# et/1959/jrc21959A1006_01-et.xml.gz
# lt/1959/jrc21959A1006_01-lt.xml.gz


(src)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) vaheline koostöökokkulepe tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta
(trg)="2"> Kanados Vyriausybės Ir Europos Atominės Energijos Bendrijos ( Euratomo ) susitarimas dėl bendra darbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje

(src)="3"> PREAMBUL
(trg)="3"> PREAMBULĖ

(src)="4"> Kanada valitsus ja Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) , kes tegutsevad oma komisjoni ( edaspidi " komisjon " ) kaudu ,
(trg)="4"> Kanados Vyriausybė ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , veikianti per savo Komisiją ( toliau – Komisija ) ;

(src)="5"> ARVESTADES , et Belgia Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Prantsuse Vabariik , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik moodustasid 25. märtsil 1957 Roomas allakirjutatud lepinguga ühenduse , mille eesmärk on kaasa aidata elatustaseme tõstmisele liikmesriikides ja suhete arendamisele teiste riikidega , luues tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud tingimused ,
(trg)="5.0"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Belgijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Prancūzijos Respublika , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė 1957 m. kovo 25 d .
(trg)="5.1"> Romoje pasirašyta sutartimi įsteigė Bendriją , siekdamos prisidėti prie gerėjančio gyvenimo lygio valstybėse narėse ir plėsti mainus su kitomis šalimis ir taip sudaryti spartaus branduolinės pramonės formavimo ir augimo sąlygas ;

(src)="6"> ARVESTADES , et Kanada valitsus ja ühendus on väljendanud soovi teha tihedat koostööd , et arendada aatomienergia rahuotstarbelist kasutamist ,
(trg)="6"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Kanados Vyriausybė ir Bendrija išreiškė bendrą norą plėtoti glaudų bendradarbiavimą taikaus atominės energijos naudojimo srityje ;

(src)="7"> SOOVIDES teha omavahel koostööd , et edendada ja suurendada tuumaenergia rahuotstarbel kasutamise võimalikku osakaalu jõukuse ja heaolu tagamisel Kanadas ja ühenduse piires ,
(trg)="7"> NORĖDAMOS bendradarbiauti viena su kita , kad skatintų ir didintų taikaus atominės energijos naudojimo indėlį į Kanados ir Bendrijos gerovę ir klestėjimą ;

(src)="8"> TUNNISTADES eelkõige , et koostöö ühiste uurimis- ja arendusprogrammide loomisel oleks mõlemale kasulik ,
(trg)="8"> PRIPAŽINDAMOS , kad abiem Šalims būtų ypač naudinga bendradarbiauti pagal bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą ;

(src)="9"> ARVESTADES , et aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd sätestav kokkulepe algatab viljaka kogemustevahetuse , loob vastastikku kasuliku tegevuse võimalusi ning tugevdab solidaarsust Euroopas ja üle Atlandi ookeani ,
(trg)="9"> MANYDAMOS , kad numatyta bendradarbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje tvarka paskatins vaisingus patirties mainus , sudarys abiem Šalims naudingos veiklos galimybių ir sustiprins solidarumą Europoje ir už Atlanto ,

(src)="10"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :
(trg)="10"> SUSITARĖ :

(src)="11"> artikkel I
(trg)="11"> I straipsnis

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatav koostöö hõlmab tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning sisaldab
(trg)="12.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas susijęs su taikiu atominės energijos naudojimu ir apima

(src)="13"> a ) teabe esitamist , kaasa arvatud järgmistes valdkondades :
(trg)="13"> a ) informacijos teikimą , ypač susijusios su :

(src)="14"> i ) uurimis- ja arendustegevus ,
(trg)="14"> i ) moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla ;

(src)="15"> ii ) tervishoiu- ja ohutusküsimused ,
(trg)="15"> ii ) higienos ir saugos problemomis ;

(src)="16"> iii ) tuumaseadmed , rajatised ja seadised ( sealhulgas projektide , jooniste ja spetsifikatsioonidega varustamine ) ning
(trg)="16"> iii ) įranga , priemonėmis ir įrenginiais ( taip pat ir projektų , brėžinių ir specifikacijų teikimu ) ir

(src)="17"> iv ) tuumaseadmete , rajatiste , seadiste ja materjali kasutusviisid ;
(trg)="17"> iv ) įrangos , priemonių , įrenginių ir medžiagos naudojimu ;

(src)="18"> b ) materjalitarneid ;
(trg)="18"> b ) medžiagos teikimą ;

(src)="19"> c ) tuumaseadmete ja seadiste hankimist ;
(trg)="19"> c ) viešuosius įrangos ir įrenginių pirkimus ;

(src)="20"> d ) patendiõiguste kasutamist ;
(trg)="20"> d ) patentinių teisių naudojimą ;

(src)="21"> e ) juurdepääsu tuumaseadmetele ja rajatistele ning nende kasutamist .
(trg)="21"> e ) galimybę naudotis įranga ir priemonėmis .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö toimub kokkulepitud tingimustel ning kohaldatavate õigusnormide ning Kanadas ja ühenduse piires kehtivate muude litsentsimisnõuete kohaselt .
(trg)="22.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas sutartomis sąlygomis ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais , reglamentais bei kitais Kanadoje ir Bendrijoje galiojančiais licenciniais reikalavimais .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Kumbki lepinguosaline kannab vastutust tagamaks , et kõik Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvad riiklikud ettevõtted ja isikud ning eespool nimetatud asutamislepinguga ettenähtud korras kõik käesoleva kokkuleppe alusel tegevusloa saanud isikud ühenduse piires aktsepteerivad ja täidavad käesoleva kokkuleppe sätteid .
(trg)="23.1"> Šalys viena kitai įsipareigoja pasirūpinti , kad šio Susitarimo nuostatas priimtų ir jų laikytųsi visos Kanados valstybės įmonės ir visi jos jurisdikcijai priklausantys asmenys , taip pat pagal anksčiau minėtos Romos sutarties nuostatas – visi Bendrijai priklausantys asmenys , kuriems pagal šį Susitarimą buvo išduoti leidimai .

(src)="24"> artikkel II
(trg)="24"> II straipsnis

(src)="25"> Ilma et see piiraks I artikli üldosa kohaldamist , sisaldab käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö ühist uurimis- ja arendusprogrammi , mis on seotud looduslikul uraanil töötava raskevee-tüüpi tuumareaktoriga .
(trg)="25"> Neribojant I straipsnio bendro pobūdžio , šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas apims bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą , susijusią su branduoliniais reaktoriais , kuriuose kaip kuras naudojamas gamtinis uranas , o kaip lėtiklis naudojamas sunkusis vanduo .

(src)="26"> artikkel III
(trg)="26"> III straipsnis

(src)="27"> 1. a ) Lepinguosalised võivad teha üksteisele ja ühenduse piires asuvatele või isikutele Kanada valitsuse jurisdiktsiooni all kättesaadavaks nende käsutuses oleva teabe käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="27"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys gali teikti viena kitai ir Bendrijos bei Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims savo turimą informaciją , susijusią su reikalais , numatytais šiame Susitarime .

(src)="28"> b ) Ükskõik milliselt kolmandalt isikult saadud teabeesitus sellist esitamist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="28"> b ) Informacijos , gautos iš trečiųjų šalių , sąlygomis , draudžiančiomis ją teikti , teikimas nėra šio Susitarimo dalykas .

(src)="29"> c ) Teavet esitava lepinguosalise arvates kaubandusliku väärtusega teave esitatakse ainult kõnealuse lepinguosalise poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="29"> c ) Jeigu informaciją teikianti Susitariančioji Šalis mano , kad ta informacija turi komercinę vertę , ji teikiama tik minėtos Susitariančiosios Šalies nustatytomis sąlygomis .

(src)="30"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad teabevahetust ühelt poolt Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvate isikute ja teiselt poolt ühenduse piires asuvate isikute vahel käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="30"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys skatina ir sudaro sąlygas informacijos apie dalykus , numatytus šiame Susitarime , mainams tarp Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių ir Bendrijos asmenų .

(src)="31"> b ) Nende isikute käsutuses olev teave esitatakse ainult kõnealuste isikute poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="31"> b ) Tokiems asmenims priklausanti informacija teikiama tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .

(src)="32"> artikkel IV
(trg)="32"> IV straipsnis

(src)="33"> 1. a ) Lepinguosalised annavad või lasevad anda omavahel kokkulepitavate tingimuste kohaselt üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele litsentse või all-litsentse kummagi lepinguosalise patentide alusel või vastavalt kummagi õigusele anda litsentse või all-litsentse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="33"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas ar sublicencijas pagal patentus , priklausančius bet kuriai Susitariančiajai Šaliai , arba tiems asmenims , kuriems bet kuri iš jų turi teisę išduoti licencijas ar sublicencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais .

(src)="34"> b ) Litsentside või all-litsentside andmine ükskõik millistelt kolmandatelt isikutelt saadud patentide või litsentside alusel sellist andmist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="34"> b ) Licencijų ar sublicencijų išdavimas pagal patentus arba pagal licencijas gautas iš trečiųjų šalių , sąlygomis , kurios tai draudžia , nėra šio Susitarimo dalykas .

(src)="35"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad litsentside andmist ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes patentide alusel , mille omanikud on vastavalt Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduses asuvad isikud .
(trg)="35"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais , pagal patentus , kurie priklauso Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems arba Bendrijos asmenims .

(src)="36"> b ) Litsentsid või all-litsentsid sellistele isikutele kuuluvate patentide või litsentside alusel antakse ainult kõnealuste isikute nõusolekul ja nende poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="36"> b ) Licencijos ar sublicencijos , išduodamos pagal patentus arba licencijas , priklausančias tokiems asmenims , gali būti išduotos tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .

(src)="37"> artikkel V
(trg)="37"> V straipsnis

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Lepinguosalised annavad niivõrd , kui see on võimalik üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele tehnilist nõu ekspertide lähetamise teel või mõnel muul viisil , milles lepinguosalised võivad kokku leppida .
(trg)="38.1"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , teikia viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims technines konsultacijas per ekspertų komandiruotes ar kitais sutartais būdais .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Lepinguosalised korraldavad võimaluse korral üksteise poolt soovitatud üliõpilastele ja koolitatavatele isikutele tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast väljaõpet oma koolides või rajatistes ning aitavad väljaõpet saada mujal Kanadas või ühenduse piires .
(trg)="39.1"> Susitariančiosios Šalys , kai tik gali , suteikia galimybę mokytis savo mokymo įstaigose ar įmonėse bet kur Kanados ar Bendrijos teritorijoje kitos Šalies rekomenduotiems studentams ar praktikantams taikaus atominės energijos naudojimo srityje .

(src)="40"> artikkel VI
(trg)="40"> VI straipsnis

(src)="41"> Lepinguosalised lepivad kokku , et kui see on vajalik Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingu kohaselt , võivad Kanada valitsuse või komisjoni üld- või eriloa alusel Kanada riiklikud ettevõtted , ühenduse tarneagentuur või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduse piires asuvad isikud käesoleva kokkuleppe kohaselt tarnida või vastu võtta lähtematerjali ja lõhustuvat erimaterjali kaubanduslikel või muudel kokkulepitud tingimustel .
(trg)="41"> Susitariančiosios Šalys susitaria , kad Kanados Vyriausybei arba , kai to reikalauja Europos atominės energetikos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis , – Komisijai išdavus bendro pobūdžio ar specifinį leidimą pagal šį Susitarimą , komercinėmis sąlygomis arba kitaip susitarus žaliavą ir specialiąją branduolinę medžiagą gali tiekti ir gauti Kanados valstybės įmonės , Euratomo tiekimo agentūra ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantys ar Bendrijos asmenys .

(src)="42"> artikkel VII
(trg)="42"> VII straipsnis

(src)="43"> Lepinguosalised aitavad niivõrd , kui see on võimalik ühenduse piires asuvatel või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatel isikutel omandada uurimisotstarbelisi ja energiatootmisreaktoreid ning saada abi selliste reaktorite projekteerimisel , ehitamisel ja käitamisel .
(trg)="43"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda Bendrijos ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims vykdyti mokslinius tyrimus , susijusius su energijos reaktoriais , ir suteikia pagalbą projektuojant , konstruojant ir eksploatuojant tokius reaktorius .

(src)="44"> artikkel VIII
(trg)="44"> VIII straipsnis

(src)="45"> Lepinguosalised abistavad üksteist võimaluse korral seoses hangetega , mis kumbki lepinguosaline või ühenduse piires asuvad või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud teevad materjali , tuumaseadmete ja muude vahendite saamiseks , mis on vajalikud tuumaenergia-alasteks uuringuteks , arendustööks ja tootmiseks ühenduses või Kanadas .
(trg)="45"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda viena kitai per viešuosius pirkimus , vykdomus kurios nors Susitariančiosios Šalies arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių asmenų , įsigyti medžiagos , įrangos ir kitų reikmenų , reikalingų Bendrijoje ar Kanadoje plėtojant atominės energetikos mokslinius tyrimus , taikomąją veiklą ir gamybą .

(src)="46"> artikkel IX
(trg)="46"> IX straipsnis

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Nii Kanada valitsus kui ühendus kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt saadud materjali või tuumaseadmeid ning ükskõik millistest kõnealusel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali kasutama mitte sõjalisel eesmärgil , vaid ainuüksi tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise edendamiseks ja arendamiseks ning ei anna seetõttu käesoleva kokkuleppe kohaselt omandatud materjali või tuumaseadmeid ega ükskõik millistest sel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali üle tegevusloata isikutele või isikutele , kes ei ole sellega seotud , kui ühendus või Kanada valitsus ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud .
(trg)="47.1"> Kanados Vyriausybė ir Bendrija pasižada , kad pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , bus naudojama tik skatinant ir plėtojant taikų atominės energijos naudojimą , o ne kariniams tikslams ; todėl pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , neperduodama pašaliniams asmenims ir neperžengia šio Susitarimo kontrolės ribų , išskyrus atvejus , dėl kurių Bendrija ar Kanados Vyriausybė iš anksto pateikia raštišką sutikimą .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatud koostöö jätkumine oleneb sellest , kuivõrd vastastikku rahuldaval viisil on käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel rakendatud kaitsemeetmete ja kontrollisüsteem , mis ühendus on kehtestanud Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepinguga sätestatud korras , ning meetmete kohaselt , mis Kanada valitsus on kehtestanud arvestuse pidamiseks materjali ja tuumaseadmete kasutamise üle .
(trg)="48.1"> Tolesnis bendradarbiavimas , numatytas Šiame Susitarime , priklauso nuo to , ar įgyvendinant šio straipsnio 1 dalį yra taikoma abiem Šalims tinkama apsaugos ir kontrolės sistema , Bendrijos įvesta pagal Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartį , ir Kanados Vyriausybės įvestos priemonės , skirtos medžiagos ar įrangos panaudojimo apskaitai .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Lepinguosaliste vahel toimuvad konsultatsioonid ja visiidid , mis kinnitavad mõlemale poolele , et ühenduse kaitsemeetmed ja kontrollisüsteem ning Kanada valitsuse kehtestatud meetmed arvepidamiseks materjali või tuumaseadmete kasutamise üle on käesoleva kokkuleppe kohaldamisel rahuldavad ja tõhusad .
(trg)="49.1"> Susitariančiosios Šalys konsultuojasi ir pasikeičia vizitais , kad užtikrintų , jog Bendrijos apsaugos ir kontrolės sistema ir Kanados Vyriausybės įvestos medžiagų ar įrangos panaudojimo apskaitos priemonės įgyvendinant šį Susitarimą yra pakankamai veiksmingos .

(src)="49.2"> Lepinguosalised on kõnealuste süsteemide rakendamisel valmis nõu pidama ning kogemusi vahetama Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuriga , et luua Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri süsteemile nõuetekohaselt vastav süsteem .
(trg)="49.2"> Įvesdamos šias sistemas Susitariančiosios Šalys yra pasirengusios konsultuotis ir keistis patirtimi su Tarptautine atominės energijos agentūra , kad jų sistemos būtų suderinamos su Tarptautinės atominės energijos agentūros sistema .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Tunnistades Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri tähtsust , peavad Kanada valitsus ja ühendus aeg-ajalt nõu , et välja selgitada kõik kaitsemeetmete ja kontrolli vastutusalad , mille puhul võiks kõnesolevalt agentuurilt abi taotleda .
(trg)="50.1"> Pripažindamos Tarptautinės atominės energijos agentūros svarbą , Kanados Vyriausybė ir Bendrija kartais konsultuojasi , kad nustatytų , ar yra kokių nors su kontorole susijusių atsakomybės sričių , kuriose ši Agentūra galėtų padėti .

(src)="51"> artikkel X
(trg)="51"> X straipsnis

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Lepinguosaliste vahel käesoleva kokkuleppe kohaselt vahetatud või edasi antud igasuguse teabe ( seal hulgas projektid , joonised ja spetsifikatsioonid ) ning materjali , tuumaseadmete ja seadiste rakendamise või kasutamise eest vastutab vastuvõttev lepinguosaline , kusjuures teine lepinguosaline ei taga teabe õigsust või terviklikkust ega sellise teabe , materjali , tuumaseadmete või seadiste sobivust ükskõik millisel konkreetsel kasutamisel või rakendamisel , kui ei ole kokku lepitud teisiti .
(trg)="52.1"> Jeigu nesusitarta kitaip , už bet kokios informacijos ( taip pat projektų , brėžinių ir specifikacijų ) ir bet kokios medžiagos , įrangos ir įrenginių , kuriais Susitariančiosios Šalys apsikeitė ar perdavė viena kitai pagal šį Susitarimą , taikymą ar naudojimą yra atsakinga juos gavusi Susitariančioji Šalis ; kita Susitariančioji Šalis negarantuoja nei tokios informacijos tikslumo ar išsamumo , nei tokios informacijos , medžiagos , įrangos ir įrenginių tinkamumo kokiems nors konkretiems tikslams .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Lepinguosalised tunnistavad , et käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks on vaja kolmanda isiku vastutusega seotud nõuetekohaseid meetmeid .
(trg)="53.1"> Susitariančiosios Šalys pripažįsta , kad įgyvendinant šio Susitarimo tikslus būtina imtis atitinkamų priemonių dėl asmeninės atsakomybės .

(src)="53.2"> Lepinguosalised teevad koostööd , et võimalikult kiiresti välja töötada kolmanda isiku vastutusega seotud vastastikku rahuldavad kokkulepped ja tagada nende vastuvõtmine .
(trg)="53.2"> Susitariančiosios Šalys bendradarbiaudamos užtikrina , kad kuo anksčiau bus nustatyta ir priimta abiem Šalims tinkama bendra tvarka asmeninės atsakomybės atžvilgiu .

(src)="53.3"> Kui üldiste kokkulepete sõlmimine viibib , peavad lepinguosalised nõu , et sõlmida vastastikku rahuldavad ajutised kokkulepped konkreetsete tehingute edendamiseks .
(trg)="53.3"> Jeigu delsiama susitarti dėl tokios bendros tvarkos , Susitariančiosios Šalys konsultuojasi , kad susitartų dėl abipusiškai tenkinančios ad hoc tvarkos ir galėtų tęsti tam tikras operacijas .

(src)="54"> artikkel XI
(trg)="54"> XI straipsnis

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) 25. märtsil 1957. aastal Roomas alla kirjutatud asutamislepingu artikliga 106 sätestatakse , et liikmesriigid , kes on enne kõnealuse lepingu jõustumiskuupäeva sõlminud kolmandate riikidega koostöökokkuleppeid tuumaenergia valdkonnas , alustavad koos komisjoniga läbirääkimisi kõnesolevate kolmandate riikidega , et võimaldada ühendusel nii ulatuslikult kui võimalik kasutusele võtta sellistest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused .
(trg)="55.1"> 1957 m. kovo 25 d .
(trg)="55.2"> Romoje pasirašytos sutarties , kuria buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , 106 straipsnyje numatyta , kad valstybės narės , kurios prieš šios sutarties įsigaliojimą sudarė susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje , kartu su Komisija pradeda būtinas derybas su tomis trečiosiomis šalimis , kad Bendrija , kiek leidžia jos galimybės , galėtų perimti tuose susitarimuose numatytas teises ir įsipareigojimus .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanada valitsus on valmis alustama läbirääkimisi seoses iga kokkuleppega , milles ta osaleb .
(trg)="56.1"> Kanados Vyriausybė pasirengusi tokias derybas , susijusias su bet kokiais susitarimais , pradėti , kai ji yra šių susitarimų viena iš šalių .

(src)="57"> artikkel XII
(trg)="57"> XII straipsnis

(src)="58"> Lepinguosalised rõhutavad veel kord ühist huvi soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri kaudu ning eeldavad , et koostöötulemused toovad kasu kõnealusele agentuurile ja selle liikmetele .
(trg)="58"> Susitariančiosios Šalys dar kartą patvirtina abipusį suinteresuotumą skatinti taikų atominės energijos naudojimą , tarpininkaujant Tarptautinei atominės energijos agentūrai ir siekia , kad jų bendradarbiavimo rezultatai būtų naudingi šiai Agentūrai ir jos narėms .

(src)="59"> artikkel XIII
(trg)="59"> XIII straipsnis

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Emma-kumma lepinguosalise taotluse korral kohtuvad lepinguosaliste esindajad aeg-ajalt , et pidada nõu küsimustes , mis kerkivad esile seoses käesoleva kokkuleppe kohaldamisega , et kontrollida selle toimimist ning arutada käesoleva kokkuleppega sätestatud täiendavaid koostöökokkuleppeid .
(trg)="60.1"> Bet kurios Susitariančiosios Šalies prašymu Susitariančiųjų Šalių atstovai kartais susitinka konsultuotis dėl reikalų , susijusių su šio Susitarimo taikymu , stebėti jo vykdymą ir aptarti bendradarbiavimo tvarką , be tos , kuri numatyta šiame Susitarime .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Lepinguosalised võivad vastastikusel nõusolekul kutsuda teisi riike osalema II artiklis mainitud ühisprogrammis .
(trg)="61.1"> Susitariančiosios Šalys gali bendru sutikimu pakviesti kitas šalis dalyvauti II straipsnyje minėtoje bendrojoje programoje .

(src)="62"> artikkel XIV
(trg)="62"> XIV straipsnis

(src)="63"> Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid , kui selles ei ole sätestatud teisiti :
(trg)="63"> Šiame Susitarime , nebent būtų numatyta kitaip :

(src)="64"> a ) lepinguosalised – Kanada valitsus ja Kanada riiklikud ettevõtted , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes b ühelt poolt ning määratlenud Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) teiselt poolt ;
(trg)="64"> a ) Susitariančiosios Šalys – tai Kanados Vyriausybė bei šio straipsnio b dalyje nurodytos Kanados valstybės įmonės ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) ;

(src)="65"> b ) Kanada riiklikud ettevõtted – Atomic Energy of Kanada Limited ja Eldorado Mining and Refining Limited ning teised taolised Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="65"> b ) Kanados valstybės įmonės – tai Kanados atominės energijos bendrovė ir Eldorado kasybos ir perdirbimo bendrovė , taip pat kitos tokios įmonės , priklausančios Kanados Vyriausybės jurisdikcijai , dėl kurių Susitariančiosios Šalys gali susitarti ;

(src)="66.0"> c ) isikud – üksikisikud , ettevõtted , äriühingud , täisühingud , liidud , valitsusasutused või riiklikud ettevõtted ning muud eraõiguslikud või riiklikud üksused .
(src)="66.1"> Mõiste " isikud " ei hõlma lepinguosalisi , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes a ;
(trg)="66"> c ) asmenys – tai individai , firmos , korporacijos , bendrovės , bendrijos , asociacijos , valstybės institucijos ar valstybės korporacijos ir kiti privatūs ar valstybiniai ūkio subjektai ; tačiau sąvoka " asmuo " neapima šios straipsnio a dalyje apibrėžtų Susitariančiųjų Šalių ;

(src)="67"> d ) seadmestik – seadmed või tuumajaam või nende põhikomponendid , mis sobivad spetsiaalselt kasutamiseks tuumaenergiaprojektides ;
(trg)="67"> d ) įranga – tai mašinos , įrenginiai ar jų svarbiausios dalys , ypač tinkami naudoti atominės energetikos projektuose ;

(src)="68"> e ) materjal – lähtematerjal , lõhustuv erimaterjal , raske vesi , tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit ja ükskõik millised muud ained , mis oma laadi või puhtuseastme tõttu on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks tuumareaktorites ;
(trg)="68"> e ) medžiaga – tai žaliava , specialioji branduolinė medžiaga , sunkusis vanduo , branduolinės kokybės grafitas ir bet kuri kita medžiaga , dėl savo pobūdžio ar grynumo tinkama naudoti branduoliniuose reaktoriuose ;

(src)="69"> f ) lähtematerjal – looduses esinev isotoopide segu sisaldav uraan , kahandatud isotoobi 235 sisaldusega uraan , toorium , ükskõik milline eespool nimetatud aine metalli , sulami , keemilise ühendi või kontsentraadi mis tahes kujul , ükskõik milline muu materjal , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet kontsentratsioonis , nagu lepinguosalised võivad olla kokku leppinud ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="69"> f ) žaliava – tai uranas , kurį sudaro gamtinės kilmės izotopų mišinys ; nuskurdintasis uranas , kuriame sumažintas 235 izotopas ; toris ; bet kuri pirmiau minėta medžiaga metalo lydinio , cheminio junginio ar koncentrato pavidalu ; bet kuri kita medžiaga , turinti vieną ar keletą iš pirmiau minėtų medžiagų , dėl kurių koncentracijos Susitariančiosios Šalys susitars ; ir kitos tokios medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ;

(src)="70"> g ) lõhustuv erimaterjal – plutoonium , uraan-233 , uraan-235 , uraaniisotoobiga U233 või U235 rikastatud uraan , mis tahes muu aine , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida , kuid mõiste " lõhustuv erimaterjal " ei sisalda mõistet " lähtematerjal " ;
(trg)="70"> g ) specialioji branduolinė medžiaga – tai plutonis ; uranas 233 ; uranas 235 ; uranas , prisodrintas 233 ar 235 izotopų ; bet kuri medžiaga , turinti vienos iš pirmiau minėtų medžiagų ; ir bet kurios kitos medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ; tačiau sąvoka " specialioji branduolinė medžiaga " neapima " žaliavos " sąvokos ;

(src)="71"> h ) saadud – ühe või mitme katkematu või katkestustega protsessi tulemusena saadud ;
(trg)="71"> h ) gautas – įgytas vykdant vieną ar keletą procesų , nebūtinai einančių vienas po kito ;

(src)="72"> i ) ühenduse piires – territooriumil , mille suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingut .
(trg)="72"> i ) Bendrijoje – teritorijose , kurioms galioja ar galios Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis .

(src)="73"> artikkel XV
(trg)="73"> XV straipsnis

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Käesolev kokkulepe jõustatakse sellega seotud teadetevahetuse teel Kanada valitsuse ja ühenduse vahel .
(src)="74.2"> [ 1 ]
(trg)="74.1"> Šis Susitarimas įsigalioja Kanados Vyriausybei ir Bendrijai pasikeitus tam tikslui skirtais raštais [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Kokkulepe kehtib kümme aastat ning seejärel kuus kuud pärast Kanada valitsuse või ühenduse esitatud lõpetamisteadet , kui sellist teadet ei ole esitatud kuus kuud enne kõnealuse kümneaastase tähtaja möödumist .
(trg)="75.1"> Jis galioja dešimt metų ir dar šešis mėnesius po to , kai Kanados Vyriausybė ar Bendrija praneša apie jo nutraukimą , nebent apie tai būtų pranešta likus šešiems mėnesiams iki minėto dešimties metų laikotarpio pabaigos .

(src)="76"> SELLE KINNITUSEKS on Kanada valitsuse ja komisjoni poolt selleks nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja oma pitseriga kinnitanud .
(trg)="76"> TAI PALIUDYDAMI šį Susitarimą pasirašė ir patvirtino savo antspaudais toliau nurodyti Kanados Vyriausybės ir Bendrijos tinkamai įgalioti asmenys .

(src)="77"> Koostatud Brüsselis , kuuendal oktoobril tuhande üheksasaja viiekümne üheksandal aastal viies eksemplaris hollandi , inglise , itaalia , prantsuse ja saksa keeles , kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed .
(trg)="77.0"> Pasirašyta Briuselyje 1959 m. spalio 6 d. anglų , italų , olandų , prancūzų ir vokiečių kalbomis .
(trg)="77.1"> Visi penki tekstai yra autentiški .

(src)="78"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) nimel
(trg)="78"> Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) vardu

(src)="79"> E. Hirsch
(trg)="79"> E. Hirsch

(src)="80"> E. Medi
(trg)="80"> E. Medi

(src)="81"> P. De Groote
(trg)="81"> P. De Groote