# et/1959/jrc21959A1006_01-et.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_01-pl.xml.gz


(src)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) vaheline koostöökokkulepe tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta
(trg)="2"> Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom ) W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej

(src)="3"> PREAMBUL
(trg)="3"> PREAMBUŁA

(src)="4"> Kanada valitsus ja Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) , kes tegutsevad oma komisjoni ( edaspidi " komisjon " ) kaudu ,
(trg)="4"> Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom ) , działająca poprzez swoją Komisję ( zwaną dalej " Komisją " ) ;

(src)="5"> ARVESTADES , et Belgia Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Prantsuse Vabariik , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik moodustasid 25. märtsil 1957 Roomas allakirjutatud lepinguga ühenduse , mille eesmärk on kaasa aidata elatustaseme tõstmisele liikmesriikides ja suhete arendamisele teiste riikidega , luues tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud tingimused ,
(trg)="5"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Wspólnota została ustanowiona przez Królestwo Belgii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Francuską , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów na podstawie Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku , z zamiarem przyczyniania się do podnoszenia poziomu życia w Państwach Członkowskich i rozwoju wymiany z innymi państwami poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego ;

(src)="6"> ARVESTADES , et Kanada valitsus ja ühendus on väljendanud soovi teha tihedat koostööd , et arendada aatomienergia rahuotstarbelist kasutamist ,
(trg)="6"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Rząd Kanady i Wspólnota wyraziły wzajemne pragnienie rozwijania ścisłej współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej ;

(src)="7"> SOOVIDES teha omavahel koostööd , et edendada ja suurendada tuumaenergia rahuotstarbel kasutamise võimalikku osakaalu jõukuse ja heaolu tagamisel Kanadas ja ühenduse piires ,
(trg)="7"> PRAGNĄC współpracować ze sobą w celu wspierania i rozszerzania wkładu , jaki może wnieść rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej do dobrobytu i dobrej koniunktury w Kanadzie i we Wspólnocie ;

(src)="8"> TUNNISTADES eelkõige , et koostöö ühiste uurimis- ja arendusprogrammide loomisel oleks mõlemale kasulik ,
(trg)="8"> UZNAJĄC w szczególności , że wzajemną korzyścią byłaby współpraca poprzez ustanowienie wspólnego programu badań i rozwoju ;

(src)="9"> ARVESTADES , et aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd sätestav kokkulepe algatab viljaka kogemustevahetuse , loob vastastikku kasuliku tegevuse võimalusi ning tugevdab solidaarsust Euroopas ja üle Atlandi ookeani ,
(trg)="9"> UWZGLĘDNIAJĄC uzgodnienia przewidujące współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej , rozpoczęłyby owocną wymianę doświadczeń , dostarczyłyby okazji dla wzajemnie korzystnych działań oraz wzmocniłyby solidarność w ramach Europy i ponad Atlantykiem ;

(src)="10"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :
(trg)="10"> UZGODNILI , CO następuje :

(src)="11"> artikkel I
(trg)="11"> Artykuł I

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatav koostöö hõlmab tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning sisaldab
(trg)="12.1"> Współpraca , do której zmierza niniejsza Umowa , odnosi się do pokojowego wykorzystania energii atomowej i obejmuje :

(src)="13"> a ) teabe esitamist , kaasa arvatud järgmistes valdkondades :
(trg)="13"> a ) udzielanie informacji , w tym odnoszących się do :

(src)="14"> i ) uurimis- ja arendustegevus ,
(trg)="14"> i ) badań i rozwoju ;

(src)="15"> ii ) tervishoiu- ja ohutusküsimused ,
(trg)="15"> ii ) zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa ;

(src)="16"> iii ) tuumaseadmed , rajatised ja seadised ( sealhulgas projektide , jooniste ja spetsifikatsioonidega varustamine ) ning
(trg)="16"> iii ) urządzeń , obiektów i narzędzi ( włączając dostarczanie wzorów , rysunków oraz specyfikacji ) ; oraz

(src)="17"> iv ) tuumaseadmete , rajatiste , seadiste ja materjali kasutusviisid ;
(trg)="17"> iv ) wykorzystania urządzeń , obiektów , narzędzi i materiałów ;

(src)="18"> b ) materjalitarneid ;
(trg)="18"> b ) dostarczania materiałów ;

(src)="19"> c ) tuumaseadmete ja seadiste hankimist ;
(trg)="19"> c ) zaopatrzenia w urządzenia i narzędzia ;

(src)="20"> d ) patendiõiguste kasutamist ;
(trg)="20"> d ) wykorzystania praw patentowych ;

(src)="21"> e ) juurdepääsu tuumaseadmetele ja rajatistele ning nende kasutamist .
(trg)="21"> e ) dostępu do urządzeń i obiektów oraz ich wykorzystania .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö toimub kokkulepitud tingimustel ning kohaldatavate õigusnormide ning Kanadas ja ühenduse piires kehtivate muude litsentsimisnõuete kohaselt .
(trg)="22.1"> Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie wykonywana na warunkach do uzgodnienia i zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz innymi wymogami związanymi z udzielaniem licencji obowiązującymi w Kanadzie i we Wspólnocie .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Kumbki lepinguosaline kannab vastutust tagamaks , et kõik Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvad riiklikud ettevõtted ja isikud ning eespool nimetatud asutamislepinguga ettenähtud korras kõik käesoleva kokkuleppe alusel tegevusloa saanud isikud ühenduse piires aktsepteerivad ja täidavad käesoleva kokkuleppe sätteid .
(trg)="23.1"> Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna przed drugą stroną za zapewnienie , że postanowienia niniejszej Umowy są akceptowane i przestrzegane , jeżeli chodzi o Kanadę , przez wszystkie przedsiębiorstwa rządowe oraz wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Kanady oraz , jeżeli chodzi o Wspólnotę , zgodnie z postanowieniami wyżej wspomnianego Traktatu , przez wszystkie osoby we Wspólnocie , którym przyznano zezwolenie na podstawie Umowy .

(src)="24"> artikkel II
(trg)="24"> Artykuł II

(src)="25"> Ilma et see piiraks I artikli üldosa kohaldamist , sisaldab käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö ühist uurimis- ja arendusprogrammi , mis on seotud looduslikul uraanil töötava raskevee-tüüpi tuumareaktoriga .
(trg)="25"> Bez ograniczania ogólnego charakteru artykułu I , współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie obejmować wspólny program badań i rozwoju związany z typem reaktora jądrowego opalanego naturalnym uranem , spowalnianego ciężką wodą .

(src)="26"> artikkel III
(trg)="26"> Artykuł III

(src)="27"> 1. a ) Lepinguosalised võivad teha üksteisele ja ühenduse piires asuvatele või isikutele Kanada valitsuse jurisdiktsiooni all kättesaadavaks nende käsutuses oleva teabe käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="27"> 1. a ) Umawiające się Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie oraz osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady informacje pozostające w ich dyspozycji , dotyczące spraw objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="28"> b ) Ükskõik milliselt kolmandalt isikult saadud teabeesitus sellist esitamist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="28"> b ) Udzielanie informacji otrzymanych od każdej strony trzeciej na warunkach , które wykluczają takie udzielanie , jest wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="29"> c ) Teavet esitava lepinguosalise arvates kaubandusliku väärtusega teave esitatakse ainult kõnealuse lepinguosalise poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="29"> c ) Informacje uważane przez Umawiającą się Stronę , która ich dostarcza , ze mające wartość handlową , będą udzielane wyłącznie na warunkach określonych przez tę Umawiającą się Stronę .

(src)="30"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad teabevahetust ühelt poolt Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvate isikute ja teiselt poolt ühenduse piires asuvate isikute vahel käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="30"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany informacji i ułatwiać taką wymianę między osobami podlegającymi jurysdykcji Rządu Kanady z jednej strony i osobami we Wspólnocie z drugiej strony w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="31"> b ) Nende isikute käsutuses olev teave esitatakse ainult kõnealuste isikute poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="31"> b ) Informacje posiadane przez te osoby udzielane będą wyłącznie za zgodą tych osób i na warunkach przez nie określonych .

(src)="32"> artikkel IV
(trg)="32"> Artykuł IV

(src)="33"> 1. a ) Lepinguosalised annavad või lasevad anda omavahel kokkulepitavate tingimuste kohaselt üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele litsentse või all-litsentse kummagi lepinguosalise patentide alusel või vastavalt kummagi õigusele anda litsentse või all-litsentse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="33"> 1. a ) Umawiające się Strony udzielą lub przyczynią się do udzielenia sobie wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady , na uzgodnionych warunkach , licencji i sublicencji na patenty posiadane przez każdą Umawiającą się Stronę lub przez Stronę , która ma prawo do udzielania licencji lub sublicencji w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="34"> b ) Litsentside või all-litsentside andmine ükskõik millistelt kolmandatelt isikutelt saadud patentide või litsentside alusel sellist andmist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="34"> b ) Udzielanie licencji lub sublicencji na patenty lub licencje otrzymane od strony trzeciej na warunkach , które uniemożliwiają takie przyznanie , są wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="35"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad litsentside andmist ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes patentide alusel , mille omanikud on vastavalt Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduses asuvad isikud .
(trg)="35"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do udzielania i ułatwią udzielanie osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady licencji na patenty w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy , posiadanych przez , odpowiednio , osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub osoby we Wspólnocie .

(src)="36"> b ) Litsentsid või all-litsentsid sellistele isikutele kuuluvate patentide või litsentside alusel antakse ainult kõnealuste isikute nõusolekul ja nende poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="36"> b ) Licencje lub sublicencje na patenty lub licencje posiadane przez takie osoby będą udzielane wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez te osoby .

(src)="37"> artikkel V
(trg)="37"> Artykuł V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Lepinguosalised annavad niivõrd , kui see on võimalik üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele tehnilist nõu ekspertide lähetamise teel või mõnel muul viisil , milles lepinguosalised võivad kokku leppida .
(trg)="38.1"> Umawiające się Strony , w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , dostarczą porad technicznych wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady poprzez oddelegowanie ekspertów lub w inny uzgodniony sposób .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Lepinguosalised korraldavad võimaluse korral üksteise poolt soovitatud üliõpilastele ja koolitatavatele isikutele tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast väljaõpet oma koolides või rajatistes ning aitavad väljaõpet saada mujal Kanadas või ühenduse piires .
(trg)="39.1"> Każda z Umawiających się Stron , tam , gdzie tylko to możliwe , dostarczy w swoich szkołach lub obiektach oraz pomoże w uzyskaniu gdziekolwiek w Kanadzie lub we Wspólnocie kształcenia z zagadnień odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii atomowej dla uczniów lub osób szkolonych poleconych przez drugą Stronę .

(src)="40"> artikkel VI
(trg)="40"> Artykuł VI

(src)="41"> Lepinguosalised lepivad kokku , et kui see on vajalik Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingu kohaselt , võivad Kanada valitsuse või komisjoni üld- või eriloa alusel Kanada riiklikud ettevõtted , ühenduse tarneagentuur või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduse piires asuvad isikud käesoleva kokkuleppe kohaselt tarnida või vastu võtta lähtematerjali ja lõhustuvat erimaterjali kaubanduslikel või muudel kokkulepitud tingimustel .
(trg)="41"> Umawiające się Strony uzgadniają , że za generalnym lub szczególnym zezwoleniem Rządu Kanady lub , tam , gdzie jest to wymagane przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) , Komisji , przedsiębiorstwa rządowe Kanady , Agencja Dostaw Wspólnoty lub osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub we Wspólnocie będą mogły otrzymywać lub dostarczać materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne na podstawie niniejszej Umowy na zasadach handlowych lub innych , jeżeli tak uzgodniono .

(src)="42"> artikkel VII
(trg)="42"> Artykuł VII

(src)="43"> Lepinguosalised aitavad niivõrd , kui see on võimalik ühenduse piires asuvatel või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatel isikutel omandada uurimisotstarbelisi ja energiatootmisreaktoreid ning saada abi selliste reaktorite projekteerimisel , ehitamisel ja käitamisel .
(trg)="43"> Umawiające się Strony w takim zakresie , w jakim jest to praktykowane , pomogą osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady w uzyskiwaniu badań i reaktorów energetycznych oraz w uzyskiwaniu pomocy w projektowaniu , budowie i działaniu tych reaktorów .

(src)="44"> artikkel VIII
(trg)="44"> Artykuł VIII

(src)="45"> Lepinguosalised abistavad üksteist võimaluse korral seoses hangetega , mis kumbki lepinguosaline või ühenduse piires asuvad või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud teevad materjali , tuumaseadmete ja muude vahendite saamiseks , mis on vajalikud tuumaenergia-alasteks uuringuteks , arendustööks ja tootmiseks ühenduses või Kanadas .
(trg)="45"> Umawiające się Strony w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , pomogą sobie wzajemnie w zaopatrzeniu każdej Umawiającej się Strony lub osób we Wspólnocie albo podlegających jurysdykcji Rządu Kanady w materiały , urządzenia i inne elementy niezbędne do badań w dziedzinie energii atomowej , rozwoju i produkcji , we Wspólnocie lub w Kanadzie .

(src)="46"> artikkel IX
(trg)="46"> Artykuł IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Nii Kanada valitsus kui ühendus kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt saadud materjali või tuumaseadmeid ning ükskõik millistest kõnealusel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali kasutama mitte sõjalisel eesmärgil , vaid ainuüksi tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise edendamiseks ja arendamiseks ning ei anna seetõttu käesoleva kokkuleppe kohaselt omandatud materjali või tuumaseadmeid ega ükskõik millistest sel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali üle tegevusloata isikutele või isikutele , kes ei ole sellega seotud , kui ühendus või Kanada valitsus ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud .
(trg)="47.1"> Rząd Kanady i Wspólnota zobowiązują się , każde z osobna , że materiały lub urządzenia uzyskane w zastosowaniu niniejszej Umowy oraz materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne pochodzące z wykorzystania jakiegokolwiek materiału lub urządzenia uzyskanego w taki sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji i rozwoju pokojowego wykorzystania energii atomowej , a nie w celach militarnych , jakiekolwiek by one były ; a także , że w tym celu żadne materiały lub wyposażenie uzyskane zgodnie z niniejszą Umową lub materiały źródłowe albo specjalne materiały rozszczepialne uzyskane z wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń tak uzyskanych nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom lub poza kontrolę Stron , chyba że za uprzednim pisemnym zezwoleniem odpowiednio Wspólnoty lub Rządu Kanady .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatud koostöö jätkumine oleneb sellest , kuivõrd vastastikku rahuldaval viisil on käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel rakendatud kaitsemeetmete ja kontrollisüsteem , mis ühendus on kehtestanud Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepinguga sätestatud korras , ning meetmete kohaselt , mis Kanada valitsus on kehtestanud arvestuse pidamiseks materjali ja tuumaseadmete kasutamise üle .
(trg)="48.1"> Kontynuacja współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie zależy od wzajemnego należytego stosowania , do celów ustępu 1 niniejszego artykułu , systemu zabezpieczeń i kontroli ustanowionego przez Wspólnotę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) oraz środków uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowionych przez Rząd Kanady .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Lepinguosaliste vahel toimuvad konsultatsioonid ja visiidid , mis kinnitavad mõlemale poolele , et ühenduse kaitsemeetmed ja kontrollisüsteem ning Kanada valitsuse kehtestatud meetmed arvepidamiseks materjali või tuumaseadmete kasutamise üle on käesoleva kokkuleppe kohaldamisel rahuldavad ja tõhusad .
(trg)="49.1"> Konsultacje i wymiana wizyt między Umawiającymi się Stronami będą odbywać się tak , aby zapewnić obie Strony , że wspólnotowy system zabezpieczeń i kontroli oraz środki uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowione przez Rząd Kanady są zadowalające i skuteczne w realizacji celów niniejszej Umowy .

(src)="49.2"> Lepinguosalised on kõnealuste süsteemide rakendamisel valmis nõu pidama ning kogemusi vahetama Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuriga , et luua Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri süsteemile nõuetekohaselt vastav süsteem .
(trg)="49.2"> W stosowaniu tych systemów Umawiające się Strony są gotowe zasięgać opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wymieniać doświadczenia z tą Agencją , mając na celu ustanowienie systemu należycie zgodnego z systemem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Tunnistades Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri tähtsust , peavad Kanada valitsus ja ühendus aeg-ajalt nõu , et välja selgitada kõik kaitsemeetmete ja kontrolli vastutusalad , mille puhul võiks kõnesolevalt agentuurilt abi taotleda .
(trg)="50.1"> W uznaniu znaczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rząd Kanady i Wspólnota będą zasięgać opinii od czasu do czasu w celu ustalenia , czy istnieją obszary odpowiedzialności w odniesieniu do zabezpieczeń i kontroli , w których można by poprosić Agencję o pomoc .

(src)="51"> artikkel X
(trg)="51"> Artykuł X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Lepinguosaliste vahel käesoleva kokkuleppe kohaselt vahetatud või edasi antud igasuguse teabe ( seal hulgas projektid , joonised ja spetsifikatsioonid ) ning materjali , tuumaseadmete ja seadiste rakendamise või kasutamise eest vastutab vastuvõttev lepinguosaline , kusjuures teine lepinguosaline ei taga teabe õigsust või terviklikkust ega sellise teabe , materjali , tuumaseadmete või seadiste sobivust ükskõik millisel konkreetsel kasutamisel või rakendamisel , kui ei ole kokku lepitud teisiti .
(trg)="52.1"> Z wyjątkiem przypadków , w których ustalono inaczej , stosowanie lub wykorzystanie każdej informacji ( wraz z projektami , rysunkami i specyfikacjami ) i każdego materiału , urządzenia oraz narzędzia wymienionych lub przekazanych między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej Umowy , odbywać się będzie na odpowiedzialność Umawiającej się Strony otrzymującej te materiały lub informacje , a druga Umawiająca się Strona nie będzie gwarantować dokładności ani kompletności tych informacji , ani przydatności dla jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub stosowania tych informacji , materiałów , urządzeń i narzędzi .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Lepinguosalised tunnistavad , et käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks on vaja kolmanda isiku vastutusega seotud nõuetekohaseid meetmeid .
(trg)="53.1"> Umawiające się Strony uznają , że niezbędne są odpowiednie środki pod względem odpowiedzialności strony trzeciej dla osiągania celów niniejszej Umowy .

(src)="53.2"> Lepinguosalised teevad koostööd , et võimalikult kiiresti välja töötada kolmanda isiku vastutusega seotud vastastikku rahuldavad kokkulepped ja tagada nende vastuvõtmine .
(trg)="53.2"> Umawiające się Strony będą współpracować w rozwijaniu i zabezpieczaniu przyjmowania wzajemnie zadowalających ogólnych uzgodnień pod względem odpowiedzialności strony trzeciej w najszybszym możliwym terminie .

(src)="53.3"> Kui üldiste kokkulepete sõlmimine viibib , peavad lepinguosalised nõu , et sõlmida vastastikku rahuldavad ajutised kokkulepped konkreetsete tehingute edendamiseks .
(trg)="53.3"> Jeżeli zajdzie opóźnienie w zawieraniu takich ogólnych uzgodnień , Umawiające się Strony będą zasięgać opinii w celu ustalenia wzajemnie zadowalających uzgodnień ad hoc dotyczących wspomagania szczególnych transakcji .

(src)="54"> artikkel XI
(trg)="54"> Artykuł XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) 25. märtsil 1957. aastal Roomas alla kirjutatud asutamislepingu artikliga 106 sätestatakse , et liikmesriigid , kes on enne kõnealuse lepingu jõustumiskuupäeva sõlminud kolmandate riikidega koostöökokkuleppeid tuumaenergia valdkonnas , alustavad koos komisjoniga läbirääkimisi kõnesolevate kolmandate riikidega , et võimaldada ühendusel nii ulatuslikult kui võimalik kasutusele võtta sellistest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused .
(trg)="55.1"> Artykuł 106 Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) przewiduje , że Państwa Członkowskie , które przed datą wejścia w życie tego Traktatu zawarły umowy z państwami trzecimi w sprawie współpracy w zakresie energii atomowej , wspólnie z Komisją podejmą niezbędne negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu przejęcia przez Wspólnotę , tak dalece , jak to możliwe , praw i obowiązków wynikających z tych umów .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanada valitsus on valmis alustama läbirääkimisi seoses iga kokkuleppega , milles ta osaleb .
(trg)="56.1"> Rząd Kanady jest przygotowany na rozpoczęcie takich negocjacji w odniesieniu do każdej Umowy , której jest Stroną .

(src)="57"> artikkel XII
(trg)="57"> Artykuł XII

(src)="58"> Lepinguosalised rõhutavad veel kord ühist huvi soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri kaudu ning eeldavad , et koostöötulemused toovad kasu kõnealusele agentuurile ja selle liikmetele .
(trg)="58"> Umawiające się Strony potwierdzają wspólne zainteresowanie w sprzyjaniu pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz są przekonane , że wyniki ich współpracy przysporzą korzyść Agencji i jej Członkom .

(src)="59"> artikkel XIII
(trg)="59"> Artykuł XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Emma-kumma lepinguosalise taotluse korral kohtuvad lepinguosaliste esindajad aeg-ajalt , et pidada nõu küsimustes , mis kerkivad esile seoses käesoleva kokkuleppe kohaldamisega , et kontrollida selle toimimist ning arutada käesoleva kokkuleppega sätestatud täiendavaid koostöökokkuleppeid .
(trg)="60.1"> Na wniosek każdej z Umawiających się Stron przedstawiciele Umawiających się Stron będą zbierać się od czasu do czasu w celu zasięgania wzajemnych opinii w sprawach wynikających ze stosowania niniejszej Umowy , nadzorowania jej funkcjonowania oraz omawiania uzgodnień dotyczących współpracy uzupełniających uzgodnienia przewidziane niniejszą Umową .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Lepinguosalised võivad vastastikusel nõusolekul kutsuda teisi riike osalema II artiklis mainitud ühisprogrammis .
(trg)="61.1"> Umawiające się Strony będą mogły , za wzajemną zgodą , zapraszać inne państwa do udziału we wspólnych programach wspomnianych w artykule II .

(src)="62"> artikkel XIV
(trg)="62"> Artykuł XIV

(src)="63"> Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid , kui selles ei ole sätestatud teisiti :
(trg)="63"> Do celów niniejszej Umowy , z zastrzeżeniem odmiennych jej postanowień :

(src)="64"> a ) lepinguosalised – Kanada valitsus ja Kanada riiklikud ettevõtted , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes b ühelt poolt ning määratlenud Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) teiselt poolt ;
(trg)="64"> a ) termin " Umawiające się Strony " oznacza Rząd Kanady i przedsiębiorstwa rządowe Kanady według definicji z litery b ) niniejszego artykułu z jednej strony oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) z drugiej strony ;

(src)="65"> b ) Kanada riiklikud ettevõtted – Atomic Energy of Kanada Limited ja Eldorado Mining and Refining Limited ning teised taolised Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="65"> b ) termin " przedsiębiorstwa rządowe Kanady " oznacza Atomic Energy of Kanada Limited i Eldorado Mining and Refining Limited oraz podobne inne przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji Rządu Kanady , według uzgodnień między Umawiającymi się Stronami ;

(src)="66.0"> c ) isikud – üksikisikud , ettevõtted , äriühingud , täisühingud , liidud , valitsusasutused või riiklikud ettevõtted ning muud eraõiguslikud või riiklikud üksused .
(src)="66.1"> Mõiste " isikud " ei hõlma lepinguosalisi , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes a ;
(trg)="66"> c ) termin " osoby " oznacza osoby fizyczne , przedsiębiorstwa , korporacje , spółki , spółki osobowe , stowarzyszenia , agencje rządowe lub korporacje rządowe oraz inne jednostki prywatne lub rządowe ; jednakże termin " osoby " nie obejmuje Umawiających się Stron według definicji z ustępu a ) niniejszego artykułu ;

(src)="67"> d ) seadmestik – seadmed või tuumajaam või nende põhikomponendid , mis sobivad spetsiaalselt kasutamiseks tuumaenergiaprojektides ;
(trg)="67"> d ) termin " urządzenia " oznacza maszyny lub instalacje lub też większe ich części składowe , odpowiednie dla wykorzystania w projektach energii atomowej ;

(src)="68"> e ) materjal – lähtematerjal , lõhustuv erimaterjal , raske vesi , tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit ja ükskõik millised muud ained , mis oma laadi või puhtuseastme tõttu on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks tuumareaktorites ;
(trg)="68"> e ) termin " materiały " oznacza materiały źródłowe , specjalne materiały rozszczepialne , ciężką wodę , grafit o jakości nuklearnej oraz wszelkie inne substancje , które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub czystość chemiczną są odpowiednie do wykorzystania w reaktorach jądrowych ;

(src)="69"> f ) lähtematerjal – looduses esinev isotoopide segu sisaldav uraan , kahandatud isotoobi 235 sisaldusega uraan , toorium , ükskõik milline eespool nimetatud aine metalli , sulami , keemilise ühendi või kontsentraadi mis tahes kujul , ükskõik milline muu materjal , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet kontsentratsioonis , nagu lepinguosalised võivad olla kokku leppinud ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="69"> f ) termin " materiał źródłowy " oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze ; uran zubożony w izotopie 235 ; tor ; każde z powyższych w postaci metalu , stopu , związku chemicznego lub koncentratu ; każdy inny materiał zawierający co najmniej jeden z powyższych materiałów w stężeniu uzgodnionym przez Umawiające się Strony ; oraz inny materiał uzgodniony przez Umawiające się Strony ;

(src)="70"> g ) lõhustuv erimaterjal – plutoonium , uraan-233 , uraan-235 , uraaniisotoobiga U233 või U235 rikastatud uraan , mis tahes muu aine , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida , kuid mõiste " lõhustuv erimaterjal " ei sisalda mõistet " lähtematerjal " ;
(trg)="70"> g ) termin " specjalny materiał rozszczepialny " oznacza pluton ; uran 233 ; uran 235 ; uran wzbogacony w izotopach 233 lub 235 ; każdą substancję zawierającą co najmniej jedno z powyższych ; takie inne substancje , jakie mogą zostać uzgodnione przez Umawiające się Strony ; jednakże termin " specjalny materiał rozszczepialny " nie obejmuje " materiałów źródłowych " ;

(src)="71"> h ) saadud – ühe või mitme katkematu või katkestustega protsessi tulemusena saadud ;
(trg)="71"> h ) termin " uzyskany " oznacza uzyskany podczas jednego lub więcej procesów , bez względu na to , czy następują po sobie ;

(src)="72"> i ) ühenduse piires – territooriumil , mille suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingut .
(trg)="72"> i ) termin " we Wspólnocie " oznacza na terytorium , na którym stosuje się lub będzie stosowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) .

(src)="73"> artikkel XV
(trg)="73"> Artykuł XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Käesolev kokkulepe jõustatakse sellega seotud teadetevahetuse teel Kanada valitsuse ja ühenduse vahel .
(src)="74.2"> [ 1 ]
(trg)="74.1"> Niniejsza Umowa zostanie wprowadzona w życie poprzez wymianę not między Rządem Kanady i Wspólnotą [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Kokkulepe kehtib kümme aastat ning seejärel kuus kuud pärast Kanada valitsuse või ühenduse esitatud lõpetamisteadet , kui sellist teadet ei ole esitatud kuus kuud enne kõnealuse kümneaastase tähtaja möödumist .
(trg)="75.1"> Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez okres dziesięciu lat , następnie przez sześć miesięcy po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Rząd Kanady lub Wspólnotę , chyba że takie zawiadomienie zostanie złożone sześć miesięcy przed upłynięciem wspomnianego okresu dziesięciu lat .

(src)="76"> SELLE KINNITUSEKS on Kanada valitsuse ja komisjoni poolt selleks nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja oma pitseriga kinnitanud .
(trg)="76"> NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani , należycie upoważnieni do tego przez odpowiednio Rząd Kanady i Komisję , podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją swoją pieczęcią .

# et/1959/jrc21959A1006_02-et.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_02-pl.xml.gz


(src)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) kirjavahetus
(trg)="2"> Wymiana listów między Rządem Kanady a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom )

(src)="3"> Nr 1
(trg)="3"> Nr 1

(src)="4"> Hr S. D. Pierce hr E. Hirsch'ile
(trg)="4"> Pan S. D. Pierce do Pana E. Hirscha

(src)="5"> Brüssel , 6. oktoober 1959
(trg)="5"> Bruksela dnia 6 października 1959 roku .