# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz
# sk/2002/jrc22002D0163-sk.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 163 / 2002
(trg)="3"> č . 163 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> zo 6. decembra 2002 ,

(src)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE
(trg)="5"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha II ( Technické predpisy , normy , skúšanie a osvedčovanie ) k Dohode o EHP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SPOLOČNÝ VÝBOR EHP ,

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore , naposledy zmenenú a doplnenú protokolom , ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore , ďalej len " dohoda " , najmä na jej článok 98 ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> keďže :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .
(trg)="9"> ( 1 ) príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č . 13 / 2001 z 23. februára 2001 [ 1 ] ;

(src)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) dvadsiata šiesta smernica Komisie 2002 / 34 / ES z 15. apríla 2002 , ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku prílohy II , III a VII k smernici Rady 76 / 768 / EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [ 2 ] , sa má včleniť do dohody ,

(src)="11"> DECIDE :
(trg)="11"> ROZHODOL TAKTO :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Článok 1

(src)="13.0"> La pct .
(src)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :
(trg)="13"> Do bodu 1 ( nariadenie Rady č . 76 / 768 / EHS ) kapitoly XVI prílohy II sa dopĺňa táto zarážka :

(src)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .
(trg)="14.0"> " — 32002 L 0034 : dvadsiata šiesta smernica Komisie 2002 / 34 / ES z 15. apríla 2002 ( Ú. v.
(trg)="14.1"> ES L 102 , 18.4.2002 , s .

(src)="14.1"> 19 ) . "
(trg)="14.2"> 19 ) . "

(src)="15"> Articolul 2
(trg)="15"> Článok 2

(src)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="16"> Text smernice 2002 / 34 / ES v islandčine a nórčine , ktorý sa má uverejniť v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev , je autentický .

(src)="17"> Articolul 3
(trg)="17"> Článok 3

(src)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(src)="18.1"> 103 alin .
(src)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .
(trg)="18"> Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. decembra 2002 , ak Spoločnému výboru EHP [ 3 ] boli podané všetky oznámenia podľa článku 103 ods . 1 dohody .

(src)="19"> Articolul 4
(trg)="19"> Článok 4

(src)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .
(trg)="20"> Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie .

# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz
# sk/2002/jrc22002D0172-sk.xml.gz


(src)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .
(src)="2.1"> 172 / 2002
(trg)="3"> č . 172 / 2002

(src)="3"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> zo 6. decembra 2002 ,

(src)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE
(trg)="5"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII ( Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami ) k Dohode o EHP

(src)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SPOLOČNÝ VÝBOR EHP ,

(src)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="6.1"> 98 ,
(trg)="7"> so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore , zmenenú a doplnenú protokolom , ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore , ďalej len " dohoda " , a najmä na jej článok 98 ,

(src)="7"> întrucât :
(trg)="8"> keďže :

(src)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(src)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) príloha XVIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č . 89 / 2002 z 25. júna 2002 [ 1 ] ;

(src)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .
(trg)="10"> ( 2 ) smernica 2002 / 14 / ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002 o ustanovení všeobecného rámca pre informovanie zamestnancov a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve [ 2 ] sa má začleniť do dohody ,

(src)="10"> DECIDE :
(trg)="11"> ROZHODLA TAKTO :

(src)="11"> Articolul 1
(trg)="12"> Článok 1

(src)="12.0"> După pct .
(src)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :
(trg)="13"> Po bode 32e ( Nariadenie Rady 2001 / 86 / ES ) prílohy XVIII k dohode sa vkladá tento bod :

(src)="13.0"> " 32f .
(trg)="14.0"> " 32f .

(src)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .
(src)="13.2"> 29 ) . "
(trg)="14.1"> 32002 L 0014 : smernica 2002 / 14 / ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002 o ustanovení všeobecného rámca pre informovanie zamestnancov a porady so zamestnancami

# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz
# sk/2002/jrc22002D0173-sk.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 173 / 2002
(trg)="3"> č . 173 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> zo 6. decembra 2002 ,

(src)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE
(trg)="5"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX ( Životné prostredie ) k Dohode o EHP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SPOLOČNÝ VÝBOR EHP ,

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore , zmenenú a doplnenú protokolom , ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore , ďalej len " dohoda " , a najmä na jej článok 98 ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> keďže :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č . 149 / 2002 z 8. novembra 2002 [ 1 ] ;

(src)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) do dohody sa má začleniť rozhodnutie Komisie 2002 / 371 / ES z 15. mája 2002 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva na textilné výrobky a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999 / 178 / ES [ 2 ] ,

(src)="11"> DECIDE :
(trg)="11"> ROZHODLA TAKTO :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Článok 1

(src)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .
(trg)="13"> Príloha XX k dohode sa mení a dopĺňa takto :

(src)="14.0"> ( 1 ) Pct .
(trg)="14.0"> 1 .

(src)="14.1"> 2en devine pct .
(src)="14.2"> 2ena .
(trg)="14.1"> Súčasný bod 2en sa stáva bodom 2ena .

(src)="15.0"> ( 2 ) La pct .
(trg)="15.0"> 2 .

(src)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :
(trg)="15.1"> Do bodu 2ena ( Rozhodnutie Komisie 1999 / 178 / ES ) sa pridáva táto zarážka :

(src)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="16.0"> " — 32002 D 0371 : rozhodnutie Komisie 2002 / 371 / ES z 15. mája 2000 ( Ú. v.
(trg)="16.1"> ES L 133 , 18.5.2002 , s .

(src)="16.1"> 29 ) . "
(trg)="16.2"> 29 ) . "

(src)="17.0"> ( 3 ) După pct .
(trg)="17.0"> 3 .

(src)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :
(trg)="17.1"> Po bode 2em ( Rozhodnutie Komisie 98 / 634 / ES ) sa vkladá tento bod :

(src)="18.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : rozhodnutie Komisie 2002 / 371 / ES z 15. mája 2002 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva na textilné výrobky a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999 / 178 / ES ( Ú. v.
(trg)="18.2"> ES L 133 , 18.5.2002 , s .

(src)="18.2"> 29 ) " .
(trg)="18.3"> 29 ) . "

(src)="19.0"> ( 4 ) Pct .
(trg)="19.0"> 4 .

(src)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .
(trg)="19.1"> Bod 2ena sa vypúšťa s účinnosťou od 31. mája 2003 .

(src)="20"> Articolul 2
(trg)="20"> Článok 2

(src)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="21"> Text rozhodnutia 2002 / 371 / ES v islandčine a nórčine , ktorý sa má uverejniť v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev , je autentický .

(src)="22"> Articolul 3
(trg)="22"> Článok 3

(src)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(src)="23.1"> 103 alin .
(src)="23.2"> ( 1 ) din Acord .
(trg)="23"> Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. decembra 2002 , ak Spoločnému výboru EHP [ 3 ] boli dodané všetky oznámenia podľa článku 103 ods . 1 dohody .

(src)="24"> Articolul 4
(trg)="24"> Článok 4

(src)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="25"> Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie .

# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz
# sk/2002/jrc22002D0174-sk.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 174 / 2002
(trg)="3"> č . 174 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> zo 6. decembra 2002 ,

(src)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE
(trg)="5"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX ( Životné prostredie ) k Dohode o EHP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SPOLOČNÝ VÝBOR EHP ,

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore , zmenenú a doplnenú protokolom , ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore , ďalej len " dohoda " , a najmä na jej článok 98 ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> keďže :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č . 149 / 2002 z 8. novembra 2002 [ 1 ] ;

(src)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) rozhodnutie Komisie 2002 / 272 / ES z 25. marca 2002 , ktorým sa ustanovujú revidované ekologické kritériá pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva na tuhé podlahové krytiny [ 2 ] sa má začleniť do dohody ,

(src)="11"> DECID :
(trg)="11"> ROZHODLA TAKTO :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Článok 1

(src)="13.0"> După pct .
(src)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :
(trg)="13"> Po bode 2eu ( rozhodnutie Komisie 2002 / 255 / ES ) prílohy XX k dohode sa vkladá tento bod :

(src)="14.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : rozhodnutie Komisie 2002 / 272 / ES z 25. marca 2002 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky spoločenstva pre tvrdé podlahové krytiny ( Ú. v.
(trg)="14.2"> ES L , 94 , 11.4.2002 , s .

(src)="14.2"> 13 ) . "
(trg)="14.3"> 13 ) . "

(src)="15"> Articolul 2
(trg)="15"> Článok 2

(src)="16"> Textul Deciziei 2002 / 272 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="16"> Text rozhodnutia 2002 / 272 / ES v islandčine a nórčine , ktorý sa má uverejniť v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev , je autentický .

(src)="17"> Articolul 3
(trg)="17"> Článok 3

(src)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările cu privire la Acord să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(src)="18.1"> 103 alin .
(src)="18.2"> ( 1 ) din Acord .
(trg)="18"> Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. decembra 2002 , ak Spoločnému výboru EHP [ 3 ] boli dodané všetky oznámenia podľa článku 103 ods . 1 dohody .

(src)="19"> Articolul 4
(trg)="19"> Článok 4

(src)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="20"> Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie .

# ro/2003/jrc22003D0008-ro.xml.gz
# sk/2003/jrc22003D0008-sk.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 8 / 2003
(trg)="3"> č . 8 / 2003

(src)="4"> din 31 ianuarie 2003
(trg)="4"> z 31. januára 2003 ,

(src)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE
(trg)="5"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha II ( Technické nariadenia , normy , testovanie a osvedčovanie ) k Dohode o EHP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SPOLOČNÝ VÝBOR EHP ,

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore , v znení protokolu , ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore , ďalej len " dohoda " , najmä na jej článok 98 ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> keďže :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 163 / 2002 din 6 decembrie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č . 163 / 2002 zo 6. decembra 2002 [ 1 ] ;

(src)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi patra Directivă a Comisiei 2000 / 6 / CE din 29 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III , VI şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) dvadsiata štvrtá smernica Komisie 2000 / 6 / ES z 29. februára 2000 , ktorou sa technickému vývoju upravujú prílohy II , III , VI a VII k smernici Rady 76 / 768 / EHS o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [ 2 ] , sa má začleniť do dohody ,

(src)="11"> DECIDE :
(trg)="11"> ROZHODOL TAKTO :