# it/1959/jrc21959A1006_01-it.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="2"> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM ) ED IL GOVERNO DEL CANADÀ NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA ATOMICA
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="3"> PREAMBOLO
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> La Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , rappresentata dalla sua Commissione ( qui appresso denominata « la Commissione » ) e il Governo del Canada ;
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="5"> CONSIDERANDO che , con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 , il Regno del Belgio , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito la Comunità al fine di contribuire , creando le premesse necessarie alla formazione e al rapido sviluppo delle industrie nucleari , all' elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="6"> CONSIDERANDO che la Comunità e il Governo del Canada espresso il reciproco desiderio di addivenire ad una stretta cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="7"> AUSPICANDO una reciproca collaborazione al fine di promuovere e di ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell' energia atomica può arrecare al benessere ed alla prosperità della Comunità e del Canada ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="8"> RICONOSCENDO in particolare che sarebbe loro reciproco vantaggio cooperare con lo stabilire un programma comune di ricerche e di sviluppo ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="9"> CONSIDERANDO che un accordo inteso a stabilire una cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica darebbe inizio ad un proficuo scambio di esperienze , aprirebbe la via ad attività reciprocamente vantaggiose e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l' Atlantico ;
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="10"> HANNO CONCORDATO quanto segue :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :

(src)="11"> Articolo I
(trg)="11"> Článok I

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> La cooperazione contemplata dal presente Accordo riguarda gli usi pacifici dell' energia atomica e si estende ai seguenti settori :
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="13"> ( a ) la comunicazione di cognizioni , ivi incluse quelle riguardanti :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="14"> ( i ) la ricerca e lo sviluppo ;
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="15"> ( ii ) i problemi sanitari e di sicurezza ;
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="16"> ( iii ) le attrezzature , le installazioni e i congegni ( ivi compresa la fornitura di progetti , disegni e specifiche ) ; e
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="17"> ( iv ) l' utilizzazione di attrezzature , installazioni , congegni e materiali ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="18"> ( b ) la fornitura di materiali ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="19"> ( c ) l' ottenimento di attrezzature e di congegni ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="20"> ( d ) l' utilizzazione dei diritti di brevetto ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="21"> ( e ) l' accesso alle attrezzature e alle installazioni e la facoltà di utilizzarle .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà attuata a condizioni da convenirsi e in conformità delle leggi e dei regolamenti nonché delle disposizioni applicabili in materia di licenze , in vigore nella Comunità e nel Canada .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna verso l' altra ad assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano accettate e osservate , per quanto riguarda la Comunità , conformemente alle disposizioni del predetto Trattato , da tutte le persone stabilite nella Comunità e debitamente autorizzate in base al presente Accordo , e , per quanto riguarda il Canada , da tutte le imprese governative e da tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="24"> Articolo II
(trg)="24"> Článok II

(src)="25"> Senza pregiudizio delle disposizioni generali dell' articolo I , la cooperazione prevista nel presente Accordo comporterà un programma comune di ricerca e di sviluppo nel campo dei reattori nucleari ad uranio naturale , moderati ad acqua pesante .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="26"> Articolo III
(trg)="26"> Článok III

(src)="27"> 1. ( a ) Ciascuna Parte contraente potrà mettera a disposizione dell' altra e a disposizione delle persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o di quelle stabilite nella Comunità le cognizioni di cui dispone nelle materie che rientrino nell' ambito di applicazione del presente Accordo .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="28"> ( b ) La comunicazione di cognizioni ottenute da terzi a condizione di non trasmetterle ad altri è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="29"> ( c ) Le cognizioni considerate di valore commeciale dalla Parte contraente che le fornisce saranno comunicate soltanto alle condizioni fissate da detta Parte contraente .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="30"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno lo scambio di cognizioni riguardanti materie comprese nell' ambito del presente Accordo tra persone stabilite nella Comunità , da una parte , e persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada , dall' altra .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="31"> ( b ) Le cognizioni di cui dette persone siano proprietarie saranno comunicate soltanto con il consenso delle stesse e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="32"> Articolo IV
(trg)="32"> Článok IV

(src)="33"> 1. ( a ) Ciascuna delle Parti contraenti concederà o farà concedere all' altra o a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità , a condizioni da concordarsi , licenze o sublicenze su brevetti di proprietà di una delle Parti contraenti o nei confronti dei quali l' una o altra ha il diritto di concedere licenze o sublicenze e riguardanti materie che rientrano nell' ambito del presente Accordo .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="34"> ( b ) La concessione di licenze o di sublicenze su brevetti o licenze ottenuti da terzi a condizioni che non consentano tale concessione è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="35"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno la concessione a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità di licenze su brevetti riguardanti materie che rientrino nell' ambito del presente Accordo e che siano di proprietà rispettivamente di persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="36"> ( b ) Le Licenze o sublicenze su brevetti o licenze appartenenti a dette persone saranno concesse soltanto con il loro consenso e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="37"> Articolo V
(trg)="37"> Článok V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Nella misura del possibile , le Parti contraenti si forniranno reciprocamente o forniranno a persone sottoposte alla giurisdizionedel Governo del Canada o stabilite nella Comunità consulenza tecnica con l' ausilio di esperti o in qualsiasi altra forma che potrà essere concordata .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Nei limiti del possibile , ciascuna Parte contraente assicurerà nelle proprie scuole e installazioni a studenti e a tirocinanti , segnalati dall' altra Parte , una formazione nei settori riguardanti gli usi pacifici dell' energia atomica e si adopererà a che tale formazione sia assicurata altrove nell' ambito della Comunità o in Canada .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="40"> Articolo VI
(trg)="40"> Článok VI

(src)="41"> Le Parti contraenti convengono che , previa generale o specifica autorizzazione della Commissione , quando ciò sia richiesto dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , o del Governo del Canada , materiale-fonte e materiali nucleari speciali potranno essere forniti o ricevuti nell' ambito del presente Accordo , a condizioni commerciali o nel modo altrimenti concordato , dall' Agenzia di Approvvigionamento della Comunità , dalle imprese governative del Canada o da persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="42"> Articolo VII
(trg)="42"> Článok VII

(src)="43"> Le Parti contraenti aiuteranno , nella misura del possibile , le persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità a procurarsi reattori di ricerca e di potenza e ad ottenere assistenza nella progettazione , nella costruzione , e nell' esercizio di tali reattori .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="44"> Articolo VIII
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="45"> Le Parti contraenti , nella misura del possibile , si forniranno reciproca assistenza perché ciascuna di esse o persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità ottengano materiali , attrezzature ed ogni altro elemento necessario per la ricerca , lo sviluppo e la produzione nel campo dell' energia atomica nel Canada o nell' ambito della Comunità .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="46"> Articolo IX
(trg)="46"> Článok IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> La Comunità ed il Governo del Canada si impegnano ad assicurare che i materiali o le attrezzature ottenute in base al presente Accordo e i materiali-fonte o i materiali nucleari speciali derivati dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuta saranno impiegati unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell' energia atomica e non per scopi militari e che , a tal fine , nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo nè alcun materiale-fonte o materiale nucleare speciale derivato dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti siano trasferiti a persone non autorizzate o non sottoposte al suo controllo , salvo previa autorizzazione scritta del Governo del Canada o della Comunità , rispettivamente .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> L' ulteriore attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà condizionata alla reciproca soddisfacente applicazione , ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo , del sistema di controllo stabilito dalla Comunità in conformità del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) e dei provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto dell' utilizzazione dei materiali o delle attrezzature .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Consultazioni e scambi di visite avranno luogo fra le Parti contraenti per assicurare entrambe che il sistema di controllo della Comunità ed i provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto della utilizzazione di materiali o di attrezzature siano soddisfacenti ed efficaci ai fini del presente Accordo .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="49.2"> Per l' applicazione di detti sistemi di controllo , le Parti contraenti sono disposte a procedere a consultazioni e scambi di esperienze con l' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica allo scopo di stabilire un sistema che sia ragionevolmente compatibile con quello dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Riconoscendo l' importanza dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica , la Comunità e il Governo del Canada si consulteranno , di tanto in tanto , allo scopo di stabilire se esistano , in materia di controllo , settori nei quali possa essere richiesta l' assistenza tecnica di tale Agenzia .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="51"> Articolo X
(trg)="51"> Článok X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Salvo disposizione contraria , l' applicazione o l' utilizzazione di qualsiasi informazione ( ivi compresi i progetti , i disegni e le specifiche ) e di qualsiasi materiale , attrezzatura o congegno , scambiati o trasferiti tra le Parti contraenti in virtù del presente Accordo , si farà sotto la responsabilità della Parte contraente che li avrà ricevuti .
(src)="52.2"> L' altra Parte contraente non dovrà essere tenuta garante dell' esattezza o completezza di tali informazioni , nè dell' idoneità di tali informazioni , materiali , attrezzature o congegni per qualsiasi particolare applicazione o utilizzazione .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Le Parti contraenti riconoscono che il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo richiede provvedimenti adeguati in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="53.2"> Le Parti contraenti coopereranno al fine di elaborare e fare adottare , al più presto possibile , disposizioni generali reciprocamente soddisfacenti in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="53.3"> In caso di ritardo nella adozione di dette disposizioni generali , le Parti contraenti si consulteranno al fine di adottare disposizioni « ad hoc » che siano di reciproca soddisfazione e consentano di raggiungere accordi particolari .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="54"> Articolo XI
(trg)="54"> Článok XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> L' articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , firmato a Roma il 25 marzo 1957 , stabilisce che gli Stati membri , i quali anteriormente all' entrata in vigore del Trattato abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell' energia nucleare , sono tenuti ad avviare , congiuntamente alla Commissione , le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere , nella misura del possibile , la assunzione da parte della Comunità dei diritti e obblighi derivanti da detti accordi .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Il Governo del Canada è disposto ad avviare tali trattative per quanto riguarda qualsiasi accordo in cui esso è parte .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="57"> Articolo XII
(trg)="57"> Článok XII

(src)="58"> Le Parti contraente riaffermano il loro comune interesse a promuovere gli usi pacifici dell' energia atomica per il tramite dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica e intendono che detta Agenzia e i suoi membri beneficino dei risultati della loro cooperazione .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="59"> Articolo XIII
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Su richiesta di ciascuna delle Parti contraenti , rappresentanti di esse si riuniranno , di tanto in tanto , per consultarsi reciprocamente sui problemi derivanti dall' applicazione del presente Accordo , per controllarne l' attuazione e per esaminare ulteriori forme di cooperazione che potessero aggiungersi a quelle previste nel presente Accordo .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Le Parti contraenti potranno invitare , di comune accordo , altri Paesi a partecipare al programma comune di cui all' articolo II .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="62"> Articolo XIV
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="63"> Ai fini del presente Accordo , ed a meno che non sia diversamente precisato :
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="64"> ( a ) il termine « Parti contraenti » indica la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , da una parte , e il Governo del Canada e le imprese governative del Canada definite nel paragrafo ( b ) del presente articolo , dall' altra ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="65"> ( b ) il termine « imprese governative del Canada » indica l' «Atomic Energy of Canada Limited » e la « Eldorado Mining and Refining Limited » e ogni altra impresa sottoposta alla giurisdizione del Governo del Canada che le Parti contraenti convengano di considerare tale ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="66"> ( c ) il termine « persone » comprende qualunque persone fisica , società ( ditta , compagnia , « partnership » ) , associazione , ente o impresa governativa e ogni altra persona giuridica pubblica o privata , ma non comprende le Parti contraenti come definite nel paragrafo ( a ) del presente articolo ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="67"> ( d ) il termine « attrezzatura » indica le parti principali o gli elementi essenziali di macchine o impianti particolarmente atti ad essere utilizzati in progetti relativi all' energia atomica ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="68"> ( e ) il termine « materiale » indica : materiale-fonte , materiale nucleare speciale , acqua pesante , grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che , per la sua natura o purezza , sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari .
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="69"> ( f ) il termine « materiale-fonte » indica : uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura ; uranio impoverito nell' isotopo 235 ; torio ; uno qualsiasi dei predetti materiali sotto forma di metallo , lega , composto chimico o concentrato ; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti al grado di concentrazione che sarà concordato fra le Parti contraenti ; qualsiasi altro materiale designato come tale dalle Parti contraenti ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="70"> ( g ) il termine « materiale nucleare speciale » indica : plutonio ; uranio 233 ; uranio 235 ; uranio arricchito negli isotopi 233 e 235 ; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza designata come tale dalle Parti contraenti ; tuttavia il termine « materiale nucleare speciale » non comprende il « materiale-fonte » ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="71"> ( h ) il termine « derivato » significa derivato da uno o più procedimenti , successivi o meno ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="72"> ( i ) il termine « nella Comunità » significa : nell' ambito dei territori ai quali si applica e si applicherà il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="73"> Articolo XV
(trg)="73"> Článok XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Il presente Accordo entrerà in vigore mediante uno scambio di note intese a tal fine tra la Comunità e il Governo del Canada ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> L' Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e ulteriormente fino alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi da notificarsi a tal fine dalla Comunità o dal Governo del Canada , a meno che detta notifica non sia stata inviata sei mesi prima dello scadere del suddetto periodo di dieci anni .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .

(src)="76"> IN FEDE DI CHE i sottoscritti , debitamente autorizzati a tale scopo rispettivamente dalla Commissione e dal Governo del Canada , hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli .
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# it/1970/jrc21970A0720_01-it.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> ACCORDO COMPLEMENTARE all' accordo tra la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera , concernente i prodotti dell' orologeria
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="3"> IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="4"> da una parte ,
(trg)="5"> na jednej strane a

(src)="5"> IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO ,
(trg)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA