# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz
# nl/1970/jrc21970A0720_01-nl.xml.gz


(src)="2"> SOPIMUS " Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä kelloteollisuuden tuotteita koskevaa sopimusta " ( 1 ) täydentävä
(trg)="2"> OVEREENKOMST ter aanvulling van de Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie

(src)="3"> EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO ja
(trg)="3"> DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

(src)="4"> SVEITSIN LIITTONEUVOSTO , jotka
(trg)="5"> DE ZWITSERSE BONDSRAAD ,
(trg)="6"> anderzijds ,

(src)="5"> KATSOVAT , että Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen kelloteollisuuden tuotteita koskeva sopimus allekirjoitettiin Genevessä 30 päivänä kesäkuuta 1967 ,
(trg)="7"> OVERWEGENDE dat een Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie op 30 juni 1967 te Genève is ondertekend ;

(src)="6"> KATSOVAT , että tämän järjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi annettava täydentäviä määräyksiä ,
(trg)="8"> OVERWEGENDE dat het voor de goede werking van deze Overeenkomst van belang is aanvullende bepalingen vast te stellen ;

(src)="7"> OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta ,
(trg)="9"> OVERWEGENDE dat het gebruik van de naam " Zwitsers " voor horloges bij Verordening van de Zwitserse Bondsraad van 23 december 1971 wordt geregeld ;

(src)="8"> OTTAVAT HUOMIOON kelloteollisuuden läheisen yhteistyön Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välillä , ja
(trg)="10"> OVERWEGENDE dat op het gebied van de uurwerkindustrie een nauwe samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland bestaat ;

(src)="9"> OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen voimaantulon kanssa samanaikaisesti Ebauches SA : n ja ASUAG : n myöntämän rationalisointipalkkion poistamisen ja kyseisen sopimuksen B 3 b kohdassa tarkoitetun kiintiön samanaikaisen lakkauttamisen ,
(trg)="11"> KENNIS NEMEND van de afschaffing , bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst , van de rationalisatiepremies welke door Ebauches SA en de ASUAG worden toegekend en van de gelijktijdige afschaffing van het in punt B 3b van bovengenoemde Overeenkomst vermelde contingent ,

(src)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :
(trg)="12"> ( 1 ) De overeenkomst is slechts opgesteld in de Franse taal .

(src)="11"> 1 artikla
(trg)="14"> Artikel 1

(src)="12"> Tullinalennukset , joista määrätään 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artiklassa , tulevat voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimus .
(trg)="15"> De in de artikelen 1 en 5 van de Overeenkomst van 30 juni 1967 bedoelde tariefverlagingen zullen bij de inwerkingtreding van de onderhavige Overeenkomst van kracht worden .

(src)="13"> 2 artikla
(trg)="16"> Artikel 2

(src)="14"> Jotta kelloa , jonka koneisto on sveitsiläistä tekoa vähintään 50 prosentin osalta kaikkien perusosien arvosta , mukaan lukien kokoamiskustannukset , voitaisiin 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta , 2 artiklan 2 b kohdan mukaan pitää sveitsiläisenä , olisi vahvistettava Sveitsin ja yhteisön välinen varmentamismenettely seuraavien sääntöjen mukaan :
(trg)="17"> Ten einde te waarborgen dat als " Zwitsers " wordt aangemerkt een horloge waarvan het uurwerk Zwitsers fabrikaat is voor ten minste 50 % van de waarde van alle samenstellende onderdelen met inbegrip van de assemblagekosten , wordt krachtens artikel 2 , alinea 2 b ) , van de Verordening van de Zwitserse Bondsraad van 23 december 1971 betreffende de regeling van het gebruik van de naam " Zwitsers " voor horloges , tussen Zwitserland en de Gemeenschap een procedure voor het verkrijgen van een certificaat vastgesteld welke als volgt luidt :

(src)="15.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="15.1"> Yhteisössä valmistettuja kellokoneistoja , joiden luettelo on sopimuksen liitteenä , esikoneistoja sekä säätöosia ja muita yhteisössä valmistettuja kellojen koneistojen perusosia , jotka kuuluvat Sveitsissä tai yhteisössä valmistettuihin esikoneistoihin , pidetään laadultaan sveitsiläistä tekoa olevia esikoneistoja ja osia vastaavina ja samat tekniset ominaisuudet omaavina .
(src)="15.2"> On otettava huomioon , että näiden esikoneistoista ja osista koottujen kellojen ja kellokoneistojen on täytettävä Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimukset .
(trg)="18.1"> De in de Gemeenschap vervaardigde onvolledige en onafgewerkte horloge-uurwerken waarvan de lijst als bijlage aan dit Akkoord is gehecht , alsmede de regelende onderdelen en andere samenstellende delen van de in de Gemeenschap vervaardigde horloge-uurwerken en aanvullende onvolledige en onafgewerkte uurwerken welke in Zwitserland of in de Gemeenschap zijn vervaardigd , worden van gelijke kwaliteit beschouwd als de in Zwitserland vervaardigde onvolledige en onafgewerkte uurwerken en andere onderdelen welke vergelijkbare technische kenmerken bezitten .

(src)="16.0"> 2 .
(trg)="20.0"> 2 .

(src)="16.1"> Yhteisössä valmistettujen esikoneistojen luettelo , josta määrätään tämän artiklan 1 kohdassa , on säännöllisesti saatettava ajan tasalle seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan :
(trg)="20.1"> De in lid 1 van dit artikel bedoelde lijst van in de Gemeenschap vervaardigde onvolledige en onafgewerkte uurwerken zal op de volgende wijze regelmatig worden bijgewerkt :

(src)="17.0"> a ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai muiden yhteisössä toimivien esikoneistojen valmistajien hakemus uudenmallisten esikoneistojen lisäämisestä luetteloon on osoitettava " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .
(trg)="21.0"> a ) De aanvraag om inschrijving op de lijst van nieuwe modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken moet worden ingediend bij de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie door de Organisaties van uurwerkmakers in de Gemeenschap of door een in de Gemeenschap gevestigde fabrikant van onvolledige en onafgewerkte uurwerken .

(src)="17.1"> Hakemukseen on liitettävä tekninen osa , jossa kuvaillaan esikoneiston malli .
(trg)="21.1"> Bij het verzoek dient een technische fiche te worden gevoegd met de beschrijving van het kaliber van de onvolledige en onafgewerkte uurwerken .

(src)="17.2"> " Chambre suisse de l 'horlogerie " lisää viipymättä uuden tai uudet mallit kyseiseen luetteloon .
(trg)="21.2"> De Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie gaat dan onverwijld over tot inschrijving van het nieuwe of de nieuwe kalibers op bovengenoemde lijst .

(src)="18.0"> Mikäli luetteloon lisäämistä haetaan esikoneiston mallin osalta , joka on jo ollut käytössä Sveitsissä ja joka on jo ollut läpi Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi kiistää luetteloon lisäämisen .
(trg)="22.0"> Indien verzocht wordt een kaliber in te schrijven dat reeds in Zwitserland gebruikt is en dat niet aan de eisen van de wettelijke technische controle in Zwitserland heeft voldaan , kan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie bezwaar maken tegen de inschrijving .

(src)="18.1"> Tässä tapauksessa hakija voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn .
(trg)="22.1"> In dit geval kan degene die de aanvraag heeft ingediend zijn toevlucht nemen tot de procedure als bedoeld in lid 3 van dit artikel .

(src)="19"> b ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai valmistajien , jotka ovat aikaisemmin hakeneet luetteloon lisäämistä , on ilmoitettava luettelossa ilmoitettujen esikoneistojen mallin poistamisesta " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .
(trg)="23"> b ) Wanneer bepaalde modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken van de lijst worden geschrapt , wordt dit medegedeeld aan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie door de Organisaties van uurwerkmakers in de Gemeenschap of door de fabrikant die destijds de aanvraag om inschrijving had ingediend .

(src)="20.0"> c ) Mikäli Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimuksia ei täytetä , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi hakea luettelossa ilmoitettujen kyseisten esikoneiston mallien poistamista ja se ilmoittaa tästä hakemuksesta asianomaiselle osapuolelle .
(trg)="24.0"> c ) Indien niet wordt voldaan aan de eisen van de kan de Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie verzoeken de desbetreffende modellen onvolledige en onafgewerkte uurwerken van de lijst te schrappen , waarbij de Kamer de betrokken partij op de hoogte brengt van dit verzoek .

(src)="20.1"> Ristiriitatilanteessa asianomainen osapuoli voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn kahden kuukauden kuluessa .
(trg)="24.1"> Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt kan de betrokken partij binnen een periode van 2 maanden haar toevlucht nemen tot de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedure .

(src)="21"> d ) " Chambre suisse de l 'horlogerien " on ilmoitettava kaikki a , b ja c kohdan mukaisia luettelon muutoksia koskevat hakemukset viipymättä sekakomissiolle .
(trg)="25"> d ) De Zwitserse Kamer voor de Uurwerkindustrie dient de Gemengde Commissie onverwijld in kennis te stellen van elk verzoek om wijziging van de lijst als bedoeld onder de letters a ) , b ) en c ) hierboven .

(src)="22.0"> 3 .
(trg)="26.0"> 3 .

(src)="22.1"> Mikäli laadun vastaavuudesta tulee kiista , jokainen asianomainen osapuoli voi kutsua 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomission koolle viipymättä .
(trg)="26.1"> Indien onenigheid mocht bestaan over de gelijkwaardigheid van de kwaliteit wordt de in artikel 9 van de Overeenkomst van 30 juni 1967 bedoelde Gemengde Commissie hiervan onverwijld door elk van de betrokken Partijen op de hoogte gesteld .

(src)="23"> Ensimmäisenä niin päättävä osapuoli voi hakea omasta aloitteestaan Sveitsin kelloteollisuuden virallisen laadunvalvontalaitoksen ja yhteisön asianomaisen osapuolen nimeämän yhteisön vastaavan pätevän laitoksen yhteistä asiantuntijalausuntoa .
(trg)="27.0"> Op eigen initiatief vraagt de meest gerede partij gelijktijdig een expertise aan bij het Instituut voor de officiële kwaliteitscontrole van de Zwitserse uurwerkindustrie en aan een overeenkomstig bevoegd instituut in de Gemeenschap , aan te duiden door de betrokken Partij in de Gemeenschap .
(trg)="27.1"> De instituten hebben 3 maanden de tijd om de vereiste expertise uit te voeren .

(src)="24"> Laitoksilla on kolme kuukautta aikaa antaa vaadittu lausunto .
(src)="25"> Tämän lausunnon antamiseksi laitokset sopivat keskenään kahden riittävän edustavan koe-erän ottamisesta kelloista tai kellokoneistoista , joissa kummassakaan ei ole yli 50 kelloa tai koneistoa , yhden sveitsiläisestä ja toisen yhteisön yrityksestä .
(trg)="28"> Met het oog op deze expertise komen de instituten overeen 2 partijen monsters van voldoende representatief geachte horloges of uurwerken van horloges te trekken , welke elk in het beginsel niet meer dan 50 horloges of uurwerken zullen omvatten , en enerzijds afkomstig moeten zijn van een Zwitserse onderneming en anderzijds van een onderneming uit de Gemeenschap .

(src)="26"> Näiden erien tarkastamisen jälkeen Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen standardien mukaan laitokset vertaavat tuloksiaan ja laativat yhteisen kertomuksen sekakomissiolle johtopäätöksineen ja ehdotuksineen .
(trg)="29"> Nadat deze partijen volgens de normen van de wettelijke technische controle in Zwitserland zijn onderzocht , vergelijken de instituten hun resultaten en gaan vervolgens ten behoeve van de Gemengde Commissie over tot de opstelling van een gemeenschappelijk verslag waarin hun conclusies en hun eventuele voorstellen worden neergelegd .

(src)="27"> Sekakomissio käsittelee tätä kertomusta seuraavassa kokouksessaan .
(trg)="30"> Dit verslag zal in de volgende vergadering van de Gemengde Commissie in behandeling worden genomen .

(src)="28"> 3 artikla
(trg)="31"> Artikel 3

(src)="29"> Sopimus sekä sen liitteenä oleva luettelo julkaistaan sopimuspuolten virallisissa lehdissä ja asianomaiset ammatilliset järjestöt ilmoittavat niistä kelloteollisuuden valmistajille .
(trg)="32"> Zowel de Overeenkomst als de daarbijgevoegde lijst worden door de Overeenkomstsluitende Partijen epubliceerd in de officiële publikatiebladen en door de betrokken beroepsorganisaties aan de uurwerkfabrikanten medegedeeld .

(src)="30"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee liitteenä olevaan luetteloon tehtyihin muutoksiin .
(trg)="33"> Wijzigingen in bovengenoemde lijst worden eveneens gepubliceerd en medegedeeld .

(src)="31.0"> Vähintään joka kolmas vuosi sopimuksen voimaantulosta alkaen sekakomissio tarkastaa luettelon ottaakseen huomioon sillä välin tapahtuneet luetteloon lisäämiset ja siitä poistamiset .
(trg)="34.0"> Minstens eenmaal per drie jaar , te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst , gaat de Gemengde Commissie over tot de opstelling van een nieuwe lijst , rekening houdend met de modellen welke sindsdien zijn ingeschreven en eventueel geschrapt zijn .

(src)="31.1"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee näin tarkastettuun luetteloon .
(trg)="34.1"> Ook deze herziene lijst wordt gepubliceerd en medegedeeld .

(src)="32"> Asianomaisilta ammattijärjestöiltä voidaan pyytää lisätietoja .
(trg)="35"> Alle aanvullende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de betrokken beroepsorganisaties .

(src)="33"> 4 artikla
(trg)="36"> Artikel 4

(src)="34"> Jokainen sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti 12 kuukauden irtisanomisajalla .
(trg)="37"> De Overeenkomst kan met inachtneming van een periode van twaalf maanden door elk van beide Overeenkomstsluitende Partijen worden opgezegd .

(src)="35"> 5 artikla
(trg)="38"> Artikel 5

(src)="36"> Sopimuspuolet tekevät ja ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti .
(trg)="39"> De Overeenkomst zal door de Overeenkomstsluitende Partijen worden afgesloten en worden bekrachtigd volgens de bij hen gebruikelijke procedures .

(src)="37"> Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 sillä edellytyksellä , että sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifiointiasiakirjat ennen tätä päivämäärää .
(trg)="40"> De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 1973 op voorwaarde dat de akten van bekrachtiging vóór deze datum door de Overeenkomstsluitende Partijen zijn uitgewisseld .

(src)="38"> Mikäli ratifiointiasiakirjojen vaihtaminen tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän marraskuuta 1973 välisenä aikana , sopimus tulee voimaan tätä vaihtamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä .
(src)="39"> ( 1 ) Sopimus on laadittu ainoastaan ranskankielellä .
(trg)="41"> Indien de uitwisseling van de akten van bekrachtiging plaats heeft tussen 1 januari en 30 november 1973 , treedt de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand welke volgt op die waarin deze uitwisseling heeft plaatsgevonden .

# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz
# nl/1972/jrc21972A0722_03-nl.xml.gz


(src)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS
(trg)="2"> OVEREENKOMST tussen de Europese Economische Gemeenschapen de Zwitserse Bondsstaat

(src)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ
(trg)="3"> DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

(src)="4"> yhdeltä puolen , ja
(trg)="4"> enerzijds ,

(src)="5"> SVEITSIN VALALIITTO
(trg)="5"> DE ZWITSERSE BONDSSTAAT ,

(src)="6"> toiselta puolen , jotka
(trg)="6"> anderzijds ,

(src)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,
(trg)="7"> WENSENDE bij de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap de tussen de Gemeenschap en Zwitserland bestaande economische betrekkingen te versterken en uit te breiden en een harmonische ontwikkeling van hun handel te verzekeren , met inachtneming van billijke mededingsvoorwaarden , ten einde bij te dragen tot de opbouw van Europa ,

(src)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja
(trg)="8"> VASTBERADEN hiertoe geleidelijk de belemmeringen voor het voornaamste gedeelte van hun handelsverkeer op te heffen , zulks overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel inzake de totstandkoming van vrijhandelszones ,

(src)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,
(trg)="9">ZICH BEREID VERKLARENDE de mogelijkheid na te gaan tot het ontwikkelen en verdiepen van hun betrekkingen aan de hand van alle beoordelingsgegevens, met name van de ontwikkeling van de Gemeenschap, wanneer het in het belang van hun economieën blijkt deze uit de breiden tot gebieden die niet onder deze Overeenkomst vallen,

(src)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,
(trg)="10"> HEBBEN BESLOTEN , ter verwezenlijking van deze doeleinden en overwegende dat geen der bepalingen van deze Overeenkomst zodanig kan worden uitgelegd dat de Overeenkomstsluitende Partijen daardoor worden ontslagen van de krachtens andere internationale overeenkomsten
(trg)="11"> op hen rustende verplichtingen ,

(src)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :
(trg)="12"> DEZE OVEREENKOMST TE SLUITEN :

(src)="12"> 1 artikla
(trg)="13"> Artikel 1

(src)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :
(trg)="14"> Met deze Overeenkomst wordt beoogd :

(src)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,
(trg)="15"> a ) de harmonische ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat te bevorderen door uitbreiding van het wederzijdse handelsverkeer en hierdoor in de Gemeenschap en in Zwitserland de ontplooiing van de economische bedrijvigheid , de verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden , de vermeerdering van de produktiviteit en de financiële stabiliteit te bevorderen ,

(src)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,
(trg)="16"> b ) het handelsverkeer tussen de Partijen bij de Overeenkomst te verzekeren van billijke mededingingsvoorwaarden ,

(src)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .
(trg)="17"> c ) aldus , door opheffing van belemmeringen van het handelsverkeer , bij te dragen tot de harmonische ontwikkeling en de uitbreiding van de wereldhandel .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="18"> Artikel 2

(src)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,
(trg)="19"> De Overeenkomst is van toepassing op produkten van oorsprong uit de Gemeenschap en uit Zwitserland :

(src)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;
(trg)="20">i) die onder de ho ofdstukken 25 tot en met 99 van de Naamlijst van Brussel vallen, met uitzondering van de in bijlage I genoemde produkten;

(src)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .
(trg)="21"> ii ) die zijn genoemd in Protocol nr. 2 , met inachtneming van de daarin vastgestelde bijzondere regels .

(src)="21"> 3 artikla
(trg)="22"> Artikel 3

(src)="22.0"> 1 .
(trg)="23.0"> 1 .

(src)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="23.1"> In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Zwitserland worden geen nieuwe invoerrechten ingesteld .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="24.0"> 2 .

(src)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :
(trg)="24.1"> De invoerrechten worden geleidelijk afgeschaft en wel in het volgende tempo :

(src)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;
(trg)="25"> - op 1 april 1973 wordt elk recht verlaagd tot 80 % van het basisrecht ;

(src)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :
(trg)="26"> - de andere vier verlagingen , telkens met 20 % , vinden plaats op :

(src)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,
(trg)="27"> 1 januari 1974 ,

(src)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,
(trg)="28"> 1 januari 1975 ,

(src)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,
(trg)="29"> 1 januari 1976 ,

(src)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .
(trg)="30"> 1 juli 1977 .

(src)="30"> 4 artikla
(trg)="31"> Artikel 4

(src)="31.0"> 1 .
(trg)="32.0"> 1 .

(src)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .
(trg)="32.1"> De bepalingen die betrekking hebben op de geleidelijke afschaffing van de invoerrechten zijn ook van toepassing op fiscale douanerechten .

(src)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .
(trg)="33"> De Partijen bij de Overeenkomst kunnen een fiscaal douanerecht of het fiscale element van een douanerecht vervangen door een binnenlandse belasting .

(src)="33.0"> 2 .
(trg)="34.0"> 2 .

(src)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .
(trg)="34.1"> Denemarken , Ierland , Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kunnen tot 1 januari 1976 een fiscaal douanerecht of het fiscale element van een douanerecht handhaven in geval van toepassing van artikel 38 van de " Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen " , die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland .

(src)="34.0"> 3 .
(trg)="35.0"> 3 .

(src)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .
(trg)="35.1"> Zwitserland kan , met inachtneming van de voorwaarden van artikel 18 , rechten die overeenkomen met het in de invoerrechten begrepen fiscale element voor de in bijlage II genoemde produkten tijdelijk handhaven .

(src)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .
(trg)="36"> Het in artikel 29 bedoelde Gemengd Comité gaat na of aan de toepassingsvoorwaarden van de voorafgaande alinea is voldaan , met name in geval van wijziging van de hoogte van het fiscale element .

(src)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .
(trg)="37"> Het onderzoekt de situatie met het oog op de omzetting van deze rechten in binnenlandse belastingen vóór 1 januari 1980 of vóór enige andere datum die het Comité in verband met de omstandigheden mocht vaststellen .

(src)="36"> 5 artikla
(trg)="38"> Artikel 5

(src)="37.0"> 1 .
(trg)="39.0"> 1 .

(src)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .
(trg)="39.1"> Voor elk produkt is het basisrecht waarop de in artikel 3 en in Protocol nr. 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast , het recht dat op 1 januari 1972 werkelijk werd toegepast .

(src)="38.0"> 2 .
(trg)="40.0"> 2 .

(src)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .
(trg)="40.1"> Indien na 1 januari 1972 rechten worden verlaagd ingevolge de tariefovereenkomsten die na beeindiging van de Handelsconferentie te Genève ( 1964 / 1967 ) zijn gesloten , komen die verlaagde rechten in de plaats van de in lid 1 bedoelde basisrechten .

(src)="39.0"> 3 .
(trg)="41.0"> 3 .

(src)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .
(trg)="41.1"> De verlaagde rechten , berekend overeenkomstig artikel 3 en Protocol nr. 1 , worden toegepast met afronding op de eerste decimaal .

(src)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .
(trg)="42"> Behoudens de uitvoering , door de Gemeenschap te geven aan artikel 39 , lid 5 , van de " Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen " , die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland , worden , wat de specifieke rechten of het specifieke gedeelte van de gemengde rechten van het Ierse douanetarief betreft , artikel 3 en Protocol nr. 1 toegepast met afronding op de vierde decimaal .

(src)="41"> 6 artikla
(trg)="43"> Artikel 6

(src)="42.0"> 1 .
(trg)="44.0"> 1 .

(src)="42.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="44.1"> In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Zwitserland worden geen nieuwe heffingen van gelijke werking als invoerrechten ingesteld .

(src)="43.0"> 2 .
(trg)="45.0"> 2 .

(src)="43.1"> Yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1972 alkaen käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava tämän sopimuksen tullessa voimaan .
(trg)="45.1"> De heffingen van gelijke werking als invoerrechten die in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Zwitserland na 1 januari 1972 zijn ingesteld , worden bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst afgeschaft .