# mt/1959/jrc21959A1006_01-mt.xml.gz
# pt/1959/jrc21959A1006_01-pt.xml.gz


(src)="2"> Ftehim ta ' Koperazzjoni Bejn il-Komunità Ewropea gĦall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-gvern tal-Kanada li jirregola l-qasam ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika
(trg)="2"> ACORDO DE COOPERAÇÃO entre a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) e o Governo do Canadá relativo às utilizações pacíficas da energia atómica

(src)="3"> PREAMBOLU
(trg)="3"> PREÂMBULO

(src)="4"> Il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) , rappreżentata mill-Kummisjoni tagħha ( li f 'dan id-dokument sa tissejjah il-Kummisjoni ) u l-Gvern tal-Kanada ;
(trg)="4"> A COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA ( Euratom ) , agindo por intermédio da sua Comissão ( a seguir denominada « a Comissão » ) e o Governo do Canadá ,

(src)="5"> Billi , bit-Trattat iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , ir-Renju tal-Belġju , ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja , ir-Repubblika Franċiża , ir-Repubblika Taljana , il-Grandukat tal-Lussemburgu u r-Renju ta ' l-Olanda , kienu ħolqu l-Komunità bil-għan li tikkontribbwixxi , billi toħroġ il-permessi meħtieġa , għall-formazzjoni u l-iżvilupp mgħaġġel ta ' l-industrija nukleari , biex tgħolli il-livell tal-għajxien fl-Istati Membri u biex tiżżviluppa skambji mal-pajjiżi l-oħra ;
(trg)="5"> CONSIDERANDO que , pelo Tratado assinado em Roma em 25 de Março de 1977 , o Reino da Bélgica , a República Federal da Alemanha , a República Francesa , a República Italiana , o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos instituíram a Comunidade tendo em vista contribuir , pelo estabelecimento das condições necessárias a formação e ao crescimento rápidos das indústrias nucleares , para a melhoria do nível de vida nos Estados-membros e para o desenvolvimento das relações com os outros países ;

(src)="6"> Billi l-Komunità u l-Gvern tal-Kanada esprimew ix-xewqa reċiproka li jissieħbu f 'koperazzjoni stretta fil-qasam tal-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika ;
(trg)="6"> CONSIDERANDO que a Comunidade e o Governo do Canadá exprimiram o seu desejo comum de estabelecer uma estreita cooperação no domínio das utilizações pacíficas da energia atómica ;

(src)="7"> Billi hu ttamat li kollaborazzjoni reċiproka bil-għan li tippromwovi u tkabbar il-kontribut li l-iżvilupp ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika jista ' jikkontribwixxi għall-ġid u l-prosperità tal-Komunità u tal-Kanada ;
(trg)="7"> DESEJANDO colaborar entre si de forma a promover e aumentar a contribuição que o desenvolvimento das utilizações pacíficas da energia atómica pode trazer ao bem-estar e à prosperidade na Comunidade e no Canadá ;

(src)="8"> Billi b 'mod partikolari l-ħolqien ta ' programm komuni ta ' riċerka u ta ' żvilupp ikun ta ' vantaġġ għaż-żewġ naħat ;
(trg)="8"> RECONHECENDO , em especial , que seria de seu interesse cooperar através do estabelecimento de um programa comum de investigação e de desenvolvimento ;

(src)="9"> Billi ftehim maħsub biex jistabbilixxi koperazzjoni fil-qasam ta ' l-użu paċifiku tal-enerġija atomika jagħti bidu għal tibdil sfiq ta ' esperjenzi , jiftaħ toroq għal attivitajiet vantaġġjużi għaż-żewġ naħat u jsaħħaħ is-solidarjetà fl-Ewropa u lil hinn mill-Atlantiku ;
(trg)="9"> CONSIDERANDO que um acordo instituindo uma cooperação no domínio das utilizações pacíficas da energia atómica daria início a proveitosas trocas de experiências , criara a oportunidade para actividades mutuamente vantajosas e reforçaria a solidariedade na Europa e para além Atlântico ,

(src)="10"> FTEHMU dan li ġej :
(trg)="10"> ACORDARM NO SEGUINTE :

(src)="11"> Artikolu 1
(trg)="11"> Artigo 1 .

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Il-koperazzjoni maħsuba mill-Ftehim preżenti jirrigwarda l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u huwa estiż għal dawn is-setturi :
(trg)="12.1"> A cooperação prevista no presente Acordo diz respeito às utilizações pacíficas da energia atómica e estende-se aos domínios seguintes :

(src)="13"> ( a ) il-kommunikiazzjoni ta ' nozzjonijiet , li jinkludu ukoll dawk li jirrigwardjaw :
(trg)="13"> ( a ) A comunicação de conhecimentos , nomeadamente sobre :

(src)="14"> ( i ) ir-riċerka u l-iżvilupp ;
(trg)="14"> ( i ) A investigação e o desenvolvimento ;

(src)="15"> ( ii ) il-problemi tas-Saħħa u s-Sigurtà :
(trg)="15"> ( ii ) As questões de higiene e de segurança ;

(src)="16"> ( iii ) l-attrezzaturi , l-istallazzjonijiet u l-makkinarji ( inkluż il-forniment ta ' proġetti , disinni u speċifikazzjonijiet ) ; u
(trg)="16"> ( iii ) O equipamento , as instalações e os dispositivos ( incluindo o fornecimento de projectos , desenhos e especificações ) ;

(src)="17"> ( iv ) l-użu ta ' attrezzaturi , stallazzjonijiet , makkinarju u materjal ;
(trg)="17"> ( iv ) A utilização de equipamento , de instalações , de dispositivos e de materiais ;

(src)="18"> ( b ) il-forniment ta ' materjali ;
(trg)="18"> ( b ) O fornecimento de materiais ;

(src)="19"> ( ċ ) il-kisba ta ' attrezzaturi u makkinarji ;
(trg)="19"> ( c ) A obtenção de equipamento e de dispositivos ;

(src)="20"> ( d ) l-użu tad-dirittijiet tal-liċenzi ;
(trg)="20"> ( d ) A utilização dos direitos de patente ;

(src)="21"> ( e ) l-aċċess għall-attrezzaturi u l-istallazzjonijiet u l-kapaċità għall-użu tagħhom .
(trg)="21"> ( e ) O acesso aos equipamentos e instalações e a faculdade de os utilizar .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Il-koperazzjoni prevista minn dan il-Ftehim ser tiġi attwata bil-kondizzjoni li taderixxi u tikkonforma mal-ligijiet u regolamenti kif ukoll tad-disposizzjonijiet applikabili fir-rigward ta ' liċenzi , fis-seħħ fil-Komunità u fil-Kanada .
(trg)="22.1"> A cooperação prevista no presente Acordo será estabelecida em condições a acordar e em conformidade com as leis , regulamentos e outras disposições aplicáveis em matéria de licenças , em vigor na Comunidade e no Canadá .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Kull wieħed mill-Partijiet Kontrattanti għandu jimpenja ruħhu biex jiżgura li d-disposizzjonijiet ta ' dan il-Ftehim ikunu aċċettati u osservati , min-naħa tal-Komunità , b 'konformità mad-disposizzionijiet fit-Trattat imsemmi , mill-persuni kollha li joqogħdu fil-Komunità u debitament awtorizzati skond dan il-Ftehim , u , min-naħa tal-Kanada , mill-azjendi kollha tal-gvern u mill-persuni kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha .
(trg)="23.1"> Cada uma das Partes Contratantes compromete-se perante a outra a assegurar que as disposições do presente Acordo sejam aceites e respeitadas , no que se refere à comunidade , em conformidade com as disposições do Tratado anteriormente referido , por todas as pessoas estabelecidas na Comunidade devidamente autorizadas por força do presente Acordo e , no que se refere ao Canadá , por todas as empresas governamentais e por todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição .

(src)="24"> Artikolu II
(trg)="24"> Artigo 2 .

(src)="25"> Mingħajr preġudizzju għad-disposizionijiet ġenerali ta ' l-Artikolu I , il-koperazzjoni prevista f 'dan il-Ftehim għandha twassal għal programm kommuni ta ' riċerka u żvilupp fil-qasam tar-reatturi nukleari ta ' l-uranju naturali , moderati bl-ilma tqil .
(trg)="25"> Sem limitar o âmbito geral do Artigo I , a cooperação prevista no presente Acordo incluira um programa comum de investigação e de desenvolvimento relativo ao tipo de reactor nuclear a urânio natural moderado a água pesada .

(src)="26"> Artikolu III
(trg)="26"> Artigo 3 .

(src)="27"> 1 . ( a ) Kull Parti Kontrattanti tista ' tqiegħed għad-dispożizzjoni ta ' l-oħra u għad-dispożizzjoni tal-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Kanada jew dawk li joqogħdu fil-Komunità in-nozzjonijiet li tiddisponi minnhom fl-oqsma li jidħlu fl-ambitu ta ' l-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim .
(trg)="27"> 1 . ( a ) As Partes Contratantes podem pôr à disposição uma da outra , bem como de pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , os conhecimentos de que disponham sobre as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="28"> ( b ) Il-Komunikazzjoni ta ' tagħrif miksub minn imkejjen oħra bil-kondizzjoni li ma jiġux trassmessi lil oħrajn hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .
(trg)="28"> ( b ) A comunicação de conhecimentos recebidos de terceiros em condições que proibam esta comunicação fixa excluída da aplicação do presente Acordo .

(src)="29"> ( ċ ) It-tagħrif kunsidrat ta ' valur kummerċjali min-naħa tal-Parti Kontrattanti li tkun qegħeda tfornihom jkunu kommunikati biss skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-immsemmija Parti kontrattanti .
(trg)="29"> ( c ) Os conhecimentos considerados pela Parte Contratante que os fornece como apresentando valor comercial só serão comunicados em condições estabelecidas pela referida Parte Contratante .

(src)="30"> 2 . ( a ) Il-Partijiet kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw it-tibdil ta ' tagħrif li għandu x 'jaqsam ma ' suġġetti inklużi fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , bejn persuni li joqogħdu fil-Komunità min-naħa , u persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada min-naħa l-oħra .
(trg)="30"> 2 . ( a ) As Partes Contratantes encorajarão e facilitarão as trocas de conhecimentos entre pessoas estabelecidas na Comunidade , por um lado , e pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá , por outro lado , sobre as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="31"> ( b ) It-tagħrif li jappartjeni għal persuni partikolari jistgħu jiġu kommunikati biss bil-kunsens tagħhom u bil-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .
(trg)="31"> ( b ) Os conhecimentos na posse destas pessoas só serão comunicados com o seu conhecimento e nas condições por elas estabelecidas .

(src)="32"> Artikolu IV
(trg)="32"> Artigo 4 .

(src)="33"> 1 . ( a ) Kull waħda mill-Partijiet kontrattanti għandha tagħti jew tipprokura l-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi fuq privattivi industrijali , li huma propjetà ta ' waħda mill-Partijiet Kontrattanti jew li fil-konfront tagħhom parti waħda jew l-oħra jkollha d-dritt li ċċedi liċenzi jew sub-liċenzi u li jirrigwardaw suġġetti li jaqgħu fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , lill-parti l-oħra jew lil persuni soġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , skond kondizzjonijiet li dwarhom irid jintlaħaq ftehim .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Cada Parte Contratante concederá ou fará conceder à outra ou a pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , em condições a acordar , licenças ou sublicenças de patentes que sejam propriedade de uma ou da outra Parte Contratante ou sobre as quais uma ou outra tenham o direito de conceder licenças ou sublicenças , para as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="34"> ( b ) Il-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi għal patenti jew liċenzi miksuba minn terzi persuni b 'kondizzjonijiet li ma jippermettux it-tali konċessjoni hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .
(trg)="34"> ( b ) A concessão de licenças ou sublicenças sobre patentes ou licenças recebidas de terceiros , em condições que proibam esta concessão , fica excluída da aplicação do presente Acordo .

(src)="35"> 2 . ( a ) Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw il-konċessjoni lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità ta ' liċenzi ta ' privattivi industrijali li jirrigwardaw oqsma li jaqgħu taħt l-ambitu ta ' dan il-Ftehim u li rispettivament huma proprjetà ta ' persuni stabiliti fil-Komunità jew sottoposti għall-ġurisdizzjoni tal-Kanada .
(trg)="35"> 2 . ( a ) As Partes Contratantes encorajarão e facilitarão a concessão , às pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , de licenças sobre patentes que sejam propriedade de pessoas estabelecidas na Comunidade ou sob a jurisdição do Governo do Canadá , respectivamente para as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="36"> ( b ) Il-Liċenzi jew sub-licenzi ta ' privattivi industijali jew liċenzi li jappartjenu għal dawn il-persuni għandhom jkunu konċessi biss bil-kunsens tagħhom u skond il-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .
(trg)="36"> ( b ) As licenças ou sublicenças sobre patentes ou licenças na posse destas pessoas só serão concedidas com o seu consentimento e nas condições para elas estabelecidas .

(src)="37"> Artikolu V
(trg)="37"> Artigo 5 .

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu lil xulxin jew lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , konsulenza teknika bil-għajnuna ta ' esperti jew fi kwalunkwe forma oħra si li tista ' tiġi mifthema .
(trg)="38.1"> Na medida do possível , as Partes Contratantes fornecer-se-ão mutuamente ou fornecerão a pessoas sujeitas à jurisdição do Governo da Canadá ou estabelecidas na Comunidade , conselhos técnicos , quer pela colocação à disposição de peritos , quer de qualquer outra forma que tenha sido acordada .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Fejn hu possibli , kull waħda mill-Partijiet Kontrattanti għandha tiżgura li fl-iskejjel u fl-istallazzjonijiet tagħha , l-istudenti u l-aprendisti , magħżulin mill-parti l-oħra , ikollhom formazzjoni fis-setturi li jirrigwardaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u għandha tagħmel sforz biex din il-formazzjoni tkun assigurata f 'partijiet oħra fl-ambitu tal-Komunità jew fil-Kanada .
(trg)="39.1"> Cada uma das Partes Contratantes assegurará , na medida do possível , nas suas próprias escolas ou estabelecimentos e ajudará a fazer assegurar em qualquer local na Comunidade ou no Canadá , aos estudantes e estagiários recomendados pela outra Parte , uma formação nos domínios que interessem às utilizações pacíficas da energia atómica .

(src)="40"> Artikolu VI
(trg)="40"> Artigo 6 .

(src)="41"> Il-Partijiet Kontrattanti jaqblu li , permezz ta ' awtorizzazzjoni ġenerali jew speċifika tal-Kummissjoni , meta dan jiġi mitlub mit-Trattat li jikkosttitwixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ( Euratom ) , jew mill-Gvern tal-Kanada , materjal li jikkostittwixxi sors u materjali nuklejari speċjali jistgħu jiġu pprovduti jew riċevuti fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , skond kondizzjonijiet kummerċjali jew b 'xi tip ieħor ta ' ftehim , mill-Agenzija ta ' Approvviġonament tal-Komunità , mill-azjendi tal-Gvern tal-Kanada jew minn persuni stabiliti fil-Komunità jew li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada .
(trg)="41"> As Partes Contratantes acordam em que , mediante uma autorização geral ou especial da Comissão , nos casos requeridos pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , ou de Governo do Canadá , as matérias-primas e os materiais nucleares especiais podem ser fornecidos ou recebidos no quadro do presente Acordo , em condições comerciais ou segundo outra modalidade , pelas empresas governamentais do Canadá ou pelas pessoas estabelecidas na Comunidade ou sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá .

(src)="42"> Artikolu VII
(trg)="42"> Artigo 7 .

(src)="43"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lill-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità biex jiksbu reatturi għar-riċerka u reatturi ta ' potenza u biex jiksbu għajnuna fil-proġettazzjoni , fil-bini , u fit-tħaddim ta ' dawn ir-reatturi .
(trg)="43"> As Partes Contratantes auxiliarão , na medida do possível , as pessoas sujeitas à jurisdição do Governo da Canadá ou estabelecidas na Comunidade , na obtenção de reactores de investigação e de potência e na obtenção de assistência para o projecto , a construção e a operação destes reactores .

(src)="44"> Artikolu VIII
(trg)="44"> Artigo 8 .

(src)="45"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka biex kull waħda minnhom jew biex persuni li jaqgħu taħt il-gurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità jiksbu materjali , attrezzaturi u kull element ieħor meħtieġ għar-ricerka , l-izvilupp u l-produzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija atomika fil-Kanada u fl-ambitu tal-Komunità .
(trg)="45"> As Partes Contratantes fornecer-se-ão assistência mútua , na medida do possível , para a aquisição , por uma ou outra das Partes Contratantes ou por pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , de materiais , equipamento e outros elementos necessários aos trabalhos de investigação , de desenvolvimento e de produção relativos à energia atómica no Canadá ou na Comunidade .

(src)="46"> Artikolu IX
(trg)="46"> Artigo 9 .

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-materjali jew l-attrezzaturi miksuba skond dan il-Ftehim u l-materjali li jikkostitwixxu sors jew il-materjali nukleari speċjali miksuba mill-użu ta ' kwalunkwe material jew attrezzatura miksuba b 'dan il-mod , jiġu użati biss biex jippromwovu u jiżviluppaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u mhux għal skopijiet militari u li , għal dan il-għan , l-ebda materjal jew attrezzatura miksuba skond dan il-Ftehim u l-ebda materjal li jikkostitwixxi sors jew materjal nuklejari speċjali miksub mill-użu ta ' kwalunkwe materjal jew attrezzatura miksub b 'dan il-mod ma ' jiġu trasferiti lil persuni mhux awtorizzati jew li ma jaqgħux taħt il-kontroll tiegħu , jekk mhux bl-awtorizzazzjoni miktuba tal-Gvern tal-Kanada jew tal-Kommunita ' rispettivament .
(trg)="47.1"> Tanto a Comunidade como o Governo do Canadá se comprometem-se a assegurar que os materiais ou equipamentos obtidos por força do presente Acordo , bem como as matérias-primas ou materiais nucleares especiais provenientes da utilização de qualquer material ou equipamento assim obtido , serão utilizados com o único objectivo de promover e de desenvolver as utilizações pacíficas da energia atómica e não para fins militares ; e que , por este efeito , nenhum material nem nenhum equipamento obtido por força do presente Acordo , nem nenhuma matéria-prima ou material nuclear especial proveniente da utilização de qualquer material ou equipamento assim obtido , será transferido para pessoas não autorizadas ou fora do seu controlo , sem autorização prévia escrita do Governo do Canadá ou da Comunidade , respectivamente .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> L-attwazzjoni ulterjuri tal-koperazzjoni maħsuba minn dan il-Ftehim sa tkun kondizzjonata għall-applikazzjoni sodifacenti għaż-żewġ naħat , skond il-paragrafu 1 ta ' dan l-artikolu , tas-sistema ta ' kontroll stabbilita mill-Kommunità b 'konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu tal-materjali jew attrezzaturi .
(trg)="48.1"> O presseguimento da cooperação prevista no presente Acordo dependerá da aplicação , para feitos do n .
(trg)="48.2"> 1 do presente artigo , e de uma forma satisfatória para ambas as Partes , do sistema de salvaguardas criado pela Comunidade por força do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , bem como das medidas tomadas pelo Governo do Canadá a fim de justificar a utilização dos materiais ou equipamento .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Għandhom isiru konsultazzjonijiet u żjajjar bejn il-Partijiet Kontrattanti biex ikun żgurat miż-żewġ naħat li s-sistema ta ' kontroll tal-Komunità u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu ta ' materjali jew ta ' attrezzaturi , huma sodisfaċenti u effikaċi skond l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim .
(trg)="49.1"> Terão lugar consultas e visitas mútuas entre as Partes Contratantes para dar a uma e a outra a garantia de que o sistema de salvaguardas da Comunidade e as medidas tomadas pelo Governo do Canadá a fim de justificar a utilização dos materiais e equipamentos são satisfatórias e eficazes para efeitos do presente Acordo .

(src)="49.2"> Għall-applikazzjoni ta ' dawn is-sistemi ta ' kontrol , il-Partijiet Kontrattanti huma disposti li jieħdu sehem f 'konsultazzjonijiet u bdil ta ' esperienzi ma ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika bil-għan li jistabbilixxu sistema li tkun kompatibbli kemm jista ' jkun ma ' dik ta ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika .
(trg)="49.2"> Para estabelecimento desses sistemas , as Partes Contratantes dispõem-se a proceder a consultas e a trocas de experiências com a Agência Internacional da Energia Atómica a fim de estabelecer um sistema que seja razoavelmente compatível com o da Agência Internacional da Energia Atómica .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> B 'għarfien ta ' l-importanza ta ' l-Agenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika , il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada għandhom jikkonsultaw lil xulxin minn żmien għal żmien , biex jaraw jekk hemmx xi oqsma fejn jidħlu kontrolli li fihom tista ' tintalab il-għajnuna teknika ta ' din l-Agenzija .
(trg)="50.1"> Reconhecendo a importância da Agência Internacional da Energia Atómica , a Comunidade e o Governo do Canadá consultar-se-ão de tempos a tempos a fim de determinar se existem , em matéria de salvaguardas , domínios em relação aos quais poderia ser solicitada àquela Agência a prestação de assistência .

(src)="51"> Artikolu X
(trg)="51"> Artigo 10 .

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Sakemm m 'hemmx dispożizzjoni kuntrarja , l-applikazzjoni jew l-użu ta ' kwalunkwe tagħrif ( inklużi wkoll il-proġetti , id-disinni u l-ispeċifikazzjonijiet ) u ta ' kwalunkwe materjal , attrezzatura jew makkinarju , mibdula jew ttrasferiti bejn il-Partijiet Kontrattanti permezz ta ' dan il-Ftehim , għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-Parti Kontrattanti li tkun irrċievithom .
(src)="52.2"> Il-Parti Kontrattanti l-oħra m 'għandhiex tinżamm responsabbli ta ' l-eżattezza jew kompletezza ta ' dan it-tagħrif u lanqas ta ' kemm hu xieraq dan it-tagħrif , materjali , attrezzaturi jew makkinarju għal kwalunkwe applikazzjoni jew użu partikolari .
(trg)="52.1"> Salvo disposições em contrário , a aplicação ou a utilização de qualquer informação ( incluindo projectos , desenhos e especializações ) , bem como de quaisquer materiais , equipamentos e dispositivos trocados ou transferidos entre as Partes contratantes por força do presente Acordo , far-se-á sob a responsabilidade da Parte Contratante beneficiária , não sendo a outra Parte Contratante garante da exactidão ou da integralidade dessas informações , nem da medida em que essas informações , materiais , equipamentos ou dispositivos convêm a esta ou àquela utilização ou aplicação especial .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jirrikonnoxxu li biex jintlaħqu l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim hemm bżonn ta ' dispożizzjonijiet xierqa fejn tidħol ir-responsabiltà ċivili .
(trg)="53.1"> As Partes Contratantes reconhecem que a realização dos objectivos do presente Acordo exige medidas adequadas em matéria de responsabilidade civil .

(src)="53.2"> Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lil xulxin bil-għan li jelaboraw u jaddottaw , kemm jista ' jkun malajr , dispożizzjonijiet ġenerali li jaqblu magħhom it-tnejn fejn tidħol responsabiltà civili .
(trg)="53.2"> As Partes Contratantes cooperarão a fim de elaborar e de fazer adoptar logo que possível as disposições gerais mutuamente satisfatórias em matéria de responsabilidade civil .

(src)="53.3"> Fil-każ ta ' dewmien fl-addozzjoni ta ' dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jaddottaw dispożizzjonijiet ad hoc li jkunu jkunu jaqblu magħhom iż-żewġ naħat u li jippermettu li jintlaħaq ftehim dwar aspetti partikolari .
(trg)="53.3"> No caso de atraso na adopção destas disposições gerais , as Partes Contratantes consultar-se-ão a fim de tomar as disposições « ad hoc » mutuamente satisfatórias que permitam a continuação de transacções , para cada caso específico .

(src)="54"> Artikolu XI
(trg)="54"> Artigo 11 .

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> L-Artikolu 106 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) , iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , jistabbilixxi li l-Istati Membri , li qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat kienu ikkonkludew ftehim ma ' Stati terzi għal koperazzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija nuklejari , għandhom id-dover li jibdew , flimkien mal-Kumissjoni , it-trattativi meħtieġa ma ' dawn l-Istati terzi bil-għan li jiksbu , sa fejn hu possibbli , l-applikazzjoni minn naħa tal-Komunità tal-jeddijiet u tad-dmirijiet marbuta ma ' kull ftehim .
(trg)="55.1"> O artigo 106 . do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , assinado em Roma em 25 dem Março de 1957 , prevê que os Estados-membros que , antes da entrada em vigor deste Tratado , tenham concluído com Estados terceiros Acordos de cooperação no domínio da energia nuclear , ficam obrigados a desenvolver , conjuntamente com a Comissão , as negociações necessárias com esses Estados terceiros , tendo em vista fazer assumir tanto quanto possível pela Comunidade os direitos e obrigações decorrentes desses Acordos .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Il-Gvern tal-Kanada huwa dispost li jibda trattattivi bħal dawn fejn jidħol kull ftehim li hu jagħmel parti minnu .
(trg)="56.1"> O Governo do Canadá está disposto a empreender tais negociações no que respeita a qualquer Acordo em que ele seja Parte .

(src)="57"> Artikolu XII
(trg)="57"> Artigo 12 .

(src)="58"> Il-Partijiet kontrattanti jerġgħu jistqarru l-interess komuni tagħhom biex jippromwovu l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika u għandhom il-ħsieb li din l-Aġenzija u l-membri tagħha jibbenefikaw mir-riżultati tal-koperazzjoni ta ' bejniethom .
(trg)="58"> As Partes Contratantes reafirmam o seu interesse comum em promover as utilizações pacíficas da energia atómica por intermédio da Agência Internacional da Energia Atómica e entendem que esta Agência e os seus membros deveriam beneficiar dos resultados da sua cooperação .

(src)="59"> Artikolu XIII
(trg)="59"> Artigo 13 .

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Fuq talba ta ' kull waħda mill-Partijiet Kontratanti , għandhom jiltaqgħu rappreżentanti tagħhom , minn żmien għal żmien , biex jikkonsultaw lil xulxin fuq problemi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim , biex jikkontrollaw it-twetttiq tiegħu u biex jeżaminaw modi oħra ta ' koperazzjoni li jistgħu jiżdiedu ma ' dawk imsemmija f 'dan il-Ftehim .
(trg)="60.1"> A pedido de uma das Partes Contratantes , os seus representantes reunir-se-ão de tempos a tempos a fim de se consultar sobre os problemas levantados pela aplicação do presente Acordo , de vigiar o seu funcionamento e de examinar outras medidas de cooperação para além das previstas no presente Acordo .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jkunu jistgħu jistiednu , bi ftehim komuni , pajjiżi oħrajn biex jieħdu sehem fil-programm komuni imsemmi fl-Artikolu II .
(trg)="61.1"> As Partes Contratantes podem , de comum acordo , convidar outros países a participar no programa comum referido no Artigo II.

(src)="62"> Artikolu XIV
(trg)="62"> Artigo 14 .

(src)="63"> Għall-għanijiet ta ' dan il-Ftehim , u sakemm ma jkunx hemm xi stqarrija differenti :
(trg)="63"> Para efeitos do presente Acordo , e salvo especificação em contrário :

(src)="64"> ( a ) it-terminu " Partijiet Kontrattanti " jfisser il-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) min-naħa , u l-Gvern tal-Kanada u l-azjendi tal-gvern tal-Kanada definiti fil-paragrafu ( b ) ta ' dan l-artikolu , min-naħa l-oħra ;
(trg)="64"> ( a ) O termo « Partes Contratantes » designa a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , por um lado , e o Governo do Canadá e as empresas governamentais do Canadá definidas na alínea ( b ) do presente artigo , por outro lado ;

(src)="65"> ( b ) it-terminu " azjendi tal-gvern tal-Kanada " jindika l- " Atomic Energy of Kanada Limited " u l- " Eldorado Mining and Refining Limited " u kull azjenda oħra li taqa ' taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada li l-Partijiet Kontrattanti jaqblu li jikkunsidraw bħala tali ;
(trg)="65"> ( b ) O termo « empresas governamentais do Canadá » designa a « Atomic Energy of Canada Limited » e a « Eldorado Mining and Refining Limited » e quaisquer outras empresas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá que sejam acordadas entre as Partes Contratantes ;

(src)="66"> ( ċ ) it-terminu " persuni " jinkludi kull persuna fiżika , soċjetà ( ditta , kumpanija , " partnership " ) , assoċjazzjoni , entità jew azjendi governattivi u kull persuna ġuridika pubblika jew privata oħra , imma ma jinkludix il-Partijiet kontrattanti kif definiti fil-paragrafu ( a ) ta ' dan l-artikolu ;
(trg)="66"> ( c ) O termo « pessoa » designa qualquer pessoa singular , sociedade ( firma , companhia , « partnership » ) , associação , instituição ou empresa pública e qualquer outra pessoa colectiva , pública ou privada , mas não se aplica às Partes Contratantes definidas na alínea ( a ) do presente artigo ;

(src)="67"> ( d ) it-terminu " attrezzatura " jfisser il-partijiet prinċipali jew l-elementi essenzali ta ' magni jew impjanti li huma partikolarment indikati biex jintużaw fi proġetti li għandhom x 'jaqsmu ma ' l-enerġija atomika ;
(trg)="67"> ( d ) O termo « equipamento » designa as partes principais ou elementos constituintes essenciais de máquinas ou de instalações , especialmente adequadas à utilização em projectos respeitantes à energia atómica ;

(src)="68"> ( e ) it-terminu " materjal " ifisser : materjal li jikkostitwixxi sors , materjal nuklejari specjali , ilma tqil , graffit ta ' kwalità nukleari u kull sustanza oħra li , min-natura jew is-safa tagħha , hija partikolarment adatta biex tintuża fir-reatturi nukleari .
(trg)="68"> ( e ) O termo « material » designa qualquer matéria-prima , qualquer material nuclear especial , a água pesada , a grafite de qualidade nuclear bem como qualquer outra substância que , em virtude da sua natureza ou da sua pureza , seja especialmente adequada para a utilização em reactores nucleares ;

(src)="69"> ( f ) it-terminu " materjal li jikkosstitwixxi sors " ifisser : uranju li fih taħlita ta ' isotopi li jinsab fin-natura ; uranju nieqes mill-isotopu 235 ; thorium ; kull wiehed mill-imsemmija materjali f 'forma ta ' metall , lega , kompost kimiku u konċentrat ; kull materjal ieħor li fih wieħed jew aktar mill-materjali msemmija fi grad ta ' konċentrazzjoni li jrid jintlaħaq ftehim dwarha bejn il-Partijiet Kontrattanti ; kull materjal ieħor imfisser bħala tali mill-Partijiet Kontrattanti ;
(trg)="69"> ( f ) O termo « matéria-prima » , designa o urânio que contenha a mistura de isótopos que se encontra na natureza ; o urânio empobrecido no isótopo 235 ; o tório ; qualquer um dos materiais anteriormente referidos sob a forma de metal , liga , composto químico ou concentrado ; qualquer outro material que contenha um ou mais dos materiais anteriormente citados com um grau de concentração que seja acordo pelas Partes Contratantes e qualquer outro material designado como tal pelas Partes Contratantes ;

(src)="70"> ( g ) it-terminu " materjal nuklejari speċjali " jfisser : plutonju ; uranju 233 ; uranju 235 ; uranju b 'konċentrazzjoni għolja ta ' l-isotopi 233 e 235 ; kull sustanza li fiha wieħed jew aktar minn dawn is-sustanzi u kull sustanza oħra imfissra bħala tali mill-Partijiet kontrattanti ; madanakollu it-terminu " materjal nuklejari speċjali " ma jinkludix " materjal li jikkostittwixxi sors " ;
(trg)="70"> ( g ) O termo « material nuclear especial » designa o plutónio ; o urânio 233 ; o urânio 235 ; o urânio enriquecido nos isótopos 233 ou 235 ; qualquer substância que contenha um ou mais dos materiais anteriormente referidos e qualquer outra substância designada como tal pelas partes contratantes ; contudo , o termo « material nuclear especial » não se aplica às « matérias-primas » ;

(src)="71"> ( h ) it-terminu " miksub " ifisser miksub minn proċediment wieħed jew aktar , wara xulxin jew le ;
(trg)="71"> ( h ) O termo « proveniente » significa proveniente de uma ou de várias operações , sucessivas ou não ;

(src)="72"> ( i ) it-terminu " fil-Komunità " jfisser : fl-ambitu tat-territorji li fihom japplika jew sa japplika it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) .
(trg)="72"> ( i ) O termo « na Comunidade » significa nos territórios em que se aplica ou se aplicará o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) .

(src)="73"> Artikolu XV
(trg)="73"> Artigo 15 .

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ permezz ta ' bdil ta ' noti maħsuba għal dan il-għan bejn il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada [ 1 ] .
(trg)="74.1"> O presente Acordo entrará em vigor mediante troca de notas para este efeito entre a Comunidade e o Governo do Canadá ( 1 ) .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75"> ( 1 ) Entrado em vigor em 18 de Novembro de 1959 .

(src)="75.1"> Il-Ftehim jibqa ' fis-seħħ għal perjodu ta ' għaxar snin u aktar sa l-iskadenza ta ' perjodu notifikat minn qabel ta ' sitt xhur , mogħti għal dan il-għan mill-Komunità jew mill-Gvern tal-Kanada , sakemm in-notifika msemmija ma tkunx diġà ntbagħtet sitt xhur qabel it-tmiem ta ' l-imsemmi perjodu ta ' għaxar snin .
(trg)="76.0"> 2 .
(trg)="76.1"> Manter-se-á em vigor por um período de dez anos e , posteriormente , até terminar um período de pré-aviso de seis meses apresentado para este efeito pela Comunidade ou pelo Governo do Canadá , a menos que este pré-aviso tenha sido apresentado seis meses antes do termo do referido período de dez anos .

# mt/1970/jrc21970A0720_01-mt.xml.gz
# pt/1970/jrc21970A0720_01-pt.xml.gz


(src)="3"> għall-Ftehim li jikkonċerna ċerti prodotti ta ’ l-industrija ta ’ l-arloġġi u l-arloġġi ta ’ l-idejn bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Konfederazzjoni Svizzera [ 1 ]
(trg)="2"> ACORDO COMPLEMENTAR ao « Acordo relativo aos Produtos de Relojoaria entre a Comunidade Económica Europeia e os seus Estados-membros e a Confederação Suíça » ( 1 )

(src)="4"> IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEW
(trg)="3"> O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

(src)="5"> min-naħa l-waħda , u
(trg)="4"> por um lado ,

(src)="6"> L-KUNSILL TAL-FEDERAZZJONI SVIZZERA ,
(trg)="5"> O CONSELHO FEDERAL SUÍÇO ,