# lv/1959/jrc21959A1006_01-lv.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_01-mt.xml.gz


(src)="2"> Nolīgums Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu Par Sadarbību Atomenerģijas Izmantošanā Miermīlīgiem Mērķiem
(trg)="2"> Ftehim ta ' Koperazzjoni Bejn il-Komunità Ewropea gĦall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-gvern tal-Kanada li jirregola l-qasam ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika

(src)="3"> PREAMBULA
(trg)="3"> PREAMBOLU

(src)="4"> Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , kuru pārstāv tās Komisija ( še turpmāk " Komisija " ) un Kanādas valdība ,
(trg)="4"> Il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) , rappreżentata mill-Kummisjoni tagħha ( li f 'dan id-dokument sa tissejjah il-Kummisjoni ) u l-Gvern tal-Kanada ;

(src)="5"> TĀ KĀ , parakstot līgumu Romā 1957. gada 25. martā , Beļģijas Karaliste , Vācijas Federatīvā Republika , Francijas Republika , Itālijas Republika , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste nodibina Kopienu , lai , ieviešot tos nosacījumus , kas nepieciešami kodolrūpniecības izveidei un tās ātrai attīstībai , veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos dalībvalstīs un attīstītu tirdzniecību ar citām valstīm ;
(trg)="5"> Billi , bit-Trattat iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , ir-Renju tal-Belġju , ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja , ir-Repubblika Franċiża , ir-Repubblika Taljana , il-Grandukat tal-Lussemburgu u r-Renju ta ' l-Olanda , kienu ħolqu l-Komunità bil-għan li tikkontribbwixxi , billi toħroġ il-permessi meħtieġa , għall-formazzjoni u l-iżvilupp mgħaġġel ta ' l-industrija nukleari , biex tgħolli il-livell tal-għajxien fl-Istati Membri u biex tiżżviluppa skambji mal-pajjiżi l-oħra ;

(src)="6"> TĀ KĀ Kopiena un Kanādas valdība ir paudušas kopēju vēlmi panākt ciešu sadarbību atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ;
(trg)="6"> Billi l-Komunità u l-Gvern tal-Kanada esprimew ix-xewqa reċiproka li jissieħbu f 'koperazzjoni stretta fil-qasam tal-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika ;

(src)="7"> VĒLĒDAMĀS sadarboties savā starpā , lai veicinātu un palielinātu ieguldījumu , ko atomenerģijas miermīlīgas izmantošanas attīstība var sniegt labklājībai un pārticībai Kopienā un Kanādā ;
(trg)="7"> Billi hu ttamat li kollaborazzjoni reċiproka bil-għan li tippromwovi u tkabbar il-kontribut li l-iżvilupp ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika jista ' jikkontribwixxi għall-ġid u l-prosperità tal-Komunità u tal-Kanada ;

(src)="8"> ATZĪSTOT , ka pušu interesēs īpaši būtiski būtu sadarboties kopīgas pētniecības un attīstības programmas izveidē ;
(trg)="8"> Billi b 'mod partikolari l-ħolqien ta ' programm komuni ta ' riċerka u ta ' żvilupp ikun ta ' vantaġġ għaż-żewġ naħat ;

(src)="9"> TĀ KĀ nolīgums , ar kuru tiek sākta sadarbība atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem , aizsāktu vērtīgu pieredzes apmaiņu , dotu iespēju īstenot savstarpēji izdevīgas darbības un nostiprinātu solidaritāti Eiropā un otrpus Atlantijas Okeānam ;
(trg)="9"> Billi ftehim maħsub biex jistabbilixxi koperazzjoni fil-qasam ta ' l-użu paċifiku tal-enerġija atomika jagħti bidu għal tibdil sfiq ta ' esperjenzi , jiftaħ toroq għal attivitajiet vantaġġjużi għaż-żewġ naħat u jsaħħaħ is-solidarjetà fl-Ewropa u lil hinn mill-Atlantiku ;

(src)="10"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .
(trg)="10"> FTEHMU dan li ġej :

(src)="11"> I pants
(trg)="11"> Artikolu 1

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Šajā nolīgumā paredzētā sadarbība attiecas uz atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un aptver šādas jomas :
(trg)="12.1"> Il-koperazzjoni maħsuba mill-Ftehim preżenti jirrigwarda l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u huwa estiż għal dawn is-setturi :

(src)="13"> a ) informācijas sniegšana , jo īpaši attiecībā uz :
(trg)="13"> ( a ) il-kommunikiazzjoni ta ' nozzjonijiet , li jinkludu ukoll dawk li jirrigwardjaw :

(src)="14"> i ) pētniecību un attīstību ;
(trg)="14"> ( i ) ir-riċerka u l-iżvilupp ;

(src)="15"> ii ) veselības un drošības jautājumiem ;
(trg)="15"> ( ii ) il-problemi tas-Saħħa u s-Sigurtà :

(src)="16"> iii ) aprīkojumu , iekārtām un ierīcēm ( tostarp plānu , rasējumu un specifikāciju piegādi ) ;
(trg)="16"> ( iii ) l-attrezzaturi , l-istallazzjonijiet u l-makkinarji ( inkluż il-forniment ta ' proġetti , disinni u speċifikazzjonijiet ) ; u

(src)="17"> iv ) aprīkojuma , iekārtu , ierīču un materiālu izmantošanu ;
(trg)="17"> ( iv ) l-użu ta ' attrezzaturi , stallazzjonijiet , makkinarju u materjal ;

(src)="18"> b ) materiālu piegāde ;
(trg)="18"> ( b ) il-forniment ta ' materjali ;

(src)="19"> c ) aprīkojuma un ierīču sagāde ;
(trg)="19"> ( ċ ) il-kisba ta ' attrezzaturi u makkinarji ;

(src)="20"> d ) patenttiesību izmantošana ;
(trg)="20"> ( d ) l-użu tad-dirittijiet tal-liċenzi ;

(src)="21"> e ) piekļuve aprīkojumam un iekārtām un iespēja to izmantot .
(trg)="21"> ( e ) l-aċċess għall-attrezzaturi u l-istallazzjonijiet u l-kapaċità għall-użu tagħhom .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Šajā nolīgumā paredzēto sadarbību īsteno atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , un normatīvajiem aktiem , kā arī Kopienā un Kanādā spēkā esošajiem noteikumiem , ko piemēro atļaujām .
(trg)="22.1"> Il-koperazzjoni prevista minn dan il-Ftehim ser tiġi attwata bil-kondizzjoni li taderixxi u tikkonforma mal-ligijiet u regolamenti kif ukoll tad-disposizzjonijiet applikabili fir-rigward ta ' liċenzi , fis-seħħ fil-Komunità u fil-Kanada .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Katra Līgumslēdzēja puse attiecībā pret otru apņemas nodrošināt šā nolīguma ievērošanu ; attiecībā uz Kopienu – lai atbilstoši iepriekš minētā līguma noteikumiem šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visas personas , kas saskaņā ar šo nolīgumu ir attiecīgi pilnvarotas Kopienā , un attiecībā uz Kanādu – lai šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visi valsts uzņēmumi un Kanādas jurisdikcijā esošās personas .
(trg)="23.1"> Kull wieħed mill-Partijiet Kontrattanti għandu jimpenja ruħhu biex jiżgura li d-disposizzjonijiet ta ' dan il-Ftehim ikunu aċċettati u osservati , min-naħa tal-Komunità , b 'konformità mad-disposizzionijiet fit-Trattat imsemmi , mill-persuni kollha li joqogħdu fil-Komunità u debitament awtorizzati skond dan il-Ftehim , u , min-naħa tal-Kanada , mill-azjendi kollha tal-gvern u mill-persuni kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha .

(src)="24"> II pants
(trg)="24"> Artikolu II

(src)="25"> Neierobežojot pirmā panta vispārēju piemērošanu , šajā nolīgumā paredzētā sadarbība ietver kopīgu pētniecības un attīstības programmu attiecībā uz kodolreaktora tipu ar dabīgā urāna degvielu un smagā ūdens palēninātāju .
(trg)="25"> Mingħajr preġudizzju għad-disposizionijiet ġenerali ta ' l-Artikolu I , il-koperazzjoni prevista f 'dan il-Ftehim għandha twassal għal programm kommuni ta ' riċerka u żvilupp fil-qasam tar-reatturi nukleari ta ' l-uranju naturali , moderati bl-ilma tqil .

(src)="26"> III pants
(trg)="26"> Artikolu III

(src)="27"> 1. a ) Līgumslēdzējas puses var nodot viena otras rīcībā , kā arī to personu rīcībā , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , visu to rīcībā esošo informāciju par jautājumiem , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .
(trg)="27"> 1 . ( a ) Kull Parti Kontrattanti tista ' tqiegħed għad-dispożizzjoni ta ' l-oħra u għad-dispożizzjoni tal-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Kanada jew dawk li joqogħdu fil-Komunità in-nozzjonijiet li tiddisponi minnhom fl-oqsma li jidħlu fl-ambitu ta ' l-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim .

(src)="28"> b ) Šā nolīguma piemērošana neparedz tādas informācijas sniegšanu , kas saņemta no trešās personas , ja trešā persona tajā ir ieinteresēta .
(trg)="28"> ( b ) Il-Komunikazzjoni ta ' tagħrif miksub minn imkejjen oħra bil-kondizzjoni li ma jiġux trassmessi lil oħrajn hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="29"> c ) Informācija , kuru Līgumslēdzēja puse , kas to piegādā , uzskata par tirgus vērtību , tiek sniegta tikai ar nosacījumiem , kurus izvirza šī Līgumslēdzēja puse .
(trg)="29"> ( ċ ) It-tagħrif kunsidrat ta ' valur kummerċjali min-naħa tal-Parti Kontrattanti li tkun qegħeda tfornihom jkunu kommunikati biss skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-immsemmija Parti kontrattanti .

(src)="30"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo informācijas apmaiņu starp Kopienā reģistrētajām personām , no vienas puses , un personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , no otras puses , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .
(trg)="30"> 2 . ( a ) Il-Partijiet kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw it-tibdil ta ' tagħrif li għandu x 'jaqsam ma ' suġġetti inklużi fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , bejn persuni li joqogħdu fil-Komunità min-naħa , u persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada min-naħa l-oħra .

(src)="31"> b ) Šādu personu rīcībā esošās zināšanas var sniegt tikai ar šo personu piekrišanu un to izvirzītajiem nosacījumiem .
(trg)="31"> ( b ) It-tagħrif li jappartjeni għal persuni partikolari jistgħu jiġu kommunikati biss bil-kunsens tagħhom u bil-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="32"> IV pants
(trg)="32"> Artikolu IV

(src)="33"> 1. a ) Katra Līgumslēdzēja puse atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , piešķirs vai liks piešķirt otrai pusei vai personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , licences vai apakšlicences , kas ir vienas vai otras Līgumslēdzējas puses īpašums vai uz kuru pamata vienai vai otrai pusei ir tiesības piešķirt licenci vai apakšlicenci jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Kull waħda mill-Partijiet kontrattanti għandha tagħti jew tipprokura l-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi fuq privattivi industrijali , li huma propjetà ta ' waħda mill-Partijiet Kontrattanti jew li fil-konfront tagħhom parti waħda jew l-oħra jkollha d-dritt li ċċedi liċenzi jew sub-liċenzi u li jirrigwardaw suġġetti li jaqgħu fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , lill-parti l-oħra jew lil persuni soġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , skond kondizzjonijiet li dwarhom irid jintlaħaq ftehim .

(src)="34"> b ) Šo nolīgumu nepiemēro patentu licenču vai apakšlicenču piešķiršanai vai tādu licenču piešķiršanai , kuras izsniegusi trešā persona , ja šāda piešķiršana aizliegta saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem .
(trg)="34"> ( b ) Il-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi għal patenti jew liċenzi miksuba minn terzi persuni b 'kondizzjonijiet li ma jippermettux it-tali konċessjoni hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="35"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo procesu , saskaņā ar kuru Kanādas valdības jurisdikcijā esošajām personām vai Kopienā reģistrētajām personām tiek piešķirtas to patentu licences , kas pieder personām , kuras , attiecīgi , ir reģistrētas Kopienā vai atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .
(trg)="35"> 2 . ( a ) Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw il-konċessjoni lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità ta ' liċenzi ta ' privattivi industrijali li jirrigwardaw oqsma li jaqgħu taħt l-ambitu ta ' dan il-Ftehim u li rispettivament huma proprjetà ta ' persuni stabiliti fil-Komunità jew sottoposti għall-ġurisdizzjoni tal-Kanada .

(src)="36"> b ) Patentu licences un apakšlicences vai licences , kas atrodas šādu personu īpašumā , tiks piešķirtas tikai ar šo personu piekrišanu un atbilstoši šo personu izvirzītajiem nosacījumiem .
(trg)="36"> ( b ) Il-Liċenzi jew sub-licenzi ta ' privattivi industijali jew liċenzi li jappartjenu għal dawn il-persuni għandhom jkunu konċessi biss bil-kunsens tagħhom u skond il-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="37"> V pants
(trg)="37"> Artikolu V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Tik lielā mērā , cik tas iespējams , Līgumslēdzējas puses viena otrai vai arī personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , nodrošina tehniskās konsultācijas , gan norīkojot ekspertus , gan vienojoties par citiem tehniskās palīdzības veidiem .
(trg)="38.1"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu lil xulxin jew lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , konsulenza teknika bil-għajnuna ta ' esperti jew fi kwalunkwe forma oħra si li tista ' tiġi mifthema .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Katra Līgumslēdzējā puse tik lielā mērā , cik tas iespējams , savās mācību iestādēs vai citās iestādēs nodrošina un palīdz nodrošināt to , lai gan Kopienā , gan Kanādā studentiem un praktikantiem , kurus ieteikusi otra puse , būtu pieejama apmācība jomās , kas saistītas ar atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem .
(trg)="39.1"> Fejn hu possibli , kull waħda mill-Partijiet Kontrattanti għandha tiżgura li fl-iskejjel u fl-istallazzjonijiet tagħha , l-istudenti u l-aprendisti , magħżulin mill-parti l-oħra , ikollhom formazzjoni fis-setturi li jirrigwardaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u għandha tagħmel sforz biex din il-formazzjoni tkun assigurata f 'partijiet oħra fl-ambitu tal-Komunità jew fil-Kanada .

(src)="40"> VI pants
(trg)="40"> Artikolu VI

(src)="41"> Līgumslēdzējas puses vienojas par to , ka ar Komisijas vispārēju un īpašu atļauju gadījumos , kurus paredz Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums , vai ar Kanādas valdības palīdzību saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas Sagādes aģentūra , Kanādas valsts uzņēmumi vai personas , kas reģistrētas Kopienā vai kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , var piegādāt vai saņemt izejmateriālus un īpašus kodolmateriālus atbilstoši nosacījumiem vai citiem faktoriem , par kuriem vienojas .
(trg)="41"> Il-Partijiet Kontrattanti jaqblu li , permezz ta ' awtorizzazzjoni ġenerali jew speċifika tal-Kummissjoni , meta dan jiġi mitlub mit-Trattat li jikkosttitwixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ( Euratom ) , jew mill-Gvern tal-Kanada , materjal li jikkostittwixxi sors u materjali nuklejari speċjali jistgħu jiġu pprovduti jew riċevuti fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , skond kondizzjonijiet kummerċjali jew b 'xi tip ieħor ta ' ftehim , mill-Agenzija ta ' Approvviġonament tal-Komunità , mill-azjendi tal-Gvern tal-Kanada jew minn persuni stabiliti fil-Komunità jew li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada .

(src)="42"> VII pants
(trg)="42"> Artikolu VII

(src)="43"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , palīdz personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , izveidot pētniecības reaktorus un reaktorus enerģijas ražošanas nolūkos , kā arī nodrošināt palīdzību šādu reaktoru projektēšanā , celtniecībā un ekspluatācija .
(trg)="43"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lill-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità biex jiksbu reatturi għar-riċerka u reatturi ta ' potenza u biex jiksbu għajnuna fil-proġettazzjoni , fil-bini , u fit-tħaddim ta ' dawn ir-reatturi .

(src)="44"> VIII pants
(trg)="44"> Artikolu VIII

(src)="45"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , sniedz viena otrai palīdzību , lai viena vai otra no Līgumslēdzējām pusēm vai arī personas , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , varētu iegādāties materiālus , aprīkojumu un citus līdzekļus , kas nepieciešami pētniecības , attīstības un ražošanas darbiem saistībā ar atomenerģiju Kanādā un Kopienā .
(trg)="45"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka biex kull waħda minnhom jew biex persuni li jaqgħu taħt il-gurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità jiksbu materjali , attrezzaturi u kull element ieħor meħtieġ għar-ricerka , l-izvilupp u l-produzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija atomika fil-Kanada u fl-ambitu tal-Komunità .

(src)="46"> IX pants
(trg)="46"> Artikolu IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Gan Kopiena , gan Kanādas valdība apņemas nodrošināt , lai pamatojoties uz šo nolīgumu iegādātie materiāli vai aprīkojums , kā arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli tiktu izmantoti , vienīgi lai veicinātu un attīstītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem nevis militāriem mērķiem ; tāpēc nekādi materiāli vai aprīkojums , kas iegūti , pamatojoties uz šo nolīgumu , ne arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli netiks nodoti nepilnvarotām personām vai arī personām , kas atrodas ārpus to pārraudzības jomas , ja vien par to nebūs saņemta iepriekšēja rakstiska Kanādas valdības vai , attiecīgi , Kopienas atļauja .
(trg)="47.1"> Il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-materjali jew l-attrezzaturi miksuba skond dan il-Ftehim u l-materjali li jikkostitwixxu sors jew il-materjali nukleari speċjali miksuba mill-użu ta ' kwalunkwe material jew attrezzatura miksuba b 'dan il-mod , jiġu użati biss biex jippromwovu u jiżviluppaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u mhux għal skopijiet militari u li , għal dan il-għan , l-ebda materjal jew attrezzatura miksuba skond dan il-Ftehim u l-ebda materjal li jikkostitwixxi sors jew materjal nuklejari speċjali miksub mill-użu ta ' kwalunkwe materjal jew attrezzatura miksub b 'dan il-mod ma ' jiġu trasferiti lil persuni mhux awtorizzati jew li ma jaqgħux taħt il-kontroll tiegħu , jekk mhux bl-awtorizzazzjoni miktuba tal-Gvern tal-Kanada jew tal-Kommunita ' rispettivament .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Šajā nolīgumā paredzētās sadarbības turpināšana ir atkarīga no tā , kā , ievērojot šā panta 1. punktu un abu pušu intereses , Kopiena piemēro saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgumu izveidoto kontroles sistēmu , kā arī no tā , kā Kanādas valdība piemēro pasākumus , lai apzinātu materiālu vai aprīkojuma izmantošanu .
(trg)="48.1"> L-attwazzjoni ulterjuri tal-koperazzjoni maħsuba minn dan il-Ftehim sa tkun kondizzjonata għall-applikazzjoni sodifacenti għaż-żewġ naħat , skond il-paragrafu 1 ta ' dan l-artikolu , tas-sistema ta ' kontroll stabbilita mill-Kommunità b 'konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu tal-materjali jew attrezzaturi .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Starp abām Līgumslēdzējām pusēm notiek konsultācijas un abpusējas vizītes , tādējādi savstarpēji nodrošinot , ka Kopienas kontroles sistēma un Kanādas valdības veiktie pasākumi , lai apzinātu materiālu un aprīkojuma izmantošanu , šā nolīguma nolūkos ir pietiekami un efektīvi .
(trg)="49.1"> Għandhom isiru konsultazzjonijiet u żjajjar bejn il-Partijiet Kontrattanti biex ikun żgurat miż-żewġ naħat li s-sistema ta ' kontroll tal-Komunità u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu ta ' materjali jew ta ' attrezzaturi , huma sodisfaċenti u effikaċi skond l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim .

(src)="49.2"> Īstenojot šo sistēmu , Līgumslēdzējas puses ir gatavas uzsākt konsultācijas un pieredzes apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru , lai izveidotu sistēmu , kas būtu atbilstīgi savietojama ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sistēmu .
(trg)="49.2"> Għall-applikazzjoni ta ' dawn is-sistemi ta ' kontrol , il-Partijiet Kontrattanti huma disposti li jieħdu sehem f 'konsultazzjonijiet u bdil ta ' esperienzi ma ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika bil-għan li jistabbilixxu sistema li tkun kompatibbli kemm jista ' jkun ma ' dik ta ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Atzīstot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nozīmību , Kopiena un Kanādas valdība laiku pa laikam savstarpēji konsultējas , lai konstatētu , vai saistībā ar kontroli ir jomas , kurās būtu jālūdz Aģentūras tehniskā palīdzība .
(trg)="50.1"> B 'għarfien ta ' l-importanza ta ' l-Agenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika , il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada għandhom jikkonsultaw lil xulxin minn żmien għal żmien , biex jaraw jekk hemmx xi oqsma fejn jidħlu kontrolli li fihom tista ' tintalab il-għajnuna teknika ta ' din l-Agenzija .

(src)="51"> X pants
(trg)="51"> Artikolu X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Par jebkuras informācijas piemērošanu un izmantošanu ( tostarp plāniem , rasējumiem un specifikācijām ) , kā arī par visiem materiāliem , aprīkojumu un visām ierīcēm , ar kurām saskaņā ar šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās vai kuras tās nodevušas viena otras rīcībā , ja nav noteikts pretēji , atbild saņēmēja Līgumslēdzēja Puse , otra Līgumslēdzēja Puse negarantē šīs informācijas pareizību un pilnīgumu , kā arī to , kā šī informācija , materiāli , aprīkojums vai ierīces tiek piemērotas vai izmantotas .
(trg)="52.1"> Sakemm m 'hemmx dispożizzjoni kuntrarja , l-applikazzjoni jew l-użu ta ' kwalunkwe tagħrif ( inklużi wkoll il-proġetti , id-disinni u l-ispeċifikazzjonijiet ) u ta ' kwalunkwe materjal , attrezzatura jew makkinarju , mibdula jew ttrasferiti bejn il-Partijiet Kontrattanti permezz ta ' dan il-Ftehim , għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-Parti Kontrattanti li tkun irrċievithom .
(trg)="52.2"> Il-Parti Kontrattanti l-oħra m 'għandhiex tinżamm responsabbli ta ' l-eżattezza jew kompletezza ta ' dan it-tagħrif u lanqas ta ' kemm hu xieraq dan it-tagħrif , materjali , attrezzaturi jew makkinarju għal kwalunkwe applikazzjoni jew użu partikolari .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Līgumslēdzējas puses atzīst , ka šā nolīguma mērķu īstenošanai ir nepieciešami pasākumi civiltiesiskās atbildības jomā .
(trg)="53.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jirrikonnoxxu li biex jintlaħqu l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim hemm bżonn ta ' dispożizzjonijiet xierqa fejn tidħol ir-responsabiltà ċivili .

(src)="53.2"> Līgumslēdzējas puses sadarbojas , lai civiltiesiskās atbildības jautājumā tiktu izstrādāti abpusēji pieņemami vispārējie noteikumi un lai panāktu , ka tie pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti .
(trg)="53.2"> Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lil xulxin bil-għan li jelaboraw u jaddottaw , kemm jista ' jkun malajr , dispożizzjonijiet ġenerali li jaqblu magħhom it-tnejn fejn tidħol responsabiltà civili .

(src)="53.3"> Ja šādu vispārējo noteikumu pieņemšana kavējas , Līgumslēdzējas puses apspriežas , lai pieņemtu abpusēji pieņemamus ad hoc noteikumus , kas ļautu turpināt konkrētos darījumus .
(trg)="53.3"> Fil-każ ta ' dewmien fl-addozzjoni ta ' dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jaddottaw dispożizzjonijiet ad hoc li jkunu jkunu jaqblu magħhom iż-żewġ naħat u li jippermettu li jintlaħaq ftehim dwar aspetti partikolari .

(src)="54"> XI pants
(trg)="54"> Artikolu XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Romā 1957. gada 25. martā parakstītā Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līguma 106. pants paredz , ka tām dalībvalstīm , kas pirms minētā līguma stāšanās spēkā būs noslēgušas ar trešajām valstīm nolīgumus , kas paredz sadarbību kodolenerģijas jomā , būs kopā ar Komisiju jāuzsāk nepieciešamās sarunas ar trešajām valstīm , lai tik lielā mērā , cik iespējams , panāktu , ka Kopiena pārņem no šiem nolīgumiem izrietošās tiesības un pienākumus .
(trg)="55.1"> L-Artikolu 106 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) , iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , jistabbilixxi li l-Istati Membri , li qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat kienu ikkonkludew ftehim ma ' Stati terzi għal koperazzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija nuklejari , għandhom id-dover li jibdew , flimkien mal-Kumissjoni , it-trattativi meħtieġa ma ' dawn l-Istati terzi bil-għan li jiksbu , sa fejn hu possibbli , l-applikazzjoni minn naħa tal-Komunità tal-jeddijiet u tad-dmirijiet marbuta ma ' kull ftehim .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanādas valdība ir gatava uzsākt šādas sarunas attiecībā uz visiem šādiem nolīgumiem , kuros tā ir viena no pusēm .
(trg)="56.1"> Il-Gvern tal-Kanada huwa dispost li jibda trattattivi bħal dawn fejn jidħol kull ftehim li hu jagħmel parti minnu .

(src)="57"> XII pants
(trg)="57"> Artikolu XII

(src)="58"> Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina savu kopīgo ieinteresētību veicināt atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem , izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starpniecību , un uzskata , ka šai aģentūrai un tās locekļiem to sadarbības rezultāti nāktu par labu .
(trg)="58"> Il-Partijiet kontrattanti jerġgħu jistqarru l-interess komuni tagħhom biex jippromwovu l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika u għandhom il-ħsieb li din l-Aġenzija u l-membri tagħha jibbenefikaw mir-riżultati tal-koperazzjoni ta ' bejniethom .

(src)="59"> XIII pants
(trg)="59"> Artikolu XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas puses lūguma laiku pa laikam notiek pušu pārstāvju tikšanās , lai apspriestos par problēmām , kas izriet no šā nolīguma piemērošanas , lai pārraudzītu nolīguma darbību un lai izvērtētu citus sadarbības pasākumus , kas ieviesti papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem .
(trg)="60.1"> Fuq talba ta ' kull waħda mill-Partijiet Kontratanti , għandhom jiltaqgħu rappreżentanti tagħhom , minn żmien għal żmien , biex jikkonsultaw lil xulxin fuq problemi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim , biex jikkontrollaw it-twetttiq tiegħu u biex jeżaminaw modi oħra ta ' koperazzjoni li jistgħu jiżdiedu ma ' dawk imsemmija f 'dan il-Ftehim .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Līgumslēdzējas puses , savstarpēji vienojoties , var aicināt citas valstis pievienoties II pantā minētajai kopīgajai programmai .
(trg)="61.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jkunu jistgħu jistiednu , bi ftehim komuni , pajjiżi oħrajn biex jieħdu sehem fil-programm komuni imsemmi fl-Artikolu II .

(src)="62"> XIV pants
(trg)="62"> Artikolu XIV

(src)="63"> Šajā nolīgumā un līdz turpmākiem precizējumiem :
(trg)="63"> Għall-għanijiet ta ' dan il-Ftehim , u sakemm ma jkunx hemm xi stqarrija differenti :

(src)="64"> a ) " Līgumslēdzējas puses " ir Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , no vienas puses , un Kanādas valdība un Kanādas valsts uzņēmumi , kas noteikti šā panta b ) punktā , no otras puses ;
(trg)="64"> ( a ) it-terminu " Partijiet Kontrattanti " jfisser il-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) min-naħa , u l-Gvern tal-Kanada u l-azjendi tal-gvern tal-Kanada definiti fil-paragrafu ( b ) ta ' dan l-artikolu , min-naħa l-oħra ;

(src)="65"> b ) " Kanādas valsts uzņēmumi " ir " Atomic Energy of Canada Limited " un " Eldorado Mining and Refining Limited " , un visi pārējie uzņēmumi , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā un par kurām Līgumslēdzējas puses vienojas ;
(trg)="65"> ( b ) it-terminu " azjendi tal-gvern tal-Kanada " jindika l- " Atomic Energy of Kanada Limited " u l- " Eldorado Mining and Refining Limited " u kull azjenda oħra li taqa ' taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada li l-Partijiet Kontrattanti jaqblu li jikkunsidraw bħala tali ;

(src)="66"> c ) " personas " ir visas fiziskās personas , sabiedrības ( uzņēmējsabiedrības , personālsabiedrības ) , apvienības , valsts iestādes vai uzņēmumi un citas juridiskas personas vai privātpersonas , bet nav Līgumslēdzējas puses , kas definētas šā panta a ) punktā ;
(trg)="66"> ( ċ ) it-terminu " persuni " jinkludi kull persuna fiżika , soċjetà ( ditta , kumpanija , " partnership " ) , assoċjazzjoni , entità jew azjendi governattivi u kull persuna ġuridika pubblika jew privata oħra , imma ma jinkludix il-Partijiet kontrattanti kif definiti fil-paragrafu ( a ) ta ' dan l-artikolu ;

(src)="67"> d ) " aprīkojums " ir mašīnu vai iekārtu galvenās daļas vai sastāvdaļas , kas ir īpaši piemērotas izmantošanai ar atomenerģiju saistītos projektos ;
(trg)="67"> ( d ) it-terminu " attrezzatura " jfisser il-partijiet prinċipali jew l-elementi essenzali ta ' magni jew impjanti li huma partikolarment indikati biex jintużaw fi proġetti li għandhom x 'jaqsmu ma ' l-enerġija atomika ;

(src)="68"> e ) " materiāli " ir visi izejmateriāli , īpašie kodolmateriāli , smagais ūdens , reaktora grafīts , kā arī jebkura cita viela , kas savu īpašību vai tīrības dēļ ir īpaši piemērota izmantošanai kodolreaktoros ;
(trg)="68"> ( e ) it-terminu " materjal " ifisser : materjal li jikkostitwixxi sors , materjal nuklejari specjali , ilma tqil , graffit ta ' kwalità nukleari u kull sustanza oħra li , min-natura jew is-safa tagħha , hija partikolarment adatta biex tintuża fir-reatturi nukleari .

(src)="69"> f ) " izejmateriāls " ir urāns , kas sastāv no dabā sastopamu izotopu maisījuma ; ar 235. izotopu noplicināts urāns ; torijs ; visas iepriekš minētās vielas metāla , sakausējumu , ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā ; jebkurš cits materiāls , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi , par kuru ir vienojušās Līgumslēdzējas puses , un jebkurš cits materiāls , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par izejmateriālu ;
(trg)="69"> ( f ) it-terminu " materjal li jikkosstitwixxi sors " ifisser : uranju li fih taħlita ta ' isotopi li jinsab fin-natura ; uranju nieqes mill-isotopu 235 ; thorium ; kull wiehed mill-imsemmija materjali f 'forma ta ' metall , lega , kompost kimiku u konċentrat ; kull materjal ieħor li fih wieħed jew aktar mill-materjali msemmija fi grad ta ' konċentrazzjoni li jrid jintlaħaq ftehim dwarha bejn il-Partijiet Kontrattanti ; kull materjal ieħor imfisser bħala tali mill-Partijiet Kontrattanti ;

(src)="70"> g ) " īpašais kodolmateriāls " ir plutonijs ; urāns-233 ; urāns-235 ; ar 233. un 235. izotopu bagātināts urāns ; ikviena viela , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētajām vielām , un jebkura cita viela , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par īpašu kodolmateriālu ; katrā gadījumā , termins " īpašais kodolmateriāls " neattiecas uz " izejmateriāliem " ;
(trg)="70"> ( g ) it-terminu " materjal nuklejari speċjali " jfisser : plutonju ; uranju 233 ; uranju 235 ; uranju b 'konċentrazzjoni għolja ta ' l-isotopi 233 e 235 ; kull sustanza li fiha wieħed jew aktar minn dawn is-sustanzi u kull sustanza oħra imfissra bħala tali mill-Partijiet kontrattanti ; madanakollu it-terminu " materjal nuklejari speċjali " ma jinkludix " materjal li jikkostittwixxi sors " ;

(src)="71"> h ) " iegūts " ir tāds , kas iegūts vienas vai vairāku operāciju rezultātā , neatkarīgi no tā , vai šīs operācijas ir bijušas secīgas vai ne ;
(trg)="71"> ( h ) it-terminu " miksub " ifisser miksub minn proċediment wieħed jew aktar , wara xulxin jew le ;

(src)="72"> i ) termins " Kopienā " nozīmē tās teritorijas , kurās piemēro vai kurās tiks piemērots Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums .
(trg)="72"> ( i ) it-terminu " fil-Komunità " jfisser : fl-ambitu tat-territorji li fihom japplika jew sa japplika it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) .

(src)="73"> XV pants
(trg)="73"> Artikolu XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Šis nolīgums stājas spēkā , Kopienai un Kanādas valdībai attiecīgi apmainoties ar notām [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ permezz ta ' bdil ta ' noti maħsuba għal dan il-għan bejn il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Nolīgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam - līdz brīdim , kad beidzas termiņš sešu mēnešu brīdinājumam , ko šajā sakarā ir izteikusi Kopiena vai Kanādas valdība , ja vien šis brīdinājums nav izteikts sešus mēnešus pirms iepriekš minētā desmit gadu laika posma beigām .
(trg)="75.1"> Il-Ftehim jibqa ' fis-seħħ għal perjodu ta ' għaxar snin u aktar sa l-iskadenza ta ' perjodu notifikat minn qabel ta ' sitt xhur , mogħti għal dan il-għan mill-Komunità jew mill-Gvern tal-Kanada , sakemm in-notifika msemmija ma tkunx diġà ntbagħtet sitt xhur qabel it-tmiem ta ' l-imsemmi perjodu ta ' għaxar snin .

(src)="76"> TO APLIECINOT , Komisijas un Kanādas valdības attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu un to apzīmogojušas .
(src)="77"> Briselē 1959. gada 6. oktobrī , vācu , angļu , franču , itāļu un holandiešu valodā ; visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski .
(src)="78"> Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) vārdā —
(src)="79"> E. Hirsch
(src)="80"> E. Medi
(src)="81"> P. De Grotte
(src)="82"> H Krekeler
(src)="83"> E. M J. A. Sassen
(src)="84"> Kanādas valdības vārdā —
(src)="85"> S. D. Pierce
(src)="86"> [ 1 ] Stājies spēkā 1959. gada 18. novembrī .
(src)="87"> --------------------------------------------------
(trg)="76"> B 'RISPETT LEJN DAN , dawk hawn taħt iffirmati , awtorizzati kif suppost għal dan il-għan mill-Kummissjoni u mill-Gvern tal-Kanada rispettivament , iffirmaw dan il-Ftehim u qegħdu s-siġilli tagħhom .

# lv/1959/jrc21959A1006_02-lv.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_02-mt.xml.gz


(src)="2"> Vēstuļu Apmaiņa Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu ( EURATOM )
(trg)="2"> Skambju ta ' ittri bejn il-gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika ( Euratom )

(src)="3"> Nr. 1
(trg)="3.0"> Nru .
(trg)="3.1"> 1

(src)="4"> S. D. Pīrsa kungs E. Hirša kungam
(trg)="4"> Ittra tas-Sur S. D. Pierce lis-Sur E. Hirsch ( Traduzzjoni )

(src)="5"> Briselē , 1959. gada 6. oktobrī
(trg)="5"> Brussel , 6 ta ' Ottubru 1959

(src)="6"> Priekšsēdētāja kungs !
(trg)="6"> " Sur President ,