# hu/1959/jrc21959A1006_01-hu.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Megállapodás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="3"> PREAMBULUM
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) saját Bizottságán ( a továbbiakban : a Bizottság ) keresztül eljárva , valamint Kanada kormánya ;
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="5"> Figyelembe véve , hogy a Belga Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Francia Köztársaság , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság az 1957. március 25-én Rómában aláírt szerződéssel létrehozta a Közösséget azzal a céllal , hogy hozzájáruljon a tagállamokban az életszínvonal növeléséhez , valamint a más országokkal folytatott cserekapcsolatok fejlődéséhez , a nukleáris iparágak gyors létrehozásához és növekedéséhez szükséges feltételek megteremtésével ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="6"> Figyelembe véve , hogy Kanada kormánya és a Közösség kölcsönösen kifejezték óhajukat , hogy szoros együttműködést alakítsanak ki az atomenergia békés felhasználása terén ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="7"> Azzal az óhajjal , hogy együttműködjenek egymással annak érdekében , hogy az atomenergia békés felhasználásának fejlesztése révén elősegítsék és növeljék a jólét és a konjunktúra terén elérhető eredményeket Kanadában és a Közösségben ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="8"> Felismerve különösen , hogy kölcsönös előnyük származna az együttes kutatási és fejlesztési program megvalósításán keresztül folytatott együttműködésből ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="9"> Figyelembe véve , hogy az atomenergia békés felhasználása terén folytatott együttműködést előíró egyezség gyümölcsöző tapasztalatcserét indítana meg , lehetőségeket teremtene kölcsönösen előnyös cselekvésekre , és erősítené a szolidaritást Európában és a tengerentúlon ,
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKBEN állapodtak meg :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :

(src)="11"> I. cikk
(trg)="11"> Článok I

(src)="12"> ( 1 ) Az e megállapodásban megcélzott együttműködés az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos , és abba beletartozik
(trg)="12.0"> 1 .
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="13"> a ) az információk átadása , beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="14"> i. kutatás és fejlesztés ;
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="15"> ii. egészségügyi és biztonsági kérdések ;
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="16"> iii. berendezések , létesítmények és eszközök ( beleértve a tervek , rajzok és műszaki leírások átadását ) ; valamint
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="17"> iv. a berendezések , létesítmények , eszközök és anyagok felhasználása ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="18"> b ) anyagok szállítása ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="19"> c ) berendezések és eszközök beszerzése ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="20"> d ) szabadalmi jogok felhasználása ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="21"> e ) a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés és azok használata .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="22"> ( 2 ) Az e megállapodásban meghatározott együttműködésre a megállapítandó feltételek mellett , valamint a Kanadában és a Közösségben hatályos és alkalmazandó törvényekkel , rendeletekkel és egyéb engedélyezési követelményekkel összhangban kerül sor .
(trg)="22.0"> 2 .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="23"> ( 3 ) A Szerződő Felek felelősek egymás felé annak biztosításáért , hogy e megállapodás rendelkezéseit elfogadja és betartsa Kanada tekintetében valamennyi kanadai állami vállalat és Kanada joghatósága alá tartozó személy , a Közösség tekintetében pedig az említett Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Közösségben élő valamennyi olyan személy , akik számára ennek a megállapodásnak megfelelően engedélyt biztosítanak .
(trg)="23.0"> 3 .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="24"> II. cikk
(trg)="24"> Článok II

(src)="25"> Az I. cikk általános érvényének korlátozása nélkül az e megállapodásban előirányzott együttműködés kiterjed a természetes uránnal fűtött , nehézvízzel moderált nukleáris reaktorokkal kapcsolatos együttes kutatási és fejlesztési programra is .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="26"> III. cikk
(trg)="26"> Článok III

(src)="27"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek egymás , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára rendelkezésre bocsáthatják az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="28"> b ) A bármely harmadik féltől a továbbadást tiltó feltételek mellett kapott információk továbbadása nem tartozik e megállapodás hatálya alá .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="29"> c ) Az információt átadó Szerződő Fél megítélése szerint kereskedelmi értékkel bíró információkat a szóban forgó Szerződő Fél kizárólag az általa meghatározott feltételek mellett adja át .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="30"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a kanadai kormány joghatósága alá tartozó , illetve a Közösségben élő személyek közti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="31"> b ) Az ilyen személyek birtokában lévő információkat kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett lehet átadni .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="32"> IV. cikk
(trg)="32"> Článok IV

(src)="33"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek egymással kölcsönösen megállapított feltételek mellett használati engedélyeket vagy alhasználati engedélyeket adhatnak ki , vagy ezek kiadását rendelhetik el a Szerződő Felek valamelyikének tulajdonában lévő szabadalmakra , illetve az olyanokra , amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének jogában áll használati engedélyt vagy alhasználati engedélyt kiadni .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="34"> b ) A bármely harmadik féltől az engedélyezést tiltó feltételek mellett kapott szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyek vagy alhasználati engedélyek kiadását ki kell zárni e megállapodás hatálya alól .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="35"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben a kanadai kormány joghatósága alatt , illetve a Közösségben élő személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vonatkozó használati engedélyek kiadását .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="36"> b ) Az ilyen személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyeket , illetve alhasználati engedélyeket kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett adják ki .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="37"> V. cikk
(trg)="37"> Článok V

(src)="38"> ( 1 ) A Szerződő Felek a célszerűség határáig szakértők kiküldésével vagy egyéb , kölcsönösen megállapított módon szaktanácsadást nyújtanak egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek .
(trg)="38.0"> 1 .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="39"> ( 2 ) A Szerződő Felek lehetőség szerint saját iskoláikban vagy létesítményeikben biztosítják , illetve Kanadában vagy a Közösségen belül másutt elősegítik a szakképzést az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tárgyakban a másik Fél által ajánlott diákok és szakképzésben részt vevő személyek számára .
(trg)="39.0"> 2 .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="40"> VI. cikk
(trg)="40"> Článok VI

(src)="41"> A Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a kanadai kormány , illetve – abban az esetben , ha azt az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződés előírja , a Bizottság általános és egyedi esetre vonatkozó engedélyével – a kanadai állami vállalatok , a Közösség Ellátási Ügynöksége , illetve a kanadai kormány joghatósága alatt vagy a Közösségben élő személyek e megállapodás alapján kereskedelmi vagy kölcsönösen megállapított egyéb feltételek mellett alapanyagot és különleges nukleáris anyagot szállíthatnak vagy vehetnek át .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="42"> VII. cikk
(trg)="42"> Článok VII

(src)="43"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeket kutatási és energiatermelő reaktorok beszerzésében , valamint abban , hogy az ilyen típusú reaktorok tervezésében , építésében és üzemeltetésében segítséghez jussanak .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="44"> VIII. cikk
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="45"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik egymást abban , hogy a Szerződő Felek , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek a Közösségben , illetve Kanadában folytatott atomenergetikai kutatásra , fejlesztésre és termelésre szolgáló anyagokat , berendezéseket és egyéb szükséges kellékeket szerezzenek be .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="46"> IX. cikk
(trg)="46"> Článok IX

(src)="47"> ( 1 ) Kanada kormánya és a Közösség vállalják , hogy az e megállapodás alapján beszerzett anyagokat vagy berendezéseket , valamint az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagokat vagy különleges nukleáris anyagokat kizárólag az atomenergia békés felhasználásának elősegítésére és fejlesztésére , és nem katonai célokra fogják alkalmazni ; valamint , hogy ennek érdekében e megállapodás alapján beszerzett semmiféle anyagot vagy berendezést , illetve az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagot vagy különleges nukleáris anyagot nem adnak át illetéktelen , illetve saját ellenőrzésükön kívül eső személyeknek , kivéve ha erre a Közösség , illetve Kanada kormánya írásban előzetesen hozzájárult .
(trg)="47.0"> 1 .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="48"> ( 2 ) Az e megállapodásban előirányzott együttműködés folytatása e cikk ( 1 ) bekezdésének alkalmazásában a Közösség által az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződésnek megfelelően kialakított biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések kölcsönösen megfelelő alkalmazásától függ .
(trg)="48.0"> 2 .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="49.0"> ( 3 ) A Szerződő Felek között konzultációkra és látogatásokra kerül sor annak érdekében , hogy mindkét Fél meggyőződhessen arról , hogy a közösségi biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések e megállapodás céljaira megfelelőek és hatékonyak .
(trg)="49.0"> 3 .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="49.1"> A Szerződő Felek a szóban forgó rendszerek megvalósítása során készek konzultációkat és tapasztalatcserét folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszerével megfelelően összeegyeztethető rendszer kialakítása céljából .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="50"> ( 4 ) A kanadai kormány és a Közösség a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentőségének elismeréseképpen időről időre konzultációkat folytat annak meghatározása érdekében , hogy vannak-e olyan , a biztonsággal és az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi területek , ahol segítséget kérhetnének az ügynökségtől .
(trg)="50.0"> 4 .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="51"> X. cikk
(trg)="51"> Článok X

(src)="52"> ( 1 ) Ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg , a Szerződő Felek között e megállapodás alapján kicserélt vagy átadott mindenfajta információ ( beleértve a terveket , rajzokat és műszaki leírásokat ) és mindenfajta anyag , berendezés és eszköz alkalmazása vagy felhasználása az azt megkapó Szerződő Fél felelőssége , és a másik Szerződő Fél nem szavatolja a szóban forgó információk pontosságát vagy teljességét , illetve a szóban forgó információk , anyagok , berendezések és eszközök bármely célra vagy alkalmazásra való megfelelőségét .
(trg)="52.0"> 1 .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="53.0"> ( 2 ) A Szerződő Felek elismerik , hogy az e megállapodásban meghatározott célok megvalósításához megfelelő intézkedésekre van szükség a felelősségbiztosítással kapcsolatban .
(trg)="53.0"> 2 .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="53.1"> A Szerződő Felek együttműködnek abban , hogy a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és biztosítsák a felelősségbiztosítással kapcsolatos kölcsönösen kielégítő általános egyezség elfogadását .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="53.2"> Abban az esetben , ha a szóban forgó általános egyezség megkötése késik , a Szerződő Felek konzultációt folytatnak annak érdekében , hogy kölcsönösen kielégítő eseti egyezségeket kössenek egyes konkrét ügyletek elősegítésére .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="54"> XI. cikk
(trg)="54"> Článok XI

(src)="55"> ( 1 ) Az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó , Rómában 1957. március 25-én aláírt szerződés 106. cikke arról rendelkezik , hogy azok a tagállamok , amelyek az említett szerződés hatálybalépését megelőzően harmadik országokkal megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia területén folytatandó együttműködésről , a Bizottsággal együtt megkezdik a szóban forgó harmadik országokkal az ahhoz szükséges tárgyalásokat , hogy az említett megállapodásokból származó jogok és kötelességek lehetőség szerint a Közösségre szálljanak át .
(trg)="55.0"> 1 .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="56"> ( 2 ) Kanada kormánya kész ilyen tárgyalásokat kezdeni minden olyan megállapodással kapcsolatban , amelynek részes fele .
(trg)="56.0"> 2 .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="57"> XII. cikk
(trg)="57"> Článok XII

(src)="58"> A Szerződő Felek újólag megerősítik , hogy közös érdekük fűződik az atomenergia békés felhasználásának a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül történő elősegítéséhez , és arra törekszenek , hogy az együttműködésükből származó eredmények az említett ügynökség és tagállamai hasznára váljanak .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="59"> XIII. cikk
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="60"> ( 1 ) Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek képviselői időről időre összeülnek , hogy konzultáljanak egymással az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről , felügyeljék annak működését és megvitassák az e megállapodásban előírt együttműködési intézkedéseket kiegészítő esetleges további intézkedéseket .
(trg)="60.0"> 1 .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="61"> ( 2 ) A Szerződő Felek a II. cikkben említett együttes programban való részvételre kölcsönös megegyezéssel más országokat is meghívhatnak .
(trg)="61.0"> 2 .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="62"> XIV. cikk
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="63"> Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában , az abban szereplő ettől eltérő meghatározásokat kivéve
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="64"> a ) " Szerződő Felek " : egyfelől Kanada kormánya és az e cikk b ) bekezdésében meghatározott kanadai állami vállalatok , másfelől az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="65"> b ) " kanadai állami vállalatok " : az Atomic Energy of Canada Limited és az Eldorado Mining and Refining Limited vállalatok , valamint a Szerződő Felek által megállapodott , a kanadai kormány joghatósága alá tartozó más vállalatok ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="66"> c ) " személy " : természetes személy , cég , vállalat , társaság , személyegyesítő társaságok , társulások , kormányzati ügynökségek vagy állami vállalatok és más , magán- vagy állami tulajdonban lévő jogi személyek ; a " személy " kifejezésbe mindazonáltal az e cikk a ) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek nem tartoznak bele ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="67"> d ) " berendezések " : az atomenergetikai beruházásokban történő felhasználásra különösen alkalmas gépek vagy berendezések , illetve azok jelentősebb alkatrészei ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="68"> e ) " anyagok " : alapanyagok , különleges nukleáris anyagok , nehézvíz , nukleáris minőségű grafit és minden más olyan anyag , amelyek jellegüknél vagy tisztaságuknál fogva különösen alkalmasak a nukleáris reaktorokban történő felhasználásra ;
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="69"> f ) " alapanyagok " : a természetben előforduló izotópok keverékét tartalmazó urán ; a 235-ös izotópban szegényített urán ; a tórium ; a fenti anyagok bármelyike fém , ötvözet , vegyület vagy koncentrátum formájában ; a fenti anyagok bármelyikét a Szerződő Felek által együttesen megállapított koncentrációban tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="70"> g ) " különleges nukleáris anyag " : a plutónium ; az urán-233 ; az urán-235 ; a 233-as vagy 235-ös izotópokban dúsított urán ; a fenti anyagok bármelyikét tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ; a " különleges nukleáris anyag " kifejezésbe mindazonáltal nem tartoznak bele az " alapanyagok " ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="71"> h ) " származó " : egy vagy több , nem feltétlenül közvetlenül egymást követő eljárásból származó ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="72"> i ) " a Közösségen belül " : azon területeken , amelyekre az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződést kell alkalmazni .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="73"> XV. cikk
(trg)="73"> Článok XV

(src)="74"> ( 1 ) Ezt a megállapodást a kanadai kormány és a Közösség között ebből a célból lebonyolított jegyzékváltással kell hatályba léptetni [ 1 ] .
(trg)="74.0"> 1 .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="75"> ( 2 ) Ez a megállapodás tíz évig marad hatályban , azt követően pedig , azt az esetet kivéve , ha az említett tízéves időszak leteltét megelőzően legalább hat hónappal valamelyik Fél a megállapodás felmondásáról szóló értesítést adott át , azt az időpontot követő hat hónap elteltével szűnik meg , amikor a kanadai kormány vagy a Közösség a megállapodás felmondásáról szóló értesítést átadta .
(trg)="75.0"> 2 .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .

(src)="76"> Fentiek hiteléül a Kanada kormánya , illetve a Bizottság által erre hivatalosan meghatalmazott alulírottak ezt a megállapodást kézjegyükkel és pecsétjükkel látták el .
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# hu/1970/jrc21970A0720_01-hu.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Kiegészítő megállapodás
(trg)="2"> Dodatková dohoda

(src)="3"> az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodáshoz [ 1 ]
(src)="4"> Egyrészről
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="5"> AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA ,
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="6"> és másrészről
(trg)="5"> na jednej strane a

(src)="7"> A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS ,
(trg)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA
(trg)="7"> na strane druhej ,

(src)="8"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodást írtak alá Genfben , 1967. június 30-án ;
(trg)="8"> KEĎŽE v Ženeve sa dňa 30. júna 1967 podpísala Dohoda o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou ;

(src)="9"> MIVEL a fenti megállapodás megfelelő működéséhez kiegészítő intézkedések elfogadása szükséges ;
(trg)="9"> KEĎŽE na riadne plnenie tejto dohody je potrebné prijať dodatkové ustanovenia ;

(src)="10"> MIVEL a Svájci Szövetségi Tanács 1971. december 23-i rendelete szabályozza a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazását ;
(trg)="10"> KEĎŽE označenie " švajčiarske " pre hodinky upravuje nariadenie Švajčiarskej federálnej rady z 23. decembra 1971 ;

(src)="11"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és Svájc között az óragyártás területén szoros együttműködés áll fenn ;
(trg)="11"> KEĎŽE v oblasti hodinárskeho priemyslu existuje úzka spolupráca medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskom ;

(src)="12"> FIGYELEMMEL az Ebauches SA és az ASUAG által nyújtott ésszerűsítési támogatásoknak a jelen megállapodás hatálybalépésével egy időben történő megszüntetésére , valamint a fent említett megállapodás B. szakasz 3. pontja b ) alpontjában említett kontingens egyidejű eltörlésére ,
(trg)="12"> BERÚC NA VEDOMIE , že súčasne s nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zrušia racionalizačné granty , ktoré udeľuje Ebauches SA a ASUAG a kvóta , ktorá sa uvádza v bode B 3 písm. b ) vyššie uvedenej dohody ,

(src)="13"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG :
(trg)="13"> SA DOHODLI takto :

(src)="14"> 1. cikk
(trg)="14"> Článok 1

(src)="15"> Az 1967. június 30-i megállapodás 1. és 5. cikkében meghatározott vámcsökkentések e megállapodással egy időben lépnek hatályba .
(trg)="15"> Zníženie sadzieb , ktoré sa uvádza v článkoch 1 a 5 dohody z 30. júna 1967 , nadobudne účinnosť súčasne s touto dohodou .

(src)="16"> 2. cikk
(trg)="16"> Článok 2

(src)="17"> Annak érdekében , hogy egy órát , amely összes alkatrésze értékének legalább 50 % -át , az összeszerelés költségeit is beleértve , Svájcban állították elő , " svájci " órának lehessen nevezni , a Svájci Szövetségi Tanács a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazásának szabályozásáról szóló , 1971. december 25-i rendelete 2. cikke ( 2 ) bekezdésének b ) pontja alapján tanúsítási eljárást kell létrehozni Svájc és a Közösség között , a következő szabályoknak megfelelően :
(trg)="17"> V záujme toho , aby hodinky so strojčekom švajčiarskej výroby , ktorého hodnota predstavuje aspoň 50 % všetkých súčiastok , vrátane nákladov na ich zloženie podľa článku 2 ods . 2 písm. b ) nariadenia Švajčiarskej federálnej rady z 23. decembra 1971 , ktorým sa upravuje používanie označenia " švajčiarske " pre hodinky , bolo možné považovať za švajčiarske , medzi Švajčiarskom a spoločenstvom sa zavedie certifikačné konanie v súlade s týmito predpismi :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="18.1"> A Közösségben gyártott és a megállapodás mellékletében felsorolt nyersszerkezet kaliberek , valamint a svájci vagy a közösségi gyártmányú nyersszerkezet kalibereket kiegészítő , a Közösségben gyártott állító szerkezetek és egyéb óramű alkatrészek a hasonló műszaki jellemzőkkel bíró , svájci gyártmányú nyersszerkezet kaliberekkel és alkatrészekkel azonos minőségűnek minősülnek .
(trg)="18.1"> Pokiaľ ide o samostatné hodinové strojčeky vyrobené v spoločenstve a uvedené v prílohe k dohode a ovládacie prvky a iné súčasti hodinového strojčeka vyrobené v spoločenstve , ktoré dopĺňajú samostatné strojčeky vyrobené vo Švajčiarsku alebo v spoločenstve , platí , že majú rovnakú kvalitu ako samostatné strojčeky a súčasti švajčiarskej výroby a porovnateľné technické parametre .

(src)="18.2"> Az e nyersszerkezet kaliberekből és alkatrészekből összeszerelt óráknak és óraműveknek a Svájcban jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelményeknek kell megfelelniük .
(trg)="18.2"> Platí , že hodinky a hodinové strojčeky , ktoré sa skladajú z týchto samostatných strojčekov a súčastí , musia vyhovovať zákonom stanoveným požiadavkám technickej kontroly .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="19.1"> A Közösségben gyártott , nyersszerkezet kaliberek e cikk 1. bekezdésében meghatározott jegyzékét rendszeresen frissítik az alábbiak szerint :
(trg)="19.1"> Zoznam samostatných strojčekov vyrobených v spoločenstve , ktorý sa uvádza v odseku 1 tohto článku , sa pravidelne aktualizuje takto :

(src)="20.0"> a ) A nyersszerkezet kaliberek új kalibereinek jegyzékbe történő felvételére vonatkozó kérelmeket a közösségi óragyártók szövetségei vagy a nyersszerkezet kaliberek bármely , közösségi székhellyel rendelkező gyártója juttatja el a Svájci Óragyártók Kamarájához .
(trg)="20.0"> a ) združenia výrobcov hodín a hodiniek so sídlom na území spoločenstva alebo výrobcovia samostatných strojčekov so sídlom na území spoločenstva zasielajú žiadosti o zaradenie nových kalibrov samostatných strojčekov do zoznamu na Chambre suisse de l 'horlogerie .

(src)="20.1"> A kérelmekhez csatolni kell a nyersszerkezet kaliberek kaliberének műszaki leírását .
(trg)="20.1"> K žiadostiam sa prikladá technický popis kalibru samostatných strojčekov .