# nl/1959/jrc21959A1006_01-nl.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="10"> VAN ATOOMENERGIE atoomenergie ( euratom ) en de regering van canada tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="11"> PREAMBULE
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="12"> De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , welke door haar Commissie wordt vertegenwoordigd ( hierna te noemen " de Commissie " ) , en de Regering van Canada ;
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="13"> Overwegende , dat de Gemeenschap is opgericht door het Koninkrijk België , de Bondsrepubliek Duitsland , de Franse Republiek , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden , bij het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag , met het doel door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied van de kernenergie , bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de Lid-Staten en tot de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="14"> Overwegende , dat de Gemeenschap en de Regering van Canada wederzijds de wens hebben geuit een nauwe samenwerking te ontwikkelen op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="15"> Geleid door de wens , onderling samen te werken om de bijdrage , welke de ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie kan leveren tot het welzijn en de welvaart binnen de Gemeenschap en in Canada , te stimuleren en te vergroten ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="16"> In het bijzonder erkennende , dat samenwerking door de opstelling van een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling , hun tot wederzijds voordeel zou strekken ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="17"> Overwegende , dat een overeenkomst , welke voorziet in de samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie , het begin zou betekenen van een vruchtbare uitwisseling van ervaringen , gelegenheid zou scheppen voor wederzijds zegenrijke activiteit en de solidariteit in Europa en tevens met de overzijde van de Atlantische Oceaan zou versterken ;
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="18"> Zijn overeengekomen als volgt :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :

(src)="19"> Artikel I
(trg)="11"> Článok I

(src)="20.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="20.1"> De in deze Overeenkomst beoogde samenwerking heeft betrekking op het vreedzaam gebruik van atoomenergie en omvat :
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="21"> ( a ) het ter beschikking stellen van kennis , o.a . van die welke betrekking heeft op :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="22"> ( i ) onderzoek en ontwikkeling ,
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="23"> ( ii ) gezondheids - en veiligheidsvraagstukken ,
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="24"> ( iii ) uitrusting , installaties en apparatuur ( met inbegrip van het ter beschikkingstellen van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , en
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="25"> ( iv ) het gebruik van uitrusting , installaties , apparatuur en materialen ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="26"> ( b ) de levering van materialen ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="27"> ( c ) het verkrijgen van uitrusting en apparatuur ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="28"> ( d ) het gebruik van octrooirechten ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="29"> ( e ) toegang tot en gebruik van uitrusting en installaties .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="30.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="30.1"> De samenwerking , waarin deze Overeenkomst voorziet , zal tot stand worden gebracht op nader overeen te komen voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetten , verordeningen en voorschriften inzake licenties en vergunningen , welke binnen de Gemeenschap en in Canada van kracht zijn .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="31.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="31.1"> Iedere Overeenkomstsluitende Partij zal jegens de andere Overeenkomstsluitende Partij ervoor verantwoordelijk zijn , dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden aanvaard en vervuld , voor wat betreft de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd Verdrag , door alle personen binnen de Gemeenschap , aan welke krachtens deze Overeenkomst machtiging is verleend en voor wat betreft Canada door al zijn overheidsondernemingen en door alle onder zijn jurisdictie vallende personen .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="32"> Artikel II
(trg)="24"> Článok II

(src)="33"> Zonder de algemene strekking van artikel I te beperken , zal de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling omvatten , dat betrekking heeft op het met natuurlijk uranium werkende en met zwaarwater gemodereerde type kernreactor .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="34"> Artikel III
(trg)="26"> Článok III

(src)="35"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen elkaar alsmede personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap kennis verstrekken waarover zij beschikken met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="36"> ( b ) Het ter beschikking stellen van kennis , welke van derden is ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden , zal buiten de werkingsfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="37"> ( c ) Kennis , welke door de Overeenkomstsluitende Partij die deze verstrekt als van commerciële waarde wordt beschouwd zal slechts worden medegedeeld op door genoemde Overeenkomstsluitende Partij bepaalde voorwaarden .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="38"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de uitwisseling van kennis met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen tussen personen binnen de Gemeenschap enerzijds en personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen anderzijds , aanmoedigen en vergemakkelijken .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="39"> ( b ) Kennis , welke eigendom is van zulke personen zal slechts worden medegedeeld met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="40"> Artikel IV
(trg)="32"> Článok IV

(src)="41"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap op nader overeen te komen voorwaarden licenties of sublicenties verlenen of doen verlenen op octrooien welke het eigendom zijn van één der Overeenkomstsluitende Partijen of waarop één van hen het recht heeft licenties of sublicenties te verlenen met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="42"> ( b ) Het verlenen van licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke van derden zijn ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden valt buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="43"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen het verlenen van licenties op octrooien , welke respectievelijk het eigendom zijn van personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , of personen binnen de Gemeenschap , met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen , aan personen binnen de Gemeenschap of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , aanmoedigen en vergemakkelijken .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="44"> ( b ) Licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke het eigendom zijn van zulke personen zullen slechts worden verleend met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="45"> Artikel V
(trg)="37"> Článok V

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="46.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen , voor zover mogelijk , aan elkaar of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of binnen de Gemeenschap , technische adviezen uitbrengen , door het ter beschikking stellen van deskundigen of op andere nader overeen te komen wijze .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="47.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="47.1"> Elke Overeenkomstsluitende Partij zal aan studenten en stagiaires die door de andere Partij zijn aanbevolen een opleiding in de vakken welke betrekking hebben op het vreedzaam gebruik van atoomenergie voor zover mogelijk in haar eigen scholen of inrichtingen verschaffen en behulpzaam zijn om hen deze opleiding elders binnen de Gemeenschap of in Canada te doen verkrijgen .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="48"> Artikel VI
(trg)="40"> Článok VI

(src)="49"> De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat met de algemene of speciale machtiging van de Commissie , indien zulks wordt vereist volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , of van de Regering van Canada , grondstoffen en bijzondere splijtstoffen kunnen worden geleverd of ontvangen in het kader van deze Overeenkomst , op commerciële voorwaarden of op andere nader overeen te komen wijze , door het Voorzieningsagentschap van de Gemeenschap , de overheidsondernemingen van Canada , of door personen binnen de Gemeenschap of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="50"> Artikel VII
(trg)="42"> Článok VII

(src)="51"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen voor zover mogelijk , personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap , behulpzaam zijn bij het verkrijgen van onderzoek - en energiereactoren alsmede bij het verkrijgen van hulp bij het ontwerpen , de bouw en het doen functioneren van deze reactoren .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="52"> Artikel VIII
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="53"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het verkrijgen door elke Overeenkomstsluitende Partij of door personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of door personen binnen de Gemeenschap , van materiaal , uitrusting en andere benodigdheden voor het onderzoek , de ontwikkeling en de produktie op het gebied van atoomenergie in Canada of binnen de Gemeenschap .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="54"> Artikel IX
(trg)="46"> Článok IX

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="55.1"> De Gemeenschap en de Regering van Canada verplichten zich ieder ervoor te zorgen dat de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting slechts ter bevordering en ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie en niet voor militaire doeleinden zullen worden aangewend ; en dat te dien einde de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting niet aan onbevoegde personen zullen worden overgedragen of buiten het bereik van de desbetreffende Partij zullen worden gebracht , tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van respectievelijk de Regering van Canada of de Gemeenschap .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="56.1"> De voortzetting van de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking zal afhankelijk zijn van de wederzijds bevredigende toepassing , wat de doeleinden van Lid 1 van dit artikel betreft , van het controlesysteem overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) door de Gemeenschap vastgesteld en van de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , zoals vastgesteld door de Regering van Canada .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="57.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="57.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar raadplegen en bezoeken uitwisselen , teneinde aan beide de verzekering te geven dat het controlesysteem van de Gemeenschap en de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , vastgesteld door de Regering van Canada , bevredigend en doelmatig zijn voor het doel van deze Overeenkomst .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="57.2"> Bij de toepassing van deze systemen zijn de Overeenkomstsluitende Partijen bereid overleg te plegen en ervaringen uit te wisselen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zulks teneinde een systeem in te voeren , dat in redelijke mate overeenkomt met dat van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="58.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="58.1"> Met erkenning van de betekenis van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen de Gemeenschap en de Regering van Canada elkaar van tijd tot tijd raadplegen om vast te stellen of er , met betrekking tot de controle , terreinen zijn waarop deze Organisatie gevraagd zou kunnen worden haar medewerking te verlenen .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="59"> Artikel X
(trg)="51"> Článok X

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="60.1"> Indien niet anders wordt overeengekomen , is de toepassing of het gebruik van alle kennis ( met inbegrip van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , materialen , uitrusting en apparatuur tussen de Overeenkomstsluitende Partijen uitgewisseld of door de ene aan de andere Overeenkomstsluitende Partij overgedragen in het kader van deze overeenkomst voor de verantwoordelijkheid van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij staat niet in voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van dergelijke kennis , noch voor de geschiktheid van dergelijke kennis , materialen , uitrusting en apparatuur voor een bepaald gebruik of voor een bepaalde toepassing .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="61.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat passende maatregelen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden , noodzakelijk zijn voor het ten uitvoer leggen van de doelstellingen van deze Overeenkomst .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="61.2"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen samenwerken bij het ontwerpen van wederzijds bevredigende algemene regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden en bij het streven naar een zo spoedig mogelijke invoering daarvan .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="61.3"> Indien het treffen van dergelijke algemene regelingen vertraging ondervindt , zullen de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar raadplegen om in ieder voorkomend geval wederzijds bevredigende regelingen te treffen teneinde de uitvoering van bepaalde transacties mogelijk te maken .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="62"> Artikel XI
(trg)="54"> Článok XI

(src)="63.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="63.1"> Artikel 106 van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) bepaalt dat de Lid-Staten die v } } r de inwerkingtreding van bedoeld Verdrag met derde Staten akkoorden hebben gesloten betreffende de samenwerking op het gebied van de kernenergie , gehouden zijn te zamen met de Commissie de noodzakelijke onderhandelingen te voeren met deze derde Staten , teneinde de rechten en verplichtingen welke uit deze akkoorden voortvloeien , voor zover zulks mogelijk is , te doen overnemen door de Gemeenschap .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="64.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="64.1"> De Regering van Canada is bereid dergelijke onderhandelingen aan te knopen met betrekking tot elk akkoord waarbij zij partij is .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="65"> Artikel XII
(trg)="57"> Článok XII

(src)="66"> De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen nogmaals hun gemeenschappelijk belang om het vreedzaam gebruik van atoomenergie door bemiddeling van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te bevorderen , en zijn van oordeel dat de resultaten van hun samenwerking aan deze organisatie en aan de daaraan deelnemende Staten ten goede moeten komen .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="67"> Artikel XIII
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="68.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="68.1"> Op verzoek van elke Overeenkomstsluitende Partij zullen hun vertegenwoordigers van tijd tot tijd bijeenkomen , teneinde elkaar te raadplegen inzake vraagstukken welke voortvloeien uit de toepassing van deze Overeenkomst , teneinde toezicht uit te oefenen op haar werking , alsmede teneinde maatregelen voor samenwerking te bespreken ter aanvulling van deze Overeenkomst .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="69.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="69.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen met wederzijds goedvinden andere landen uitnodigen om deel te nemen aan het onder artikel II vermelde gemeenschappelijk programma .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="70"> Artikel XIV
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="71"> Tenzij anders daarin vermeld , wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst verstaan onder :
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="72"> ( a ) " Overeenkomstsluitende Partijen " : De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) enerzijds en de Regering van Canada en de overheidsondernemingen van Canada zoals bepaald in lid ( b ) van dit artikel anderzijds ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="73"> ( b ) " Overheidsondernemingen van Canada " : Atomic Energy of Canada Limited en Eldorado Mining and Refining Limited , en andere dergelijke ondernemingen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="74"> ( c ) " Personen " : Personen , firma ' s , naamloze vennootschappen , maatschappijen , maatschappen , associaties , regeringsorganen of staatsbedrijven en andere particuliere of overheidsinstellingen , evenwel met uitzondering van de Overeenkomstsluitende Partijen zoals bepaald in lid ( a ) van dit artikel ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="75"> ( d ) " Uitrusting " : Belangrijke eenheden van machinerieën of van installaties , of belangrijke onderdelen daarvan , welke in het bijzonder geschikt zijn voor gebruik in projecten op het gebied van de atoomenergie ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="76"> ( e ) " Materiaal " : Grondstoffen , bijzondere splijtstoffen , zwaar water , grafiet van de zuiverheid vereist voor de toepassing op het gebied van de kernenergie en elke andere stof welke op grond van haar hoedanigheid of zuiverheid speciaal geschikt is voor gebruik in kernreactoren ;
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="77"> ( f ) " Grondstoffen " : Uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals dit in de natuur wordt aangetroffen ; uranium waarvan het gehalte aan uranium 235 lager is dan normaal ; thorium ; alle hierboven vermelde materialen in de vorm van metaal , legeringen , chemische verbindingen of concentraten ; ieder ander materiaal dat een of meer van de hierboven vermelde materialen in een zodanige concentratie bevat als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; en elk ander materiaal als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="78"> ( g ) " Bijzondere splijtstoffen " : plutonium ; uranium 233 ; uranium 235 ; uranium verrijkt in isotopen 233 of 235 ; elke stof , welke een of meer der hierbovengenoemde isotopen bevat ; en elke andere stof als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; de term " bijzondere splijtstoffen " is echter niet van toepassing op " grondstoffen " ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="79"> ( h ) " ontstaan door " : verkregen door één of meer al dan niet opeenvolgende processen ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="80"> ( i ) " binnen de Gemeenschap " : binnen de grondgebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) van toepassing is of van toepassing zal zijn .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="81"> Artikel XV
(trg)="73"> Článok XV

(src)="82.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="82.1"> Deze Overeenkomst treedt in werking door een uitwisseling van nota ' s terzake tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="83.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="83.1"> Zij zal van kracht blijven voor een periode van tien jaar en daarna tot zes maanden nadat kennisgeving van opzegging is gedaan door de Gemeenschap of door de Regering van Canada , tenzij deze kennisgeving is gedaan zes maanden v } } r het verstrijken van de genoemde periode van tien jaar .
(src)="84"> ( 1 ) In werking getreden op 18 november 1959 .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .

(src)="85"> Ten blijke waarvan de ondergetekenden , hiertoe naar behoren gemachtigd door de Commissie en door de Regering van Canada , deze Overeenkomst hebben ondertekend en bezegeld .
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# nl/1970/jrc21970A0720_01-nl.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> OVEREENKOMST ter aanvulling van de Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="3"> DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="4"> enerzijds ,
(trg)="5"> na jednej strane a