# fr/1959/jrc21959A1006_01-fr.xml.gz
# hu/1959/jrc21959A1006_01-hu.xml.gz


(src)="3"> ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONCERNANT LES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L' ENERGIE ATOMIQUE
(trg)="2"> Megállapodás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről

(src)="4"> PREAMBULE
(trg)="3"> PREAMBULUM

(src)="5"> La Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) agissant par l' intermédiaire de sa Commission ( ci-après dénommée " la Commission " ) et le gouvernement du Canada ,
(trg)="4"> Az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) saját Bizottságán ( a továbbiakban : a Bizottság ) keresztül eljárva , valamint Kanada kormánya ;

(src)="6"> CONSIDERANT que , par le traité signé à Rome le 25 mars 1957 , le royaume de Belgique , la république fédérale d' Allemagne , la République française , la République italienne , le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont institué la Communauté en vue de contribuer , par l' établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires , à l' élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays ;
(trg)="5"> Figyelembe véve , hogy a Belga Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Francia Köztársaság , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság az 1957. március 25-én Rómában aláírt szerződéssel létrehozta a Közösséget azzal a céllal , hogy hozzájáruljon a tagállamokban az életszínvonal növeléséhez , valamint a más országokkal folytatott cserekapcsolatok fejlődéséhez , a nukleáris iparágak gyors létrehozásához és növekedéséhez szükséges feltételek megteremtésével ;

(src)="7"> CONSIDERANT que la Communauté et le gouvernement du Canada ont exprimé leur commun désir de voir s' établit une coopération étroite dans le domaine des utilisations pacifiques de l' énergie atomique ;
(trg)="6"> Figyelembe véve , hogy Kanada kormánya és a Közösség kölcsönösen kifejezték óhajukat , hogy szoros együttműködést alakítsanak ki az atomenergia békés felhasználása terén ;

(src)="8"> DESIRANT collaborer entre eux en vue de promouvoir et d' accroître la contribution que le développement des utilisations pacifiques de l' énergie atomique peut apporter au bien-être et à la prospérité dans la Communauté et au Canada ;
(trg)="7"> Azzal az óhajjal , hogy együttműködjenek egymással annak érdekében , hogy az atomenergia békés felhasználásának fejlesztése révén elősegítsék és növeljék a jólét és a konjunktúra terén elérhető eredményeket Kanadában és a Közösségben ;

(src)="9"> RECONNAISSANT en particulier qu' il serait de leur intérêt de coopérer en établissant un programme commun de recherches et de développement ;
(trg)="8"> Felismerve különösen , hogy kölcsönös előnyük származna az együttes kutatási és fejlesztési program megvalósításán keresztül folytatott együttműködésből ;

(src)="10"> CONSIDERANT qu' un accord instituant une coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l' énergie atomique amorcerait de fructueux échanges d' expérience , fournirait des occasions d' activités mutuellement profitables et renforcerait la solidarité en Europe et par delà l' Atlantique ;
(trg)="9"> Figyelembe véve , hogy az atomenergia békés felhasználása terén folytatott együttműködést előíró egyezség gyümölcsöző tapasztalatcserét indítana meg , lehetőségeket teremtene kölcsönösen előnyös cselekvésekre , és erősítené a szolidaritást Európában és a tengerentúlon ,

(src)="11"> SONT CONVENUS de ce qui suit :
(trg)="10"> A KÖVETKEZŐKBEN állapodtak meg :

(src)="12"> Article premier
(trg)="11"> I. cikk

(src)="13.0"> 1 .
(src)="13.1"> La coopération envisagée dans le présent accord concerne les utilisations pacifiques de l' énergie atomique et s' étend aux domaines ci-après :
(trg)="12"> ( 1 ) Az e megállapodásban megcélzott együttműködés az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos , és abba beletartozik

(src)="14"> ( a ) La communication de connaissances , notamment sur :
(trg)="13"> a ) az információk átadása , beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat :

(src)="15"> ( i ) la recherche et le développement ,
(trg)="14"> i. kutatás és fejlesztés ;

(src)="16"> ( ii ) les questions d' hygiène et de sécurité ,
(trg)="15"> ii. egészségügyi és biztonsági kérdések ;

(src)="17"> ( iii ) l' équipement , les installations et les dispositifs matériels ( y compris la fourniture de plans , dessins et spécifications ) et
(trg)="16"> iii. berendezések , létesítmények és eszközök ( beleértve a tervek , rajzok és műszaki leírások átadását ) ; valamint

(src)="18"> ( iv ) l' utilisation d' équipement , d' installations , de dispositifs matériels et de matières ;
(trg)="17"> iv. a berendezések , létesítmények , eszközök és anyagok felhasználása ;

(src)="19"> ( b ) La fourniture de matières ;
(trg)="18"> b ) anyagok szállítása ;

(src)="20"> ( c ) L' obtention d' équipement et de dispositifs matériels ;
(trg)="19"> c ) berendezések és eszközök beszerzése ;

(src)="21"> ( d ) L' utilisation des droits de brevet ;
(trg)="20"> d ) szabadalmi jogok felhasználása ;

(src)="22"> ( e ) L' accès aux équipement et installations et la faculté de les utiliser .
(trg)="21"> e ) a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés és azok használata .

(src)="23.0"> 2 .
(src)="23.1"> La coopération prévue par le présent accord sera mise en oeuvre à des conditions à convenir et conformément aux lois et règlements , ainsi qu' aux prescriptions applicables en matière de licence , en vigueur dans la Communauté et au Canada .
(trg)="22"> ( 2 ) Az e megállapodásban meghatározott együttműködésre a megállapítandó feltételek mellett , valamint a Kanadában és a Közösségben hatályos és alkalmazandó törvényekkel , rendeletekkel és egyéb engedélyezési követelményekkel összhangban kerül sor .

(src)="24.0"> 3 .
(src)="24.1"> Chacune des parties contractantes s' engage vis-à-vis de l' autre à veiller à ce que les dispositions du présent accord soient acceptées et respectées , en ce qui concerne la Communauté conformément aux dispositions du traité précité , par toutes les personnes établies dans la Communauté dûment autorisées en vertu du présent accord et , en ce qui concerne le Canada , par toutes les entreprises gouvernementales et par toutes les personnes relevant de sa juridiction .
(trg)="23"> ( 3 ) A Szerződő Felek felelősek egymás felé annak biztosításáért , hogy e megállapodás rendelkezéseit elfogadja és betartsa Kanada tekintetében valamennyi kanadai állami vállalat és Kanada joghatósága alá tartozó személy , a Közösség tekintetében pedig az említett Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Közösségben élő valamennyi olyan személy , akik számára ennek a megállapodásnak megfelelően engedélyt biztosítanak .

(src)="25"> Article II
(trg)="24"> II. cikk

(src)="26"> Sans limiter la portée générale de l' article premier , la coopération envisagée dans le présent accord comportera un programme commun de recherches et de développement concernant le type de réacteur nucléaire à uranium naturel modéré à l' eau lourde .
(trg)="25"> Az I. cikk általános érvényének korlátozása nélkül az e megállapodásban előirányzott együttműködés kiterjed a természetes uránnal fűtött , nehézvízzel moderált nukleáris reaktorokkal kapcsolatos együttes kutatási és fejlesztési programra is .

(src)="27"> Article III
(trg)="26"> III. cikk

(src)="28"> 1 . ( a ) Les parties contractantes pourront mettre à la disposition l' une de l' autre ainsi que de personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , ou établies dans la Communauté , les connaissances dont elles disposent sur les questions relevant du domaine d' application du présent accord .
(trg)="27"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek egymás , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára rendelkezésre bocsáthatják az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat .

(src)="29"> ( b ) La communication de connaissances reçues de tiers à des conditions interèssant une telle communication est exclue de l' application du présent accord .
(trg)="28"> b ) A bármely harmadik féltől a továbbadást tiltó feltételek mellett kapott információk továbbadása nem tartozik e megállapodás hatálya alá .

(src)="30"> ( c ) Les connaissances considérées par la partie contractante qui les fournit comme présentant une valeur commerciale ne seront communiquées qu' à des conditions fixées par ladite partie contractante .
(trg)="29"> c ) Az információt átadó Szerződő Fél megítélése szerint kereskedelmi értékkel bíró információkat a szóban forgó Szerződő Fél kizárólag az általa meghatározott feltételek mellett adja át .

(src)="31"> 2 . ( a ) Les parties contractantes encourageront et faciliteront les échanges de connaissances entre personnes établies dans la Communauté , d' une part , et personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , d' autre part , sur les questions relevant du domaine d' application du présent accord .
(trg)="30"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a kanadai kormány joghatósága alá tartozó , illetve a Közösségben élő személyek közti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben .

(src)="32"> ( b ) Les connaissances détenues en toute propriété par de telles personnes ne seront communiquées qu' avec l' assentiment de ces personnes et aux conditions fixées par elles .
(trg)="31"> b ) Az ilyen személyek birtokában lévő információkat kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett lehet átadni .

(src)="33"> Article IV
(trg)="32"> IV. cikk

(src)="34"> 1 . ( a ) Chacune des parties contractantes concédera ou fera concéder à l' autre ou à des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , à des conditions à convenir , des licences ou des sous-licences de brevets qui sont la propriété de l' une ou de l' autre partie contractante ou sur lesquels l' une ou l' autre a le droit de concéder des licences ou sous-licences , pour les questions relevant du domaine d' application du présent accord .
(trg)="33"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek egymással kölcsönösen megállapított feltételek mellett használati engedélyeket vagy alhasználati engedélyeket adhatnak ki , vagy ezek kiadását rendelhetik el a Szerződő Felek valamelyikének tulajdonában lévő szabadalmakra , illetve az olyanokra , amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének jogában áll használati engedélyt vagy alhasználati engedélyt kiadni .

(src)="35"> ( b ) La concession des licences ou sous-licences sur des brevets ou licences reçus de tiers , à des conditions interdisant une telle concession , est exclue de l' application du présent accord .
(trg)="34"> b ) A bármely harmadik féltől az engedélyezést tiltó feltételek mellett kapott szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyek vagy alhasználati engedélyek kiadását ki kell zárni e megállapodás hatálya alól .

(src)="36"> 2 . ( a ) Les parties contractantes encourageront et faciliteront la concession , aux personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , de licences sur des brevets qui sont la propriété de personnes établies dans la Communauté ou relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , respectivement , pour les questions relevant du domaine d' application du présent accord .
(trg)="35"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben a kanadai kormány joghatósága alatt , illetve a Közösségben élő személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vonatkozó használati engedélyek kiadását .

(src)="37"> ( b ) Les licences ou sous-licences sur des brevets ou licences détenus par de telles personnes ne seront concédées qu' avec l' assentiment de ces personnes et aux conditions fixées par elles .
(trg)="36"> b ) Az ilyen személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyeket , illetve alhasználati engedélyeket kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett adják ki .

(src)="38"> Article V
(trg)="37"> V. cikk

(src)="39.0"> 1 .
(src)="39.1"> Dans la mesure du possible , les parties contractantes se fourniront mutuellement ou fourniront à des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , des conseils techniques , soit par mise à disposition d' experts , soit de toute autre manière dont il aura été convenu .
(trg)="38"> ( 1 ) A Szerződő Felek a célszerűség határáig szakértők kiküldésével vagy egyéb , kölcsönösen megállapított módon szaktanácsadást nyújtanak egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek .

(src)="40.0"> 2 .
(src)="40.1"> Chacune des parties contractantes assurera , dans la mesure du possible , dans ses propres écoles ou établissements , et aidera à faire assurer ailleurs dans la Communauté ou au Canada , aux étudiants et stagiaires recommandés par l' autre partie , une formation dans les domaines intéressant les utilisations pacifiques de l' énergie atomique .
(trg)="39"> ( 2 ) A Szerződő Felek lehetőség szerint saját iskoláikban vagy létesítményeikben biztosítják , illetve Kanadában vagy a Közösségen belül másutt elősegítik a szakképzést az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tárgyakban a másik Fél által ajánlott diákok és szakképzésben részt vevő személyek számára .

(src)="41"> Article VI
(trg)="40"> VI. cikk

(src)="42"> Les parties contractantes conviennent que , moyennant l' autorisation générale ou spéciale de la Commission , dans les cas requis par le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) , ou du gouvernement du Canada , des matières brutes et des matières nucléaires spéciales pourront être fournies ou reçues dans le cadre du présent accord , à des conditions commerciales ou selon toute autre modalité à convenir , par l' Agence d' approvisionement de la Communauté , par les entreprises gouvernementales du Canada ou par des personnes établies dans la Communauté ou relevant de la juridiction du gouvernement du Canada .
(trg)="41"> A Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a kanadai kormány , illetve – abban az esetben , ha azt az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződés előírja , a Bizottság általános és egyedi esetre vonatkozó engedélyével – a kanadai állami vállalatok , a Közösség Ellátási Ügynöksége , illetve a kanadai kormány joghatósága alatt vagy a Közösségben élő személyek e megállapodás alapján kereskedelmi vagy kölcsönösen megállapított egyéb feltételek mellett alapanyagot és különleges nukleáris anyagot szállíthatnak vagy vehetnek át .

(src)="43"> Article VII
(trg)="42"> VII. cikk

(src)="44"> Les parties contractantes aideront , dans la mesure du possible , les personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté à se procurer des réacteurs de recherche et de puissance et à s' assurer des concours pour la conception , la construction et l' exploitation de tels réacteurs .
(trg)="43"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeket kutatási és energiatermelő reaktorok beszerzésében , valamint abban , hogy az ilyen típusú reaktorok tervezésében , építésében és üzemeltetésében segítséghez jussanak .

(src)="45"> Article VIII
(trg)="44"> VIII. cikk

(src)="46"> Les parties contractantes se prêteront mutuellement assistance , dans la mesure du possible , pour l' acquisition par l' une ou l' autre des parties contractantes ou par des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , de matières , équipement et autres éléments nécessaires aux travaux de recherches , de développement et de production concernant l' énergie atomique au Canada ou dans la Communauté .
(trg)="45"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik egymást abban , hogy a Szerződő Felek , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek a Közösségben , illetve Kanadában folytatott atomenergetikai kutatásra , fejlesztésre és termelésre szolgáló anyagokat , berendezéseket és egyéb szükséges kellékeket szerezzenek be .

(src)="47"> Article IX
(trg)="46"> IX. cikk

(src)="48.0"> 1 .
(src)="48.1"> La Communauté et le gouvernement du Canada prennent chacun l' engagement que les matières ou équipement obtenus en vertu du présent accord ainsi que les matières brutes ou matières nucléaires spéciales provenant de l' utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenus , seront utilisés à seule fin de promouvoir et de développer les utilisations pacifiques de l' énergie atomique et non à des fins militaires ; et qu' à cet effet aucune matière ni aucun équipement obtenus en vertu du présent accord , non plus qu' aucune matière brute ni matière nucléaire spéciale provenant de l' utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenus ne seront transférés à des personnes non autorisées ou en dehors de son contrôle , sauf autorisation écrite préalable du gouvernement du Canada ou de la Communauté , respectivement .
(trg)="47"> ( 1 ) Kanada kormánya és a Közösség vállalják , hogy az e megállapodás alapján beszerzett anyagokat vagy berendezéseket , valamint az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagokat vagy különleges nukleáris anyagokat kizárólag az atomenergia békés felhasználásának elősegítésére és fejlesztésére , és nem katonai célokra fogják alkalmazni ; valamint , hogy ennek érdekében e megállapodás alapján beszerzett semmiféle anyagot vagy berendezést , illetve az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagot vagy különleges nukleáris anyagot nem adnak át illetéktelen , illetve saját ellenőrzésükön kívül eső személyeknek , kivéve ha erre a Közösség , illetve Kanada kormánya írásban előzetesen hozzájárult .

(src)="49.0"> 2 .
(src)="49.1"> La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépendra de l' application , aux fins du paragraphe 1 du présent article et à la satisfaction des deux parties , du système de contrôle créé par la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) ainsi que des mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de rendre compte de l' utilisation des matières ou équipement .
(trg)="48"> ( 2 ) Az e megállapodásban előirányzott együttműködés folytatása e cikk ( 1 ) bekezdésének alkalmazásában a Közösség által az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződésnek megfelelően kialakított biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések kölcsönösen megfelelő alkalmazásától függ .

(src)="50.0"> 3 .
(src)="50.1"> Des consultations et des visites mutuelles auront lieu entre les parties contractantes pour donner à l' une et à l' autre l' assurance que le système de contrôle de la Communauté et les mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de rendre compte de l' utilisation des matières et équipement sont satisfaisants et efficaces aux fins du présent accord .
(trg)="49.0"> ( 3 ) A Szerződő Felek között konzultációkra és látogatásokra kerül sor annak érdekében , hogy mindkét Fél meggyőződhessen arról , hogy a közösségi biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések e megállapodás céljaira megfelelőek és hatékonyak .

(src)="50.2"> Pour la mise en oeuvre de ces systèmes , les parties contractantes sont disposées à procéder à des consultations et à des échanges d' expérience avec l' Agence internationale de l' énergie atomique en vue d' établir un système qui soit raisonnablement compatible avec celui de l' Agence internationale de l' énergie atomique .
(trg)="49.1"> A Szerződő Felek a szóban forgó rendszerek megvalósítása során készek konzultációkat és tapasztalatcserét folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszerével megfelelően összeegyeztethető rendszer kialakítása céljából .

(src)="51.0"> 4 .
(src)="51.1"> Reconnaissant l' importance de l' Agence internationale de l' énergie atomique , la Communauté et le gouvernement du Canada se consulteront de temps à autre en vue de déterminer s' il existe , en matière de contrôle , des domaines dans lesquels il pourrait être demandé à cette Agence d' apporter une assistance technique .
(trg)="50"> ( 4 ) A kanadai kormány és a Közösség a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentőségének elismeréseképpen időről időre konzultációkat folytat annak meghatározása érdekében , hogy vannak-e olyan , a biztonsággal és az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi területek , ahol segítséget kérhetnének az ügynökségtől .

(src)="52"> Article X
(trg)="51"> X. cikk

(src)="53.0"> 1 .
(src)="53.1"> Sauf dispositions contraires , l' application ou l' utilisation de toute information ( y compris les plans , dessins et spécifications ) , ainsi que de toutes matières , tout équipement et tous dispositifs matériels échangés ou transférés entre les parties contractantes en vertu du présent accord , se fera sous la responsabilité de la partie contractante bénéficiaire , l' autre partie contractante n' étant nullement garante de l' exactitude ou de l' intégralité de ces informations , ni de la mesure dans laquelle ces informations , matières , équipement ou dispositifs matériels conviennent à telle ou telle utilisation ou application particulière .
(trg)="52"> ( 1 ) Ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg , a Szerződő Felek között e megállapodás alapján kicserélt vagy átadott mindenfajta információ ( beleértve a terveket , rajzokat és műszaki leírásokat ) és mindenfajta anyag , berendezés és eszköz alkalmazása vagy felhasználása az azt megkapó Szerződő Fél felelőssége , és a másik Szerződő Fél nem szavatolja a szóban forgó információk pontosságát vagy teljességét , illetve a szóban forgó információk , anyagok , berendezések és eszközök bármely célra vagy alkalmazásra való megfelelőségét .

(src)="54.0"> 2 .
(src)="54.1"> Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent accord appelle des mesures appropriées en matière de responsabilité civile .
(trg)="53.0"> ( 2 ) A Szerződő Felek elismerik , hogy az e megállapodásban meghatározott célok megvalósításához megfelelő intézkedésekre van szükség a felelősségbiztosítással kapcsolatban .

(src)="54.2"> Les parties contractantes coopéreront afin d' élaborer et de faire adopter aussitôt que possible des dispositions générales mutuellement satisfaisantes en matière de responsabilité civile .
(trg)="53.1"> A Szerződő Felek együttműködnek abban , hogy a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és biztosítsák a felelősségbiztosítással kapcsolatos kölcsönösen kielégítő általános egyezség elfogadását .

(src)="54.3"> En cas de retard dans l' adoption de telles dispositions générales , les parties contractantes se consulteront en vue de prendre des dispositions " ad hoc " mutuellement satisfaisantes permettant la poursuite de transactions particulières .
(trg)="53.2"> Abban az esetben , ha a szóban forgó általános egyezség megkötése késik , a Szerződő Felek konzultációt folytatnak annak érdekében , hogy kölcsönösen kielégítő eseti egyezségeket kössenek egyes konkrét ügyletek elősegítésére .

(src)="55"> Article XI
(trg)="54"> XI. cikk

(src)="56.0"> 1 .
(src)="56.1"> L' article 106 du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) , signé à Rome le 25 mars 1957 , prévoit que les Etats membres qui , avant l' entrée en vigueur de ce traité , auront conclu avec des Etats tiers des accords visant la coopération dans le domaine de l' énergie nucléaire , seront tenus d' entreprendre , conjointement avec la Commission , les négociations nécessaires avec ces Etats tiers en vue de faire assumer autant que possible la reprise par la Communauté des droits et obligations découlant de ces accords .
(trg)="55"> ( 1 ) Az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó , Rómában 1957. március 25-én aláírt szerződés 106. cikke arról rendelkezik , hogy azok a tagállamok , amelyek az említett szerződés hatálybalépését megelőzően harmadik országokkal megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia területén folytatandó együttműködésről , a Bizottsággal együtt megkezdik a szóban forgó harmadik országokkal az ahhoz szükséges tárgyalásokat , hogy az említett megállapodásokból származó jogok és kötelességek lehetőség szerint a Közösségre szálljanak át .

(src)="57.0"> 2 .
(src)="57.1"> Le gouvernement du Canada est disposé à entreprendre de telles négociations en ce qui concerne tout accord auquel il est partie .
(trg)="56"> ( 2 ) Kanada kormánya kész ilyen tárgyalásokat kezdeni minden olyan megállapodással kapcsolatban , amelynek részes fele .

(src)="58"> Article XII
(trg)="57"> XII. cikk

(src)="59"> Les parties contractantes réaffirment leur intérêt commun à promouvoir les utilisations pacifiques de l' énergie atomique par l' intermédiaire de l' Agence internationale de l' énergie atomique et sont d' avis que cette Agence et ses members devraient bénéficier des résultats de leur coopération .
(trg)="58"> A Szerződő Felek újólag megerősítik , hogy közös érdekük fűződik az atomenergia békés felhasználásának a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül történő elősegítéséhez , és arra törekszenek , hogy az együttműködésükből származó eredmények az említett ügynökség és tagállamai hasznára váljanak .

(src)="60"> Article XIII
(trg)="59"> XIII. cikk

(src)="61.0"> 1 .
(src)="61.1"> A la demande de l' une ou l' autre des parties contractantes , leurs représentants se réuniront de temps à autre afin de se consulter sur les problèmes soulevés par l' application du présent accord , de surveiller son fonctionnement et d' examiner d' autres mesures de coopération venant s' ajouter à celles prévues au présent accord .
(trg)="60"> ( 1 ) Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek képviselői időről időre összeülnek , hogy konzultáljanak egymással az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről , felügyeljék annak működését és megvitassák az e megállapodásban előírt együttműködési intézkedéseket kiegészítő esetleges további intézkedéseket .

(src)="62.0"> 2 .
(src)="62.1"> Les parties contractantes pourront , d' un commun accord , inviter d' autres pays à participer au programme commun mentionné à l' article II .
(trg)="61"> ( 2 ) A Szerződő Felek a II. cikkben említett együttes programban való részvételre kölcsönös megegyezéssel más országokat is meghívhatnak .

(src)="63"> Article XIV
(trg)="62"> XIV. cikk

(src)="64"> Aux fins du présent accord , et à moins qu' ils n' y soient différemment précisés :
(trg)="63"> Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában , az abban szereplő ettől eltérő meghatározásokat kivéve

(src)="65"> ( a ) Le terme " parties contractantes " désigne la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) , d' une part , et le gouvernement du Canada et les entreprises gouvernementales du Canada définies au paragraphe ( b ) du présent article , d' autre part ;
(trg)="64"> a ) " Szerződő Felek " : egyfelől Kanada kormánya és az e cikk b ) bekezdésében meghatározott kanadai állami vállalatok , másfelől az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) ;

(src)="66"> ( b ) Le terme " entreprises gouvernementales du Canada " désigne l ' " Atomic Energy of Canada Limited " et l ' " Eldorado Mining and Refining Limited " et toutes autres entreprises relevant de la juridiction du gouvernement du Canada dont pourront être convenues les parties contractantes ;
(trg)="65"> b ) " kanadai állami vállalatok " : az Atomic Energy of Canada Limited és az Eldorado Mining and Refining Limited vállalatok , valamint a Szerződő Felek által megállapodott , a kanadai kormány joghatósága alá tartozó más vállalatok ;

(src)="67"> ( c ) Le terme " personne " désigne toute personne physique , société ( firme , compagnie , " partnership " ) , association , institution ou entreprise publique et toute autre personne morale , publique ou privée , mais ne s' applique pas aux parties contractantes définies au paragraphe ( a ) du présent article ;
(trg)="66"> c ) " személy " : természetes személy , cég , vállalat , társaság , személyegyesítő társaságok , társulások , kormányzati ügynökségek vagy állami vállalatok és más , magán- vagy állami tulajdonban lévő jogi személyek ; a " személy " kifejezésbe mindazonáltal az e cikk a ) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek nem tartoznak bele ;

(src)="68"> ( d ) Le terme " équipement " désigne les parties principales ou éléments constitutifs essentiels de machines ou d' installations , particulièrement appropriés à l' utilisation dans des projets concernant l' énergie atomique ;
(trg)="67"> d ) " berendezések " : az atomenergetikai beruházásokban történő felhasználásra különösen alkalmas gépek vagy berendezések , illetve azok jelentősebb alkatrészei ;

(src)="69"> ( e ) Le terme " matière " désigne toute matière brute , toute matière nucléaire spéciale , l' eau lourde , le graphite de qualité nucléaire ainsi que toute autre substance qui , en raison de sa nature ou de sa pureté , est particulièrement appropriée à l' utilisation dans des réacteurs nucléaires ;
(trg)="68"> e ) " anyagok " : alapanyagok , különleges nukleáris anyagok , nehézvíz , nukleáris minőségű grafit és minden más olyan anyag , amelyek jellegüknél vagy tisztaságuknál fogva különösen alkalmasak a nukleáris reaktorokban történő felhasználásra ;

(src)="70"> ( f ) Le terme " matière brute " désigne l' uranium contenant le mélange d' isotopes se rencontrant dans la nature ; l' uranium appauvri en isotope 235 , le thorium ; l' une quelconque des matières précitées sous forme de métal , d' alliage , de composé chimique ou de concentré ; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières précitées à un degré de concentration dont seront convenues les parties contractantes et toute autre matière désignée comme telle par les parties contractantes ;
(trg)="69"> f ) " alapanyagok " : a természetben előforduló izotópok keverékét tartalmazó urán ; a 235-ös izotópban szegényített urán ; a tórium ; a fenti anyagok bármelyike fém , ötvözet , vegyület vagy koncentrátum formájában ; a fenti anyagok bármelyikét a Szerződő Felek által együttesen megállapított koncentrációban tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ;

(src)="71"> ( g ) Le terme " matière nucléaire spéciale " désigne le plutonium ; l' uranium-233 ; l' uranium-235 ; l' uranium enrichi en isotopes 233 ou 235 ; toute substance contenant une ou plusieurs des matières précitées et toute autre substance désignée comme telle par les parties contractantes ; toutefois , le terme " matière nucléaire spéciale " ne s' applique pas aux " matières brutes " ;
(trg)="70"> g ) " különleges nukleáris anyag " : a plutónium ; az urán-233 ; az urán-235 ; a 233-as vagy 235-ös izotópokban dúsított urán ; a fenti anyagok bármelyikét tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ; a " különleges nukleáris anyag " kifejezésbe mindazonáltal nem tartoznak bele az " alapanyagok " ;

(src)="72"> ( h ) Le terme " provenant " signifie provenant d' une ou de plusieurs opérations , successives ou non ;
(trg)="71"> h ) " származó " : egy vagy több , nem feltétlenül közvetlenül egymást követő eljárásból származó ;

(src)="73"> ( i ) Le terme " dans la Communauté " signifie sur les territoires auxquels le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) s' applique ou s' appliquera .
(trg)="72"> i ) " a Közösségen belül " : azon területeken , amelyekre az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződést kell alkalmazni .

(src)="74"> Article XV
(trg)="73"> XV. cikk

(src)="75.0"> 1 .
(src)="75.1"> Le présent accord entrera en vigueur par voie d' un échange de notes à cet effet entre la Communauté et le gouvernement du Canada ( 1 ) .
(trg)="74"> ( 1 ) Ezt a megállapodást a kanadai kormány és a Közösség között ebből a célból lebonyolított jegyzékváltással kell hatályba léptetni [ 1 ] .

(src)="76.0"> 2 .
(src)="76.1"> Il restera en vigueur pendant une période de dix ans , et ultérieurement jusqu' à expiration d' un préavis de six mois signifié à cet effet par la Communauté ou par le gouvernement du Canada , à moins qu' un tel préavis n' ait été signifié six mois avant l' expiration de ladite période de dix ans .
(trg)="75"> ( 2 ) Ez a megállapodás tíz évig marad hatályban , azt követően pedig , azt az esetet kivéve , ha az említett tízéves időszak leteltét megelőzően legalább hat hónappal valamelyik Fél a megállapodás felmondásáról szóló értesítést adott át , azt az időpontot követő hat hónap elteltével szűnik meg , amikor a kanadai kormány vagy a Közösség a megállapodás felmondásáról szóló értesítést átadta .

# fr/1959/jrc21959A1006_02-fr.xml.gz
# hu/1959/jrc21959A1006_02-hu.xml.gz


(src)="3"> ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM )
(trg)="2"> Levélváltás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között

(src)="4"> N * 1
(trg)="3"> 1. levél

(src)="5.0"> M .
(src)="5.1"> S .
(src)="5.2"> D .
(src)="5.3"> Pierce à M .
(src)="5.4"> E .
(src)="5.5"> Hirsch
(trg)="4"> S. D. Pierce úr E. Hirsch úrnak

(src)="6"> Bruxelles , le 6 octobre 1959
(trg)="5"> Brüsszel , 1959. október 6 .

(src)="7"> Monsieur le Président ,
(trg)="6"> Elnök Úr !

(src)="8"> J' ai l' honneur de me référer à l' accord de coopération signé ce jour entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) concernant les utilisations pacifiques de l' énergie atomique , et plus particulièrement à l' article IX , paragraphe 1 , relatif aux réexportations .
(trg)="7"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .

(src)="9"> Il est entendu que l' autorisation écrite prévue dans cet article dépend de l' assujettissement de telles réexportations à un système de contrôle satisfaisant pour l' une et l' autre partie .
(trg)="8"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .

(src)="10"> Nous espérons qu' une fois instaurés , les systèmes de contrôle de l' Agence internationale de l' énergie atomique et de l' Agence européenne pour l' énergie nucléaire s' avéreront satisfaisants à cet égard .
(trg)="9"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .

(src)="11"> Je vous prie d' agréer , etc .
(trg)="10"> Fogadja , stb .

(src)="12.0"> S .
(src)="12.1"> D .
(src)="12.2"> PIERCE
(trg)="11"> S. D. Pierce

(src)="13"> Ambassadeur
(trg)="12"> nagykövet

(src)="14"> N * 2
(trg)="13"> 2. levél

(src)="15.0"> M .
(src)="15.1"> E .
(src)="15.2"> Hirsch à M .
(src)="15.3"> S .
(src)="15.4"> D .
(src)="15.5"> Pierce
(trg)="14"> E. Hirsch úr S. D. Pierce úrnak

(src)="16"> Bruxelles , le 6 octobre 1959
(trg)="15"> Brüsszel , 1959. október 6 .

(src)="17"> Monsieur l' Ambassadeur ,
(trg)="16"> Nagykövet Úr !

(src)="18"> J' ai l' honneur d' accuser réception de la note de Votre Excellence en date d' aujourd'hui dont la teneur est la suivante :
(trg)="17"> Megtiszteltetés számomra , hogy igazolhatom Nagykövet Úr mai levelének kézhezvételét , amely a következőképpen szól :

(src)="19"> " Monsieur le Président ,
(trg)="18"> " Elnök Úr !

(src)="20"> J' ai l' honneur de me référer à l' accord de coopération signé ce jour entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l' énergie atomique ( Euratom ) concernant les utilisations pacifiques de l' énergie atomique , et plus particulièrement à l' article IX , paragraphe 1 , relatif aux réexportations .
(trg)="19"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .

(src)="21"> Il est entendu que l' autorisation écrite prévue dans cet article dépend de l' assujettissement de telles réexportations à un système de contrôle satisfaisant pour l' une et l' autre partie .
(trg)="20"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .

(src)="22"> Nous espérons qu' une fois instaurés , les systèmes de contrôle de l' Agence internationale de l' énergie atomique et de l' Agence européenne pour l' énergie nucléaire s' avéreront satisfaisants à cet égard .
(trg)="21"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .