# it/1959/jrc21959A1006_01-it.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_01-lv.xml.gz


(src)="2"> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM ) ED IL GOVERNO DEL CANADÀ NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA ATOMICA
(trg)="2"> Nolīgums Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu Par Sadarbību Atomenerģijas Izmantošanā Miermīlīgiem Mērķiem

(src)="3"> PREAMBOLO
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> La Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , rappresentata dalla sua Commissione ( qui appresso denominata « la Commissione » ) e il Governo del Canada ;
(trg)="4"> Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , kuru pārstāv tās Komisija ( še turpmāk " Komisija " ) un Kanādas valdība ,

(src)="5"> CONSIDERANDO che , con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 , il Regno del Belgio , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito la Comunità al fine di contribuire , creando le premesse necessarie alla formazione e al rapido sviluppo delle industrie nucleari , all' elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;
(trg)="5"> TĀ KĀ , parakstot līgumu Romā 1957. gada 25. martā , Beļģijas Karaliste , Vācijas Federatīvā Republika , Francijas Republika , Itālijas Republika , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste nodibina Kopienu , lai , ieviešot tos nosacījumus , kas nepieciešami kodolrūpniecības izveidei un tās ātrai attīstībai , veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos dalībvalstīs un attīstītu tirdzniecību ar citām valstīm ;

(src)="6"> CONSIDERANDO che la Comunità e il Governo del Canada espresso il reciproco desiderio di addivenire ad una stretta cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica ;
(trg)="6"> TĀ KĀ Kopiena un Kanādas valdība ir paudušas kopēju vēlmi panākt ciešu sadarbību atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ;

(src)="7"> AUSPICANDO una reciproca collaborazione al fine di promuovere e di ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell' energia atomica può arrecare al benessere ed alla prosperità della Comunità e del Canada ;
(trg)="7"> VĒLĒDAMĀS sadarboties savā starpā , lai veicinātu un palielinātu ieguldījumu , ko atomenerģijas miermīlīgas izmantošanas attīstība var sniegt labklājībai un pārticībai Kopienā un Kanādā ;

(src)="8"> RICONOSCENDO in particolare che sarebbe loro reciproco vantaggio cooperare con lo stabilire un programma comune di ricerche e di sviluppo ;
(trg)="8"> ATZĪSTOT , ka pušu interesēs īpaši būtiski būtu sadarboties kopīgas pētniecības un attīstības programmas izveidē ;

(src)="9"> CONSIDERANDO che un accordo inteso a stabilire una cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica darebbe inizio ad un proficuo scambio di esperienze , aprirebbe la via ad attività reciprocamente vantaggiose e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l' Atlantico ;
(trg)="9"> TĀ KĀ nolīgums , ar kuru tiek sākta sadarbība atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem , aizsāktu vērtīgu pieredzes apmaiņu , dotu iespēju īstenot savstarpēji izdevīgas darbības un nostiprinātu solidaritāti Eiropā un otrpus Atlantijas Okeānam ;

(src)="10"> HANNO CONCORDATO quanto segue :
(trg)="10"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .

(src)="11"> Articolo I
(trg)="11"> I pants

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> La cooperazione contemplata dal presente Accordo riguarda gli usi pacifici dell' energia atomica e si estende ai seguenti settori :
(trg)="12.1"> Šajā nolīgumā paredzētā sadarbība attiecas uz atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un aptver šādas jomas :

(src)="13"> ( a ) la comunicazione di cognizioni , ivi incluse quelle riguardanti :
(trg)="13"> a ) informācijas sniegšana , jo īpaši attiecībā uz :

(src)="14"> ( i ) la ricerca e lo sviluppo ;
(trg)="14"> i ) pētniecību un attīstību ;

(src)="15"> ( ii ) i problemi sanitari e di sicurezza ;
(trg)="15"> ii ) veselības un drošības jautājumiem ;

(src)="16"> ( iii ) le attrezzature , le installazioni e i congegni ( ivi compresa la fornitura di progetti , disegni e specifiche ) ; e
(trg)="16"> iii ) aprīkojumu , iekārtām un ierīcēm ( tostarp plānu , rasējumu un specifikāciju piegādi ) ;

(src)="17"> ( iv ) l' utilizzazione di attrezzature , installazioni , congegni e materiali ;
(trg)="17"> iv ) aprīkojuma , iekārtu , ierīču un materiālu izmantošanu ;

(src)="18"> ( b ) la fornitura di materiali ;
(trg)="18"> b ) materiālu piegāde ;

(src)="19"> ( c ) l' ottenimento di attrezzature e di congegni ;
(trg)="19"> c ) aprīkojuma un ierīču sagāde ;

(src)="20"> ( d ) l' utilizzazione dei diritti di brevetto ;
(trg)="20"> d ) patenttiesību izmantošana ;

(src)="21"> ( e ) l' accesso alle attrezzature e alle installazioni e la facoltà di utilizzarle .
(trg)="21"> e ) piekļuve aprīkojumam un iekārtām un iespēja to izmantot .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà attuata a condizioni da convenirsi e in conformità delle leggi e dei regolamenti nonché delle disposizioni applicabili in materia di licenze , in vigore nella Comunità e nel Canada .
(trg)="22.1"> Šajā nolīgumā paredzēto sadarbību īsteno atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , un normatīvajiem aktiem , kā arī Kopienā un Kanādā spēkā esošajiem noteikumiem , ko piemēro atļaujām .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna verso l' altra ad assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano accettate e osservate , per quanto riguarda la Comunità , conformemente alle disposizioni del predetto Trattato , da tutte le persone stabilite nella Comunità e debitamente autorizzate in base al presente Accordo , e , per quanto riguarda il Canada , da tutte le imprese governative e da tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione .
(trg)="23.1"> Katra Līgumslēdzēja puse attiecībā pret otru apņemas nodrošināt šā nolīguma ievērošanu ; attiecībā uz Kopienu – lai atbilstoši iepriekš minētā līguma noteikumiem šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visas personas , kas saskaņā ar šo nolīgumu ir attiecīgi pilnvarotas Kopienā , un attiecībā uz Kanādu – lai šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visi valsts uzņēmumi un Kanādas jurisdikcijā esošās personas .

(src)="24"> Articolo II
(trg)="24"> II pants

(src)="25"> Senza pregiudizio delle disposizioni generali dell' articolo I , la cooperazione prevista nel presente Accordo comporterà un programma comune di ricerca e di sviluppo nel campo dei reattori nucleari ad uranio naturale , moderati ad acqua pesante .
(trg)="25"> Neierobežojot pirmā panta vispārēju piemērošanu , šajā nolīgumā paredzētā sadarbība ietver kopīgu pētniecības un attīstības programmu attiecībā uz kodolreaktora tipu ar dabīgā urāna degvielu un smagā ūdens palēninātāju .

(src)="26"> Articolo III
(trg)="26"> III pants

(src)="27"> 1. ( a ) Ciascuna Parte contraente potrà mettera a disposizione dell' altra e a disposizione delle persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o di quelle stabilite nella Comunità le cognizioni di cui dispone nelle materie che rientrino nell' ambito di applicazione del presente Accordo .
(trg)="27"> 1. a ) Līgumslēdzējas puses var nodot viena otras rīcībā , kā arī to personu rīcībā , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , visu to rīcībā esošo informāciju par jautājumiem , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="28"> ( b ) La comunicazione di cognizioni ottenute da terzi a condizione di non trasmetterle ad altri è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="28"> b ) Šā nolīguma piemērošana neparedz tādas informācijas sniegšanu , kas saņemta no trešās personas , ja trešā persona tajā ir ieinteresēta .

(src)="29"> ( c ) Le cognizioni considerate di valore commeciale dalla Parte contraente che le fornisce saranno comunicate soltanto alle condizioni fissate da detta Parte contraente .
(trg)="29"> c ) Informācija , kuru Līgumslēdzēja puse , kas to piegādā , uzskata par tirgus vērtību , tiek sniegta tikai ar nosacījumiem , kurus izvirza šī Līgumslēdzēja puse .

(src)="30"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno lo scambio di cognizioni riguardanti materie comprese nell' ambito del presente Accordo tra persone stabilite nella Comunità , da una parte , e persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada , dall' altra .
(trg)="30"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo informācijas apmaiņu starp Kopienā reģistrētajām personām , no vienas puses , un personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , no otras puses , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="31"> ( b ) Le cognizioni di cui dette persone siano proprietarie saranno comunicate soltanto con il consenso delle stesse e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="31"> b ) Šādu personu rīcībā esošās zināšanas var sniegt tikai ar šo personu piekrišanu un to izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="32"> Articolo IV
(trg)="32"> IV pants

(src)="33"> 1. ( a ) Ciascuna delle Parti contraenti concederà o farà concedere all' altra o a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità , a condizioni da concordarsi , licenze o sublicenze su brevetti di proprietà di una delle Parti contraenti o nei confronti dei quali l' una o altra ha il diritto di concedere licenze o sublicenze e riguardanti materie che rientrano nell' ambito del presente Accordo .
(trg)="33"> 1. a ) Katra Līgumslēdzēja puse atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , piešķirs vai liks piešķirt otrai pusei vai personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , licences vai apakšlicences , kas ir vienas vai otras Līgumslēdzējas puses īpašums vai uz kuru pamata vienai vai otrai pusei ir tiesības piešķirt licenci vai apakšlicenci jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="34"> ( b ) La concessione di licenze o di sublicenze su brevetti o licenze ottenuti da terzi a condizioni che non consentano tale concessione è esclusa dall' ambito del presente Accordo .
(trg)="34"> b ) Šo nolīgumu nepiemēro patentu licenču vai apakšlicenču piešķiršanai vai tādu licenču piešķiršanai , kuras izsniegusi trešā persona , ja šāda piešķiršana aizliegta saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem .

(src)="35"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno la concessione a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità di licenze su brevetti riguardanti materie che rientrino nell' ambito del presente Accordo e che siano di proprietà rispettivamente di persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="35"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo procesu , saskaņā ar kuru Kanādas valdības jurisdikcijā esošajām personām vai Kopienā reģistrētajām personām tiek piešķirtas to patentu licences , kas pieder personām , kuras , attiecīgi , ir reģistrētas Kopienā vai atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="36"> ( b ) Le Licenze o sublicenze su brevetti o licenze appartenenti a dette persone saranno concesse soltanto con il loro consenso e alle condizioni da esse fissate .
(trg)="36"> b ) Patentu licences un apakšlicences vai licences , kas atrodas šādu personu īpašumā , tiks piešķirtas tikai ar šo personu piekrišanu un atbilstoši šo personu izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="37"> Articolo V
(trg)="37"> V pants

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Nella misura del possibile , le Parti contraenti si forniranno reciprocamente o forniranno a persone sottoposte alla giurisdizionedel Governo del Canada o stabilite nella Comunità consulenza tecnica con l' ausilio di esperti o in qualsiasi altra forma che potrà essere concordata .
(trg)="38.1"> Tik lielā mērā , cik tas iespējams , Līgumslēdzējas puses viena otrai vai arī personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , nodrošina tehniskās konsultācijas , gan norīkojot ekspertus , gan vienojoties par citiem tehniskās palīdzības veidiem .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Nei limiti del possibile , ciascuna Parte contraente assicurerà nelle proprie scuole e installazioni a studenti e a tirocinanti , segnalati dall' altra Parte , una formazione nei settori riguardanti gli usi pacifici dell' energia atomica e si adopererà a che tale formazione sia assicurata altrove nell' ambito della Comunità o in Canada .
(trg)="39.1"> Katra Līgumslēdzējā puse tik lielā mērā , cik tas iespējams , savās mācību iestādēs vai citās iestādēs nodrošina un palīdz nodrošināt to , lai gan Kopienā , gan Kanādā studentiem un praktikantiem , kurus ieteikusi otra puse , būtu pieejama apmācība jomās , kas saistītas ar atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem .

(src)="40"> Articolo VI
(trg)="40"> VI pants

(src)="41"> Le Parti contraenti convengono che , previa generale o specifica autorizzazione della Commissione , quando ciò sia richiesto dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , o del Governo del Canada , materiale-fonte e materiali nucleari speciali potranno essere forniti o ricevuti nell' ambito del presente Accordo , a condizioni commerciali o nel modo altrimenti concordato , dall' Agenzia di Approvvigionamento della Comunità , dalle imprese governative del Canada o da persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .
(trg)="41"> Līgumslēdzējas puses vienojas par to , ka ar Komisijas vispārēju un īpašu atļauju gadījumos , kurus paredz Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums , vai ar Kanādas valdības palīdzību saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas Sagādes aģentūra , Kanādas valsts uzņēmumi vai personas , kas reģistrētas Kopienā vai kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , var piegādāt vai saņemt izejmateriālus un īpašus kodolmateriālus atbilstoši nosacījumiem vai citiem faktoriem , par kuriem vienojas .

(src)="42"> Articolo VII
(trg)="42"> VII pants

(src)="43"> Le Parti contraenti aiuteranno , nella misura del possibile , le persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità a procurarsi reattori di ricerca e di potenza e ad ottenere assistenza nella progettazione , nella costruzione , e nell' esercizio di tali reattori .
(trg)="43"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , palīdz personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , izveidot pētniecības reaktorus un reaktorus enerģijas ražošanas nolūkos , kā arī nodrošināt palīdzību šādu reaktoru projektēšanā , celtniecībā un ekspluatācija .

(src)="44"> Articolo VIII
(trg)="44"> VIII pants

(src)="45"> Le Parti contraenti , nella misura del possibile , si forniranno reciproca assistenza perché ciascuna di esse o persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità ottengano materiali , attrezzature ed ogni altro elemento necessario per la ricerca , lo sviluppo e la produzione nel campo dell' energia atomica nel Canada o nell' ambito della Comunità .
(trg)="45"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , sniedz viena otrai palīdzību , lai viena vai otra no Līgumslēdzējām pusēm vai arī personas , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , varētu iegādāties materiālus , aprīkojumu un citus līdzekļus , kas nepieciešami pētniecības , attīstības un ražošanas darbiem saistībā ar atomenerģiju Kanādā un Kopienā .

(src)="46"> Articolo IX
(trg)="46"> IX pants

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> La Comunità ed il Governo del Canada si impegnano ad assicurare che i materiali o le attrezzature ottenute in base al presente Accordo e i materiali-fonte o i materiali nucleari speciali derivati dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuta saranno impiegati unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell' energia atomica e non per scopi militari e che , a tal fine , nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo nè alcun materiale-fonte o materiale nucleare speciale derivato dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti siano trasferiti a persone non autorizzate o non sottoposte al suo controllo , salvo previa autorizzazione scritta del Governo del Canada o della Comunità , rispettivamente .
(trg)="47.1"> Gan Kopiena , gan Kanādas valdība apņemas nodrošināt , lai pamatojoties uz šo nolīgumu iegādātie materiāli vai aprīkojums , kā arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli tiktu izmantoti , vienīgi lai veicinātu un attīstītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem nevis militāriem mērķiem ; tāpēc nekādi materiāli vai aprīkojums , kas iegūti , pamatojoties uz šo nolīgumu , ne arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli netiks nodoti nepilnvarotām personām vai arī personām , kas atrodas ārpus to pārraudzības jomas , ja vien par to nebūs saņemta iepriekšēja rakstiska Kanādas valdības vai , attiecīgi , Kopienas atļauja .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> L' ulteriore attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà condizionata alla reciproca soddisfacente applicazione , ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo , del sistema di controllo stabilito dalla Comunità in conformità del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) e dei provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto dell' utilizzazione dei materiali o delle attrezzature .
(trg)="48.1"> Šajā nolīgumā paredzētās sadarbības turpināšana ir atkarīga no tā , kā , ievērojot šā panta 1. punktu un abu pušu intereses , Kopiena piemēro saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgumu izveidoto kontroles sistēmu , kā arī no tā , kā Kanādas valdība piemēro pasākumus , lai apzinātu materiālu vai aprīkojuma izmantošanu .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Consultazioni e scambi di visite avranno luogo fra le Parti contraenti per assicurare entrambe che il sistema di controllo della Comunità ed i provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto della utilizzazione di materiali o di attrezzature siano soddisfacenti ed efficaci ai fini del presente Accordo .
(trg)="49.1"> Starp abām Līgumslēdzējām pusēm notiek konsultācijas un abpusējas vizītes , tādējādi savstarpēji nodrošinot , ka Kopienas kontroles sistēma un Kanādas valdības veiktie pasākumi , lai apzinātu materiālu un aprīkojuma izmantošanu , šā nolīguma nolūkos ir pietiekami un efektīvi .

(src)="49.2"> Per l' applicazione di detti sistemi di controllo , le Parti contraenti sono disposte a procedere a consultazioni e scambi di esperienze con l' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica allo scopo di stabilire un sistema che sia ragionevolmente compatibile con quello dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica .
(trg)="49.2"> Īstenojot šo sistēmu , Līgumslēdzējas puses ir gatavas uzsākt konsultācijas un pieredzes apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru , lai izveidotu sistēmu , kas būtu atbilstīgi savietojama ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sistēmu .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Riconoscendo l' importanza dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica , la Comunità e il Governo del Canada si consulteranno , di tanto in tanto , allo scopo di stabilire se esistano , in materia di controllo , settori nei quali possa essere richiesta l' assistenza tecnica di tale Agenzia .
(trg)="50.1"> Atzīstot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nozīmību , Kopiena un Kanādas valdība laiku pa laikam savstarpēji konsultējas , lai konstatētu , vai saistībā ar kontroli ir jomas , kurās būtu jālūdz Aģentūras tehniskā palīdzība .

(src)="51"> Articolo X
(trg)="51"> X pants

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Salvo disposizione contraria , l' applicazione o l' utilizzazione di qualsiasi informazione ( ivi compresi i progetti , i disegni e le specifiche ) e di qualsiasi materiale , attrezzatura o congegno , scambiati o trasferiti tra le Parti contraenti in virtù del presente Accordo , si farà sotto la responsabilità della Parte contraente che li avrà ricevuti .
(src)="52.2"> L' altra Parte contraente non dovrà essere tenuta garante dell' esattezza o completezza di tali informazioni , nè dell' idoneità di tali informazioni , materiali , attrezzature o congegni per qualsiasi particolare applicazione o utilizzazione .
(trg)="52.1"> Par jebkuras informācijas piemērošanu un izmantošanu ( tostarp plāniem , rasējumiem un specifikācijām ) , kā arī par visiem materiāliem , aprīkojumu un visām ierīcēm , ar kurām saskaņā ar šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās vai kuras tās nodevušas viena otras rīcībā , ja nav noteikts pretēji , atbild saņēmēja Līgumslēdzēja Puse , otra Līgumslēdzēja Puse negarantē šīs informācijas pareizību un pilnīgumu , kā arī to , kā šī informācija , materiāli , aprīkojums vai ierīces tiek piemērotas vai izmantotas .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Le Parti contraenti riconoscono che il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo richiede provvedimenti adeguati in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.1"> Līgumslēdzējas puses atzīst , ka šā nolīguma mērķu īstenošanai ir nepieciešami pasākumi civiltiesiskās atbildības jomā .

(src)="53.2"> Le Parti contraenti coopereranno al fine di elaborare e fare adottare , al più presto possibile , disposizioni generali reciprocamente soddisfacenti in materia di responsabilità civile .
(trg)="53.2"> Līgumslēdzējas puses sadarbojas , lai civiltiesiskās atbildības jautājumā tiktu izstrādāti abpusēji pieņemami vispārējie noteikumi un lai panāktu , ka tie pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti .

(src)="53.3"> In caso di ritardo nella adozione di dette disposizioni generali , le Parti contraenti si consulteranno al fine di adottare disposizioni « ad hoc » che siano di reciproca soddisfazione e consentano di raggiungere accordi particolari .
(trg)="53.3"> Ja šādu vispārējo noteikumu pieņemšana kavējas , Līgumslēdzējas puses apspriežas , lai pieņemtu abpusēji pieņemamus ad hoc noteikumus , kas ļautu turpināt konkrētos darījumus .

(src)="54"> Articolo XI
(trg)="54"> XI pants

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> L' articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , firmato a Roma il 25 marzo 1957 , stabilisce che gli Stati membri , i quali anteriormente all' entrata in vigore del Trattato abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell' energia nucleare , sono tenuti ad avviare , congiuntamente alla Commissione , le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere , nella misura del possibile , la assunzione da parte della Comunità dei diritti e obblighi derivanti da detti accordi .
(trg)="55.1"> Romā 1957. gada 25. martā parakstītā Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līguma 106. pants paredz , ka tām dalībvalstīm , kas pirms minētā līguma stāšanās spēkā būs noslēgušas ar trešajām valstīm nolīgumus , kas paredz sadarbību kodolenerģijas jomā , būs kopā ar Komisiju jāuzsāk nepieciešamās sarunas ar trešajām valstīm , lai tik lielā mērā , cik iespējams , panāktu , ka Kopiena pārņem no šiem nolīgumiem izrietošās tiesības un pienākumus .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Il Governo del Canada è disposto ad avviare tali trattative per quanto riguarda qualsiasi accordo in cui esso è parte .
(trg)="56.1"> Kanādas valdība ir gatava uzsākt šādas sarunas attiecībā uz visiem šādiem nolīgumiem , kuros tā ir viena no pusēm .

(src)="57"> Articolo XII
(trg)="57"> XII pants

(src)="58"> Le Parti contraente riaffermano il loro comune interesse a promuovere gli usi pacifici dell' energia atomica per il tramite dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica e intendono che detta Agenzia e i suoi membri beneficino dei risultati della loro cooperazione .
(trg)="58"> Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina savu kopīgo ieinteresētību veicināt atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem , izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starpniecību , un uzskata , ka šai aģentūrai un tās locekļiem to sadarbības rezultāti nāktu par labu .

(src)="59"> Articolo XIII
(trg)="59"> XIII pants

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Su richiesta di ciascuna delle Parti contraenti , rappresentanti di esse si riuniranno , di tanto in tanto , per consultarsi reciprocamente sui problemi derivanti dall' applicazione del presente Accordo , per controllarne l' attuazione e per esaminare ulteriori forme di cooperazione che potessero aggiungersi a quelle previste nel presente Accordo .
(trg)="60.1"> Pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas puses lūguma laiku pa laikam notiek pušu pārstāvju tikšanās , lai apspriestos par problēmām , kas izriet no šā nolīguma piemērošanas , lai pārraudzītu nolīguma darbību un lai izvērtētu citus sadarbības pasākumus , kas ieviesti papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Le Parti contraenti potranno invitare , di comune accordo , altri Paesi a partecipare al programma comune di cui all' articolo II .
(trg)="61.1"> Līgumslēdzējas puses , savstarpēji vienojoties , var aicināt citas valstis pievienoties II pantā minētajai kopīgajai programmai .

(src)="62"> Articolo XIV
(trg)="62"> XIV pants

(src)="63"> Ai fini del presente Accordo , ed a meno che non sia diversamente precisato :
(trg)="63"> Šajā nolīgumā un līdz turpmākiem precizējumiem :

(src)="64"> ( a ) il termine « Parti contraenti » indica la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , da una parte , e il Governo del Canada e le imprese governative del Canada definite nel paragrafo ( b ) del presente articolo , dall' altra ;
(trg)="64"> a ) " Līgumslēdzējas puses " ir Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , no vienas puses , un Kanādas valdība un Kanādas valsts uzņēmumi , kas noteikti šā panta b ) punktā , no otras puses ;

(src)="65"> ( b ) il termine « imprese governative del Canada » indica l' «Atomic Energy of Canada Limited » e la « Eldorado Mining and Refining Limited » e ogni altra impresa sottoposta alla giurisdizione del Governo del Canada che le Parti contraenti convengano di considerare tale ;
(trg)="65"> b ) " Kanādas valsts uzņēmumi " ir " Atomic Energy of Canada Limited " un " Eldorado Mining and Refining Limited " , un visi pārējie uzņēmumi , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā un par kurām Līgumslēdzējas puses vienojas ;

(src)="66"> ( c ) il termine « persone » comprende qualunque persone fisica , società ( ditta , compagnia , « partnership » ) , associazione , ente o impresa governativa e ogni altra persona giuridica pubblica o privata , ma non comprende le Parti contraenti come definite nel paragrafo ( a ) del presente articolo ;
(trg)="66"> c ) " personas " ir visas fiziskās personas , sabiedrības ( uzņēmējsabiedrības , personālsabiedrības ) , apvienības , valsts iestādes vai uzņēmumi un citas juridiskas personas vai privātpersonas , bet nav Līgumslēdzējas puses , kas definētas šā panta a ) punktā ;

(src)="67"> ( d ) il termine « attrezzatura » indica le parti principali o gli elementi essenziali di macchine o impianti particolarmente atti ad essere utilizzati in progetti relativi all' energia atomica ;
(trg)="67"> d ) " aprīkojums " ir mašīnu vai iekārtu galvenās daļas vai sastāvdaļas , kas ir īpaši piemērotas izmantošanai ar atomenerģiju saistītos projektos ;

(src)="68"> ( e ) il termine « materiale » indica : materiale-fonte , materiale nucleare speciale , acqua pesante , grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che , per la sua natura o purezza , sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari .
(trg)="68"> e ) " materiāli " ir visi izejmateriāli , īpašie kodolmateriāli , smagais ūdens , reaktora grafīts , kā arī jebkura cita viela , kas savu īpašību vai tīrības dēļ ir īpaši piemērota izmantošanai kodolreaktoros ;

(src)="69"> ( f ) il termine « materiale-fonte » indica : uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura ; uranio impoverito nell' isotopo 235 ; torio ; uno qualsiasi dei predetti materiali sotto forma di metallo , lega , composto chimico o concentrato ; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti al grado di concentrazione che sarà concordato fra le Parti contraenti ; qualsiasi altro materiale designato come tale dalle Parti contraenti ;
(trg)="69"> f ) " izejmateriāls " ir urāns , kas sastāv no dabā sastopamu izotopu maisījuma ; ar 235. izotopu noplicināts urāns ; torijs ; visas iepriekš minētās vielas metāla , sakausējumu , ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā ; jebkurš cits materiāls , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi , par kuru ir vienojušās Līgumslēdzējas puses , un jebkurš cits materiāls , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par izejmateriālu ;

(src)="70"> ( g ) il termine « materiale nucleare speciale » indica : plutonio ; uranio 233 ; uranio 235 ; uranio arricchito negli isotopi 233 e 235 ; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza designata come tale dalle Parti contraenti ; tuttavia il termine « materiale nucleare speciale » non comprende il « materiale-fonte » ;
(trg)="70"> g ) " īpašais kodolmateriāls " ir plutonijs ; urāns-233 ; urāns-235 ; ar 233. un 235. izotopu bagātināts urāns ; ikviena viela , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētajām vielām , un jebkura cita viela , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par īpašu kodolmateriālu ; katrā gadījumā , termins " īpašais kodolmateriāls " neattiecas uz " izejmateriāliem " ;

(src)="71"> ( h ) il termine « derivato » significa derivato da uno o più procedimenti , successivi o meno ;
(trg)="71"> h ) " iegūts " ir tāds , kas iegūts vienas vai vairāku operāciju rezultātā , neatkarīgi no tā , vai šīs operācijas ir bijušas secīgas vai ne ;

(src)="72"> ( i ) il termine « nella Comunità » significa : nell' ambito dei territori ai quali si applica e si applicherà il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) termins " Kopienā " nozīmē tās teritorijas , kurās piemēro vai kurās tiks piemērots Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums .

(src)="73"> Articolo XV
(trg)="73"> XV pants

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Il presente Accordo entrerà in vigore mediante uno scambio di note intese a tal fine tra la Comunità e il Governo del Canada ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Šis nolīgums stājas spēkā , Kopienai un Kanādas valdībai attiecīgi apmainoties ar notām [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> L' Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e ulteriormente fino alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi da notificarsi a tal fine dalla Comunità o dal Governo del Canada , a meno che detta notifica non sia stata inviata sei mesi prima dello scadere del suddetto periodo di dieci anni .
(trg)="75.1"> Nolīgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam - līdz brīdim , kad beidzas termiņš sešu mēnešu brīdinājumam , ko šajā sakarā ir izteikusi Kopiena vai Kanādas valdība , ja vien šis brīdinājums nav izteikts sešus mēnešus pirms iepriekš minētā desmit gadu laika posma beigām .

(src)="76"> IN FEDE DI CHE i sottoscritti , debitamente autorizzati a tale scopo rispettivamente dalla Commissione e dal Governo del Canada , hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli .
(trg)="76"> TO APLIECINOT , Komisijas un Kanādas valdības attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu un to apzīmogojušas .
(trg)="77"> Briselē 1959. gada 6. oktobrī , vācu , angļu , franču , itāļu un holandiešu valodā ; visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski .
(trg)="78"> Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) vārdā —
(trg)="79"> E. Hirsch
(trg)="80"> E. Medi
(trg)="81"> P. De Grotte
(trg)="82"> H Krekeler
(trg)="83"> E. M J. A. Sassen
(trg)="84"> Kanādas valdības vārdā —
(trg)="85"> S. D. Pierce
(trg)="86"> [ 1 ] Stājies spēkā 1959. gada 18. novembrī .
(trg)="87"> --------------------------------------------------

# it/1959/jrc21959A1006_02-it.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_02-lv.xml.gz


(src)="2"> SCAMBIO DI LETTERE FRA IL GOVERNO DEL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM )
(trg)="2"> Vēstuļu Apmaiņa Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu ( EURATOM )

(src)="3"> N.1
(trg)="3"> Nr. 1

(src)="4.0"> Lettera del sig .
(src)="4.1"> S. D. Pierce al sig .
(src)="4.2"> E. Hirsch ( Traduzione )
(trg)="4"> S. D. Pīrsa kungs E. Hirša kungam

(src)="5"> Bruxelles , 6 ottobre 1959
(trg)="5"> Briselē , 1959. gada 6. oktobrī

(src)="6"> « Signor Presidente ,
(trg)="6"> Priekšsēdētāja kungs !