# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz
# sl/1959/jrc21959A1006_01-sl.xml.gz


(src)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie
(trg)="2"> Sporazum O Sodelovanju Med Evropsko Skupnostjo Za Atomsko Energijo ( Euratom ) In Vlado Kanade Na PodroČju Miroljubne Uporabe Atomske Energije

(src)="3"> PREAMBULA
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;
(trg)="4"> Evropska skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) , ki jo zastopa Komisija ( v nadaljnjem besedilu " Komisija " ) in vlada Kanade sta

(src)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da so s pogodbo , podpisano 25. marca 1957 v Rimu , Kraljevina Belgija , Francoska republika , Italijanska republika , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ustanovile Skupnost z namenom , da z vzpostavitvijo potrebnih pogojev za razvoj in hitro rast jedrske industrije , dvignejo življenjski standard v državah članicah in razvijejo menjavo z drugimi državami ;

(src)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;
(trg)="6"> OB UPOŠTEVANJU , da sta Skupnost in vlada Kanade izrazili skupno željo po vzpostavitvi tesnega sodelovanja na področju miroljubne uporabe atomske energije ;

(src)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;
(trg)="7"> V ŽELJI po medsebojnem sodelovanju z namenom pospeševati in povečati prispevek , ki ga razvoj na področju miroljubne uporabe atomske energije lahko doprinese k blagostanju in blaginji Skupnosti in Kanade ;

(src)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;
(trg)="8"> OB PRIZNANJU , še posebej , da bi njuno sodelovanje z določitvijo skupnega programa za raziskave in razvoj , bilo v njuno obojestransko korist ;

(src)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,
(trg)="9"> OB UPOŠTEVANJU , da bi sporazum o vzpostavitvi sodelovanja pri uporabi atomske energije v miroljubne namene pomenil začetek plodne izmenjave izkušenj , omogočil izvajanje obojestransko koristnih dejavnosti in okrepil solidarnost v Evropi ter na drugi strani Atlantika ;

(src)="10"> DOHODLI SA takto :
(trg)="10"> STA SE DOGOVORILI o naslednjem :

(src)="11"> Článok I
(trg)="11"> Člen I

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa
(trg)="12.1"> Sodelovanje , predvideno s tem sporazumom , se nanaša na uporabo atomske energije v miroljubne namene in obsega naslednja področja :

(src)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :
(trg)="13"> ( a ) Sporočanje znanja , predvsem o :

(src)="14"> i ) výskumu a vývoja ;
(trg)="14"> ( i ) raziskavah in razvoju ,

(src)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;
(trg)="15"> ( ii ) težavah glede zdravja in varnosti ,

(src)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a
(trg)="16"> ( iii ) opremi , objektih in napravah ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) in

(src)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;
(trg)="17"> ( iv ) uporabi opreme , objektov , naprav in materialov ;

(src)="18"> b ) dodávky materiálu ;
(trg)="18"> ( b ) Dobava materialov ;

(src)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;
(trg)="19"> ( c ) Pridobitev opreme in naprav ;

(src)="20"> d ) používania patentových práv ;
(trg)="20"> ( d ) Uporaba pravic iz patentov ;

(src)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .
(trg)="21"> ( e ) Dostop do opreme in objektov in možnost njihove uporabe .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .
(trg)="22.1"> S tem sporazumom predvideno sodelovanje se izvaja ob dogovorjenih pogojih in v skladu z zakoni in drugimi predpisi za področje licenc , ki veljajo v Skupnosti in v Kanadi .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .
(trg)="23.1"> Pogodbenici se medsebojno zavezujeta , da bosta zagotovili sprejetje in spoštovanje določb tega sporazuma , za Skupnost v skladu z zgoraj navedeno pogodbo s strani vseh oseb iz Skupnosti , pooblaščenih za ta sporazum , in za Kanado , s strani vseh državnih podjetij in vseh oseb pod njeno jurisdikcijo .

(src)="24"> Článok II
(trg)="24"> Člen II

(src)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .
(trg)="25"> Ne glede na splošen obseg člena 1 , bo v tem sporazumu opredeljeno sodelovanje obsegalo skupni program za raziskave in razvoj v zvezi z jedrskim reaktorjem s pogonom na naravni uran , moderiranim s težko vodo .

(src)="26"> Článok III
(trg)="26"> Člen III

(src)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .
(trg)="27"> 1 . ( a ) Pogodbenici si lahko med seboj ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , dajeta na razpolago znanja o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .
(trg)="28"> ( b ) Sporočanje podatkov , prejetih od tretje strani pod pogoji , ki prepovedujejo tako sporočanje , je izvzeto iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .
(trg)="29"> ( c ) Podatki , za katere pogodbenica , ki je pošiljateljica meni , da so trgovinskega značaja , se sporočajo samo pod njenimi pogoji .

(src)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .
(trg)="30"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata izmenjavo podatkov med osebami iz Skupnosti na eni strani in osebami pod jurisdikcijo vlade Kanade na drugi strani , o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .
(trg)="31"> ( b ) Podatki , ki so v lasti teh oseb , se sporočijo samo z njihovim privoljenjem in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="32"> Článok IV
(trg)="32"> Člen IV

(src)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Vsaka od pogodbenic sopogodbenici ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti pod dogovorjenimi pogoji dodeli ali omogoči dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov , ki so v lasti ene ali druge pogodbenice , ali v zvezi s katerimi ( patenti ) ima ena ali druga pogodbenica pravico do dodelitve licenc ali podlicenc o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .
(trg)="34"> ( b ) Dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov ali licenc , prejetih od tretje strani , pod pogoji , ki prepovedujejo tako dodelitev , je izvzeta iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .
(trg)="35"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata dodelitev licenc iz pravic patentov , ki so v lasti oseb iz Skupnosti ali oseb , pod jurisdikcijo vlade Kanade , osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .
(trg)="36"> ( b ) Licence ali podlicence iz pravic patentov ali licence , ki so v lasti teh oseb , se dodelijo samo s privoljenjem teh oseb in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="37"> Článok V
(trg)="37"> Člen V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .
(trg)="38.1"> Pogodbenici si medsebojno , kolikor je mogoče , ali osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , nudita tehnično svetovanje z dodelitvijo strokovnjakov ali na druge dogovorjene načine .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .
(trg)="39.1"> Vsaka od pogodbenic , kolikor je mogoče , študentom in pripravnikom , ki jih priporoči druga stran , v lastnih šolah ali ustanovah v Skupnosti ali v Kanadi zagotavlja izobraževanje in pomaga pri zagotavljanju izobraževanja na področjih miroljubne uporabe atomske energije .

(src)="40"> Článok VI
(trg)="40"> Člen VI

(src)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .
(trg)="41"> Pogodbenici soglašata , da se na splošno ali posebno pooblastilo Komisije v primerih , ki jih ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) ali vlada Kanade , osnovni material ali posebni jedrski material lahko dobavlja ali sprejema v skladu s pogoji tega sporazuma pod trgovinskimi pogoji ali v skladu z drugimi dogovorjenimi načini , s strani Agencije za nabave Skupnosti , kanadskih državnih podjetij , oseb iz Skupnosti ali oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade

(src)="42"> Článok VII
(trg)="42"> Člen VII

(src)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .
(trg)="43"> Pogodbenici , kolikor je mogoče , pomagata osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali osebam iz Skupnosti , pri oskrbi z raziskovalnimi in energetskimi reaktorji in pri pomoči glede načrtovanja , gradnje in obratovanja takih reaktorjev .

(src)="44"> Článok VIII
(trg)="44"> Člen VIII

(src)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .
(trg)="45"> Pogodbenici si , kolikor je mogoče , medsebojno ali prek oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali prek oseb iz Skupnosti , pomagata pri pridobivanju materialov , opreme in drugih potrebnih elementov za dela v zvezi z raziskavami , razvojem , in proizvodnjo atomske energije v Kanadi ali v Skupnosti .

(src)="46"> Článok IX
(trg)="46"> Člen IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .
(trg)="47.1"> Skupnost in vlada Kanade se obojestransko zavezujeta , da bosta material ali opremo , pridobljen na podlagi tega sporazuma , skupaj z osnovnim materialom ali s posebnimi jedrskimi materiali , ki so izvedeni iz uporabe vseh tako pridobljenih materialov ali opreme , uporabljali samo v namene pospeševanja in razvijanja miroljubne uporabe atomske energije in ne v vojaške namene , in da v ta namen noben material ali oprema , pridobljena na podlagi tega sporazuma , kakor tudi noben osnovni material ali posebni jedrski materiali , izvedeni iz uporabe tako pridobljenega materiala ali opreme , ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali osebam izven nadzora , razen s predhodnim pisnim pooblastilom vlade Kanade ali Skupnosti .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .
(trg)="48.1"> Nadaljevanje v tem sporazumu predvidenega sodelovanja je odvisno od uporabe , v namene odstavka 1 tega člena in v obojestransko zadovoljstvo pogodbenic , sistema nadzora Skupnosti , ki ga ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) in od sprejetih ukrepov vlade Kanade glede evidence uporabe materialov ali opreme .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .
(trg)="49.1"> Pogodbenici se posvetujeta in obiskujeta zaradi medsebojne zagotovitve zadostnosti in učinkovitosti sistema nadzora s strani Skupnosti in s strani vlade Kanade sprejetih ukrepov glede evidence uporabe materialov in opreme za namene izvajanja tega sporazuma .

(src)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .
(trg)="49.2"> Glede izvajanja teh sistemov sta se pogodbenici pripravljeni posvetovati in izmenjavati izkušnje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo z namenom vzpostaviti sistem , ki bi bil smiselno združljiv s sistemom Mednarodne organizacije za atomsko energijo .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .
(trg)="50.1"> Ob priznavanju pomembnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo , se Skupnost in vlada Kanade posvetujeta zaradi določitve morebitnih področij nadzora , v zvezi s katerimi bi to Agencijo lahko prosili za tehnično pomoč .

(src)="51"> Článok X
(trg)="51"> Člen X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .
(trg)="52.1"> V kolikor ni drugače določeno , je za uporabo ali izkoriščanje vseh informacij ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) , kakor tudi vseh materialov , opreme in naprav , izmenjanih ali prenesenih med pogodbenicama na podlagi tega sporazuma , odgovorna pogodbenica , ki je prejemnica ; druga pogodbenica v ničemer ne odgovarja za točnost ali celovitost takih informacij , niti za primernost izkoriščanja ali uporabe teh informacij , materialov , opreme ali naprav v posebne namene .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .
(trg)="53.1"> Pogodbenici priznavata , da so za uresničitev ciljev tega sporazuma potrebni ustrezni ukrepi na področju civilne odgovornosti .

(src)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .
(trg)="53.2"> Pogodbenici bosta sodelovali , da bi čimprej oblikovali in zagotovili sprejetje splošnih določb o civilni odgovornosti , ki bodo zadovoljive za obe strani .

(src)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .
(trg)="53.3"> V primeru zamude pri sprejetju takšnih splošnih določb , se pogodbenici posvetujeta z namenom sprejetja " ad hoc " določb , ki bodo zadovoljive za obe strani in bodo omogočale nadaljnji potek posebnih transakcij .

(src)="54"> Článok XI
(trg)="54"> Člen XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .
(trg)="55.1"> Člen 106 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) , podpisane 25. marca 1957 v Rimu , predvideva , da morajo države članice , ki pred začetkom veljavnosti te pogodbe s tretjimi državami sklenejo sporazume o sodelovanju na področju jedrske energije , skupaj s Komisijo začeti potrebna pogajanja s temi tretjimi državami , da bi Skupnost , kolikor je mogoče , prevzela pravice in obveznosti iz teh sporazumov .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .
(trg)="56.1"> Vlada Kanade je taka pogajanja pripravljena začeti v zvezi z vsakim sporazumom , katerega pogodbenica je .

(src)="57"> Článok XII
(trg)="57"> Člen XII

(src)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .
(trg)="58"> Pogodbenici ponovno potrjujeta njun skupni interes za pospeševanje miroljubne uporabe atomske energije prek Mednarodne agencije za atomsko energijo in sta mnenja , da bi rezultati njunega sodelovanja koristili Agenciji in njenim državam članicam .

(src)="59"> Článok XIII
(trg)="59"> Člen XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .
(trg)="60.1"> Na zahtevo ene od pogodbenic se njuni predstavniki občasno sestanejo , z namenom posvetovanja o problemih , ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma , nadzorovanja njegovega izvajanja in preučitve drugih ukrepov sodelovanja , ki se dodajo že predvidenim ukrepom iz tega sporazuma .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .
(trg)="61.1"> Na podlagi skupnega soglasja lahko pogodbenici povabita druge države k sodelovanju v skupnem programu , omenjenem v členu II .

(src)="62"> Článok XIV
(trg)="62"> Člen XIV

(src)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,
(trg)="63"> V tem sporazumu in v kolikor ni drugače opredeljeno , izraz :

(src)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;
(trg)="64"> ( a ) " pogodbenici " pomeni Evropsko skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) na eni strani in vlado Kanade ter državna kanadska podjetja , opredeljena v odstavku ( b ) tega člena , na drugi strani ;

(src)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;
(trg)="65"> ( b ) " državna kanadska podjetja " pomeni " Atomic Energy of Canada Limited " in " Eldorado Mining and Refining Limited " in vsa druga podjetja pod jurisdikcijo vlade Kanade , glede katerih se dogovorita pogodbenici ;

(src)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;
(trg)="66"> ( c ) " oseba " pomeni vsako fizično osebo , gospodarsko družbo ( kapitalska družba , osebna družba ) , združenje , institucijo ali javno podjetje in vsako drugo osebo javnega ali zasebnega prava , ki pa se ne uporablja za pogodbenici , opredeljeni v odstavku ( a ) tega člena ;

(src)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;
(trg)="67"> ( d ) " oprema " pomeni glavne dele ali bistvene sestavne dele strojev ali postrojenj , ki so primerni zlasti za uporabo v projektih s področja atomske energije ;

(src)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;
(trg)="68"> ( e ) " material " pomeni osnovni material , vse posebne jedrske materiale , težko vodo , jedrski grafit in vse druge snovi , ki so zaradi svojih lastnosti ali čistosti še zlasti primerne za uporabo v jedrskih reaktorjih ;

(src)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;
(trg)="69"> ( f ) " osnovni material " pomeni uran , ki vsebuje mešanico naravnih izotopov ; osiromašeni uran izotopa 235 , torij ; vsako od predhodno naštetih snovi v obliki kovine , zlitine , kemične spojine ali koncentrata ; vsako drugo snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi , s tako stopnjo koncentracije , za kakršno se dogovorita pogodbenici in vsako drugo snov , ki jo kot tako opredelita pogodbenici ;

(src)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;
(trg)="70"> ( g ) " posebni jedrski material " pomeni plutonij ; uran 233 ; uran 235 ; obogateni uran izotopov 233 ali 235 ; vsako snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi in vsako drugo snov , ki jo kot tako določita pogodbenici ; izraz " posebni jedrski material " ne zajema " osnovnega materiala " ;

(src)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;
(trg)="71"> ( h ) " izvedeni " pomeni izvedeni prek enega ali več postopkov , bodisi zaporednih ali ne ;

(src)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .
(trg)="72"> ( i ) " v Skupnosti " pomeni na ozemljih , na katerih se uporablja ali se bo uporabljala Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) .

(src)="73"> Článok XV
(trg)="73"> Člen XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Ta sporazum začne veljati z izmenjavo not med Skupnostjo in vlado Kanade [ 1 ]

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .
(trg)="75.1"> Sporazum velja za obdobje desetih let in po desetih letih do izteka šestmesečnega roka , ki sledi dnevu notifikacije o prenehanju izvajanja sporazuma s strani Skupnosti ali vlade Kanade , razen če notifikacija ni bila dana šest mesecev pred iztekom navedenega obdobja veljavnosti desetih let .

(src)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .
(trg)="76"> V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani in v ta namen pooblaščeni predstavniki Komisije in vlade Kanade podpisali ta sporazum in mu priložili svoj pečat .

# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz
# sl/1970/jrc21970A0720_01-sl.xml.gz


(src)="2"> Dodatková dohoda
(trg)="2"> Dodatni Sporazum

(src)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]
(trg)="3"> k Sporazumu o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo [ 1 ]

(src)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(trg)="4"> SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

(src)="5"> na jednej strane a
(trg)="5"> na eni strani in

(src)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA
(trg)="6"> ŠVICARSKI ZVEZNI SVET