src)="26"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="27"> Ишԥазыҟаз ажәытәан израильаа Иегова имҵахырхәараҿы ашәаҳәара ?
(trg)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?

(src)="28"> Жәытә - натә аахыс Иегова изиашаз имаҵзуҩцәа ашәаҳәарала Анцәа дҳараркуан .
(trg)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .

(src)="29"> Иаҳҳәап , ажәытәан израильаа азиашара аарԥшны Анцәа имаҵ аныруаз , ашәаҳәара аҭыԥ ду азалырхуан .
(trg)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .

(src)="30"> Убас аҳ Давид ауахәамазы зегь анирхиоз , иара 4 000 - ҩык алевитцәа алихит , урҭ ашәаҳәарала Иегова дҳараркларц азы .
(trg)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .

(src)="31"> Урҭ рҟынтә 288 - ҩык « Иегова ашәа шизҳәатәыз дырҵан , насгьы рус бзианы ирдыруан » ( 1 Аш .
(src)="32"> 23 : 5 ; 25 : 7 ) .
(trg)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="33"> Ауахәама аргылара анхыркәшаз , амузыкеи ашәаҳәареи ихадоу ароль рзалхын .
(trg)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .

(src)="34"> Абиблиаҿы иануп : « Иегова дырҽхәо , насгьы иҭабуп ҳәа иаҳәо абыкьқәеи ашәаҳәаҩцәеи рыбжьқәа анеицыла , абыкьқәеи , абҩа иалху аџьамқәеи , егьырҭ амузыкатә инструментқәеи ашәа рыцырҳәо ианалага , Иегова дырҽхәо . . .
(src)="35"> Иегова иҩны . . . аԥсҭҳәа ҩначылеит » .
(trg)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’

(src)="36"> Ҳәарада , иҷыдаз ари ахҭыс уа иҟаз рыгәрахаҵара арӷәӷәеит ( 2 Аш .
(src)="37"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 ) .
(trg)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="38"> Иарбан программоу еиҿикааз Неемиа , иерусалимтәи аҭӡамц аиҭашьақәыргылара анхыркәшаз ?
(trg)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?

(src)="39"> Неемиа Иерусалимтәи аҭӡамцқәа реиҭашьақәыргыларазы аус данахагылаз , иара алевитцәа еизигеит урҭ аоркестртә ккомпонимент рыцны ашәа рҳәаларц .
(trg)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .

(src)="40"> Иерусалимтәи аҭӡамц анеиҭашьақәыргылаз , еиҿкаан иҷыдоу амузыкатә программа .
(trg)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”

(src)="41"> « Ҩ - хор дук » Иегова дырҽхәо рҽеиҩшаны ақалақь аҭӡамц иқәгыланы ицон , ауахәама аҿаԥхьа еиԥылаанӡа .
(trg)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .

(src)="42"> Убри аамҭазы рыбжьы убриаҟара идуун , ихароу аҭыԥқәа рҿы иуаҳартә иҟан ( Неем .
(trg)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .

(src)="43"> 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) .
(trg)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .

(src)="44"> Ҳәарада , Иегова даара игәы иахәон имаҵзуҩцәа гәыкала ашәа ахьизырҳәоз .
(trg)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?

(src)="45"> Ишԥааирԥши Иисус Анцәа имҵахырхәараҿы ашәақәа ихадоу аҭыԥ шааныркыло ?
(trg)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .

(src)="46"> Ақьырсиантә еизара анышьақәгыла ашьҭахьгьы амузыка Анцәа имҵахырхәараҿы ихадоу аҭыԥ ааннакылон .
(trg)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .

(src)="47"> Иазгәаҭатәуп аҭоурых аҿы зегь раҵкыс ихадаз аухазы Иисус уаххьа азгәаҭара анаԥиҵа , апостолцәеи иареи Иегова дзырҽхәоз ашәақәа шырҳәоз .
(src)="48"> ( Уаԥхьа Матфеи 26 : 30 . )
(trg)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .

(src)="49"> Рхы ишԥадырхәоз раԥхьатәи ақьырсианцәа ашәақәа Анцәа имҵахырхәараҿы ?
(trg)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .

(src)="50"> Раԥхьатәи ақьырсианцәа Анцәа ашәақәа рыла дшыҳараклатәу аҿы аҿырԥшы ҳарҭеит .
(trg)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .

(src)="51"> Дара Иегова имҵахырхәаразы ауахәамахь ицоз израильаа реиԥш , лассы - лассы рыҩнқәа рҿы еизон .
(trg)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .

(src)="52"> Урҭ рыҩнқәа ауахәама еиԥш иԥшӡамызт , насгьы идумызт , аха дара уеизгьы гәыкала ашәа рҳәон .
(trg)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’

(src)="53"> Иԥшьоу адоуҳа ацхыраарала апостол Павел ақьырсианцәа ирзиҩуан : « Христос иажәа шәгәаҵа ҟәыӷараны , илашарбаганы иҭазааит , имарымажахааит , — ахшыҩрҵаратә шәаналацәажәо , амҩа шәанықәеибаҵо , шәанеилабжьо , Иҳақәиҭу шәиаҭабууа , дҳаракуа , аԥсалмақәа , аныҳәашәақәа , адоуҳашәақәа анышәҳәо » ( Кәал .
(src)="54"> 3 : 16 ) .
(trg)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’

(src)="56"> Уи игәрагоу , иҟәышу атәы иҳаиҭо адоуҳатә фатәы иахәҭакуп ( Матф .
(src)="57"> 24 : 45 ) .
(trg)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .

(src)="58"> а ) Избан шьоукы аизарақәеи аконгрессқәеи рҿы ашәаҳәара изацәыԥхашьо ?
(trg)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?

(src)="60"> ( Шәахәаԥш астатиа алагамҭаҿы иаагоу асахьа . )
(src)="61"> Избан шьоукы ашәаҳәара изацәыԥхашьо ?
(trg)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?

(src)="62"> Иҟалап уи рҭаацәараҿы ма ркультураҿы иаԥымзар .
(trg)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?

(src)="63"> Зны - зынла ашәаҳәаҩцәа ҳанырзыӡырҩуа , урҭ шаҟа ибзианы ашәа рҳәо џьаҳшьоит .
(trg)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .

(src)="64"> Ҳгәы каҳар алшоит ҳара урҭ реиԥш ашәа ахьаҳзымҳәо .
(trg)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .

(src)="65"> Аха уи Ҳанцәа Иегова ашәа изҳәара иаҳԥырхагамхароуп .
(trg)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .

(src)="66"> Шәхы шәҩаханы ашәаҳәагатә шәҟәы шәҿаԥхьа икны , гәыкала ашәа шәҳәала !
(trg)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !

(src)="67"> ( Езд . 3 : 11 ; уаԥхьа Аԥсалом 146 : 1 [ 147 : 1 , АдҾ ] ) .
(trg)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )

(src)="68"> Уажәы Аҳратә залқәа рҿы ашәақәа ртекст аекран аҿы иддырбоит .
(trg)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .

(src)="69"> Уи ашәаҳәара иҳацхраауеит .
(trg)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .

(src)="70"> Иара убас иазгәаҭатәуп ашәаҳәара Аизара аиҳабацәа рзы иԥшьоу амаҵзура ашкол апрограмма ишахәҭаку , избанзар аизара аиҳабацәа уи аҿы аҿырԥш бзиа ддырбалароуп .
(trg)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .

(src)="71"> Иаҳгәалашәозар акәзеи , егьырҭ ишраҳауа ашәаҳәара ҳацәыԥхашьозар ?
(trg)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?

(src)="72"> Зны - зынла шьоукы рыбжьы ҭыганы ашәаҳәара ишәоит , избанзар рыбжьы егьырҭ рыбжьы аҵкыс идухоит , мамзаргьы егьырҭ иргәаԥхом ҳәа ргәы иаанагоит .
(trg)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .

(src)="73"> Аха шәазхәыц : ҳанцәажәо « ҳара зегьы агәнаҳарақәа маҷымкәа иҟаҳҵоит » ( Иак .
(trg)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .

(src)="74"> 3 : 2 ) .
(src)="75"> Аха ҳара уи иахҟьаны ацәажәара ҳаҟәыҵӡом !
(trg)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?

(src)="77"> 11 , 12 .
(trg)="67"> 11 , 12 .

(src)="78"> Иарбан лабжьарақәоу еиӷьны ашәаҳәара иҳацхраауа ?
(trg)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?

(src)="79"> Зны - зынла ашәаҳәара ҳацәыԥхашьоит , избанзар уи шыҟаҵатәу ҳаздыруам .
(trg)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .

(src)="82"> Афымца алампочка шанаркуа еиԥш , уԥсыԥ убжьы иацхраауеит .
(trg)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .

(src)="84"> Ииашаны шәыԥсыԥ алага - ҩагаразы абас ҟашәҵар шәылшоит .
(trg)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .

(src)="86"> Илажәгала шәыԥсыԥ ашьшьыҳәа , ашьшьыҳәа шәыԥхьаӡо .
(trg)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .

(src)="87"> Иахьынӡашәылшо ирацәаны шәыԥхьаӡа .
(trg)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .

(src)="88"> Шәҽазышәшәа ашәаҳәараан убас аҟаҵара .
(trg)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .

(src)="89"> Иазгәаҭатәуп Абиблиа ахаҭа Иегова имаҵзуҩцәа рыбжьы ҭыганы ашәа аҳәара ргәы шазҭанаҵо ( Аԥсал .
(trg)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )

(src)="90"> 33 : 1 — 3 , АдҾ ) .
(trg)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .

(src)="91"> Ишԥаҳалшо ҳамшәаӡакәа ашәаҳәара ?
(trg)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .

(src)="92"> Аҭаацәаратә мҵахырхәараан , мамзаргьы аӡәгьы шәааигәара даныҟам абас ҟашәҵа .
(trg)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .

(src)="93"> Ашәаҳәагатә шәҟәаҿы иалышәх бзиа ижәбо ашәа .
(trg)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .