# lt/1959/jrc21959A1006_01-lt.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_01-pl.xml.gz


(src)="2"> Kanados Vyriausybės Ir Europos Atominės Energijos Bendrijos ( Euratomo ) susitarimas dėl bendra darbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje
(trg)="2"> Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom ) W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej

(src)="3"> PREAMBULĖ
(trg)="3"> PREAMBUŁA

(src)="4"> Kanados Vyriausybė ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , veikianti per savo Komisiją ( toliau – Komisija ) ;
(trg)="4"> Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom ) , działająca poprzez swoją Komisję ( zwaną dalej " Komisją " ) ;

(src)="5.0"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Belgijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Prancūzijos Respublika , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė 1957 m. kovo 25 d .
(src)="5.1"> Romoje pasirašyta sutartimi įsteigė Bendriją , siekdamos prisidėti prie gerėjančio gyvenimo lygio valstybėse narėse ir plėsti mainus su kitomis šalimis ir taip sudaryti spartaus branduolinės pramonės formavimo ir augimo sąlygas ;
(trg)="5"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Wspólnota została ustanowiona przez Królestwo Belgii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Francuską , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów na podstawie Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku , z zamiarem przyczyniania się do podnoszenia poziomu życia w Państwach Członkowskich i rozwoju wymiany z innymi państwami poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego ;

(src)="6"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Kanados Vyriausybė ir Bendrija išreiškė bendrą norą plėtoti glaudų bendradarbiavimą taikaus atominės energijos naudojimo srityje ;
(trg)="6"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Rząd Kanady i Wspólnota wyraziły wzajemne pragnienie rozwijania ścisłej współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej ;

(src)="7"> NORĖDAMOS bendradarbiauti viena su kita , kad skatintų ir didintų taikaus atominės energijos naudojimo indėlį į Kanados ir Bendrijos gerovę ir klestėjimą ;
(trg)="7"> PRAGNĄC współpracować ze sobą w celu wspierania i rozszerzania wkładu , jaki może wnieść rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej do dobrobytu i dobrej koniunktury w Kanadzie i we Wspólnocie ;

(src)="8"> PRIPAŽINDAMOS , kad abiem Šalims būtų ypač naudinga bendradarbiauti pagal bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą ;
(trg)="8"> UZNAJĄC w szczególności , że wzajemną korzyścią byłaby współpraca poprzez ustanowienie wspólnego programu badań i rozwoju ;

(src)="9"> MANYDAMOS , kad numatyta bendradarbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje tvarka paskatins vaisingus patirties mainus , sudarys abiem Šalims naudingos veiklos galimybių ir sustiprins solidarumą Europoje ir už Atlanto ,
(trg)="9"> UWZGLĘDNIAJĄC uzgodnienia przewidujące współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej , rozpoczęłyby owocną wymianę doświadczeń , dostarczyłyby okazji dla wzajemnie korzystnych działań oraz wzmocniłyby solidarność w ramach Europy i ponad Atlantykiem ;

(src)="10"> SUSITARĖ :
(trg)="10"> UZGODNILI , CO następuje :

(src)="11"> I straipsnis
(trg)="11"> Artykuł I

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas susijęs su taikiu atominės energijos naudojimu ir apima
(trg)="12.1"> Współpraca , do której zmierza niniejsza Umowa , odnosi się do pokojowego wykorzystania energii atomowej i obejmuje :

(src)="13"> a ) informacijos teikimą , ypač susijusios su :
(trg)="13"> a ) udzielanie informacji , w tym odnoszących się do :

(src)="14"> i ) moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla ;
(trg)="14"> i ) badań i rozwoju ;

(src)="15"> ii ) higienos ir saugos problemomis ;
(trg)="15"> ii ) zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa ;

(src)="16"> iii ) įranga , priemonėmis ir įrenginiais ( taip pat ir projektų , brėžinių ir specifikacijų teikimu ) ir
(trg)="16"> iii ) urządzeń , obiektów i narzędzi ( włączając dostarczanie wzorów , rysunków oraz specyfikacji ) ; oraz

(src)="17"> iv ) įrangos , priemonių , įrenginių ir medžiagos naudojimu ;
(trg)="17"> iv ) wykorzystania urządzeń , obiektów , narzędzi i materiałów ;

(src)="18"> b ) medžiagos teikimą ;
(trg)="18"> b ) dostarczania materiałów ;

(src)="19"> c ) viešuosius įrangos ir įrenginių pirkimus ;
(trg)="19"> c ) zaopatrzenia w urządzenia i narzędzia ;

(src)="20"> d ) patentinių teisių naudojimą ;
(trg)="20"> d ) wykorzystania praw patentowych ;

(src)="21"> e ) galimybę naudotis įranga ir priemonėmis .
(trg)="21"> e ) dostępu do urządzeń i obiektów oraz ich wykorzystania .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas sutartomis sąlygomis ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais , reglamentais bei kitais Kanadoje ir Bendrijoje galiojančiais licenciniais reikalavimais .
(trg)="22.1"> Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie wykonywana na warunkach do uzgodnienia i zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz innymi wymogami związanymi z udzielaniem licencji obowiązującymi w Kanadzie i we Wspólnocie .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Šalys viena kitai įsipareigoja pasirūpinti , kad šio Susitarimo nuostatas priimtų ir jų laikytųsi visos Kanados valstybės įmonės ir visi jos jurisdikcijai priklausantys asmenys , taip pat pagal anksčiau minėtos Romos sutarties nuostatas – visi Bendrijai priklausantys asmenys , kuriems pagal šį Susitarimą buvo išduoti leidimai .
(trg)="23.1"> Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna przed drugą stroną za zapewnienie , że postanowienia niniejszej Umowy są akceptowane i przestrzegane , jeżeli chodzi o Kanadę , przez wszystkie przedsiębiorstwa rządowe oraz wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Kanady oraz , jeżeli chodzi o Wspólnotę , zgodnie z postanowieniami wyżej wspomnianego Traktatu , przez wszystkie osoby we Wspólnocie , którym przyznano zezwolenie na podstawie Umowy .

(src)="24"> II straipsnis
(trg)="24"> Artykuł II

(src)="25"> Neribojant I straipsnio bendro pobūdžio , šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas apims bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą , susijusią su branduoliniais reaktoriais , kuriuose kaip kuras naudojamas gamtinis uranas , o kaip lėtiklis naudojamas sunkusis vanduo .
(trg)="25"> Bez ograniczania ogólnego charakteru artykułu I , współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie obejmować wspólny program badań i rozwoju związany z typem reaktora jądrowego opalanego naturalnym uranem , spowalnianego ciężką wodą .

(src)="26"> III straipsnis
(trg)="26"> Artykuł III

(src)="27"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys gali teikti viena kitai ir Bendrijos bei Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims savo turimą informaciją , susijusią su reikalais , numatytais šiame Susitarime .
(trg)="27"> 1. a ) Umawiające się Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie oraz osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady informacje pozostające w ich dyspozycji , dotyczące spraw objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="28"> b ) Informacijos , gautos iš trečiųjų šalių , sąlygomis , draudžiančiomis ją teikti , teikimas nėra šio Susitarimo dalykas .
(trg)="28"> b ) Udzielanie informacji otrzymanych od każdej strony trzeciej na warunkach , które wykluczają takie udzielanie , jest wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="29"> c ) Jeigu informaciją teikianti Susitariančioji Šalis mano , kad ta informacija turi komercinę vertę , ji teikiama tik minėtos Susitariančiosios Šalies nustatytomis sąlygomis .
(trg)="29"> c ) Informacje uważane przez Umawiającą się Stronę , która ich dostarcza , ze mające wartość handlową , będą udzielane wyłącznie na warunkach określonych przez tę Umawiającą się Stronę .

(src)="30"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys skatina ir sudaro sąlygas informacijos apie dalykus , numatytus šiame Susitarime , mainams tarp Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių ir Bendrijos asmenų .
(trg)="30"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany informacji i ułatwiać taką wymianę między osobami podlegającymi jurysdykcji Rządu Kanady z jednej strony i osobami we Wspólnocie z drugiej strony w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="31"> b ) Tokiems asmenims priklausanti informacija teikiama tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .
(trg)="31"> b ) Informacje posiadane przez te osoby udzielane będą wyłącznie za zgodą tych osób i na warunkach przez nie określonych .

(src)="32"> IV straipsnis
(trg)="32"> Artykuł IV

(src)="33"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas ar sublicencijas pagal patentus , priklausančius bet kuriai Susitariančiajai Šaliai , arba tiems asmenims , kuriems bet kuri iš jų turi teisę išduoti licencijas ar sublicencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais .
(trg)="33"> 1. a ) Umawiające się Strony udzielą lub przyczynią się do udzielenia sobie wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady , na uzgodnionych warunkach , licencji i sublicencji na patenty posiadane przez każdą Umawiającą się Stronę lub przez Stronę , która ma prawo do udzielania licencji lub sublicencji w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="34"> b ) Licencijų ar sublicencijų išdavimas pagal patentus arba pagal licencijas gautas iš trečiųjų šalių , sąlygomis , kurios tai draudžia , nėra šio Susitarimo dalykas .
(trg)="34"> b ) Udzielanie licencji lub sublicencji na patenty lub licencje otrzymane od strony trzeciej na warunkach , które uniemożliwiają takie przyznanie , są wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="35"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais , pagal patentus , kurie priklauso Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems arba Bendrijos asmenims .
(trg)="35"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do udzielania i ułatwią udzielanie osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady licencji na patenty w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy , posiadanych przez , odpowiednio , osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub osoby we Wspólnocie .

(src)="36"> b ) Licencijos ar sublicencijos , išduodamos pagal patentus arba licencijas , priklausančias tokiems asmenims , gali būti išduotos tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .
(trg)="36"> b ) Licencje lub sublicencje na patenty lub licencje posiadane przez takie osoby będą udzielane wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez te osoby .

(src)="37"> V straipsnis
(trg)="37"> Artykuł V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , teikia viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims technines konsultacijas per ekspertų komandiruotes ar kitais sutartais būdais .
(trg)="38.1"> Umawiające się Strony , w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , dostarczą porad technicznych wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady poprzez oddelegowanie ekspertów lub w inny uzgodniony sposób .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Susitariančiosios Šalys , kai tik gali , suteikia galimybę mokytis savo mokymo įstaigose ar įmonėse bet kur Kanados ar Bendrijos teritorijoje kitos Šalies rekomenduotiems studentams ar praktikantams taikaus atominės energijos naudojimo srityje .
(trg)="39.1"> Każda z Umawiających się Stron , tam , gdzie tylko to możliwe , dostarczy w swoich szkołach lub obiektach oraz pomoże w uzyskaniu gdziekolwiek w Kanadzie lub we Wspólnocie kształcenia z zagadnień odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii atomowej dla uczniów lub osób szkolonych poleconych przez drugą Stronę .

(src)="40"> VI straipsnis
(trg)="40"> Artykuł VI

(src)="41"> Susitariančiosios Šalys susitaria , kad Kanados Vyriausybei arba , kai to reikalauja Europos atominės energetikos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis , – Komisijai išdavus bendro pobūdžio ar specifinį leidimą pagal šį Susitarimą , komercinėmis sąlygomis arba kitaip susitarus žaliavą ir specialiąją branduolinę medžiagą gali tiekti ir gauti Kanados valstybės įmonės , Euratomo tiekimo agentūra ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantys ar Bendrijos asmenys .
(trg)="41"> Umawiające się Strony uzgadniają , że za generalnym lub szczególnym zezwoleniem Rządu Kanady lub , tam , gdzie jest to wymagane przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) , Komisji , przedsiębiorstwa rządowe Kanady , Agencja Dostaw Wspólnoty lub osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub we Wspólnocie będą mogły otrzymywać lub dostarczać materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne na podstawie niniejszej Umowy na zasadach handlowych lub innych , jeżeli tak uzgodniono .

(src)="42"> VII straipsnis
(trg)="42"> Artykuł VII

(src)="43"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda Bendrijos ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims vykdyti mokslinius tyrimus , susijusius su energijos reaktoriais , ir suteikia pagalbą projektuojant , konstruojant ir eksploatuojant tokius reaktorius .
(trg)="43"> Umawiające się Strony w takim zakresie , w jakim jest to praktykowane , pomogą osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady w uzyskiwaniu badań i reaktorów energetycznych oraz w uzyskiwaniu pomocy w projektowaniu , budowie i działaniu tych reaktorów .

(src)="44"> VIII straipsnis
(trg)="44"> Artykuł VIII

(src)="45"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda viena kitai per viešuosius pirkimus , vykdomus kurios nors Susitariančiosios Šalies arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių asmenų , įsigyti medžiagos , įrangos ir kitų reikmenų , reikalingų Bendrijoje ar Kanadoje plėtojant atominės energetikos mokslinius tyrimus , taikomąją veiklą ir gamybą .
(trg)="45"> Umawiające się Strony w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , pomogą sobie wzajemnie w zaopatrzeniu każdej Umawiającej się Strony lub osób we Wspólnocie albo podlegających jurysdykcji Rządu Kanady w materiały , urządzenia i inne elementy niezbędne do badań w dziedzinie energii atomowej , rozwoju i produkcji , we Wspólnocie lub w Kanadzie .

(src)="46"> IX straipsnis
(trg)="46"> Artykuł IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Kanados Vyriausybė ir Bendrija pasižada , kad pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , bus naudojama tik skatinant ir plėtojant taikų atominės energijos naudojimą , o ne kariniams tikslams ; todėl pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , neperduodama pašaliniams asmenims ir neperžengia šio Susitarimo kontrolės ribų , išskyrus atvejus , dėl kurių Bendrija ar Kanados Vyriausybė iš anksto pateikia raštišką sutikimą .
(trg)="47.1"> Rząd Kanady i Wspólnota zobowiązują się , każde z osobna , że materiały lub urządzenia uzyskane w zastosowaniu niniejszej Umowy oraz materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne pochodzące z wykorzystania jakiegokolwiek materiału lub urządzenia uzyskanego w taki sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji i rozwoju pokojowego wykorzystania energii atomowej , a nie w celach militarnych , jakiekolwiek by one były ; a także , że w tym celu żadne materiały lub wyposażenie uzyskane zgodnie z niniejszą Umową lub materiały źródłowe albo specjalne materiały rozszczepialne uzyskane z wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń tak uzyskanych nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom lub poza kontrolę Stron , chyba że za uprzednim pisemnym zezwoleniem odpowiednio Wspólnoty lub Rządu Kanady .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Tolesnis bendradarbiavimas , numatytas Šiame Susitarime , priklauso nuo to , ar įgyvendinant šio straipsnio 1 dalį yra taikoma abiem Šalims tinkama apsaugos ir kontrolės sistema , Bendrijos įvesta pagal Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartį , ir Kanados Vyriausybės įvestos priemonės , skirtos medžiagos ar įrangos panaudojimo apskaitai .
(trg)="48.1"> Kontynuacja współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie zależy od wzajemnego należytego stosowania , do celów ustępu 1 niniejszego artykułu , systemu zabezpieczeń i kontroli ustanowionego przez Wspólnotę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) oraz środków uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowionych przez Rząd Kanady .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Susitariančiosios Šalys konsultuojasi ir pasikeičia vizitais , kad užtikrintų , jog Bendrijos apsaugos ir kontrolės sistema ir Kanados Vyriausybės įvestos medžiagų ar įrangos panaudojimo apskaitos priemonės įgyvendinant šį Susitarimą yra pakankamai veiksmingos .
(trg)="49.1"> Konsultacje i wymiana wizyt między Umawiającymi się Stronami będą odbywać się tak , aby zapewnić obie Strony , że wspólnotowy system zabezpieczeń i kontroli oraz środki uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowione przez Rząd Kanady są zadowalające i skuteczne w realizacji celów niniejszej Umowy .

(src)="49.2"> Įvesdamos šias sistemas Susitariančiosios Šalys yra pasirengusios konsultuotis ir keistis patirtimi su Tarptautine atominės energijos agentūra , kad jų sistemos būtų suderinamos su Tarptautinės atominės energijos agentūros sistema .
(trg)="49.2"> W stosowaniu tych systemów Umawiające się Strony są gotowe zasięgać opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wymieniać doświadczenia z tą Agencją , mając na celu ustanowienie systemu należycie zgodnego z systemem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Pripažindamos Tarptautinės atominės energijos agentūros svarbą , Kanados Vyriausybė ir Bendrija kartais konsultuojasi , kad nustatytų , ar yra kokių nors su kontorole susijusių atsakomybės sričių , kuriose ši Agentūra galėtų padėti .
(trg)="50.1"> W uznaniu znaczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rząd Kanady i Wspólnota będą zasięgać opinii od czasu do czasu w celu ustalenia , czy istnieją obszary odpowiedzialności w odniesieniu do zabezpieczeń i kontroli , w których można by poprosić Agencję o pomoc .

(src)="51"> X straipsnis
(trg)="51"> Artykuł X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Jeigu nesusitarta kitaip , už bet kokios informacijos ( taip pat projektų , brėžinių ir specifikacijų ) ir bet kokios medžiagos , įrangos ir įrenginių , kuriais Susitariančiosios Šalys apsikeitė ar perdavė viena kitai pagal šį Susitarimą , taikymą ar naudojimą yra atsakinga juos gavusi Susitariančioji Šalis ; kita Susitariančioji Šalis negarantuoja nei tokios informacijos tikslumo ar išsamumo , nei tokios informacijos , medžiagos , įrangos ir įrenginių tinkamumo kokiems nors konkretiems tikslams .
(trg)="52.1"> Z wyjątkiem przypadków , w których ustalono inaczej , stosowanie lub wykorzystanie każdej informacji ( wraz z projektami , rysunkami i specyfikacjami ) i każdego materiału , urządzenia oraz narzędzia wymienionych lub przekazanych między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej Umowy , odbywać się będzie na odpowiedzialność Umawiającej się Strony otrzymującej te materiały lub informacje , a druga Umawiająca się Strona nie będzie gwarantować dokładności ani kompletności tych informacji , ani przydatności dla jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub stosowania tych informacji , materiałów , urządzeń i narzędzi .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Susitariančiosios Šalys pripažįsta , kad įgyvendinant šio Susitarimo tikslus būtina imtis atitinkamų priemonių dėl asmeninės atsakomybės .
(trg)="53.1"> Umawiające się Strony uznają , że niezbędne są odpowiednie środki pod względem odpowiedzialności strony trzeciej dla osiągania celów niniejszej Umowy .

(src)="53.2"> Susitariančiosios Šalys bendradarbiaudamos užtikrina , kad kuo anksčiau bus nustatyta ir priimta abiem Šalims tinkama bendra tvarka asmeninės atsakomybės atžvilgiu .
(trg)="53.2"> Umawiające się Strony będą współpracować w rozwijaniu i zabezpieczaniu przyjmowania wzajemnie zadowalających ogólnych uzgodnień pod względem odpowiedzialności strony trzeciej w najszybszym możliwym terminie .

(src)="53.3"> Jeigu delsiama susitarti dėl tokios bendros tvarkos , Susitariančiosios Šalys konsultuojasi , kad susitartų dėl abipusiškai tenkinančios ad hoc tvarkos ir galėtų tęsti tam tikras operacijas .
(trg)="53.3"> Jeżeli zajdzie opóźnienie w zawieraniu takich ogólnych uzgodnień , Umawiające się Strony będą zasięgać opinii w celu ustalenia wzajemnie zadowalających uzgodnień ad hoc dotyczących wspomagania szczególnych transakcji .

(src)="54"> XI straipsnis
(trg)="54"> Artykuł XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> 1957 m. kovo 25 d .
(src)="55.2"> Romoje pasirašytos sutarties , kuria buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , 106 straipsnyje numatyta , kad valstybės narės , kurios prieš šios sutarties įsigaliojimą sudarė susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje , kartu su Komisija pradeda būtinas derybas su tomis trečiosiomis šalimis , kad Bendrija , kiek leidžia jos galimybės , galėtų perimti tuose susitarimuose numatytas teises ir įsipareigojimus .
(trg)="55.1"> Artykuł 106 Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) przewiduje , że Państwa Członkowskie , które przed datą wejścia w życie tego Traktatu zawarły umowy z państwami trzecimi w sprawie współpracy w zakresie energii atomowej , wspólnie z Komisją podejmą niezbędne negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu przejęcia przez Wspólnotę , tak dalece , jak to możliwe , praw i obowiązków wynikających z tych umów .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanados Vyriausybė pasirengusi tokias derybas , susijusias su bet kokiais susitarimais , pradėti , kai ji yra šių susitarimų viena iš šalių .
(trg)="56.1"> Rząd Kanady jest przygotowany na rozpoczęcie takich negocjacji w odniesieniu do każdej Umowy , której jest Stroną .

(src)="57"> XII straipsnis
(trg)="57"> Artykuł XII

(src)="58"> Susitariančiosios Šalys dar kartą patvirtina abipusį suinteresuotumą skatinti taikų atominės energijos naudojimą , tarpininkaujant Tarptautinei atominės energijos agentūrai ir siekia , kad jų bendradarbiavimo rezultatai būtų naudingi šiai Agentūrai ir jos narėms .
(trg)="58"> Umawiające się Strony potwierdzają wspólne zainteresowanie w sprzyjaniu pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz są przekonane , że wyniki ich współpracy przysporzą korzyść Agencji i jej Członkom .

(src)="59"> XIII straipsnis
(trg)="59"> Artykuł XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Bet kurios Susitariančiosios Šalies prašymu Susitariančiųjų Šalių atstovai kartais susitinka konsultuotis dėl reikalų , susijusių su šio Susitarimo taikymu , stebėti jo vykdymą ir aptarti bendradarbiavimo tvarką , be tos , kuri numatyta šiame Susitarime .
(trg)="60.1"> Na wniosek każdej z Umawiających się Stron przedstawiciele Umawiających się Stron będą zbierać się od czasu do czasu w celu zasięgania wzajemnych opinii w sprawach wynikających ze stosowania niniejszej Umowy , nadzorowania jej funkcjonowania oraz omawiania uzgodnień dotyczących współpracy uzupełniających uzgodnienia przewidziane niniejszą Umową .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Susitariančiosios Šalys gali bendru sutikimu pakviesti kitas šalis dalyvauti II straipsnyje minėtoje bendrojoje programoje .
(trg)="61.1"> Umawiające się Strony będą mogły , za wzajemną zgodą , zapraszać inne państwa do udziału we wspólnych programach wspomnianych w artykule II .

(src)="62"> XIV straipsnis
(trg)="62"> Artykuł XIV

(src)="63"> Šiame Susitarime , nebent būtų numatyta kitaip :
(trg)="63"> Do celów niniejszej Umowy , z zastrzeżeniem odmiennych jej postanowień :

(src)="64"> a ) Susitariančiosios Šalys – tai Kanados Vyriausybė bei šio straipsnio b dalyje nurodytos Kanados valstybės įmonės ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) ;
(trg)="64"> a ) termin " Umawiające się Strony " oznacza Rząd Kanady i przedsiębiorstwa rządowe Kanady według definicji z litery b ) niniejszego artykułu z jednej strony oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) z drugiej strony ;

(src)="65"> b ) Kanados valstybės įmonės – tai Kanados atominės energijos bendrovė ir Eldorado kasybos ir perdirbimo bendrovė , taip pat kitos tokios įmonės , priklausančios Kanados Vyriausybės jurisdikcijai , dėl kurių Susitariančiosios Šalys gali susitarti ;
(trg)="65"> b ) termin " przedsiębiorstwa rządowe Kanady " oznacza Atomic Energy of Kanada Limited i Eldorado Mining and Refining Limited oraz podobne inne przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji Rządu Kanady , według uzgodnień między Umawiającymi się Stronami ;

(src)="66"> c ) asmenys – tai individai , firmos , korporacijos , bendrovės , bendrijos , asociacijos , valstybės institucijos ar valstybės korporacijos ir kiti privatūs ar valstybiniai ūkio subjektai ; tačiau sąvoka " asmuo " neapima šios straipsnio a dalyje apibrėžtų Susitariančiųjų Šalių ;
(trg)="66"> c ) termin " osoby " oznacza osoby fizyczne , przedsiębiorstwa , korporacje , spółki , spółki osobowe , stowarzyszenia , agencje rządowe lub korporacje rządowe oraz inne jednostki prywatne lub rządowe ; jednakże termin " osoby " nie obejmuje Umawiających się Stron według definicji z ustępu a ) niniejszego artykułu ;

(src)="67"> d ) įranga – tai mašinos , įrenginiai ar jų svarbiausios dalys , ypač tinkami naudoti atominės energetikos projektuose ;
(trg)="67"> d ) termin " urządzenia " oznacza maszyny lub instalacje lub też większe ich części składowe , odpowiednie dla wykorzystania w projektach energii atomowej ;

(src)="68"> e ) medžiaga – tai žaliava , specialioji branduolinė medžiaga , sunkusis vanduo , branduolinės kokybės grafitas ir bet kuri kita medžiaga , dėl savo pobūdžio ar grynumo tinkama naudoti branduoliniuose reaktoriuose ;
(trg)="68"> e ) termin " materiały " oznacza materiały źródłowe , specjalne materiały rozszczepialne , ciężką wodę , grafit o jakości nuklearnej oraz wszelkie inne substancje , które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub czystość chemiczną są odpowiednie do wykorzystania w reaktorach jądrowych ;

(src)="69"> f ) žaliava – tai uranas , kurį sudaro gamtinės kilmės izotopų mišinys ; nuskurdintasis uranas , kuriame sumažintas 235 izotopas ; toris ; bet kuri pirmiau minėta medžiaga metalo lydinio , cheminio junginio ar koncentrato pavidalu ; bet kuri kita medžiaga , turinti vieną ar keletą iš pirmiau minėtų medžiagų , dėl kurių koncentracijos Susitariančiosios Šalys susitars ; ir kitos tokios medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ;
(trg)="69"> f ) termin " materiał źródłowy " oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze ; uran zubożony w izotopie 235 ; tor ; każde z powyższych w postaci metalu , stopu , związku chemicznego lub koncentratu ; każdy inny materiał zawierający co najmniej jeden z powyższych materiałów w stężeniu uzgodnionym przez Umawiające się Strony ; oraz inny materiał uzgodniony przez Umawiające się Strony ;

(src)="70"> g ) specialioji branduolinė medžiaga – tai plutonis ; uranas 233 ; uranas 235 ; uranas , prisodrintas 233 ar 235 izotopų ; bet kuri medžiaga , turinti vienos iš pirmiau minėtų medžiagų ; ir bet kurios kitos medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ; tačiau sąvoka " specialioji branduolinė medžiaga " neapima " žaliavos " sąvokos ;
(trg)="70"> g ) termin " specjalny materiał rozszczepialny " oznacza pluton ; uran 233 ; uran 235 ; uran wzbogacony w izotopach 233 lub 235 ; każdą substancję zawierającą co najmniej jedno z powyższych ; takie inne substancje , jakie mogą zostać uzgodnione przez Umawiające się Strony ; jednakże termin " specjalny materiał rozszczepialny " nie obejmuje " materiałów źródłowych " ;

(src)="71"> h ) gautas – įgytas vykdant vieną ar keletą procesų , nebūtinai einančių vienas po kito ;
(trg)="71"> h ) termin " uzyskany " oznacza uzyskany podczas jednego lub więcej procesów , bez względu na to , czy następują po sobie ;

(src)="72"> i ) Bendrijoje – teritorijose , kurioms galioja ar galios Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis .
(trg)="72"> i ) termin " we Wspólnocie " oznacza na terytorium , na którym stosuje się lub będzie stosowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) .

(src)="73"> XV straipsnis
(trg)="73"> Artykuł XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Šis Susitarimas įsigalioja Kanados Vyriausybei ir Bendrijai pasikeitus tam tikslui skirtais raštais [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Niniejsza Umowa zostanie wprowadzona w życie poprzez wymianę not między Rządem Kanady i Wspólnotą [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Jis galioja dešimt metų ir dar šešis mėnesius po to , kai Kanados Vyriausybė ar Bendrija praneša apie jo nutraukimą , nebent apie tai būtų pranešta likus šešiems mėnesiams iki minėto dešimties metų laikotarpio pabaigos .
(trg)="75.1"> Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez okres dziesięciu lat , następnie przez sześć miesięcy po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Rząd Kanady lub Wspólnotę , chyba że takie zawiadomienie zostanie złożone sześć miesięcy przed upłynięciem wspomnianego okresu dziesięciu lat .

(src)="76"> TAI PALIUDYDAMI šį Susitarimą pasirašė ir patvirtino savo antspaudais toliau nurodyti Kanados Vyriausybės ir Bendrijos tinkamai įgalioti asmenys .
(trg)="76"> NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani , należycie upoważnieni do tego przez odpowiednio Rząd Kanady i Komisję , podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją swoją pieczęcią .

# lt/1959/jrc21959A1006_02-lt.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_02-pl.xml.gz


(src)="2"> Kanados Vyriausybės Ir Europos Atominės Energijos Bendrijos ( Euratomo ) Pasikeitimas Raštais
(trg)="2"> Wymiana listów między Rządem Kanady a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom )

(src)="3"> Nr. 1
(trg)="3"> Nr 1