# hu/1959/jrc21959A1006_01-hu.xml.gz
# nl/1959/jrc21959A1006_01-nl.xml.gz


(src)="2"> Megállapodás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről
(trg)="10"> VAN ATOOMENERGIE atoomenergie ( euratom ) en de regering van canada tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie

(src)="3"> PREAMBULUM
(trg)="11"> PREAMBULE

(src)="4"> Az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) saját Bizottságán ( a továbbiakban : a Bizottság ) keresztül eljárva , valamint Kanada kormánya ;
(trg)="12"> De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , welke door haar Commissie wordt vertegenwoordigd ( hierna te noemen " de Commissie " ) , en de Regering van Canada ;

(src)="5"> Figyelembe véve , hogy a Belga Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Francia Köztársaság , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság az 1957. március 25-én Rómában aláírt szerződéssel létrehozta a Közösséget azzal a céllal , hogy hozzájáruljon a tagállamokban az életszínvonal növeléséhez , valamint a más országokkal folytatott cserekapcsolatok fejlődéséhez , a nukleáris iparágak gyors létrehozásához és növekedéséhez szükséges feltételek megteremtésével ;
(trg)="13"> Overwegende , dat de Gemeenschap is opgericht door het Koninkrijk België , de Bondsrepubliek Duitsland , de Franse Republiek , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden , bij het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag , met het doel door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied van de kernenergie , bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de Lid-Staten en tot de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen ;

(src)="6"> Figyelembe véve , hogy Kanada kormánya és a Közösség kölcsönösen kifejezték óhajukat , hogy szoros együttműködést alakítsanak ki az atomenergia békés felhasználása terén ;
(trg)="14"> Overwegende , dat de Gemeenschap en de Regering van Canada wederzijds de wens hebben geuit een nauwe samenwerking te ontwikkelen op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie ;

(src)="7"> Azzal az óhajjal , hogy együttműködjenek egymással annak érdekében , hogy az atomenergia békés felhasználásának fejlesztése révén elősegítsék és növeljék a jólét és a konjunktúra terén elérhető eredményeket Kanadában és a Közösségben ;
(trg)="15"> Geleid door de wens , onderling samen te werken om de bijdrage , welke de ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie kan leveren tot het welzijn en de welvaart binnen de Gemeenschap en in Canada , te stimuleren en te vergroten ;

(src)="8"> Felismerve különösen , hogy kölcsönös előnyük származna az együttes kutatási és fejlesztési program megvalósításán keresztül folytatott együttműködésből ;
(trg)="16"> In het bijzonder erkennende , dat samenwerking door de opstelling van een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling , hun tot wederzijds voordeel zou strekken ;

(src)="9"> Figyelembe véve , hogy az atomenergia békés felhasználása terén folytatott együttműködést előíró egyezség gyümölcsöző tapasztalatcserét indítana meg , lehetőségeket teremtene kölcsönösen előnyös cselekvésekre , és erősítené a szolidaritást Európában és a tengerentúlon ,
(trg)="17"> Overwegende , dat een overeenkomst , welke voorziet in de samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie , het begin zou betekenen van een vruchtbare uitwisseling van ervaringen , gelegenheid zou scheppen voor wederzijds zegenrijke activiteit en de solidariteit in Europa en tevens met de overzijde van de Atlantische Oceaan zou versterken ;

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKBEN állapodtak meg :
(trg)="18"> Zijn overeengekomen als volgt :

(src)="11"> I. cikk
(trg)="19"> Artikel I

(src)="12"> ( 1 ) Az e megállapodásban megcélzott együttműködés az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos , és abba beletartozik
(trg)="20.0"> 1 .
(trg)="20.1"> De in deze Overeenkomst beoogde samenwerking heeft betrekking op het vreedzaam gebruik van atoomenergie en omvat :

(src)="13"> a ) az információk átadása , beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat :
(trg)="21"> ( a ) het ter beschikking stellen van kennis , o.a . van die welke betrekking heeft op :

(src)="14"> i. kutatás és fejlesztés ;
(trg)="22"> ( i ) onderzoek en ontwikkeling ,

(src)="15"> ii. egészségügyi és biztonsági kérdések ;
(trg)="23"> ( ii ) gezondheids - en veiligheidsvraagstukken ,

(src)="16"> iii. berendezések , létesítmények és eszközök ( beleértve a tervek , rajzok és műszaki leírások átadását ) ; valamint
(trg)="24"> ( iii ) uitrusting , installaties en apparatuur ( met inbegrip van het ter beschikkingstellen van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , en

(src)="17"> iv. a berendezések , létesítmények , eszközök és anyagok felhasználása ;
(trg)="25"> ( iv ) het gebruik van uitrusting , installaties , apparatuur en materialen ;

(src)="18"> b ) anyagok szállítása ;
(trg)="26"> ( b ) de levering van materialen ;

(src)="19"> c ) berendezések és eszközök beszerzése ;
(trg)="27"> ( c ) het verkrijgen van uitrusting en apparatuur ;

(src)="20"> d ) szabadalmi jogok felhasználása ;
(trg)="28"> ( d ) het gebruik van octrooirechten ;

(src)="21"> e ) a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés és azok használata .
(trg)="29"> ( e ) toegang tot en gebruik van uitrusting en installaties .

(src)="22"> ( 2 ) Az e megállapodásban meghatározott együttműködésre a megállapítandó feltételek mellett , valamint a Kanadában és a Közösségben hatályos és alkalmazandó törvényekkel , rendeletekkel és egyéb engedélyezési követelményekkel összhangban kerül sor .
(trg)="30.0"> 2 .
(trg)="30.1"> De samenwerking , waarin deze Overeenkomst voorziet , zal tot stand worden gebracht op nader overeen te komen voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetten , verordeningen en voorschriften inzake licenties en vergunningen , welke binnen de Gemeenschap en in Canada van kracht zijn .

(src)="23"> ( 3 ) A Szerződő Felek felelősek egymás felé annak biztosításáért , hogy e megállapodás rendelkezéseit elfogadja és betartsa Kanada tekintetében valamennyi kanadai állami vállalat és Kanada joghatósága alá tartozó személy , a Közösség tekintetében pedig az említett Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Közösségben élő valamennyi olyan személy , akik számára ennek a megállapodásnak megfelelően engedélyt biztosítanak .
(trg)="31.0"> 3 .
(trg)="31.1"> Iedere Overeenkomstsluitende Partij zal jegens de andere Overeenkomstsluitende Partij ervoor verantwoordelijk zijn , dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden aanvaard en vervuld , voor wat betreft de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd Verdrag , door alle personen binnen de Gemeenschap , aan welke krachtens deze Overeenkomst machtiging is verleend en voor wat betreft Canada door al zijn overheidsondernemingen en door alle onder zijn jurisdictie vallende personen .

(src)="24"> II. cikk
(trg)="32"> Artikel II

(src)="25"> Az I. cikk általános érvényének korlátozása nélkül az e megállapodásban előirányzott együttműködés kiterjed a természetes uránnal fűtött , nehézvízzel moderált nukleáris reaktorokkal kapcsolatos együttes kutatási és fejlesztési programra is .
(trg)="33"> Zonder de algemene strekking van artikel I te beperken , zal de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling omvatten , dat betrekking heeft op het met natuurlijk uranium werkende en met zwaarwater gemodereerde type kernreactor .

(src)="26"> III. cikk
(trg)="34"> Artikel III

(src)="27"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek egymás , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára rendelkezésre bocsáthatják az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat .
(trg)="35"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen elkaar alsmede personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap kennis verstrekken waarover zij beschikken met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="28"> b ) A bármely harmadik féltől a továbbadást tiltó feltételek mellett kapott információk továbbadása nem tartozik e megállapodás hatálya alá .
(trg)="36"> ( b ) Het ter beschikking stellen van kennis , welke van derden is ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden , zal buiten de werkingsfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="29"> c ) Az információt átadó Szerződő Fél megítélése szerint kereskedelmi értékkel bíró információkat a szóban forgó Szerződő Fél kizárólag az általa meghatározott feltételek mellett adja át .
(trg)="37"> ( c ) Kennis , welke door de Overeenkomstsluitende Partij die deze verstrekt als van commerciële waarde wordt beschouwd zal slechts worden medegedeeld op door genoemde Overeenkomstsluitende Partij bepaalde voorwaarden .

(src)="30"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a kanadai kormány joghatósága alá tartozó , illetve a Közösségben élő személyek közti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben .
(trg)="38"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de uitwisseling van kennis met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen tussen personen binnen de Gemeenschap enerzijds en personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen anderzijds , aanmoedigen en vergemakkelijken .

(src)="31"> b ) Az ilyen személyek birtokában lévő információkat kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett lehet átadni .
(trg)="39"> ( b ) Kennis , welke eigendom is van zulke personen zal slechts worden medegedeeld met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .

(src)="32"> IV. cikk
(trg)="40"> Artikel IV

(src)="33"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek egymással kölcsönösen megállapított feltételek mellett használati engedélyeket vagy alhasználati engedélyeket adhatnak ki , vagy ezek kiadását rendelhetik el a Szerződő Felek valamelyikének tulajdonában lévő szabadalmakra , illetve az olyanokra , amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének jogában áll használati engedélyt vagy alhasználati engedélyt kiadni .
(trg)="41"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap op nader overeen te komen voorwaarden licenties of sublicenties verlenen of doen verlenen op octrooien welke het eigendom zijn van één der Overeenkomstsluitende Partijen of waarop één van hen het recht heeft licenties of sublicenties te verlenen met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="34"> b ) A bármely harmadik féltől az engedélyezést tiltó feltételek mellett kapott szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyek vagy alhasználati engedélyek kiadását ki kell zárni e megállapodás hatálya alól .
(trg)="42"> ( b ) Het verlenen van licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke van derden zijn ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden valt buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst .

(src)="35"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben a kanadai kormány joghatósága alatt , illetve a Közösségben élő személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vonatkozó használati engedélyek kiadását .
(trg)="43"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen het verlenen van licenties op octrooien , welke respectievelijk het eigendom zijn van personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , of personen binnen de Gemeenschap , met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen , aan personen binnen de Gemeenschap of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , aanmoedigen en vergemakkelijken .

(src)="36"> b ) Az ilyen személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyeket , illetve alhasználati engedélyeket kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett adják ki .
(trg)="44"> ( b ) Licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke het eigendom zijn van zulke personen zullen slechts worden verleend met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .

(src)="37"> V. cikk
(trg)="45"> Artikel V

(src)="38"> ( 1 ) A Szerződő Felek a célszerűség határáig szakértők kiküldésével vagy egyéb , kölcsönösen megállapított módon szaktanácsadást nyújtanak egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek .
(trg)="46.0"> 1 .
(trg)="46.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen , voor zover mogelijk , aan elkaar of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of binnen de Gemeenschap , technische adviezen uitbrengen , door het ter beschikking stellen van deskundigen of op andere nader overeen te komen wijze .

(src)="39"> ( 2 ) A Szerződő Felek lehetőség szerint saját iskoláikban vagy létesítményeikben biztosítják , illetve Kanadában vagy a Közösségen belül másutt elősegítik a szakképzést az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tárgyakban a másik Fél által ajánlott diákok és szakképzésben részt vevő személyek számára .
(trg)="47.0"> 2 .
(trg)="47.1"> Elke Overeenkomstsluitende Partij zal aan studenten en stagiaires die door de andere Partij zijn aanbevolen een opleiding in de vakken welke betrekking hebben op het vreedzaam gebruik van atoomenergie voor zover mogelijk in haar eigen scholen of inrichtingen verschaffen en behulpzaam zijn om hen deze opleiding elders binnen de Gemeenschap of in Canada te doen verkrijgen .

(src)="40"> VI. cikk
(trg)="48"> Artikel VI

(src)="41"> A Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a kanadai kormány , illetve – abban az esetben , ha azt az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződés előírja , a Bizottság általános és egyedi esetre vonatkozó engedélyével – a kanadai állami vállalatok , a Közösség Ellátási Ügynöksége , illetve a kanadai kormány joghatósága alatt vagy a Közösségben élő személyek e megállapodás alapján kereskedelmi vagy kölcsönösen megállapított egyéb feltételek mellett alapanyagot és különleges nukleáris anyagot szállíthatnak vagy vehetnek át .
(trg)="49"> De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat met de algemene of speciale machtiging van de Commissie , indien zulks wordt vereist volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , of van de Regering van Canada , grondstoffen en bijzondere splijtstoffen kunnen worden geleverd of ontvangen in het kader van deze Overeenkomst , op commerciële voorwaarden of op andere nader overeen te komen wijze , door het Voorzieningsagentschap van de Gemeenschap , de overheidsondernemingen van Canada , of door personen binnen de Gemeenschap of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen .

(src)="42"> VII. cikk
(trg)="50"> Artikel VII

(src)="43"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeket kutatási és energiatermelő reaktorok beszerzésében , valamint abban , hogy az ilyen típusú reaktorok tervezésében , építésében és üzemeltetésében segítséghez jussanak .
(trg)="51"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen voor zover mogelijk , personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap , behulpzaam zijn bij het verkrijgen van onderzoek - en energiereactoren alsmede bij het verkrijgen van hulp bij het ontwerpen , de bouw en het doen functioneren van deze reactoren .

(src)="44"> VIII. cikk
(trg)="52"> Artikel VIII

(src)="45"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik egymást abban , hogy a Szerződő Felek , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek a Közösségben , illetve Kanadában folytatott atomenergetikai kutatásra , fejlesztésre és termelésre szolgáló anyagokat , berendezéseket és egyéb szükséges kellékeket szerezzenek be .
(trg)="53"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het verkrijgen door elke Overeenkomstsluitende Partij of door personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of door personen binnen de Gemeenschap , van materiaal , uitrusting en andere benodigdheden voor het onderzoek , de ontwikkeling en de produktie op het gebied van atoomenergie in Canada of binnen de Gemeenschap .

(src)="46"> IX. cikk
(trg)="54"> Artikel IX

(src)="47"> ( 1 ) Kanada kormánya és a Közösség vállalják , hogy az e megállapodás alapján beszerzett anyagokat vagy berendezéseket , valamint az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagokat vagy különleges nukleáris anyagokat kizárólag az atomenergia békés felhasználásának elősegítésére és fejlesztésére , és nem katonai célokra fogják alkalmazni ; valamint , hogy ennek érdekében e megállapodás alapján beszerzett semmiféle anyagot vagy berendezést , illetve az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagot vagy különleges nukleáris anyagot nem adnak át illetéktelen , illetve saját ellenőrzésükön kívül eső személyeknek , kivéve ha erre a Közösség , illetve Kanada kormánya írásban előzetesen hozzájárult .
(trg)="55.0"> 1 .
(trg)="55.1"> De Gemeenschap en de Regering van Canada verplichten zich ieder ervoor te zorgen dat de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting slechts ter bevordering en ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie en niet voor militaire doeleinden zullen worden aangewend ; en dat te dien einde de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting niet aan onbevoegde personen zullen worden overgedragen of buiten het bereik van de desbetreffende Partij zullen worden gebracht , tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van respectievelijk de Regering van Canada of de Gemeenschap .

(src)="48"> ( 2 ) Az e megállapodásban előirányzott együttműködés folytatása e cikk ( 1 ) bekezdésének alkalmazásában a Közösség által az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződésnek megfelelően kialakított biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések kölcsönösen megfelelő alkalmazásától függ .
(trg)="56.0"> 2 .
(trg)="56.1"> De voortzetting van de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking zal afhankelijk zijn van de wederzijds bevredigende toepassing , wat de doeleinden van Lid 1 van dit artikel betreft , van het controlesysteem overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) door de Gemeenschap vastgesteld en van de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , zoals vastgesteld door de Regering van Canada .

(src)="49.0"> ( 3 ) A Szerződő Felek között konzultációkra és látogatásokra kerül sor annak érdekében , hogy mindkét Fél meggyőződhessen arról , hogy a közösségi biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések e megállapodás céljaira megfelelőek és hatékonyak .
(trg)="57.0"> 3 .
(trg)="57.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar raadplegen en bezoeken uitwisselen , teneinde aan beide de verzekering te geven dat het controlesysteem van de Gemeenschap en de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , vastgesteld door de Regering van Canada , bevredigend en doelmatig zijn voor het doel van deze Overeenkomst .

(src)="49.1"> A Szerződő Felek a szóban forgó rendszerek megvalósítása során készek konzultációkat és tapasztalatcserét folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszerével megfelelően összeegyeztethető rendszer kialakítása céljából .
(trg)="57.2"> Bij de toepassing van deze systemen zijn de Overeenkomstsluitende Partijen bereid overleg te plegen en ervaringen uit te wisselen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zulks teneinde een systeem in te voeren , dat in redelijke mate overeenkomt met dat van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie .

(src)="50"> ( 4 ) A kanadai kormány és a Közösség a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentőségének elismeréseképpen időről időre konzultációkat folytat annak meghatározása érdekében , hogy vannak-e olyan , a biztonsággal és az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi területek , ahol segítséget kérhetnének az ügynökségtől .
(trg)="58.0"> 4 .
(trg)="58.1"> Met erkenning van de betekenis van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen de Gemeenschap en de Regering van Canada elkaar van tijd tot tijd raadplegen om vast te stellen of er , met betrekking tot de controle , terreinen zijn waarop deze Organisatie gevraagd zou kunnen worden haar medewerking te verlenen .

(src)="51"> X. cikk
(trg)="59"> Artikel X

(src)="52"> ( 1 ) Ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg , a Szerződő Felek között e megállapodás alapján kicserélt vagy átadott mindenfajta információ ( beleértve a terveket , rajzokat és műszaki leírásokat ) és mindenfajta anyag , berendezés és eszköz alkalmazása vagy felhasználása az azt megkapó Szerződő Fél felelőssége , és a másik Szerződő Fél nem szavatolja a szóban forgó információk pontosságát vagy teljességét , illetve a szóban forgó információk , anyagok , berendezések és eszközök bármely célra vagy alkalmazásra való megfelelőségét .
(trg)="60.0"> 1 .
(trg)="60.1"> Indien niet anders wordt overeengekomen , is de toepassing of het gebruik van alle kennis ( met inbegrip van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , materialen , uitrusting en apparatuur tussen de Overeenkomstsluitende Partijen uitgewisseld of door de ene aan de andere Overeenkomstsluitende Partij overgedragen in het kader van deze overeenkomst voor de verantwoordelijkheid van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij staat niet in voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van dergelijke kennis , noch voor de geschiktheid van dergelijke kennis , materialen , uitrusting en apparatuur voor een bepaald gebruik of voor een bepaalde toepassing .

(src)="53.0"> ( 2 ) A Szerződő Felek elismerik , hogy az e megállapodásban meghatározott célok megvalósításához megfelelő intézkedésekre van szükség a felelősségbiztosítással kapcsolatban .
(trg)="61.0"> 2 .
(trg)="61.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat passende maatregelen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden , noodzakelijk zijn voor het ten uitvoer leggen van de doelstellingen van deze Overeenkomst .

(src)="53.1"> A Szerződő Felek együttműködnek abban , hogy a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és biztosítsák a felelősségbiztosítással kapcsolatos kölcsönösen kielégítő általános egyezség elfogadását .
(trg)="61.2"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen samenwerken bij het ontwerpen van wederzijds bevredigende algemene regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden en bij het streven naar een zo spoedig mogelijke invoering daarvan .

(src)="53.2"> Abban az esetben , ha a szóban forgó általános egyezség megkötése késik , a Szerződő Felek konzultációt folytatnak annak érdekében , hogy kölcsönösen kielégítő eseti egyezségeket kössenek egyes konkrét ügyletek elősegítésére .
(trg)="61.3"> Indien het treffen van dergelijke algemene regelingen vertraging ondervindt , zullen de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar raadplegen om in ieder voorkomend geval wederzijds bevredigende regelingen te treffen teneinde de uitvoering van bepaalde transacties mogelijk te maken .

(src)="54"> XI. cikk
(trg)="62"> Artikel XI

(src)="55"> ( 1 ) Az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó , Rómában 1957. március 25-én aláírt szerződés 106. cikke arról rendelkezik , hogy azok a tagállamok , amelyek az említett szerződés hatálybalépését megelőzően harmadik országokkal megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia területén folytatandó együttműködésről , a Bizottsággal együtt megkezdik a szóban forgó harmadik országokkal az ahhoz szükséges tárgyalásokat , hogy az említett megállapodásokból származó jogok és kötelességek lehetőség szerint a Közösségre szálljanak át .
(trg)="63.0"> 1 .
(trg)="63.1"> Artikel 106 van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) bepaalt dat de Lid-Staten die v } } r de inwerkingtreding van bedoeld Verdrag met derde Staten akkoorden hebben gesloten betreffende de samenwerking op het gebied van de kernenergie , gehouden zijn te zamen met de Commissie de noodzakelijke onderhandelingen te voeren met deze derde Staten , teneinde de rechten en verplichtingen welke uit deze akkoorden voortvloeien , voor zover zulks mogelijk is , te doen overnemen door de Gemeenschap .

(src)="56"> ( 2 ) Kanada kormánya kész ilyen tárgyalásokat kezdeni minden olyan megállapodással kapcsolatban , amelynek részes fele .
(trg)="64.0"> 2 .
(trg)="64.1"> De Regering van Canada is bereid dergelijke onderhandelingen aan te knopen met betrekking tot elk akkoord waarbij zij partij is .

(src)="57"> XII. cikk
(trg)="65"> Artikel XII

(src)="58"> A Szerződő Felek újólag megerősítik , hogy közös érdekük fűződik az atomenergia békés felhasználásának a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül történő elősegítéséhez , és arra törekszenek , hogy az együttműködésükből származó eredmények az említett ügynökség és tagállamai hasznára váljanak .
(trg)="66"> De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen nogmaals hun gemeenschappelijk belang om het vreedzaam gebruik van atoomenergie door bemiddeling van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te bevorderen , en zijn van oordeel dat de resultaten van hun samenwerking aan deze organisatie en aan de daaraan deelnemende Staten ten goede moeten komen .

(src)="59"> XIII. cikk
(trg)="67"> Artikel XIII

(src)="60"> ( 1 ) Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek képviselői időről időre összeülnek , hogy konzultáljanak egymással az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről , felügyeljék annak működését és megvitassák az e megállapodásban előírt együttműködési intézkedéseket kiegészítő esetleges további intézkedéseket .
(trg)="68.0"> 1 .
(trg)="68.1"> Op verzoek van elke Overeenkomstsluitende Partij zullen hun vertegenwoordigers van tijd tot tijd bijeenkomen , teneinde elkaar te raadplegen inzake vraagstukken welke voortvloeien uit de toepassing van deze Overeenkomst , teneinde toezicht uit te oefenen op haar werking , alsmede teneinde maatregelen voor samenwerking te bespreken ter aanvulling van deze Overeenkomst .

(src)="61"> ( 2 ) A Szerződő Felek a II. cikkben említett együttes programban való részvételre kölcsönös megegyezéssel más országokat is meghívhatnak .
(trg)="69.0"> 2 .
(trg)="69.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen met wederzijds goedvinden andere landen uitnodigen om deel te nemen aan het onder artikel II vermelde gemeenschappelijk programma .

(src)="62"> XIV. cikk
(trg)="70"> Artikel XIV

(src)="63"> Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában , az abban szereplő ettől eltérő meghatározásokat kivéve
(trg)="71"> Tenzij anders daarin vermeld , wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst verstaan onder :

(src)="64"> a ) " Szerződő Felek " : egyfelől Kanada kormánya és az e cikk b ) bekezdésében meghatározott kanadai állami vállalatok , másfelől az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) ;
(trg)="72"> ( a ) " Overeenkomstsluitende Partijen " : De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) enerzijds en de Regering van Canada en de overheidsondernemingen van Canada zoals bepaald in lid ( b ) van dit artikel anderzijds ;

(src)="65"> b ) " kanadai állami vállalatok " : az Atomic Energy of Canada Limited és az Eldorado Mining and Refining Limited vállalatok , valamint a Szerződő Felek által megállapodott , a kanadai kormány joghatósága alá tartozó más vállalatok ;
(trg)="73"> ( b ) " Overheidsondernemingen van Canada " : Atomic Energy of Canada Limited en Eldorado Mining and Refining Limited , en andere dergelijke ondernemingen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;

(src)="66"> c ) " személy " : természetes személy , cég , vállalat , társaság , személyegyesítő társaságok , társulások , kormányzati ügynökségek vagy állami vállalatok és más , magán- vagy állami tulajdonban lévő jogi személyek ; a " személy " kifejezésbe mindazonáltal az e cikk a ) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek nem tartoznak bele ;
(trg)="74"> ( c ) " Personen " : Personen , firma ' s , naamloze vennootschappen , maatschappijen , maatschappen , associaties , regeringsorganen of staatsbedrijven en andere particuliere of overheidsinstellingen , evenwel met uitzondering van de Overeenkomstsluitende Partijen zoals bepaald in lid ( a ) van dit artikel ;

(src)="67"> d ) " berendezések " : az atomenergetikai beruházásokban történő felhasználásra különösen alkalmas gépek vagy berendezések , illetve azok jelentősebb alkatrészei ;
(trg)="75"> ( d ) " Uitrusting " : Belangrijke eenheden van machinerieën of van installaties , of belangrijke onderdelen daarvan , welke in het bijzonder geschikt zijn voor gebruik in projecten op het gebied van de atoomenergie ;

(src)="68"> e ) " anyagok " : alapanyagok , különleges nukleáris anyagok , nehézvíz , nukleáris minőségű grafit és minden más olyan anyag , amelyek jellegüknél vagy tisztaságuknál fogva különösen alkalmasak a nukleáris reaktorokban történő felhasználásra ;
(trg)="76"> ( e ) " Materiaal " : Grondstoffen , bijzondere splijtstoffen , zwaar water , grafiet van de zuiverheid vereist voor de toepassing op het gebied van de kernenergie en elke andere stof welke op grond van haar hoedanigheid of zuiverheid speciaal geschikt is voor gebruik in kernreactoren ;

(src)="69"> f ) " alapanyagok " : a természetben előforduló izotópok keverékét tartalmazó urán ; a 235-ös izotópban szegényített urán ; a tórium ; a fenti anyagok bármelyike fém , ötvözet , vegyület vagy koncentrátum formájában ; a fenti anyagok bármelyikét a Szerződő Felek által együttesen megállapított koncentrációban tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ;
(trg)="77"> ( f ) " Grondstoffen " : Uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals dit in de natuur wordt aangetroffen ; uranium waarvan het gehalte aan uranium 235 lager is dan normaal ; thorium ; alle hierboven vermelde materialen in de vorm van metaal , legeringen , chemische verbindingen of concentraten ; ieder ander materiaal dat een of meer van de hierboven vermelde materialen in een zodanige concentratie bevat als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; en elk ander materiaal als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;

(src)="70"> g ) " különleges nukleáris anyag " : a plutónium ; az urán-233 ; az urán-235 ; a 233-as vagy 235-ös izotópokban dúsított urán ; a fenti anyagok bármelyikét tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ; a " különleges nukleáris anyag " kifejezésbe mindazonáltal nem tartoznak bele az " alapanyagok " ;
(trg)="78"> ( g ) " Bijzondere splijtstoffen " : plutonium ; uranium 233 ; uranium 235 ; uranium verrijkt in isotopen 233 of 235 ; elke stof , welke een of meer der hierbovengenoemde isotopen bevat ; en elke andere stof als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; de term " bijzondere splijtstoffen " is echter niet van toepassing op " grondstoffen " ;

(src)="71"> h ) " származó " : egy vagy több , nem feltétlenül közvetlenül egymást követő eljárásból származó ;
(trg)="79"> ( h ) " ontstaan door " : verkregen door één of meer al dan niet opeenvolgende processen ;

(src)="72"> i ) " a Közösségen belül " : azon területeken , amelyekre az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződést kell alkalmazni .
(trg)="80"> ( i ) " binnen de Gemeenschap " : binnen de grondgebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) van toepassing is of van toepassing zal zijn .

(src)="73"> XV. cikk
(trg)="81"> Artikel XV

(src)="74"> ( 1 ) Ezt a megállapodást a kanadai kormány és a Közösség között ebből a célból lebonyolított jegyzékváltással kell hatályba léptetni [ 1 ] .
(trg)="82.0"> 1 .
(trg)="82.1"> Deze Overeenkomst treedt in werking door een uitwisseling van nota ' s terzake tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada ( 1 ) .

(src)="75"> ( 2 ) Ez a megállapodás tíz évig marad hatályban , azt követően pedig , azt az esetet kivéve , ha az említett tízéves időszak leteltét megelőzően legalább hat hónappal valamelyik Fél a megállapodás felmondásáról szóló értesítést adott át , azt az időpontot követő hat hónap elteltével szűnik meg , amikor a kanadai kormány vagy a Közösség a megállapodás felmondásáról szóló értesítést átadta .
(trg)="83.0"> 2 .
(trg)="83.1"> Zij zal van kracht blijven voor een periode van tien jaar en daarna tot zes maanden nadat kennisgeving van opzegging is gedaan door de Gemeenschap of door de Regering van Canada , tenzij deze kennisgeving is gedaan zes maanden v } } r het verstrijken van de genoemde periode van tien jaar .
(trg)="84"> ( 1 ) In werking getreden op 18 november 1959 .

(src)="76"> Fentiek hiteléül a Kanada kormánya , illetve a Bizottság által erre hivatalosan meghatalmazott alulírottak ezt a megállapodást kézjegyükkel és pecsétjükkel látták el .
(trg)="85"> Ten blijke waarvan de ondergetekenden , hiertoe naar behoren gemachtigd door de Commissie en door de Regering van Canada , deze Overeenkomst hebben ondertekend en bezegeld .

# hu/1959/jrc21959A1006_02-hu.xml.gz
# nl/1959/jrc21959A1006_02-nl.xml.gz


(src)="2"> Levélváltás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között
(trg)="6"> ENERGIE ( EURATOM )

(src)="3"> 1. levél
(trg)="7.0"> Nr .
(trg)="7.1"> 1

(src)="4"> S. D. Pierce úr E. Hirsch úrnak
(trg)="8.0"> De heer S .
(trg)="8.1"> D .
(trg)="8.2"> Pierce aan de heer E .
(trg)="8.3"> Hirsch

(src)="5"> Brüsszel , 1959. október 6 .
(trg)="10"> Brussel , 6 oktober 1959

(src)="6"> Elnök Úr !
(trg)="11"> Excellentie ,

(src)="7"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .
(trg)="12"> Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) en de Regering van Canada tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie , welke heden werd getekend , en in het bijzonder naar artikel IX , lid 1 , betreffende heruitvoer .

(src)="8"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .
(trg)="13"> Het is onze opvatting dat de daarin genoemde schriftelijke toestemming afhankelijk is van het feit , dat deze heruitvoer onderhevig is aan een wederzijds bevredigend controlesysteem .

(src)="9"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .
(trg)="14"> Wij koesteren de verwachting , dat de controlesystemen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie en het Europese Agentschap voor Kernenergie , wanneer deze zijn vastgesteld , in dit opzicht bevredigend zullen blijken .

(src)="10"> Fogadja , stb .
(trg)="15"> Inmiddels , ...