# nl/1970/jrc21970A0720_01-nl.xml.gz
# sv/1970/jrc21970A0720_01-sv.xml.gz


(src)="2"> OVEREENKOMST ter aanvulling van de Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie
(trg)="2"> TILLÄGGSAVTAL till avtalet om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz ( 1 )

(src)="3"> DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,
(trg)="3"> EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD

(src)="4"> enerzijds ,
(trg)="4"> åena sidan , och

(src)="5"> DE ZWITSERSE BONDSRAAD ,
(trg)="5"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET

(src)="6"> anderzijds ,
(trg)="6"> åandra sidan har träffat detta avtal med beaktande av följande :

(src)="7"> OVERWEGENDE dat een Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie op 30 juni 1967 te Genève is ondertekend ;
(trg)="7"> ETT AVTAL om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz undertecknades i Genève den 30 juni 1967 .

(src)="8"> OVERWEGENDE dat het voor de goede werking van deze Overeenkomst van belang is aanvullende bepalingen vast te stellen ;
(trg)="8"> FÖR ATT DETTA AVTAL skall fungera tillfredsställande är det nödvändigt att införa ytterligare bestämmelser .

(src)="9"> OVERWEGENDE dat het gebruik van de naam " Zwitsers " voor horloges bij Verordening van de Zwitserse Bondsraad van 23 december 1971 wordt geregeld ;
(trg)="9"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDETS förordning av den 23 december 1971 reglerar användningen av beteckningen " schweizisk " på ur .

(src)="10"> OVERWEGENDE dat op het gebied van de uurwerkindustrie een nauwe samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland bestaat ;
(trg)="10"> DET FINNS ett nära samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz vad gäller urbranschen .

(src)="11"> KENNIS NEMEND van de afschaffing , bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst , van de rationalisatiepremies welke door Ebauches SA en de ASUAG worden toegekend en van de gelijktijdige afschaffing van het in punt B 3b van bovengenoemde Overeenkomst vermelde contingent ,
(trg)="11"> PARTERNA uppmärksammar samtidigt med att detta avtal träder i kraft avskaffandet av de rationaliseringsbidrag som lämnas av Ebauches SA och ASUAG och av de kvoter som avses i punkt B.3 b i ovan nämnda avtal .

(src)="12"> ( 1 ) De overeenkomst is slechts opgesteld in de Franse taal .
(trg)="12"> HÄRMED AVTALAS FÖLJANDE .

(src)="14"> Artikel 1
(trg)="13"> Artikel 1

(src)="15"> De in de artikelen 1 en 5 van de Overeenkomst van 30 juni 1967 bedoelde tariefverlagingen zullen bij de inwerkingtreding van de onderhavige Overeenkomst van kracht worden .
(trg)="14"> De tullnedsättningar som anges i artiklarna 1 och 5 i avtalet av den 30 juni 1967 skall träda i kraft samtidigt som detta avtal .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="15"> Artikel 2

(src)="17"> Ten einde te waarborgen dat als " Zwitsers " wordt aangemerkt een horloge waarvan het uurwerk Zwitsers fabrikaat is voor ten minste 50 % van de waarde van alle samenstellende onderdelen met inbegrip van de assemblagekosten , wordt krachtens artikel 2 , alinea 2 b ) , van de Verordening van de Zwitserse Bondsraad van 23 december 1971 betreffende de regeling van het gebruik van de naam " Zwitsers " voor horloges , tussen Zwitserland en de Gemeenschap een procedure voor het verkrijgen van een certificaat vastgesteld welke als volgt luidt :
(trg)="16"> För att ett ur med urverk av schweizisk tillverkning vad gäller minst 50 % av värdet av alla beståndsdelarna inbegripet sammansättning skall kunna anses vara schweiziskt i enlighet med artikel 2.2 b i Schweiziska förbundsrådets förordning av den 23 december 1971 om användning av beteckningen " schweiziskt " på ur , skall ett certifieringsförfarande etableras mellan Schweiz och gemenskapen i enlighet med följande bestämmelser :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="17.0"> 1 .

(src)="18.1"> De in de Gemeenschap vervaardigde onvolledige en onafgewerkte horloge-uurwerken waarvan de lijst als bijlage aan dit Akkoord is gehecht , alsmede de regelende onderdelen en andere samenstellende delen van de in de Gemeenschap vervaardigde horloge-uurwerken en aanvullende onvolledige en onafgewerkte uurwerken welke in Zwitserland of in de Gemeenschap zijn vervaardigd , worden van gelijke kwaliteit beschouwd als de in Zwitserland vervaardigde onvolledige en onafgewerkte uurwerken en andere onderdelen welke vergelijkbare technische kenmerken bezitten .
(trg)="17.1"> Råurverk tillverkade i gemenskapen och förtecknade i bilagan till detta avtal och de reglerdon och andra delar till fickursverk som tillverkas i gemenskapen och som är avsedda som komplettering till råurverk tillverkade i Schweiz eller i gemenskapen , skall anses vara likvärda i kvalitet med råurverk och delar som tillverkats i Schweiz och som har jämförbara tekniska egenskaper .
(trg)="17.2"> Det förutsätts att fickur och fickursverk sammansatta av dessa råurverk och delar måste uppfylla kraven i den lagligen föreskrivna tekniska kontrollen i Schweiz .

(src)="20.0"> 2 .
(trg)="18.0"> 2 .

(src)="20.1"> De in lid 1 van dit artikel bedoelde lijst van in de Gemeenschap vervaardigde onvolledige en onafgewerkte uurwerken zal op de volgende wijze regelmatig worden bijgewerkt :
(trg)="18.1"> Den i punkt 1 i denna artikel angivna förteckningen över råurverk tillverkade i gemenskapen skall regelbundet uppdateras på följande sätt :

(src)="21.0"> a ) De aanvraag om inschrijving op de lijst van nieuwe modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken moet worden ingediend bij de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie door de Organisaties van uurwerkmakers in de Gemeenschap of door een in de Gemeenschap gevestigde fabrikant van onvolledige en onafgewerkte uurwerken .
(trg)="19.0"> a ) Ansökningar om att råurverk av nya kalibrar skall införas i förteckningen skall sändas till Schweiziska urmakarkammaren ( Chambre suisse de l ' horlogerie ) av urmakarsammanslutningar i gemenskapen eller av någon tillverkare i gemenskapen av råurverk .

(src)="21.1"> Bij het verzoek dient een technische fiche te worden gevoegd met de beschrijving van het kaliber van de onvolledige en onafgewerkte uurwerken .
(trg)="19.1"> Ansökningarna skall åtföljas av en teknisk beskrivning av råurverkets kaliber .

(src)="21.2"> De Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie gaat dan onverwijld over tot inschrijving van het nieuwe of de nieuwe kalibers op bovengenoemde lijst .
(trg)="19.2"> Schweiziska urmakarkammaren skall genast införa den nya kalibern eller kalibrarna i förteckningen .

(src)="22.0"> Indien verzocht wordt een kaliber in te schrijven dat reeds in Zwitserland gebruikt is en dat niet aan de eisen van de wettelijke technische controle in Zwitserland heeft voldaan , kan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie bezwaar maken tegen de inschrijving .
(trg)="20.0"> Om det begärda införandet avser urverk av en kaliber som redan är i bruk i Schweiz , men inte godkänts i den i lag föreskrivna kontrollen i Schweiz , får Schweiziska urmakarkammaren motsätta sig införandet .

(src)="22.1"> In dit geval kan degene die de aanvraag heeft ingediend zijn toevlucht nemen tot de procedure als bedoeld in lid 3 van dit artikel .
(trg)="20.1"> I så fall får den sökande tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="23"> b ) Wanneer bepaalde modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken van de lijst worden geschrapt , wordt dit medegedeeld aan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie door de Organisaties van uurwerkmakers in de Gemeenschap of door de fabrikant die destijds de aanvraag om inschrijving had ingediend .
(trg)="21"> b ) Återkallande av råurverk med viss kaliber som är upptaget i förteckningen skall meddelas Schweiziska urmakarkammaren av den urmakarsammanslutning eller tillverkare i gemenskapen som tidigare ansökt om att råurverket skulle införas i förteckningen .

(src)="24.0"> c ) Indien niet wordt voldaan aan de eisen van de kan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie verzoeken de desbetreffende modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken van de lijst te schrappen , waarbij de Kamer de betrokken partij op de hoogte brengt van dit verzoek .
(trg)="22.0"> c ) Om kraven i den i lag föreskrivna tekniska kontrollen inte uppfylls , får Schweiziska urmakarkammaren begära att urverken i fråga stryks från förteckningen och anmäla detta till den berörda parten .

(src)="24.1"> Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt kan de betrokken partij binnen een periode van 2 maanden haar toevlucht nemen tot de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedure .
(trg)="22.1"> Vid meningsskiljaktighet får den berörda parten inom två månader tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="25"> d ) De Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie dient de Gemengde Commissie onverwijld in kennis te stellen van elk verzoek om wijziging van de lijst als bedoeld onder de letters a ) , b ) en c ) hierboven .
(trg)="23"> d ) Alla ansökningar om ändringar i förteckningen i enlighet med punkt a-c ovan skall genast anmälas till Gemensamma kommittén av Schweiziska urmakarkammaren .

(src)="26.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="26.1"> Indien onenigheid mocht bestaan over de gelijkwaardigheid van de kwaliteit wordt de in artikel 9 van de Overeenkomst van 30 juni 1967 bedoelde Gemengde Commissie hiervan onverwijld door elk van de betrokken Partijen op de hoogte gesteld .
(trg)="24.1"> Vid tvist om likvärdig kvalitet skall saken genast av berörd part hänskjutas till den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet av den 30 juni 1967 .

(src)="27.0"> Op eigen initiatief vraagt de meest gerede partij gelijktijdig een expertise aan bij het Instituut voor de officiële kwaliteitscontrole van de Zwitserse uurwerkindustrie en aan een overeenkomstig bevoegd instituut in de Gemeenschap , aan te duiden door de betrokken Partij in de Gemeenschap .
(trg)="25"> Den första part som beslutar att göra detta skall på eget initiativ begära ett gemensamt sakkunnigutlåtande från institutet för officiell kvalitetskontroll för schweiziska urbranschen och ett motsvarande av den berörda parten i gemenskapen utsett kvalificerat institut i gemenskapen .

(src)="27.1"> De instituten hebben 3 maanden de tijd om de vereiste expertise uit te voeren .
(trg)="26"> De båda instituten skall få tre månader på sig att avge det begärda sakkunnigutlåtandet .

(src)="28"> Met het oog op deze expertise komen de instituten overeen 2 partijen monsters van voldoende representatief geachte horloges of uurwerken van horloges te trekken , welke elk in het beginsel niet meer dan 50 horloges of uurwerken zullen omvatten , en enerzijds afkomstig moeten zijn van een Zwitserse onderneming en anderzijds van een onderneming uit de Gemeenschap .
(trg)="27"> De skall därvid enas om att granska två tillräckligt representativa satser av fickur eller fickursverk , vardera normalt innehållande högst 50 enheter , den ena från ett schweiziskt företag , den andra från ett företag i gemenskapen .

(src)="29"> Nadat deze partijen volgens de normen van de wettelijke technische controle in Zwitserland zijn onderzocht , vergelijken de instituten hun resultaten en gaan vervolgens ten behoeve van de Gemengde Commissie over tot de opstelling van een gemeenschappelijk verslag waarin hun conclusies en hun eventuele voorstellen worden neergelegd .
(trg)="28"> Efter att ha provat dessa satser enligt de standarder för teknisk kontroll som enligt lag gäller i Schweiz , skall de bägge instituten jämföra sina resultat och gemensamt utarbeta en rapport till Gemensamma kommittén med sina slutsatser och eventuella förslag .

(src)="30"> Dit verslag zal in de volgende vergadering van de Gemengde Commissie in behandeling worden genomen .
(trg)="29"> Gemensamma kommittén skall behandla rapporten vid sitt nästa möte .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="30"> Artikel 3

(src)="32"> Zowel de Overeenkomst als de daarbijgevoegde lijst worden door de Overeenkomstsluitende Partijen epubliceerd in de officiële publikatiebladen en door de betrokken beroepsorganisaties aan de uurwerkfabrikanten medegedeeld .
(trg)="31"> Avtalet och den därtill fogade förteckningen skall offentliggöras i de avtalsslutande parternas officiella tidningar och meddelas urtillverkarna via berörda branschorganisationer .

(src)="33"> Wijzigingen in bovengenoemde lijst worden eveneens gepubliceerd en medegedeeld .
(trg)="32"> Förändringar i förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="34.0"> Minstens eenmaal per drie jaar , te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst , gaat de Gemengde Commissie over tot de opstelling van een nieuwe lijst , rekening houdend met de modellen welke sindsdien zijn ingeschreven en eventueel geschrapt zijn .
(trg)="33.0"> Minst vart tredje år , räknat från avtalets ikraftträdande , skall Gemensamma kommittén granska förteckningen och notera alla poster som under mellantiden införts eller strukits .

(src)="34.1"> Ook deze herziene lijst wordt gepubliceerd en medegedeeld .
(trg)="33.1"> Den nya förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="35"> Alle aanvullende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de betrokken beroepsorganisaties .
(trg)="34"> All ytterligare information kan fås från de berörda branschorganisationerna .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="35"> Artikel 4

(src)="37"> De Overeenkomst kan met inachtneming van een periode van twaalf maanden door elk van beide Overeenkomstsluitende Partijen worden opgezegd .
(trg)="36"> Endera avtalsslutande parten får säga upp avtalet med tolv månaders uppsägningstid .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="39"> De Overeenkomst zal door de Overeenkomstsluitende Partijen worden afgesloten en worden bekrachtigd volgens de bij hen gebruikelijke procedures .
(trg)="38"> Avtalet skall slutas och ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden .

(src)="40"> De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 1973 op voorwaarde dat de akten van bekrachtiging vóór deze datum door de Overeenkomstsluitende Partijen zijn uitgewisseld .
(trg)="39"> Avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att de avtalsslutande parterna då har utväxlat ratificeringshandlingar .

(src)="41"> Indien de uitwisseling van de akten van bekrachtiging plaats heeft tussen 1 januari en 30 november 1973 , treedt de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand welke volgt op die waarin deze uitwisseling heeft plaatsgevonden .
(trg)="40"> Om ratificeringshandlingar utväxlas mellan den 1 januari 1973 och den 30 november 1973 , skall avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter utväxlingen .
(trg)="41"> ( 1 ) Detta avtal har endast upprättats på franska .
(trg)="42"> 11
(trg)="43"> 2
(trg)="44"> 1994
(trg)="45"> 6
(trg)="46"> 1

# nl/1972/jrc21972A0722_03-nl.xml.gz
# sv/1972/jrc21972A0722_03-sv.xml.gz


(src)="2"> OVEREENKOMST tussen de Europese Economische Gemeenschapen de Zwitserse Bondsstaat
(trg)="2"> AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

(src)="3"> DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,
(trg)="3"> EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

(src)="4"> enerzijds ,
(trg)="4"> som den ena parten , och

(src)="5"> DE ZWITSERSE BONDSSTAAT ,
(trg)="5"> SCHWEIZ

(src)="6"> anderzijds ,
(trg)="6"> som den andra parten ,

(src)="7"> WENSENDE bij de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap de tussen de Gemeenschap en Zwitserland bestaande economische betrekkingen te versterken en uit te breiden en een harmonische ontwikkeling van hun handel te verzekeren , met inachtneming van billijke mededingsvoorwaarden , ten einde bij te dragen tot de opbouw van Europa ,
(trg)="7"> ÖNSKAR att konsolidera och med tanke på utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen utöka de existerande ekonomiska relationerna mellan gemenskapen och Schweiz och att med vederbörlig hänsyn till korrekta konkurrensvillkor säkerställa den harmoniska utvecklingen av sin handel med avsikt att bidra till det europeiska uppbyggnadsarbetet ,

(src)="8"> VASTBERADEN hiertoe geleidelijk de belemmeringen voor het voornaamste gedeelte van hun handelsverkeer op te heffen , zulks overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel inzake de totstandkoming van vrijhandelszones ,
(trg)="8"> BESLUTAR för detta ändamål stegvis undanröja hindren för väsentligen all sin handel i överensstämmelse med bestämmelserna om upprättandet av frihandelsområden i det allmänna tull- och handelsavtalet ,

(src)="9">ZICH BEREID VERKLARENDE de mogelijkheid na te gaan tot het ontwikkelen en verdiepen van hun betrekkingen aan de hand van alle beoordelingsgegevens, met name van de ontwikkeling van de Gemeenschap, wanneer het in het belang van hun economieën blijkt deze uit de breiden tot gebieden die niet onder deze Overeenkomst vallen,
(trg)="9"> DEKLARERAR sin beredvillighet att i ljuset av varje tillämplig faktor och särskilt utvecklingen inom gemenskapen undersöka möjligheten av att utveckla och fördjupa sina relationer där det med hänsyn till de ekonomiska intressena skulle visa sig nyttigt att utvidga dem till områden som inte omfattas av detta avtal ,

(src)="10"> HEBBEN BESLOTEN , ter verwezenlijking van deze doeleinden en overwegende dat geen der bepalingen van deze Overeenkomst zodanig kan worden uitgelegd dat de Overeenkomstsluitende Partijen daardoor worden ontslagen van de krachtens andere internationale overeenkomsten
(trg)="10"> HAR BESLUTAT att i sin strävan att uppnå dessa mål och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas som ett fritagande av avtalsparterna från de skyldigheter som åligger dem enligt andra internationella avtal ,

(src)="11"> op hen rustende verplichtingen ,
(trg)="11"> HÄRIGENOM TRÄFFAS DETTA AVTAL .

(src)="13"> Artikel 1
(trg)="12"> Artikel 1

(src)="14"> Met deze Overeenkomst wordt beoogd :
(trg)="13"> Målet med detta avtal är

(src)="15"> a ) de harmonische ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat te bevorderen door uitbreiding van het wederzijdse handelsverkeer en hierdoor in de Gemeenschap en in Zwitserland de ontplooiing van de economische bedrijvigheid , de verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden , de vermeerdering van de produktiviteit en de financiële stabiliteit te bevorderen ,
(trg)="14"> a ) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja den harmoniska utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och sålunda inom gemenskapen och i Schweiz befordra ekonomiska framsteg inom ekonomisk aktivitet , förbättra levnadsförhållanden och anställningsförhållanden samt öka produktivitet och finansiell stabilitet ,

(src)="16"> b ) het handelsverkeer tussen de Partijen bij de Overeenkomst te verzekeren van billijke mededingingsvoorwaarden ,
(trg)="15"> b ) att tillhandahålla korrekta konkurrensvillkor för handeln mellan avtalsparterna ,

(src)="17"> c ) aldus , door opheffing van belemmeringen van het handelsverkeer , bij te dragen tot de harmonische ontwikkeling en de uitbreiding van de wereldhandel .
(trg)="16"> c ) att på detta sätt genom avlägsnandet av handelshinder bidra till världshandelns harmoniska utveckling och expansion .

(src)="18"> Artikel 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="19"> De Overeenkomst is van toepassing op produkten van oorsprong uit de Gemeenschap en uit Zwitserland :
(trg)="18"> Avtalet skall gälla för varor med ursprung inom gemenskapen eller i Schweiz

(src)="20">i) die onder de ho ofdstukken 25 tot en met 99 van de Naamlijst van Brussel vallen, met uitzondering van de in bijlage I genoemde produkten;
(trg)="19"> i ) som omfattas av kapitel 25-99 i Brysselnomenklaturen med undantag av varor enligt bilaga 1 ,

(src)="21"> ii ) die zijn genoemd in Protocol nr. 2 , met inachtneming van de daarin vastgestelde bijzondere regels .
(trg)="20"> ii ) som närmare anges i protokoll nr 2 med vederbörlig hänsyn till de förfaranden som bestäms i detta protokoll .

(src)="22"> Artikel 3
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="23.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="23.1"> In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Zwitserland worden geen nieuwe invoerrechten ingesteld .
(trg)="22.1"> Inga nya importtullar skall införas på varor mellan gemenskapen och Schweiz .

(src)="24.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="24.1"> De invoerrechten worden geleidelijk afgeschaft en wel in het volgende tempo :
(trg)="23.1"> Importtullarna skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell :

(src)="25"> - op 1 april 1973 wordt elk recht verlaagd tot 80 % van het basisrecht ;
(trg)="24"> a ) Den 1 april 1973 skall varje importtull minskas till 80 % av utgångsvärdet .

(src)="26"> - de andere vier verlagingen , telkens met 20 % , vinden plaats op :
(trg)="25"> b ) Fyra ytterligare minskningar med 20 % vardera skall vidtas

(src)="27"> 1 januari 1974 ,
(trg)="26"> den 1 januari 1974 ,

(src)="28"> 1 januari 1975 ,
(trg)="27"> den 1 januari 1975 ,

(src)="29"> 1 januari 1976 ,
(trg)="28"> den 1 januari 1976 ,

(src)="30"> 1 juli 1977 .
(trg)="29"> den 1 juli 1977 .

(src)="31"> Artikel 4
(trg)="30"> Artikel 4

(src)="32.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="32.1"> De bepalingen die betrekking hebben op de geleidelijke afschaffing van de invoerrechten zijn ook van toepassing op fiscale douanerechten .
(trg)="31.1"> Bestämmelserna avseende den gradvisa avvecklingen av importtullarna skall också avse tullavgifter av fiskal natur .

(src)="33"> De Partijen bij de Overeenkomst kunnen een fiscaal douanerecht of het fiscale element van een douanerecht vervangen door een binnenlandse belasting .
(trg)="32"> Avtalsparterna får ersätta en tullavgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en tullavgift med en intern skatt .

(src)="34.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="34.1"> Denemarken , Ierland , Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kunnen tot 1 januari 1976 een fiscaal douanerecht of het fiscale element van een douanerecht handhaven in geval van toepassing van artikel 38 van de " Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen " , die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland .
(trg)="33.1"> Danmark , Irland , Norge och Storbritannien får fram till 1 januari 1976 bibehålla en avgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en importtull vid tillämpning av artikel 38 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien .

(src)="35.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="35.1"> Zwitserland kan , met inachtneming van de voorwaarden van artikel 18 , rechten die overeenkomen met het in de invoerrechten begrepen fiscale element voor de in bijlage II genoemde produkten tijdelijk handhaven .
(trg)="34.1"> Schweiz får , med beaktande av villkoren i artikel 18 , temporärt behålla avgifter som motsvarar ett fiskalt element i importtullarna på varor som närmare anges i bilaga 2 .

(src)="36"> Het in artikel 29 bedoelde Gemengd Comité gaat na of aan de toepassingsvoorwaarden van de voorafgaande alinea is voldaan , met name in geval van wijziging van de hoogte van het fiscale element .
(trg)="35"> Den gemensamma kommittén enligt artikel 29 skall undersöka om de villkor som anges i föregående stycke uppfylls , särskilt om en ändring av storleken på den fiskala delen har vidtagits .

(src)="37"> Het onderzoekt de situatie met het oog op de omzetting van deze rechten in binnenlandse belastingen vóór 1 januari 1980 of vóór enige andere datum die het Comité in verband met de omstandigheden mocht vaststellen .
(trg)="36"> Den gemensamma kommittén skall undersöka läget med hänsyn till omvandlingen av dessa tullar till interna avgifter före den 1 januari 1980 eller före något annat datum som kommittén kan bestämma med hänsyn till omständigheterna .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> Voor elk produkt is het basisrecht waarop de in artikel 3 en in Protocol nr. 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast , het recht dat op 1 januari 1972 werkelijk werd toegepast .
(trg)="38.1"> Det utgångsvärde på importtullen på vilket de gradvisa minskningarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas skall vara den importtull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972 .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Indien na 1 januari 1972 rechten worden verlaagd ingevolge de tariefovereenkomsten die na beeindiging van de Handelsconferentie te Genève ( 1964 / 1967 ) zijn gesloten , komen die verlaagde rechten in de plaats van de in lid 1 bedoelde basisrechten .
(trg)="39.1"> Om efter den den 1 januari 1972 några tullminskningar skulle tillämpas till följd av avtal som träffats vid handelskonferensen i Genève 1964-1967 skall de på detta sätt minskade tullsatserna ersätta de utgångstullar som anges i punkt 1 .

(src)="41.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3 .

(src)="41.1"> De verlaagde rechten , berekend overeenkomstig artikel 3 en Protocol nr. 1 , worden toegepast met afronding op de eerste decimaal .
(trg)="40.1"> De minskade tullarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas med avrundning till den första decimalen .

(src)="42"> Behoudens de uitvoering , door de Gemeenschap te geven aan artikel 39 , lid 5 , van de " Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen " , die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland , worden , wat de specifieke rechten of het specifieke gedeelte van de gemengde rechten van het Ierse douanetarief betreft , artikel 3 en Protocol nr. 1 toegepast met afronding op de vierde decimaal .
(trg)="41"> Med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien , vad gäller särskilda tullar eller den särskilda delen av blandade tullar i den irländska tulltaxan , skall denna artikel 3 och protokoll nr 1 tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen .

(src)="43"> Artikel 6
(trg)="42"> Artikel 6

(src)="44.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1 .