# lt/1959/jrc21959A1006_01-lt.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Kanados Vyriausybės Ir Europos Atominės Energijos Bendrijos ( Euratomo ) susitarimas dėl bendra darbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="3"> PREAMBULĖ
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Kanados Vyriausybė ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , veikianti per savo Komisiją ( toliau – Komisija ) ;
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="5.0"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Belgijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Prancūzijos Respublika , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė 1957 m. kovo 25 d .
(src)="5.1"> Romoje pasirašyta sutartimi įsteigė Bendriją , siekdamos prisidėti prie gerėjančio gyvenimo lygio valstybėse narėse ir plėsti mainus su kitomis šalimis ir taip sudaryti spartaus branduolinės pramonės formavimo ir augimo sąlygas ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="6"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Kanados Vyriausybė ir Bendrija išreiškė bendrą norą plėtoti glaudų bendradarbiavimą taikaus atominės energijos naudojimo srityje ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="7"> NORĖDAMOS bendradarbiauti viena su kita , kad skatintų ir didintų taikaus atominės energijos naudojimo indėlį į Kanados ir Bendrijos gerovę ir klestėjimą ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="8"> PRIPAŽINDAMOS , kad abiem Šalims būtų ypač naudinga bendradarbiauti pagal bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="9"> MANYDAMOS , kad numatyta bendradarbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje tvarka paskatins vaisingus patirties mainus , sudarys abiem Šalims naudingos veiklos galimybių ir sustiprins solidarumą Europoje ir už Atlanto ,
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="10"> SUSITARĖ :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :

(src)="11"> I straipsnis
(trg)="11"> Článok I

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas susijęs su taikiu atominės energijos naudojimu ir apima
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="13"> a ) informacijos teikimą , ypač susijusios su :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="14"> i ) moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla ;
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="15"> ii ) higienos ir saugos problemomis ;
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="16"> iii ) įranga , priemonėmis ir įrenginiais ( taip pat ir projektų , brėžinių ir specifikacijų teikimu ) ir
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="17"> iv ) įrangos , priemonių , įrenginių ir medžiagos naudojimu ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="18"> b ) medžiagos teikimą ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="19"> c ) viešuosius įrangos ir įrenginių pirkimus ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="20"> d ) patentinių teisių naudojimą ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="21"> e ) galimybę naudotis įranga ir priemonėmis .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas sutartomis sąlygomis ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais , reglamentais bei kitais Kanadoje ir Bendrijoje galiojančiais licenciniais reikalavimais .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Šalys viena kitai įsipareigoja pasirūpinti , kad šio Susitarimo nuostatas priimtų ir jų laikytųsi visos Kanados valstybės įmonės ir visi jos jurisdikcijai priklausantys asmenys , taip pat pagal anksčiau minėtos Romos sutarties nuostatas – visi Bendrijai priklausantys asmenys , kuriems pagal šį Susitarimą buvo išduoti leidimai .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="24"> II straipsnis
(trg)="24"> Článok II

(src)="25"> Neribojant I straipsnio bendro pobūdžio , šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas apims bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą , susijusią su branduoliniais reaktoriais , kuriuose kaip kuras naudojamas gamtinis uranas , o kaip lėtiklis naudojamas sunkusis vanduo .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="26"> III straipsnis
(trg)="26"> Článok III

(src)="27"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys gali teikti viena kitai ir Bendrijos bei Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims savo turimą informaciją , susijusią su reikalais , numatytais šiame Susitarime .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="28"> b ) Informacijos , gautos iš trečiųjų šalių , sąlygomis , draudžiančiomis ją teikti , teikimas nėra šio Susitarimo dalykas .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="29"> c ) Jeigu informaciją teikianti Susitariančioji Šalis mano , kad ta informacija turi komercinę vertę , ji teikiama tik minėtos Susitariančiosios Šalies nustatytomis sąlygomis .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="30"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys skatina ir sudaro sąlygas informacijos apie dalykus , numatytus šiame Susitarime , mainams tarp Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių ir Bendrijos asmenų .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="31"> b ) Tokiems asmenims priklausanti informacija teikiama tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="32"> IV straipsnis
(trg)="32"> Článok IV

(src)="33"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas ar sublicencijas pagal patentus , priklausančius bet kuriai Susitariančiajai Šaliai , arba tiems asmenims , kuriems bet kuri iš jų turi teisę išduoti licencijas ar sublicencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="34"> b ) Licencijų ar sublicencijų išdavimas pagal patentus arba pagal licencijas gautas iš trečiųjų šalių , sąlygomis , kurios tai draudžia , nėra šio Susitarimo dalykas .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="35"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais , pagal patentus , kurie priklauso Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems arba Bendrijos asmenims .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="36"> b ) Licencijos ar sublicencijos , išduodamos pagal patentus arba licencijas , priklausančias tokiems asmenims , gali būti išduotos tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="37"> V straipsnis
(trg)="37"> Článok V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , teikia viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims technines konsultacijas per ekspertų komandiruotes ar kitais sutartais būdais .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Susitariančiosios Šalys , kai tik gali , suteikia galimybę mokytis savo mokymo įstaigose ar įmonėse bet kur Kanados ar Bendrijos teritorijoje kitos Šalies rekomenduotiems studentams ar praktikantams taikaus atominės energijos naudojimo srityje .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="40"> VI straipsnis
(trg)="40"> Článok VI

(src)="41"> Susitariančiosios Šalys susitaria , kad Kanados Vyriausybei arba , kai to reikalauja Europos atominės energetikos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis , – Komisijai išdavus bendro pobūdžio ar specifinį leidimą pagal šį Susitarimą , komercinėmis sąlygomis arba kitaip susitarus žaliavą ir specialiąją branduolinę medžiagą gali tiekti ir gauti Kanados valstybės įmonės , Euratomo tiekimo agentūra ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantys ar Bendrijos asmenys .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="42"> VII straipsnis
(trg)="42"> Článok VII

(src)="43"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda Bendrijos ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims vykdyti mokslinius tyrimus , susijusius su energijos reaktoriais , ir suteikia pagalbą projektuojant , konstruojant ir eksploatuojant tokius reaktorius .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="44"> VIII straipsnis
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="45"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda viena kitai per viešuosius pirkimus , vykdomus kurios nors Susitariančiosios Šalies arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių asmenų , įsigyti medžiagos , įrangos ir kitų reikmenų , reikalingų Bendrijoje ar Kanadoje plėtojant atominės energetikos mokslinius tyrimus , taikomąją veiklą ir gamybą .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="46"> IX straipsnis
(trg)="46"> Článok IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Kanados Vyriausybė ir Bendrija pasižada , kad pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , bus naudojama tik skatinant ir plėtojant taikų atominės energijos naudojimą , o ne kariniams tikslams ; todėl pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , neperduodama pašaliniams asmenims ir neperžengia šio Susitarimo kontrolės ribų , išskyrus atvejus , dėl kurių Bendrija ar Kanados Vyriausybė iš anksto pateikia raštišką sutikimą .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Tolesnis bendradarbiavimas , numatytas Šiame Susitarime , priklauso nuo to , ar įgyvendinant šio straipsnio 1 dalį yra taikoma abiem Šalims tinkama apsaugos ir kontrolės sistema , Bendrijos įvesta pagal Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartį , ir Kanados Vyriausybės įvestos priemonės , skirtos medžiagos ar įrangos panaudojimo apskaitai .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Susitariančiosios Šalys konsultuojasi ir pasikeičia vizitais , kad užtikrintų , jog Bendrijos apsaugos ir kontrolės sistema ir Kanados Vyriausybės įvestos medžiagų ar įrangos panaudojimo apskaitos priemonės įgyvendinant šį Susitarimą yra pakankamai veiksmingos .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="49.2"> Įvesdamos šias sistemas Susitariančiosios Šalys yra pasirengusios konsultuotis ir keistis patirtimi su Tarptautine atominės energijos agentūra , kad jų sistemos būtų suderinamos su Tarptautinės atominės energijos agentūros sistema .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Pripažindamos Tarptautinės atominės energijos agentūros svarbą , Kanados Vyriausybė ir Bendrija kartais konsultuojasi , kad nustatytų , ar yra kokių nors su kontorole susijusių atsakomybės sričių , kuriose ši Agentūra galėtų padėti .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="51"> X straipsnis
(trg)="51"> Článok X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Jeigu nesusitarta kitaip , už bet kokios informacijos ( taip pat projektų , brėžinių ir specifikacijų ) ir bet kokios medžiagos , įrangos ir įrenginių , kuriais Susitariančiosios Šalys apsikeitė ar perdavė viena kitai pagal šį Susitarimą , taikymą ar naudojimą yra atsakinga juos gavusi Susitariančioji Šalis ; kita Susitariančioji Šalis negarantuoja nei tokios informacijos tikslumo ar išsamumo , nei tokios informacijos , medžiagos , įrangos ir įrenginių tinkamumo kokiems nors konkretiems tikslams .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Susitariančiosios Šalys pripažįsta , kad įgyvendinant šio Susitarimo tikslus būtina imtis atitinkamų priemonių dėl asmeninės atsakomybės .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="53.2"> Susitariančiosios Šalys bendradarbiaudamos užtikrina , kad kuo anksčiau bus nustatyta ir priimta abiem Šalims tinkama bendra tvarka asmeninės atsakomybės atžvilgiu .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="53.3"> Jeigu delsiama susitarti dėl tokios bendros tvarkos , Susitariančiosios Šalys konsultuojasi , kad susitartų dėl abipusiškai tenkinančios ad hoc tvarkos ir galėtų tęsti tam tikras operacijas .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="54"> XI straipsnis
(trg)="54"> Článok XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> 1957 m. kovo 25 d .
(src)="55.2"> Romoje pasirašytos sutarties , kuria buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , 106 straipsnyje numatyta , kad valstybės narės , kurios prieš šios sutarties įsigaliojimą sudarė susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje , kartu su Komisija pradeda būtinas derybas su tomis trečiosiomis šalimis , kad Bendrija , kiek leidžia jos galimybės , galėtų perimti tuose susitarimuose numatytas teises ir įsipareigojimus .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanados Vyriausybė pasirengusi tokias derybas , susijusias su bet kokiais susitarimais , pradėti , kai ji yra šių susitarimų viena iš šalių .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="57"> XII straipsnis
(trg)="57"> Článok XII

(src)="58"> Susitariančiosios Šalys dar kartą patvirtina abipusį suinteresuotumą skatinti taikų atominės energijos naudojimą , tarpininkaujant Tarptautinei atominės energijos agentūrai ir siekia , kad jų bendradarbiavimo rezultatai būtų naudingi šiai Agentūrai ir jos narėms .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="59"> XIII straipsnis
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Bet kurios Susitariančiosios Šalies prašymu Susitariančiųjų Šalių atstovai kartais susitinka konsultuotis dėl reikalų , susijusių su šio Susitarimo taikymu , stebėti jo vykdymą ir aptarti bendradarbiavimo tvarką , be tos , kuri numatyta šiame Susitarime .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Susitariančiosios Šalys gali bendru sutikimu pakviesti kitas šalis dalyvauti II straipsnyje minėtoje bendrojoje programoje .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="62"> XIV straipsnis
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="63"> Šiame Susitarime , nebent būtų numatyta kitaip :
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="64"> a ) Susitariančiosios Šalys – tai Kanados Vyriausybė bei šio straipsnio b dalyje nurodytos Kanados valstybės įmonės ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="65"> b ) Kanados valstybės įmonės – tai Kanados atominės energijos bendrovė ir Eldorado kasybos ir perdirbimo bendrovė , taip pat kitos tokios įmonės , priklausančios Kanados Vyriausybės jurisdikcijai , dėl kurių Susitariančiosios Šalys gali susitarti ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="66"> c ) asmenys – tai individai , firmos , korporacijos , bendrovės , bendrijos , asociacijos , valstybės institucijos ar valstybės korporacijos ir kiti privatūs ar valstybiniai ūkio subjektai ; tačiau sąvoka " asmuo " neapima šios straipsnio a dalyje apibrėžtų Susitariančiųjų Šalių ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="67"> d ) įranga – tai mašinos , įrenginiai ar jų svarbiausios dalys , ypač tinkami naudoti atominės energetikos projektuose ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="68"> e ) medžiaga – tai žaliava , specialioji branduolinė medžiaga , sunkusis vanduo , branduolinės kokybės grafitas ir bet kuri kita medžiaga , dėl savo pobūdžio ar grynumo tinkama naudoti branduoliniuose reaktoriuose ;
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="69"> f ) žaliava – tai uranas , kurį sudaro gamtinės kilmės izotopų mišinys ; nuskurdintasis uranas , kuriame sumažintas 235 izotopas ; toris ; bet kuri pirmiau minėta medžiaga metalo lydinio , cheminio junginio ar koncentrato pavidalu ; bet kuri kita medžiaga , turinti vieną ar keletą iš pirmiau minėtų medžiagų , dėl kurių koncentracijos Susitariančiosios Šalys susitars ; ir kitos tokios medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="70"> g ) specialioji branduolinė medžiaga – tai plutonis ; uranas 233 ; uranas 235 ; uranas , prisodrintas 233 ar 235 izotopų ; bet kuri medžiaga , turinti vienos iš pirmiau minėtų medžiagų ; ir bet kurios kitos medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ; tačiau sąvoka " specialioji branduolinė medžiaga " neapima " žaliavos " sąvokos ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="71"> h ) gautas – įgytas vykdant vieną ar keletą procesų , nebūtinai einančių vienas po kito ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="72"> i ) Bendrijoje – teritorijose , kurioms galioja ar galios Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="73"> XV straipsnis
(trg)="73"> Článok XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Šis Susitarimas įsigalioja Kanados Vyriausybei ir Bendrijai pasikeitus tam tikslui skirtais raštais [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Jis galioja dešimt metų ir dar šešis mėnesius po to , kai Kanados Vyriausybė ar Bendrija praneša apie jo nutraukimą , nebent apie tai būtų pranešta likus šešiems mėnesiams iki minėto dešimties metų laikotarpio pabaigos .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .

(src)="77.0"> Pasirašyta Briuselyje 1959 m. spalio 6 d. anglų , italų , olandų , prancūzų ir vokiečių kalbomis .
(src)="77.1"> Visi penki tekstai yra autentiški .
(src)="78"> Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) vardu
(src)="79"> E. Hirsch
(src)="80"> E. Medi
(src)="81"> P. De Groote
(src)="82"> H. Krekeler
(src)="83"> E. M. J. A. Sassen
(src)="84"> Kanados Vyriausybės vardu
(src)="85"> S. D. Pierce
(src)="86"> [ 1 ] Įsigalioja 1959 m. lapkričio 18 d .
(src)="87"> --------------------------------------------------
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# lt/1970/jrc21970A0720_01-lt.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Papildomas susitarimas
(trg)="2"> Dodatková dohoda

(src)="3"> prie Europos ekonominės bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laikrodžių ir rankinių laikrodžių pramonės [ 1 ]
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="4"> EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="5"> ir
(trg)="5"> na jednej strane a