# it/1959/jrc21959A1006_01-it.xml.gz
# sl/1959/jrc21959A1006_01-sl.xml.gz


(src)="2"> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM ) ED IL GOVERNO DEL CANADÀ NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA ATOMICA
(trg)="2"> Sporazum O Sodelovanju Med Evropsko Skupnostjo Za Atomsko Energijo ( Euratom ) In Vlado Kanade Na PodroČju Miroljubne Uporabe Atomske Energije

(src)="3"> PREAMBOLO
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> La Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , rappresentata dalla sua Commissione ( qui appresso denominata « la Commissione » ) e il Governo del Canada ;
(trg)="4"> Evropska skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) , ki jo zastopa Komisija ( v nadaljnjem besedilu " Komisija " ) in vlada Kanade sta

(src)="5"> CONSIDERANDO che , con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 , il Regno del Belgio , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito la Comunità al fine di contribuire , creando le premesse necessarie alla formazione e al rapido sviluppo delle industrie nucleari , all' elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da so s pogodbo , podpisano 25. marca 1957 v Rimu , Kraljevina Belgija , Francoska republika , Italijanska republika , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ustanovile Skupnost z namenom , da z vzpostavitvijo potrebnih pogojev za razvoj in hitro rast jedrske industrije , dvignejo življenjski standard v državah članicah in razvijejo menjavo z drugimi državami ;

(src)="6"> CONSIDERANDO che la Comunità e il Governo del Canada espresso il reciproco desiderio di addivenire ad una stretta cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica ;
(trg)="6"> OB UPOŠTEVANJU , da sta Skupnost in vlada Kanade izrazili skupno željo po vzpostavitvi tesnega sodelovanja na področju miroljubne uporabe atomske energije ;

(src)="7"> AUSPICANDO una reciproca collaborazione al fine di promuovere e di ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell' energia atomica può arrecare al benessere ed alla prosperità della Comunità e del Canada ;
(trg)="7"> V ŽELJI po medsebojnem sodelovanju z namenom pospeševati in povečati prispevek , ki ga razvoj na področju miroljubne uporabe atomske energije lahko doprinese k blagostanju in blaginji Skupnosti in Kanade ;

(src)="8"> RICONOSCENDO in particolare che sarebbe loro reciproco vantaggio cooperare con lo stabilire un programma comune di ricerche e di sviluppo ;
(trg)="8"> OB PRIZNANJU , še posebej , da bi njuno sodelovanje z določitvijo skupnega programa za raziskave in razvoj , bilo v njuno obojestransko korist ;

(src)="9"> CONSIDERANDO che un accordo inteso a stabilire una cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica darebbe inizio ad un proficuo scambio di esperienze , aprirebbe la via ad attività reciprocamente vantaggiose e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l' Atlantico ;
(trg)="9"> OB UPOŠTEVANJU , da bi sporazum o vzpostavitvi sodelovanja pri uporabi atomske energije v miroljubne namene pomenil začetek plodne izmenjave izkušenj , omogočil izvajanje obojestransko koristnih dejavnosti in okrepil solidarnost v Evropi ter na drugi strani Atlantika ;

(src)="10"> HANNO CONCORDATO quanto segue :
(trg)="10"> STA SE DOGOVORILI o naslednjem :

(src)="11"> Articolo I
(trg)="11"> Člen I

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> La cooperazione contemplata dal presente Accordo riguarda gli usi pacifici dell' energia atomica e si estende ai seguenti settori :
(trg)="12.1"> Sodelovanje , predvideno s tem sporazumom , se nanaša na uporabo atomske energije v miroljubne namene in obsega naslednja področja :

(src)="13"> ( a ) la comunicazione di cognizioni , ivi incluse quelle riguardanti :
(trg)="13"> ( a ) Sporočanje znanja , predvsem o :

(src)="14"> ( i ) la ricerca e lo sviluppo ;
(trg)="14"> ( i ) raziskavah in razvoju ,

(src)="15"> ( ii ) i problemi sanitari e di sicurezza ;
(trg)="15"> ( ii ) težavah glede zdravja in varnosti ,

(src)="16"> ( iii ) le attrezzature , le installazioni e i congegni ( ivi compresa la fornitura di progetti , disegni e specifiche ) ; e
(trg)="16"> ( iii ) opremi , objektih in napravah ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) in

(src)="17"> ( iv ) l' utilizzazione di attrezzature , installazioni , congegni e materiali ;
(trg)="17"> ( iv ) uporabi opreme , objektov , naprav in materialov ;

(src)="18"> ( b ) la fornitura di materiali ;
(trg)="18"> ( b ) Dobava materialov ;

(src)="19"> ( c ) l' ottenimento di attrezzature e di congegni ;
(trg)="19"> ( c ) Pridobitev opreme in naprav ;

(src)="20"> ( d ) l' utilizzazione dei diritti di brevetto ;
(trg)="20"> ( d ) Uporaba pravic iz patentov ;

(src)="21"> ( e ) l' accesso alle attrezzature e alle installazioni e la facoltà di utilizzarle .
(trg)="21"> ( e ) Dostop do opreme in objektov in možnost njihove uporabe .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà attuata a condizioni da convenirsi e in conformità delle leggi e dei regolamenti nonché delle disposizioni applicabili in materia di licenze , in vigore nella Comunità e nel Canada .
(trg)="22.1"> S tem sporazumom predvideno sodelovanje se izvaja ob dogovorjenih pogojih in v skladu z zakoni in drugimi predpisi za področje licenc , ki veljajo v Skupnosti in v Kanadi .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna verso l' altra ad assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano accettate e osservate , per quanto riguarda la Comunità , conformemente alle disposizioni del predetto Trattato , da tutte le persone stabilite nella Comunità e debitamente autorizzate in base al presente Accordo , e , per quanto riguarda il Canada , da tutte le imprese governative e da tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione .
(trg)="23.1"> Pogodbenici se medsebojno zavezujeta , da bosta zagotovili sprejetje in spoštovanje določb tega sporazuma , za Skupnost v skladu z zgoraj navedeno pogodbo s strani vseh oseb iz Skupnosti , pooblaščenih za ta sporazum , in za Kanado , s strani vseh državnih podjetij in vseh oseb pod njeno jurisdikcijo .

(src)="24"> Articolo II
(trg)="24"> Člen II

(src)="25"> Senza pregiudizio delle disposizioni generali dell' articolo I , la cooperazione prevista nel presente Accordo comporterà un programma comune di ricerca e di sviluppo nel campo dei reattori nucleari ad uranio naturale , moderati ad acqua pesante .
(trg)="25"> Ne glede na splošen obseg člena 1 , bo v tem sporazumu opredeljeno sodelovanje obsegalo skupni program za raziskave in razvoj v zvezi z jedrskim reaktorjem s pogonom na naravni uran , moderiranim s težko vodo .

(src)="26"> Articolo III
(trg)="26"> Člen III

(src)="27"> 1. ( a ) Ciascuna Parte contraente potrà mettera a disposizione dell' altra e a disposizione delle persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o di quelle stabilite nella Comunità le cognizioni di cui dispone nelle materie che rientrino nell' ambito di applicazione del presente Accordo .
(trg)="27"> 1 . ( a ) Pogodbenici si lahko med seboj ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , dajeta na razpolago znanja o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="28"> ( b ) La comunicazione di cognizioni ottenute da terzi a condizione di non trasmetterle ad altri è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="28"> ( b ) Sporočanje podatkov , prejetih od tretje strani pod pogoji , ki prepovedujejo tako sporočanje , je izvzeto iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="29"> ( c ) Le cognizioni considerate di valore commeciale dalla Parte contraente che le fornisce saranno comunicate soltanto alle condizioni fissate da detta Parte contraente .
(trg)="29"> ( c ) Podatki , za katere pogodbenica , ki je pošiljateljica meni , da so trgovinskega značaja , se sporočajo samo pod njenimi pogoji .

(src)="30"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno lo scambio di cognizioni riguardanti materie comprese nell' ambito del presente Accordo tra persone stabilite nella Comunità , da una parte , e persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada , dall' altra .
(trg)="30"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata izmenjavo podatkov med osebami iz Skupnosti na eni strani in osebami pod jurisdikcijo vlade Kanade na drugi strani , o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="31"> ( b ) Le cognizioni di cui dette persone siano proprietarie saranno comunicate soltanto con il consenso delle stesse e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="31"> ( b ) Podatki , ki so v lasti teh oseb , se sporočijo samo z njihovim privoljenjem in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="32"> Articolo IV
(trg)="32"> Člen IV

(src)="33"> 1. ( a ) Ciascuna delle Parti contraenti concederà o farà concedere all' altra o a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità , a condizioni da concordarsi , licenze o sublicenze su brevetti di proprietà di una delle Parti contraenti o nei confronti dei quali l' una o altra ha il diritto di concedere licenze o sublicenze e riguardanti materie che rientrano nell' ambito del presente Accordo .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Vsaka od pogodbenic sopogodbenici ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti pod dogovorjenimi pogoji dodeli ali omogoči dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov , ki so v lasti ene ali druge pogodbenice , ali v zvezi s katerimi ( patenti ) ima ena ali druga pogodbenica pravico do dodelitve licenc ali podlicenc o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="34"> ( b ) La concessione di licenze o di sublicenze su brevetti o licenze ottenuti da terzi a condizioni che non consentano tale concessione è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="34"> ( b ) Dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov ali licenc , prejetih od tretje strani , pod pogoji , ki prepovedujejo tako dodelitev , je izvzeta iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="35"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno la concessione a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità di licenze su brevetti riguardanti materie che rientrino nell' ambito del presente Accordo e che siano di proprietà rispettivamente di persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="35"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata dodelitev licenc iz pravic patentov , ki so v lasti oseb iz Skupnosti ali oseb , pod jurisdikcijo vlade Kanade , osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="36"> ( b ) Le Licenze o sublicenze su brevetti o licenze appartenenti a dette persone saranno concesse soltanto con il loro consenso e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="36"> ( b ) Licence ali podlicence iz pravic patentov ali licence , ki so v lasti teh oseb , se dodelijo samo s privoljenjem teh oseb in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="37"> Articolo V
(trg)="37"> Člen V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Nella misura del possibile , le Parti contraenti si forniranno reciprocamente o forniranno a persone sottoposte alla giurisdizionedel Governo del Canada o stabilite nella Comunità consulenza tecnica con l' ausilio di esperti o in qualsiasi altra forma che potrà essere concordata .
(trg)="38.1"> Pogodbenici si medsebojno , kolikor je mogoče , ali osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , nudita tehnično svetovanje z dodelitvijo strokovnjakov ali na druge dogovorjene načine .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Nei limiti del possibile , ciascuna Parte contraente assicurerà nelle proprie scuole e installazioni a studenti e a tirocinanti , segnalati dall' altra Parte , una formazione nei settori riguardanti gli usi pacifici dell' energia atomica e si adopererà a che tale formazione sia assicurata altrove nell' ambito della Comunità o in Canada .
(trg)="39.1"> Vsaka od pogodbenic , kolikor je mogoče , študentom in pripravnikom , ki jih priporoči druga stran , v lastnih šolah ali ustanovah v Skupnosti ali v Kanadi zagotavlja izobraževanje in pomaga pri zagotavljanju izobraževanja na področjih miroljubne uporabe atomske energije .

(src)="40"> Articolo VI
(trg)="40"> Člen VI

(src)="41"> Le Parti contraenti convengono che , previa generale o specifica autorizzazione della Commissione , quando ciò sia richiesto dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , o del Governo del Canada , materiale-fonte e materiali nucleari speciali potranno essere forniti o ricevuti nell' ambito del presente Accordo , a condizioni commerciali o nel modo altrimenti concordato , dall' Agenzia di Approvvigionamento della Comunità , dalle imprese governative del Canada o da persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="41"> Pogodbenici soglašata , da se na splošno ali posebno pooblastilo Komisije v primerih , ki jih ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) ali vlada Kanade , osnovni material ali posebni jedrski material lahko dobavlja ali sprejema v skladu s pogoji tega sporazuma pod trgovinskimi pogoji ali v skladu z drugimi dogovorjenimi načini , s strani Agencije za nabave Skupnosti , kanadskih državnih podjetij , oseb iz Skupnosti ali oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade

(src)="42"> Articolo VII
(trg)="42"> Člen VII

(src)="43"> Le Parti contraenti aiuteranno , nella misura del possibile , le persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità a procurarsi reattori di ricerca e di potenza e ad ottenere assistenza nella progettazione , nella costruzione , e nell' esercizio di tali reattori .
(trg)="43"> Pogodbenici , kolikor je mogoče , pomagata osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali osebam iz Skupnosti , pri oskrbi z raziskovalnimi in energetskimi reaktorji in pri pomoči glede načrtovanja , gradnje in obratovanja takih reaktorjev .

(src)="44"> Articolo VIII
(trg)="44"> Člen VIII

(src)="45"> Le Parti contraenti , nella misura del possibile , si forniranno reciproca assistenza perché ciascuna di esse o persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità ottengano materiali , attrezzature ed ogni altro elemento necessario per la ricerca , lo sviluppo e la produzione nel campo dell' energia atomica nel Canada o nell' ambito della Comunità .
(trg)="45"> Pogodbenici si , kolikor je mogoče , medsebojno ali prek oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali prek oseb iz Skupnosti , pomagata pri pridobivanju materialov , opreme in drugih potrebnih elementov za dela v zvezi z raziskavami , razvojem , in proizvodnjo atomske energije v Kanadi ali v Skupnosti .

(src)="46"> Articolo IX
(trg)="46"> Člen IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> La Comunità ed il Governo del Canada si impegnano ad assicurare che i materiali o le attrezzature ottenute in base al presente Accordo e i materiali-fonte o i materiali nucleari speciali derivati dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuta saranno impiegati unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell' energia atomica e non per scopi militari e che , a tal fine , nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo nè alcun materiale-fonte o materiale nucleare speciale derivato dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti siano trasferiti a persone non autorizzate o non sottoposte al suo controllo , salvo previa autorizzazione scritta del Governo del Canada o della Comunità , rispettivamente .
(trg)="47.1"> Skupnost in vlada Kanade se obojestransko zavezujeta , da bosta material ali opremo , pridobljen na podlagi tega sporazuma , skupaj z osnovnim materialom ali s posebnimi jedrskimi materiali , ki so izvedeni iz uporabe vseh tako pridobljenih materialov ali opreme , uporabljali samo v namene pospeševanja in razvijanja miroljubne uporabe atomske energije in ne v vojaške namene , in da v ta namen noben material ali oprema , pridobljena na podlagi tega sporazuma , kakor tudi noben osnovni material ali posebni jedrski materiali , izvedeni iz uporabe tako pridobljenega materiala ali opreme , ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali osebam izven nadzora , razen s predhodnim pisnim pooblastilom vlade Kanade ali Skupnosti .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> L' ulteriore attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà condizionata alla reciproca soddisfacente applicazione , ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo , del sistema di controllo stabilito dalla Comunità in conformità del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) e dei provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto dell' utilizzazione dei materiali o delle attrezzature .
(trg)="48.1"> Nadaljevanje v tem sporazumu predvidenega sodelovanja je odvisno od uporabe , v namene odstavka 1 tega člena in v obojestransko zadovoljstvo pogodbenic , sistema nadzora Skupnosti , ki ga ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) in od sprejetih ukrepov vlade Kanade glede evidence uporabe materialov ali opreme .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Consultazioni e scambi di visite avranno luogo fra le Parti contraenti per assicurare entrambe che il sistema di controllo della Comunità ed i provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto della utilizzazione di materiali o di attrezzature siano soddisfacenti ed efficaci ai fini del presente Accordo .
(trg)="49.1"> Pogodbenici se posvetujeta in obiskujeta zaradi medsebojne zagotovitve zadostnosti in učinkovitosti sistema nadzora s strani Skupnosti in s strani vlade Kanade sprejetih ukrepov glede evidence uporabe materialov in opreme za namene izvajanja tega sporazuma .

(src)="49.2"> Per l' applicazione di detti sistemi di controllo , le Parti contraenti sono disposte a procedere a consultazioni e scambi di esperienze con l' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica allo scopo di stabilire un sistema che sia ragionevolmente compatibile con quello dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica .
(trg)="49.2"> Glede izvajanja teh sistemov sta se pogodbenici pripravljeni posvetovati in izmenjavati izkušnje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo z namenom vzpostaviti sistem , ki bi bil smiselno združljiv s sistemom Mednarodne organizacije za atomsko energijo .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Riconoscendo l' importanza dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica , la Comunità e il Governo del Canada si consulteranno , di tanto in tanto , allo scopo di stabilire se esistano , in materia di controllo , settori nei quali possa essere richiesta l' assistenza tecnica di tale Agenzia .
(trg)="50.1"> Ob priznavanju pomembnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo , se Skupnost in vlada Kanade posvetujeta zaradi določitve morebitnih področij nadzora , v zvezi s katerimi bi to Agencijo lahko prosili za tehnično pomoč .

(src)="51"> Articolo X
(trg)="51"> Člen X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Salvo disposizione contraria , l' applicazione o l' utilizzazione di qualsiasi informazione ( ivi compresi i progetti , i disegni e le specifiche ) e di qualsiasi materiale , attrezzatura o congegno , scambiati o trasferiti tra le Parti contraenti in virtù del presente Accordo , si farà sotto la responsabilità della Parte contraente che li avrà ricevuti .
(src)="52.2"> L' altra Parte contraente non dovrà essere tenuta garante dell' esattezza o completezza di tali informazioni , nè dell' idoneità di tali informazioni , materiali , attrezzature o congegni per qualsiasi particolare applicazione o utilizzazione .
(trg)="52.1"> V kolikor ni drugače določeno , je za uporabo ali izkoriščanje vseh informacij ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) , kakor tudi vseh materialov , opreme in naprav , izmenjanih ali prenesenih med pogodbenicama na podlagi tega sporazuma , odgovorna pogodbenica , ki je prejemnica ; druga pogodbenica v ničemer ne odgovarja za točnost ali celovitost takih informacij , niti za primernost izkoriščanja ali uporabe teh informacij , materialov , opreme ali naprav v posebne namene .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Le Parti contraenti riconoscono che il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo richiede provvedimenti adeguati in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.1"> Pogodbenici priznavata , da so za uresničitev ciljev tega sporazuma potrebni ustrezni ukrepi na področju civilne odgovornosti .

(src)="53.2"> Le Parti contraenti coopereranno al fine di elaborare e fare adottare , al più presto possibile , disposizioni generali reciprocamente soddisfacenti in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.2"> Pogodbenici bosta sodelovali , da bi čimprej oblikovali in zagotovili sprejetje splošnih določb o civilni odgovornosti , ki bodo zadovoljive za obe strani .

(src)="53.3"> In caso di ritardo nella adozione di dette disposizioni generali , le Parti contraenti si consulteranno al fine di adottare disposizioni « ad hoc » che siano di reciproca soddisfazione e consentano di raggiungere accordi particolari .
(trg)="53.3"> V primeru zamude pri sprejetju takšnih splošnih določb , se pogodbenici posvetujeta z namenom sprejetja " ad hoc " določb , ki bodo zadovoljive za obe strani in bodo omogočale nadaljnji potek posebnih transakcij .

(src)="54"> Articolo XI
(trg)="54"> Člen XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> L' articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , firmato a Roma il 25 marzo 1957 , stabilisce che gli Stati membri , i quali anteriormente all' entrata in vigore del Trattato abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell' energia nucleare , sono tenuti ad avviare , congiuntamente alla Commissione , le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere , nella misura del possibile , la assunzione da parte della Comunità dei diritti e obblighi derivanti da detti accordi .
(trg)="55.1"> Člen 106 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) , podpisane 25. marca 1957 v Rimu , predvideva , da morajo države članice , ki pred začetkom veljavnosti te pogodbe s tretjimi državami sklenejo sporazume o sodelovanju na področju jedrske energije , skupaj s Komisijo začeti potrebna pogajanja s temi tretjimi državami , da bi Skupnost , kolikor je mogoče , prevzela pravice in obveznosti iz teh sporazumov .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Il Governo del Canada è disposto ad avviare tali trattative per quanto riguarda qualsiasi accordo in cui esso è parte .
(trg)="56.1"> Vlada Kanade je taka pogajanja pripravljena začeti v zvezi z vsakim sporazumom , katerega pogodbenica je .

(src)="57"> Articolo XII
(trg)="57"> Člen XII

(src)="58"> Le Parti contraente riaffermano il loro comune interesse a promuovere gli usi pacifici dell' energia atomica per il tramite dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica e intendono che detta Agenzia e i suoi membri beneficino dei risultati della loro cooperazione .
(trg)="58"> Pogodbenici ponovno potrjujeta njun skupni interes za pospeševanje miroljubne uporabe atomske energije prek Mednarodne agencije za atomsko energijo in sta mnenja , da bi rezultati njunega sodelovanja koristili Agenciji in njenim državam članicam .

(src)="59"> Articolo XIII
(trg)="59"> Člen XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Su richiesta di ciascuna delle Parti contraenti , rappresentanti di esse si riuniranno , di tanto in tanto , per consultarsi reciprocamente sui problemi derivanti dall' applicazione del presente Accordo , per controllarne l' attuazione e per esaminare ulteriori forme di cooperazione che potessero aggiungersi a quelle previste nel presente Accordo .
(trg)="60.1"> Na zahtevo ene od pogodbenic se njuni predstavniki občasno sestanejo , z namenom posvetovanja o problemih , ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma , nadzorovanja njegovega izvajanja in preučitve drugih ukrepov sodelovanja , ki se dodajo že predvidenim ukrepom iz tega sporazuma .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Le Parti contraenti potranno invitare , di comune accordo , altri Paesi a partecipare al programma comune di cui all' articolo II .
(trg)="61.1"> Na podlagi skupnega soglasja lahko pogodbenici povabita druge države k sodelovanju v skupnem programu , omenjenem v členu II .

(src)="62"> Articolo XIV
(trg)="62"> Člen XIV

(src)="63"> Ai fini del presente Accordo , ed a meno che non sia diversamente precisato :
(trg)="63"> V tem sporazumu in v kolikor ni drugače opredeljeno , izraz :

(src)="64"> ( a ) il termine « Parti contraenti » indica la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , da una parte , e il Governo del Canada e le imprese governative del Canada definite nel paragrafo ( b ) del presente articolo , dall' altra ;
(trg)="64"> ( a ) " pogodbenici " pomeni Evropsko skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) na eni strani in vlado Kanade ter državna kanadska podjetja , opredeljena v odstavku ( b ) tega člena , na drugi strani ;

(src)="65"> ( b ) il termine « imprese governative del Canada » indica l' «Atomic Energy of Canada Limited » e la « Eldorado Mining and Refining Limited » e ogni altra impresa sottoposta alla giurisdizione del Governo del Canada che le Parti contraenti convengano di considerare tale ;
(trg)="65"> ( b ) " državna kanadska podjetja " pomeni " Atomic Energy of Canada Limited " in " Eldorado Mining and Refining Limited " in vsa druga podjetja pod jurisdikcijo vlade Kanade , glede katerih se dogovorita pogodbenici ;

(src)="66"> ( c ) il termine « persone » comprende qualunque persone fisica , società ( ditta , compagnia , « partnership » ) , associazione , ente o impresa governativa e ogni altra persona giuridica pubblica o privata , ma non comprende le Parti contraenti come definite nel paragrafo ( a ) del presente articolo ;
(trg)="66"> ( c ) " oseba " pomeni vsako fizično osebo , gospodarsko družbo ( kapitalska družba , osebna družba ) , združenje , institucijo ali javno podjetje in vsako drugo osebo javnega ali zasebnega prava , ki pa se ne uporablja za pogodbenici , opredeljeni v odstavku ( a ) tega člena ;

(src)="67"> ( d ) il termine « attrezzatura » indica le parti principali o gli elementi essenziali di macchine o impianti particolarmente atti ad essere utilizzati in progetti relativi all' energia atomica ;
(trg)="67"> ( d ) " oprema " pomeni glavne dele ali bistvene sestavne dele strojev ali postrojenj , ki so primerni zlasti za uporabo v projektih s področja atomske energije ;

(src)="68"> ( e ) il termine « materiale » indica : materiale-fonte , materiale nucleare speciale , acqua pesante , grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che , per la sua natura o purezza , sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari .
(trg)="68"> ( e ) " material " pomeni osnovni material , vse posebne jedrske materiale , težko vodo , jedrski grafit in vse druge snovi , ki so zaradi svojih lastnosti ali čistosti še zlasti primerne za uporabo v jedrskih reaktorjih ;

(src)="69"> ( f ) il termine « materiale-fonte » indica : uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura ; uranio impoverito nell' isotopo 235 ; torio ; uno qualsiasi dei predetti materiali sotto forma di metallo , lega , composto chimico o concentrato ; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti al grado di concentrazione che sarà concordato fra le Parti contraenti ; qualsiasi altro materiale designato come tale dalle Parti contraenti ;
(trg)="69"> ( f ) " osnovni material " pomeni uran , ki vsebuje mešanico naravnih izotopov ; osiromašeni uran izotopa 235 , torij ; vsako od predhodno naštetih snovi v obliki kovine , zlitine , kemične spojine ali koncentrata ; vsako drugo snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi , s tako stopnjo koncentracije , za kakršno se dogovorita pogodbenici in vsako drugo snov , ki jo kot tako opredelita pogodbenici ;

(src)="70"> ( g ) il termine « materiale nucleare speciale » indica : plutonio ; uranio 233 ; uranio 235 ; uranio arricchito negli isotopi 233 e 235 ; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza designata come tale dalle Parti contraenti ; tuttavia il termine « materiale nucleare speciale » non comprende il « materiale-fonte » ;
(trg)="70"> ( g ) " posebni jedrski material " pomeni plutonij ; uran 233 ; uran 235 ; obogateni uran izotopov 233 ali 235 ; vsako snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi in vsako drugo snov , ki jo kot tako določita pogodbenici ; izraz " posebni jedrski material " ne zajema " osnovnega materiala " ;

(src)="71"> ( h ) il termine « derivato » significa derivato da uno o più procedimenti , successivi o meno ;
(trg)="71"> ( h ) " izvedeni " pomeni izvedeni prek enega ali več postopkov , bodisi zaporednih ali ne ;

(src)="72"> ( i ) il termine « nella Comunità » significa : nell' ambito dei territori ai quali si applica e si applicherà il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) .
(trg)="72"> ( i ) " v Skupnosti " pomeni na ozemljih , na katerih se uporablja ali se bo uporabljala Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) .

(src)="73"> Articolo XV
(trg)="73"> Člen XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Il presente Accordo entrerà in vigore mediante uno scambio di note intese a tal fine tra la Comunità e il Governo del Canada ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Ta sporazum začne veljati z izmenjavo not med Skupnostjo in vlado Kanade [ 1 ]

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> L' Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e ulteriormente fino alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi da notificarsi a tal fine dalla Comunità o dal Governo del Canada , a meno che detta notifica non sia stata inviata sei mesi prima dello scadere del suddetto periodo di dieci anni .
(trg)="75.1"> Sporazum velja za obdobje desetih let in po desetih letih do izteka šestmesečnega roka , ki sledi dnevu notifikacije o prenehanju izvajanja sporazuma s strani Skupnosti ali vlade Kanade , razen če notifikacija ni bila dana šest mesecev pred iztekom navedenega obdobja veljavnosti desetih let .

(src)="76"> IN FEDE DI CHE i sottoscritti , debitamente autorizzati a tale scopo rispettivamente dalla Commissione e dal Governo del Canada , hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli .
(trg)="76"> V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani in v ta namen pooblaščeni predstavniki Komisije in vlade Kanade podpisali ta sporazum in mu priložili svoj pečat .

# it/1959/jrc21959A1006_02-it.xml.gz
# sl/1959/jrc21959A1006_02-sl.xml.gz


(src)="2"> SCAMBIO DI LETTERE FRA IL GOVERNO DEL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM )
(trg)="2"> Izmenjava Pisem Med Vlado Kanade In Evropsko Skupnostjo Za Atomsko Energijo ( Euratom )

(src)="3"> N.1
(trg)="3"> Št. 1

(src)="4.0"> Lettera del sig .
(trg)="4.0"> Gospod E .

(src)="4.1"> S. D. Pierce al sig .
(trg)="4.1"> Hirsch gospodu S .

(src)="4.2"> E. Hirsch ( Traduzione )
(trg)="4.2"> D .
(trg)="4.3"> Piercu