# et/2002/jrc22002D0163-et.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz


(src)="2"> EMP Ühiskomitee otsus
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr 163/2002 ,
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 163 / 2002

(src)="4"> 6. detsember 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> millega muudetakse EMP lepingu II lisa ( tehnilised normid , standardid , katsetamine ja sertifitseerimine )
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="6"> EMP ÜHISKOMITEE ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut , mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga , edaspidi " leping " , eriti selle artiklit 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> ning arvestades järgmist :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Lepingu II lisa muudeti EMP Ühiskomitee 23. veebruari 2001. aasta otsusega nr 13/2001 .
(src)="9.1"> [ 1 ]
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .

(src)="10"> ( 2 ) Lepingusse tuleb lisada 15. aprilli 2002. aasta kahekümne kuues komisjoni direktiiv 2002/34/EÜ , millega kohandatakse tehnika arenguga liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ lisasid II , III ja VII , [ 2 ]
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="11"> ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Artikkel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Lepingu II lisa XVI peatüki punktile 1 ( nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ ) lisatakse järgmine taane :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="14"> " — 32002 L 0034 : kahekümne kuues komisjoni direktiiv 2002/34/EÜ , 15. aprill 2002 ( EÜT L 102 , 18.4.2002 , lk 19 ) . "
(trg)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="15"> Artikkel 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="16"> Direktiivi 2002/34/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst , mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes , on autentne .
(trg)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikkel 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="18.0"> Käesolev otsus jõustub 7. detsembril 2002 tingimusel , et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1.
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(trg)="18.1"> 103 alin .

(src)="18.1"> [ 3 ]
(trg)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .

(src)="19"> Artikkel 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="20"> Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osa EMP kaasandes .
(src)="21"> Brüssel , 6. detsember 2002
(src)="22"> EMP Ühiskomitee
(src)="23"> eesistuja
(src)="24"> Kjartan Jóhannsson
(src)="25"> [ 1 ] EÜT L 117 , 26.4.2001 , lk 9.
(src)="26"> [ 2 ] EÜT L 102 , 18.4.2002 , lk 19.
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .

# et/2002/jrc22002D0172-et.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz


(src)="3"> nr 172/2002 ,
(trg)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .
(trg)="2.1"> 172 / 2002

(src)="4"> 6. detsember 2002 ,
(trg)="3"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> millega muudetakse EMP lepingu XVIII lisa ( töötervishoid ja tööohutus , tööõigus ning meeste ja naiste võrdne kohtlemine )
(trg)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE

(src)="6"> EMP ÜHISKOMITEE ,
(trg)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut , mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga , edaspidi " leping " , eriti selle artiklit 98 ,
(trg)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="6.1"> 98 ,

(src)="8"> ning arvestades järgmist :
(trg)="7"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Lepingu XVIII lisa muudeti EMP Ühiskomitee 25. juuni 2002. aasta otsusega nr 89/2002 .
(trg)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> [ 1 ]
(trg)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ , millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja ärakuulamise üldraamistik Euroopa Ühenduses , [ 2 ]
(trg)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .

(src)="11"> ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="12"> Artikkel 1
(trg)="11"> Articolul 1

(src)="13"> Lepingu XVIII lisa punkti 32e ( nõukogu direktiiv 2001/86/EÜ ) järele lisatakse järgmine punkt :
(trg)="12.0"> După pct .
(trg)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :

(src)="14.0"> " 32f .
(trg)="13.0"> " 32f .

(src)="14.1"> 32002 L 0014 : Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/14/EÜ , 11. märts 2002 , millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja ärakuulamise üldraamistik Euroopa Ühenduses ( EÜT L 80 , 23.3.2002 , lk 29 ) . "
(trg)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .
(trg)="13.2"> 29 ) . "

(src)="15"> Artikkel 2
(trg)="14"> Articolul 2

(src)="16"> Direktiivi 2002/14/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst , mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes , on autentne .
(trg)="15"> Textul Directivei 2002 / 14 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care se publică în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikkel 3
(trg)="16"> Articolul 3

(src)="18.0"> Käesolev otsus jõustub 7. detsembril 2002 tingimusel , et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1.
(trg)="17.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările prevăzute de art .
(trg)="17.1"> 103 alin .

(src)="18.1"> [ 3 ]
(trg)="17.2"> ( 1 ) din acord să fi fost aduse la cunoştinţa Comitetului mixt al SEE . *

(src)="19"> Artikkel 4
(trg)="18"> Articolul 4

(src)="20"> Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osa EMP kaasandes .
(src)="21"> Brüssel , 6. detsember 2002
(src)="22"> EMP Ühiskomitee
(src)="23"> eesistuja
(src)="24"> Kjartan Jóhannsson
(src)="25"> [ 1 ] EÜT L 266 , 3.10.2002 , lk 61.
(src)="26"> [ 2 ] EÜT L 80 , 23.3.2002 , lk 29.
(src)="27"> [ 3 ] Põhiseadusest tulenevatest nõuetest on teatatud .
(src)="28"> --------------------------------------------------
(trg)="19"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE al acestuia .

# et/2002/jrc22002D0173-et.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz


(src)="2"> EMP Ühiskomitee otsus
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr 173/2002 ,
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 173 / 2002

(src)="4"> 6. detsember 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> millega muudetakse EMP lepingu XX lisa ( keskkond )
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> EMP ÜHISKOMITEE ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut , mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga , edaspidi " leping " , eriti selle artiklit 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> ning arvestades järgmist :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Lepingu XX lisa muudeti EMP Ühiskomitee 8. novembri 2002. aasta otsusega nr 149/2002 .
(src)="9.1"> [ 1 ]
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 15. mai 2002. aasta otsus 2002/371/EÜ , millega kehtestatakse ökoloogilised kriteeriumid ühenduse ökomärgise andmiseks tekstiiltoodetele ja millega muudetakse otsust 1999/178/EÜ , [ 2 ]
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Artikkel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt :
(trg)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .

(src)="14.0"> 1.
(trg)="14.0"> ( 1 ) Pct .

(src)="14.1"> Praegune punkt 2en muudetakse punktiks 2ena .
(trg)="14.1"> 2en devine pct .
(trg)="14.2"> 2ena .

(src)="15.0"> 2.
(trg)="15.0"> ( 2 ) La pct .

(src)="15.1"> Punktile 2ena ( komisjoni otsus 1999/178/EÜ ) lisatakse järgmine taane :
(trg)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :

(src)="16"> " — 32002 D 0371 : komisjoni otsus 2002/371/EÜ , 15. mai 2002 ( EÜT L 133 , 18.5.2002 , lk 29 ) . "
(trg)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="17.0"> 3.
(trg)="17.0"> ( 3 ) După pct .

(src)="17.1"> Punkti 2em ( komisjoni otsus 98/634/EÜ ) järele lisatakse järgmine punkt :
(trg)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :

(src)="18.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : komisjoni otsus 2002/371/EÜ , 15. mai 2002 , millega kehtestatakse ökoloogilised kriteeriumid ühenduse ökomärgise andmiseks tekstiiltoodetele ja millega muudetakse otsust 1999/178/EÜ ( EÜT L 133 , 18.5.2002 , lk 29 ) . "
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="18.2"> 29 ) " .

(src)="19.0"> 4.
(trg)="19.0"> ( 4 ) Pct .

(src)="19.1"> Punkt 2ena jäetakse välja alates 31. maist 2003.
(trg)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .

(src)="20"> Artikkel 2
(trg)="20"> Articolul 2

(src)="21"> Otsuse 2002/371/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst , mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes , on autentne .
(trg)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="22"> Artikkel 3
(trg)="22"> Articolul 3

(src)="23.0"> Käesolev otsus jõustub 7. detsembril 2002 tingimusel , et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1.
(trg)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="23.1"> 103 alin .

(src)="23.1"> [ 3 ]
(trg)="23.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="24"> Artikkel 4
(trg)="24"> Articolul 4

(src)="25"> Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osa EMP kaasandes .
(src)="26"> Brüssel , 6. detsember 2002
(src)="27"> EMP Ühiskomitee
(src)="28"> eesistuja
(src)="29"> Kjartan Jóhannsson
(src)="30"> [ 1 ] EÜT L 19 , 23.1.2003 , lk 21.
(src)="31"> [ 2 ] EÜT L 133 , 18.5.2002 , lk 29.
(trg)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# et/2002/jrc22002D0174-et.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz


(src)="2"> EMP Ühiskomitee otsus
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr 174/2002 ,
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 174 / 2002

(src)="4"> 6. detsember 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> millega muudetakse EMP lepingu XX lisa ( keskkond )
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> EMP ÜHISKOMITEE ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut , mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga , edaspidi " leping " , eriti selle artiklit 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> ning arvestades järgmist :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Lepingu XX lisa muudeti EMP Ühiskomitee 8. novembri 2002. aasta otsusega nr 149/2002 .
(src)="9.1"> [ 1 ]
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 25. märtsi 2002. aasta otsus 2002/272/EÜ , millega kehtestatakse ökoloogilised kriteeriumid ühenduse ökomärgise andmiseks keraamilistele põrandakatetele , [ 2 ]
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE :
(trg)="11"> DECID :

(src)="12"> Artikkel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Lepingu XX lisa punkti 2eu ( komisjoni otsus 2002/255/EÜ ) järele lisatakse järgmine punkt :
(trg)="13.0"> După pct .
(trg)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :

(src)="14.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="14.1"> 32002 D 0272 : komisjoni otsus 2002/272/EÜ , 25. märts 2002 , millega kehtestatakse ökoloogilised kriteeriumid ühenduse ökomärgise andmiseks keraamilistele põrandakatetele ( EÜT L 94 , 11.4.2002 , lk 13 ) . "
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .
(trg)="14.2"> 13 ) . "

(src)="15"> Artikkel 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="16"> Otsuse 2002/272/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst , mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes , on autentne .
(trg)="16"> Textul Deciziei 2002 / 272 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikkel 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="18.0"> Käesolev otsus jõustub 7. detsembril 2002 tingimusel , et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1.
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările cu privire la Acord să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="18.1"> 103 alin .

(src)="18.1"> [ 3 ]
(trg)="18.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="19"> Artikkel 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="20"> Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osa EMP kaasandes .
(src)="21"> Brüssel , 6. detsember 2002
(src)="22"> EMP Ühiskomitee
(src)="23"> eesistuja
(src)="24"> Kjartan Jóhannsson
(src)="25"> [ 1 ] EÜT L 19 , 23.1.2003 , lk 21.
(src)="26"> [ 2 ] EÜT L 94 , 11.4.2002 , lk 13.
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# et/2003/jrc22003D0008-et.xml.gz
# ro/2003/jrc22003D0008-ro.xml.gz


(src)="2"> EMP Ühiskomitee otsus
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE