# nl/1959/jrc21959A1006_01-nl.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_01-pl.xml.gz


(src)="5"> VOOR ATOOMENERGIE ( EURATOM )
(src)="6"> EN
(src)="7"> DE REGERING VAN CANADA
(src)="8"> TOT SAMENWERKING OP HET GEBIED
(src)="9"> VAN HET VREEDZAAM GEBRUIK
(trg)="2"> Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom ) W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej

(src)="11"> PREAMBULE
(trg)="3"> PREAMBUŁA

(src)="12"> De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , welke door haar Commissie wordt vertegenwoordigd ( hierna te noemen " de Commissie " ) , en de Regering van Canada ;
(trg)="4"> Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom ) , działająca poprzez swoją Komisję ( zwaną dalej " Komisją " ) ;

(src)="13"> Overwegende , dat de Gemeenschap is opgericht door het Koninkrijk België , de Bondsrepubliek Duitsland , de Franse Republiek , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden , bij het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag , met het doel door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied van de kernenergie , bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de Lid-Staten en tot de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen ;
(trg)="5"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Wspólnota została ustanowiona przez Królestwo Belgii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Francuską , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów na podstawie Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku , z zamiarem przyczyniania się do podnoszenia poziomu życia w Państwach Członkowskich i rozwoju wymiany z innymi państwami poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego ;

(src)="14"> Overwegende , dat de Gemeenschap en de Regering van Canada wederzijds de wens hebben geuit een nauwe samenwerking te ontwikkelen op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie ;
(trg)="6"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Rząd Kanady i Wspólnota wyraziły wzajemne pragnienie rozwijania ścisłej współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej ;

(src)="15"> Geleid door de wens , onderling samen te werken om de bijdrage , welke de ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie kan leveren tot het welzijn en de welvaart binnen de Gemeenschap en in Canada , te stimuleren en te vergroten ;
(trg)="7"> PRAGNĄC współpracować ze sobą w celu wspierania i rozszerzania wkładu , jaki może wnieść rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej do dobrobytu i dobrej koniunktury w Kanadzie i we Wspólnocie ;

(src)="16"> In het bijzonder erkennende , dat samenwerking door de opstelling van een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling , hun tot wederzijds voordeel zou strekken ;
(trg)="8"> UZNAJĄC w szczególności , że wzajemną korzyścią byłaby współpraca poprzez ustanowienie wspólnego programu badań i rozwoju ;

(src)="17"> Overwegende , dat een overeenkomst , welke voorziet in de samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie , het begin zou betekenen van een vruchtbare uitwisseling van ervaringen , gelegenheid zou scheppen voor wederzijds zegenrijke activiteit en de solidariteit in Europa en tevens met de overzijde van de Atlantische Oceaan zou versterken ;
(trg)="9"> UWZGLĘDNIAJĄC uzgodnienia przewidujące współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej , rozpoczęłyby owocną wymianę doświadczeń , dostarczyłyby okazji dla wzajemnie korzystnych działań oraz wzmocniłyby solidarność w ramach Europy i ponad Atlantykiem ;

(src)="18"> Zijn overeengekomen als volgt :
(trg)="10"> UZGODNILI , CO następuje :

(src)="19"> Artikel I
(trg)="11"> Artykuł I

(src)="20.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="20.1"> De in deze Overeenkomst beoogde samenwerking heeft betrekking op het vreedzaam gebruik van atoomenergie en omvat :
(trg)="12.1"> Współpraca , do której zmierza niniejsza Umowa , odnosi się do pokojowego wykorzystania energii atomowej i obejmuje :

(src)="21"> ( a ) het ter beschikking stellen van kennis , o.a . van die welke betrekking heeft op :
(trg)="13"> a ) udzielanie informacji , w tym odnoszących się do :

(src)="22"> ( i ) onderzoek en ontwikkeling ,
(trg)="14"> i ) badań i rozwoju ;

(src)="23"> ( ii ) gezondheids - en veiligheidsvraagstukken ,
(trg)="15"> ii ) zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa ;

(src)="24"> ( iii ) uitrusting , installaties en apparatuur ( met inbegrip van het ter beschikkingstellen van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , en
(trg)="16"> iii ) urządzeń , obiektów i narzędzi ( włączając dostarczanie wzorów , rysunków oraz specyfikacji ) ; oraz

(src)="25"> ( iv ) het gebruik van uitrusting , installaties , apparatuur en materialen ;
(trg)="17"> iv ) wykorzystania urządzeń , obiektów , narzędzi i materiałów ;

(src)="26"> ( b ) de levering van materialen ;
(trg)="18"> b ) dostarczania materiałów ;

(src)="27"> ( c ) het verkrijgen van uitrusting en apparatuur ;
(trg)="19"> c ) zaopatrzenia w urządzenia i narzędzia ;

(src)="28"> ( d ) het gebruik van octrooirechten ;
(trg)="20"> d ) wykorzystania praw patentowych ;

(src)="29"> ( e ) toegang tot en gebruik van uitrusting en installaties .
(trg)="21"> e ) dostępu do urządzeń i obiektów oraz ich wykorzystania .

(src)="30.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="30.1"> De samenwerking , waarin deze Overeenkomst voorziet , zal tot stand worden gebracht op nader overeen te komen voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetten , verordeningen en voorschriften inzake licenties en vergunningen , welke binnen de Gemeenschap en in Canada van kracht zijn .
(trg)="22.1"> Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie wykonywana na warunkach do uzgodnienia i zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz innymi wymogami związanymi z udzielaniem licencji obowiązującymi w Kanadzie i we Wspólnocie .

(src)="31.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="31.1"> Iedere Overeenkomstsluitende Partij zal jegens de andere Overeenkomstsluitende Partij ervoor verantwoordelijk zijn , dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden aanvaard en vervuld , voor wat betreft de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd Verdrag , door alle personen binnen de Gemeenschap , aan welke krachtens deze Overeenkomst machtiging is verleend en voor wat betreft Canada door al zijn overheidsondernemingen en door alle onder zijn jurisdictie vallende personen .
(trg)="23.1"> Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna przed drugą stroną za zapewnienie , że postanowienia niniejszej Umowy są akceptowane i przestrzegane , jeżeli chodzi o Kanadę , przez wszystkie przedsiębiorstwa rządowe oraz wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Kanady oraz , jeżeli chodzi o Wspólnotę , zgodnie z postanowieniami wyżej wspomnianego Traktatu , przez wszystkie osoby we Wspólnocie , którym przyznano zezwolenie na podstawie Umowy .

(src)="32"> Artikel II
(trg)="24"> Artykuł II

(src)="33"> Zonder de algemene strekking van artikel I te beperken , zal de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling omvatten , dat betrekking heeft op het met natuurlijk uranium werkende en met zwaarwater gemodereerde type kernreactor .
(trg)="25"> Bez ograniczania ogólnego charakteru artykułu I , współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie obejmować wspólny program badań i rozwoju związany z typem reaktora jądrowego opalanego naturalnym uranem , spowalnianego ciężką wodą .

(src)="34"> Artikel III
(trg)="26"> Artykuł III

(src)="35"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen elkaar alsmede personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap kennis verstrekken waarover zij beschikken met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="27"> 1. a ) Umawiające się Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie oraz osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady informacje pozostające w ich dyspozycji , dotyczące spraw objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="36"> ( b ) Het ter beschikking stellen van kennis , welke van derden is ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden , zal buiten de werkingsfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="28"> b ) Udzielanie informacji otrzymanych od każdej strony trzeciej na warunkach , które wykluczają takie udzielanie , jest wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="37"> ( c ) Kennis , welke door de Overeenkomstsluitende Partij die deze verstrekt als van commerciële waarde wordt beschouwd zal slechts worden medegedeeld op door genoemde Overeenkomstsluitende Partij bepaalde voorwaarden .
(trg)="29"> c ) Informacje uważane przez Umawiającą się Stronę , która ich dostarcza , ze mające wartość handlową , będą udzielane wyłącznie na warunkach określonych przez tę Umawiającą się Stronę .

(src)="38"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de uitwisseling van kennis met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen tussen personen binnen de Gemeenschap enerzijds en personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen anderzijds , aanmoedigen en vergemakkelijken .
(trg)="30"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany informacji i ułatwiać taką wymianę między osobami podlegającymi jurysdykcji Rządu Kanady z jednej strony i osobami we Wspólnocie z drugiej strony w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="39"> ( b ) Kennis , welke eigendom is van zulke personen zal slechts worden medegedeeld met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .
(trg)="31"> b ) Informacje posiadane przez te osoby udzielane będą wyłącznie za zgodą tych osób i na warunkach przez nie określonych .

(src)="40"> Artikel IV
(trg)="32"> Artykuł IV

(src)="41"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap op nader overeen te komen voorwaarden licenties of sublicenties verlenen of doen verlenen op octrooien welke het eigendom zijn van één der Overeenkomstsluitende Partijen of waarop één van hen het recht heeft licenties of sublicenties te verlenen met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .
(trg)="33"> 1. a ) Umawiające się Strony udzielą lub przyczynią się do udzielenia sobie wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady , na uzgodnionych warunkach , licencji i sublicencji na patenty posiadane przez każdą Umawiającą się Stronę lub przez Stronę , która ma prawo do udzielania licencji lub sublicencji w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="42"> ( b ) Het verlenen van licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke van derden zijn ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden valt buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst .
(trg)="34"> b ) Udzielanie licencji lub sublicencji na patenty lub licencje otrzymane od strony trzeciej na warunkach , które uniemożliwiają takie przyznanie , są wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="43"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen het verlenen van licenties op octrooien , welke respectievelijk het eigendom zijn van personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , of personen binnen de Gemeenschap , met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen , aan personen binnen de Gemeenschap of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , aanmoedigen en vergemakkelijken .
(trg)="35"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do udzielania i ułatwią udzielanie osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady licencji na patenty w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy , posiadanych przez , odpowiednio , osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub osoby we Wspólnocie .

(src)="44"> ( b ) Licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke het eigendom zijn van zulke personen zullen slechts worden verleend met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .
(trg)="36"> b ) Licencje lub sublicencje na patenty lub licencje posiadane przez takie osoby będą udzielane wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez te osoby .

(src)="45"> Artikel V
(trg)="37"> Artykuł V

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="46.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen , voor zover mogelijk , aan elkaar of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of binnen de Gemeenschap , technische adviezen uitbrengen , door het ter beschikking stellen van deskundigen of op andere nader overeen te komen wijze .
(trg)="38.1"> Umawiające się Strony , w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , dostarczą porad technicznych wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady poprzez oddelegowanie ekspertów lub w inny uzgodniony sposób .

(src)="47.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="47.1"> Elke Overeenkomstsluitende Partij zal aan studenten en stagiaires die door de andere Partij zijn aanbevolen een opleiding in de vakken welke betrekking hebben op het vreedzaam gebruik van atoomenergie voor zover mogelijk in haar eigen scholen of inrichtingen verschaffen en behulpzaam zijn om hen deze opleiding elders binnen de Gemeenschap of in Canada te doen verkrijgen .
(trg)="39.1"> Każda z Umawiających się Stron , tam , gdzie tylko to możliwe , dostarczy w swoich szkołach lub obiektach oraz pomoże w uzyskaniu gdziekolwiek w Kanadzie lub we Wspólnocie kształcenia z zagadnień odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii atomowej dla uczniów lub osób szkolonych poleconych przez drugą Stronę .

(src)="48"> Artikel VI
(trg)="40"> Artykuł VI

(src)="49"> De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat met de algemene of speciale machtiging van de Commissie , indien zulks wordt vereist volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , of van de Regering van Canada , grondstoffen en bijzondere splijtstoffen kunnen worden geleverd of ontvangen in het kader van deze Overeenkomst , op commerciële voorwaarden of op andere nader overeen te komen wijze , door het Voorzieningsagentschap van de Gemeenschap , de overheidsondernemingen van Canada , of door personen binnen de Gemeenschap of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen .
(trg)="41"> Umawiające się Strony uzgadniają , że za generalnym lub szczególnym zezwoleniem Rządu Kanady lub , tam , gdzie jest to wymagane przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) , Komisji , przedsiębiorstwa rządowe Kanady , Agencja Dostaw Wspólnoty lub osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub we Wspólnocie będą mogły otrzymywać lub dostarczać materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne na podstawie niniejszej Umowy na zasadach handlowych lub innych , jeżeli tak uzgodniono .

(src)="50"> Artikel VII
(trg)="42"> Artykuł VII

(src)="51"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen voor zover mogelijk , personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap , behulpzaam zijn bij het verkrijgen van onderzoek - en energiereactoren alsmede bij het verkrijgen van hulp bij het ontwerpen , de bouw en het doen functioneren van deze reactoren .
(trg)="43"> Umawiające się Strony w takim zakresie , w jakim jest to praktykowane , pomogą osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady w uzyskiwaniu badań i reaktorów energetycznych oraz w uzyskiwaniu pomocy w projektowaniu , budowie i działaniu tych reaktorów .

(src)="52"> Artikel VIII
(trg)="44"> Artykuł VIII

(src)="53"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het verkrijgen door elke Overeenkomstsluitende Partij of door personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of door personen binnen de Gemeenschap , van materiaal , uitrusting en andere benodigdheden voor het onderzoek , de ontwikkeling en de produktie op het gebied van atoomenergie in Canada of binnen de Gemeenschap .
(trg)="45"> Umawiające się Strony w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , pomogą sobie wzajemnie w zaopatrzeniu każdej Umawiającej się Strony lub osób we Wspólnocie albo podlegających jurysdykcji Rządu Kanady w materiały , urządzenia i inne elementy niezbędne do badań w dziedzinie energii atomowej , rozwoju i produkcji , we Wspólnocie lub w Kanadzie .

(src)="54"> Artikel IX
(trg)="46"> Artykuł IX

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="55.1"> De Gemeenschap en de Regering van Canada verplichten zich ieder ervoor te zorgen dat de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting slechts ter bevordering en ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie en niet voor militaire doeleinden zullen worden aangewend ; en dat te dien einde de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting niet aan onbevoegde personen zullen worden overgedragen of buiten het bereik van de desbetreffende Partij zullen worden gebracht , tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van respectievelijk de Regering van Canada of de Gemeenschap .
(trg)="47.1"> Rząd Kanady i Wspólnota zobowiązują się , każde z osobna , że materiały lub urządzenia uzyskane w zastosowaniu niniejszej Umowy oraz materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne pochodzące z wykorzystania jakiegokolwiek materiału lub urządzenia uzyskanego w taki sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji i rozwoju pokojowego wykorzystania energii atomowej , a nie w celach militarnych , jakiekolwiek by one były ; a także , że w tym celu żadne materiały lub wyposażenie uzyskane zgodnie z niniejszą Umową lub materiały źródłowe albo specjalne materiały rozszczepialne uzyskane z wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń tak uzyskanych nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom lub poza kontrolę Stron , chyba że za uprzednim pisemnym zezwoleniem odpowiednio Wspólnoty lub Rządu Kanady .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="56.1"> De voortzetting van de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking zal afhankelijk zijn van de wederzijds bevredigende toepassing , wat de doeleinden van Lid 1 van dit artikel betreft , van het controlesysteem overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) door de Gemeenschap vastgesteld en van de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , zoals vastgesteld door de Regering van Canada .
(trg)="48.1"> Kontynuacja współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie zależy od wzajemnego należytego stosowania , do celów ustępu 1 niniejszego artykułu , systemu zabezpieczeń i kontroli ustanowionego przez Wspólnotę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) oraz środków uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowionych przez Rząd Kanady .

(src)="57.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="57.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar raadplegen en bezoeken uitwisselen , teneinde aan beide de verzekering te geven dat het controlesysteem van de Gemeenschap en de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , vastgesteld door de Regering van Canada , bevredigend en doelmatig zijn voor het doel van deze Overeenkomst .
(trg)="49.1"> Konsultacje i wymiana wizyt między Umawiającymi się Stronami będą odbywać się tak , aby zapewnić obie Strony , że wspólnotowy system zabezpieczeń i kontroli oraz środki uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowione przez Rząd Kanady są zadowalające i skuteczne w realizacji celów niniejszej Umowy .

(src)="57.2"> Bij de toepassing van deze systemen zijn de Overeenkomstsluitende Partijen bereid overleg te plegen en ervaringen uit te wisselen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zulks teneinde een systeem in te voeren , dat in redelijke mate overeenkomt met dat van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie .
(trg)="49.2"> W stosowaniu tych systemów Umawiające się Strony są gotowe zasięgać opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wymieniać doświadczenia z tą Agencją , mając na celu ustanowienie systemu należycie zgodnego z systemem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej .

(src)="58.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="58.1"> Met erkenning van de betekenis van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen de Gemeenschap en de Regering van Canada elkaar van tijd tot tijd raadplegen om vast te stellen of er , met betrekking tot de controle , terreinen zijn waarop deze Organisatie gevraagd zou kunnen worden haar medewerking te verlenen .
(trg)="50.1"> W uznaniu znaczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rząd Kanady i Wspólnota będą zasięgać opinii od czasu do czasu w celu ustalenia , czy istnieją obszary odpowiedzialności w odniesieniu do zabezpieczeń i kontroli , w których można by poprosić Agencję o pomoc .

(src)="59"> Artikel X
(trg)="51"> Artykuł X

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="60.1"> Indien niet anders wordt overeengekomen , is de toepassing of het gebruik van alle kennis ( met inbegrip van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , materialen , uitrusting en apparatuur tussen de Overeenkomstsluitende Partijen uitgewisseld of door de ene aan de andere Overeenkomstsluitende Partij overgedragen in het kader van deze overeenkomst voor de verantwoordelijkheid van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij staat niet in voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van dergelijke kennis , noch voor de geschiktheid van dergelijke kennis , materialen , uitrusting en apparatuur voor een bepaald gebruik of voor een bepaalde toepassing .
(trg)="52.1"> Z wyjątkiem przypadków , w których ustalono inaczej , stosowanie lub wykorzystanie każdej informacji ( wraz z projektami , rysunkami i specyfikacjami ) i każdego materiału , urządzenia oraz narzędzia wymienionych lub przekazanych między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej Umowy , odbywać się będzie na odpowiedzialność Umawiającej się Strony otrzymującej te materiały lub informacje , a druga Umawiająca się Strona nie będzie gwarantować dokładności ani kompletności tych informacji , ani przydatności dla jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub stosowania tych informacji , materiałów , urządzeń i narzędzi .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="61.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat passende maatregelen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden , noodzakelijk zijn voor het ten uitvoer leggen van de doelstellingen van deze Overeenkomst .
(trg)="53.1"> Umawiające się Strony uznają , że niezbędne są odpowiednie środki pod względem odpowiedzialności strony trzeciej dla osiągania celów niniejszej Umowy .

(src)="61.2"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen samenwerken bij het ontwerpen van wederzijds bevredigende algemene regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden en bij het streven naar een zo spoedig mogelijke invoering daarvan .
(trg)="53.2"> Umawiające się Strony będą współpracować w rozwijaniu i zabezpieczaniu przyjmowania wzajemnie zadowalających ogólnych uzgodnień pod względem odpowiedzialności strony trzeciej w najszybszym możliwym terminie .

(src)="61.3"> Indien het treffen van dergelijke algemene regelingen vertraging ondervindt , zullen de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar raadplegen om in ieder voorkomend geval wederzijds bevredigende regelingen te treffen teneinde de uitvoering van bepaalde transacties mogelijk te maken .
(trg)="53.3"> Jeżeli zajdzie opóźnienie w zawieraniu takich ogólnych uzgodnień , Umawiające się Strony będą zasięgać opinii w celu ustalenia wzajemnie zadowalających uzgodnień ad hoc dotyczących wspomagania szczególnych transakcji .

(src)="62"> Artikel XI
(trg)="54"> Artykuł XI

(src)="63.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="63.1"> Artikel 106 van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) bepaalt dat de Lid-Staten die v } } r de inwerkingtreding van bedoeld Verdrag met derde Staten akkoorden hebben gesloten betreffende de samenwerking op het gebied van de kernenergie , gehouden zijn te zamen met de Commissie de noodzakelijke onderhandelingen te voeren met deze derde Staten , teneinde de rechten en verplichtingen welke uit deze akkoorden voortvloeien , voor zover zulks mogelijk is , te doen overnemen door de Gemeenschap .
(trg)="55.1"> Artykuł 106 Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) przewiduje , że Państwa Członkowskie , które przed datą wejścia w życie tego Traktatu zawarły umowy z państwami trzecimi w sprawie współpracy w zakresie energii atomowej , wspólnie z Komisją podejmą niezbędne negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu przejęcia przez Wspólnotę , tak dalece , jak to możliwe , praw i obowiązków wynikających z tych umów .

(src)="64.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="64.1"> De Regering van Canada is bereid dergelijke onderhandelingen aan te knopen met betrekking tot elk akkoord waarbij zij partij is .
(trg)="56.1"> Rząd Kanady jest przygotowany na rozpoczęcie takich negocjacji w odniesieniu do każdej Umowy , której jest Stroną .

(src)="65"> Artikel XII
(trg)="57"> Artykuł XII

(src)="66"> De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen nogmaals hun gemeenschappelijk belang om het vreedzaam gebruik van atoomenergie door bemiddeling van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te bevorderen , en zijn van oordeel dat de resultaten van hun samenwerking aan deze organisatie en aan de daaraan deelnemende Staten ten goede moeten komen .
(trg)="58"> Umawiające się Strony potwierdzają wspólne zainteresowanie w sprzyjaniu pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz są przekonane , że wyniki ich współpracy przysporzą korzyść Agencji i jej Członkom .

(src)="67"> Artikel XIII
(trg)="59"> Artykuł XIII

(src)="68.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="68.1"> Op verzoek van elke Overeenkomstsluitende Partij zullen hun vertegenwoordigers van tijd tot tijd bijeenkomen , teneinde elkaar te raadplegen inzake vraagstukken welke voortvloeien uit de toepassing van deze Overeenkomst , teneinde toezicht uit te oefenen op haar werking , alsmede teneinde maatregelen voor samenwerking te bespreken ter aanvulling van deze Overeenkomst .
(trg)="60.1"> Na wniosek każdej z Umawiających się Stron przedstawiciele Umawiających się Stron będą zbierać się od czasu do czasu w celu zasięgania wzajemnych opinii w sprawach wynikających ze stosowania niniejszej Umowy , nadzorowania jej funkcjonowania oraz omawiania uzgodnień dotyczących współpracy uzupełniających uzgodnienia przewidziane niniejszą Umową .

(src)="69.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="69.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen met wederzijds goedvinden andere landen uitnodigen om deel te nemen aan het onder artikel II vermelde gemeenschappelijk programma .
(trg)="61.1"> Umawiające się Strony będą mogły , za wzajemną zgodą , zapraszać inne państwa do udziału we wspólnych programach wspomnianych w artykule II .

(src)="70"> Artikel XIV
(trg)="62"> Artykuł XIV

(src)="71"> Tenzij anders daarin vermeld , wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst verstaan onder :
(trg)="63"> Do celów niniejszej Umowy , z zastrzeżeniem odmiennych jej postanowień :

(src)="72"> ( a ) " Overeenkomstsluitende Partijen " : De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) enerzijds en de Regering van Canada en de overheidsondernemingen van Canada zoals bepaald in lid ( b ) van dit artikel anderzijds ;
(trg)="64"> a ) termin " Umawiające się Strony " oznacza Rząd Kanady i przedsiębiorstwa rządowe Kanady według definicji z litery b ) niniejszego artykułu z jednej strony oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) z drugiej strony ;

(src)="73"> ( b ) " Overheidsondernemingen van Canada " : Atomic Energy of Canada Limited en Eldorado Mining and Refining Limited , en andere dergelijke ondernemingen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;
(trg)="65"> b ) termin " przedsiębiorstwa rządowe Kanady " oznacza Atomic Energy of Kanada Limited i Eldorado Mining and Refining Limited oraz podobne inne przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji Rządu Kanady , według uzgodnień między Umawiającymi się Stronami ;

(src)="74"> ( c ) " Personen " : Personen , firma ' s , naamloze vennootschappen , maatschappijen , maatschappen , associaties , regeringsorganen of staatsbedrijven en andere particuliere of overheidsinstellingen , evenwel met uitzondering van de Overeenkomstsluitende Partijen zoals bepaald in lid ( a ) van dit artikel ;
(trg)="66"> c ) termin " osoby " oznacza osoby fizyczne , przedsiębiorstwa , korporacje , spółki , spółki osobowe , stowarzyszenia , agencje rządowe lub korporacje rządowe oraz inne jednostki prywatne lub rządowe ; jednakże termin " osoby " nie obejmuje Umawiających się Stron według definicji z ustępu a ) niniejszego artykułu ;

(src)="75"> ( d ) " Uitrusting " : Belangrijke eenheden van machinerieën of van installaties , of belangrijke onderdelen daarvan , welke in het bijzonder geschikt zijn voor gebruik in projecten op het gebied van de atoomenergie ;
(trg)="67"> d ) termin " urządzenia " oznacza maszyny lub instalacje lub też większe ich części składowe , odpowiednie dla wykorzystania w projektach energii atomowej ;

(src)="76"> ( e ) " Materiaal " : Grondstoffen , bijzondere splijtstoffen , zwaar water , grafiet van de zuiverheid vereist voor de toepassing op het gebied van de kernenergie en elke andere stof welke op grond van haar hoedanigheid of zuiverheid speciaal geschikt is voor gebruik in kernreactoren ;
(trg)="68"> e ) termin " materiały " oznacza materiały źródłowe , specjalne materiały rozszczepialne , ciężką wodę , grafit o jakości nuklearnej oraz wszelkie inne substancje , które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub czystość chemiczną są odpowiednie do wykorzystania w reaktorach jądrowych ;

(src)="77"> ( f ) " Grondstoffen " : Uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals dit in de natuur wordt aangetroffen ; uranium waarvan het gehalte aan uranium 235 lager is dan normaal ; thorium ; alle hierboven vermelde materialen in de vorm van metaal , legeringen , chemische verbindingen of concentraten ; ieder ander materiaal dat een of meer van de hierboven vermelde materialen in een zodanige concentratie bevat als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; en elk ander materiaal als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;
(trg)="69"> f ) termin " materiał źródłowy " oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze ; uran zubożony w izotopie 235 ; tor ; każde z powyższych w postaci metalu , stopu , związku chemicznego lub koncentratu ; każdy inny materiał zawierający co najmniej jeden z powyższych materiałów w stężeniu uzgodnionym przez Umawiające się Strony ; oraz inny materiał uzgodniony przez Umawiające się Strony ;

(src)="78"> ( g ) " Bijzondere splijtstoffen " : plutonium ; uranium 233 ; uranium 235 ; uranium verrijkt in isotopen 233 of 235 ; elke stof , welke een of meer der hierbovengenoemde isotopen bevat ; en elke andere stof als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; de term " bijzondere splijtstoffen " is echter niet van toepassing op " grondstoffen " ;
(trg)="70"> g ) termin " specjalny materiał rozszczepialny " oznacza pluton ; uran 233 ; uran 235 ; uran wzbogacony w izotopach 233 lub 235 ; każdą substancję zawierającą co najmniej jedno z powyższych ; takie inne substancje , jakie mogą zostać uzgodnione przez Umawiające się Strony ; jednakże termin " specjalny materiał rozszczepialny " nie obejmuje " materiałów źródłowych " ;

(src)="79"> ( h ) " ontstaan door " : verkregen door één of meer al dan niet opeenvolgende processen ;
(trg)="71"> h ) termin " uzyskany " oznacza uzyskany podczas jednego lub więcej procesów , bez względu na to , czy następują po sobie ;

(src)="80"> ( i ) " binnen de Gemeenschap " : binnen de grondgebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) van toepassing is of van toepassing zal zijn .
(trg)="72"> i ) termin " we Wspólnocie " oznacza na terytorium , na którym stosuje się lub będzie stosowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) .

(src)="81"> Artikel XV
(trg)="73"> Artykuł XV

(src)="82.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="82.1"> Deze Overeenkomst treedt in werking door een uitwisseling van nota ' s terzake tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Niniejsza Umowa zostanie wprowadzona w życie poprzez wymianę not między Rządem Kanady i Wspólnotą [ 1 ] .

(src)="83.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="83.1"> Zij zal van kracht blijven voor een periode van tien jaar en daarna tot zes maanden nadat kennisgeving van opzegging is gedaan door de Gemeenschap of door de Regering van Canada , tenzij deze kennisgeving is gedaan zes maanden v } } r het verstrijken van de genoemde periode van tien jaar .
(src)="84"> ( 1 ) In werking getreden op 18 november 1959 .
(trg)="75.1"> Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez okres dziesięciu lat , następnie przez sześć miesięcy po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Rząd Kanady lub Wspólnotę , chyba że takie zawiadomienie zostanie złożone sześć miesięcy przed upłynięciem wspomnianego okresu dziesięciu lat .

(src)="85"> Ten blijke waarvan de ondergetekenden , hiertoe naar behoren gemachtigd door de Commissie en door de Regering van Canada , deze Overeenkomst hebben ondertekend en bezegeld .
(trg)="76"> NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani , należycie upoważnieni do tego przez odpowiednio Rząd Kanady i Komisję , podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją swoją pieczęcią .

# nl/1959/jrc21959A1006_02-nl.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_02-pl.xml.gz


(src)="6"> ENERGIE ( EURATOM )
(trg)="2"> Wymiana listów między Rządem Kanady a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom )

(src)="7.0"> Nr .
(src)="7.1"> 1
(trg)="3"> Nr 1