# es/1959/jrc21959A1006_01-es.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="3"> entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de Canada sobre las utilizaciones pacíficas de la energía atómica
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="4"> PREÁMBULO
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="5"> LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA ( Euratom ) , representada por su Comisión ( en lo sucesivo denominada « la Comisión » ) y EL GOBIERNO DE CANADÁ ,
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="6"> Considerando que , por el Tratado firmado en Roma , el 25 de marzo de 1957 , el Reino de Bélgica , la República Federal de Alemania , la República Francesa , la República Italiana , el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos han constituido la Comunidad con vistas a contribuir , mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la formación y rápido crecimiento de las industrias nucleares , al aumento del nivel de vida en los Estados miembros y desarrollo de los intercambios con los demás países ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="7"> Considerando , que la Comunidad y el Gobierno de Canadá han expresado su deseo recíproco de establecer una estrecha cooperación en el ámbito de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="8"> DESEOSOS de colaborar entre ellos para promover e incrementar la contribución que el desarrollo de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica puede aportar al bienestar y a la prosperidad en la Comunidad y en Canadá ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="9"> Reconociendo que , en particular , sería mutuamente beneficioso cooperar mediante el establecimiento de un programa común de investigaciones y de desarrollo ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="10"> Considerando que un acuerdo que establezca una cooperación en el ámbito de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica iniciaría fructíferos intercambios de experiencia , proporcionaría ocasiones para actividades mutuamente provechosas y reforzaría la solidaridad en Europa y al otro lado del Atlántico ,
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="11"> HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :
(trg)="11"> Článok I

(src)="12"> Artículo 1
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.0"> 1 .
(src)="13.1"> La cooperación prevista en el presente Acuerdo se refiere a las utilizaciones pacíficas de la energía atómica y se extiende a :
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="14"> a ) la comunicación de conocimientos , en particular , sobre :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="15"> i ) la investigación y el desarrollo ,
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="16"> ii ) los problemas de higiene y seguridad ,
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="17"> iii ) el equipo , las instalaciones y los dispositivos ( incluido el suministro de planos , diseños y especificaciones ) y
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="18"> iv ) la utilización de equipos , instalaciones , dispositivos y materiales ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="19"> b ) El suministro de materiales ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="20"> c ) La obtención de equipo y de dispositivos ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="21"> d ) La utilización de los derechos de patente ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="22"> e ) El acceso y utilización de los equipos e instalaciones .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> La cooperación prevista en el presente Acuerdo se llevará a cabo en las condiciones que se convengan y de conformidad con las leyes y reglamentos , así como otras disposiciones aplicables a las licencias , vigentes en la Comunidad en Canadá .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Cada una de las Partes Contratantes se compromete respecto de la otra a velar por que se acepten y se cumplan las disposiciones del presente Acuerdo , en lo que se refiere a la Comunidad de conformidad con las disposiciones del mencionado Tratado , por todas las personas establecidas en la Comunidad debidamente autorizadas en virtud del presente Acuerdo y , en lo que se refiere a Canadá , por todas las empresas gubernamentales y todas las personas que dependen de su jurisdicción .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="25"> Artículo II
(trg)="24"> Článok II

(src)="26"> Sin limitar el alcance general del artículo I , la cooperación prevista en el presente Acuerdo incluirá un programa común de investigaciones y de desarrollo relativo al tipo de reactor nuclear de uranio natural moderado de agua pesada .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="27"> Artículo III
(trg)="26"> Článok III

(src)="28"> 1 . a ) Las Partes Contratantes podrán poner a disposición una de la otra así como de las personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , o que estén establecidas en la Comunidad , los conocimientos de que dispongan sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="29"> b ) Se excluirá de la aplicación del presente Acuerdo , la comunicación de conocimientos recibidos de terceros en condiciones que prohíban dicha comunicación .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="30"> c ) Los conocimientos que la Parte Contratante que los proporciona considere que tienen un valor comercial sólo se comunicarán en las condiciones establecidas por dicha Parte Contratante .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="31"> 2 . a ) Las Partes Contratantes fomentarán y favorecerán los intercambios de conocimientos entre personas establecidas en la Comunidad , por una parte , y personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , por otra , sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="32"> b ) Los conocimientos que sean propiedad de tales personas sólo se comunicarán con el consentimiento y en las condiciones establecidas por dichas personas .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="33"> Artículo IV
(trg)="32"> Článok IV

(src)="34"> 1 . a ) Cada una de las Partes Contratantes concederá o hará conceder a la otra o a personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que estén establecidas en la Comunidad , en las condiciones que se convengan , licencias o sublicencias de patentes que sean propiedad de una cualquiera de las Partes Contratantes o sobre las cuales cualquiera de ellas tenga el derecho a conceder licencias o sublicencias , en las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Tratado .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="35"> b ) Se excluirá de la aplicación del presente Acuerdo , la concesión de licencias o sublicencias sobre patentes o licencias recibidas de terceros en condiciones que prohíban dicha concesión .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="36"> 2 . a ) Las partes Contratantes fomentarán y favorecerán la concesión a las personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o establecidas en la Comunidad o que dependen de la jurisdicción del Gobierno del Canadá , respectivamente , sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="37"> b ) Las licencias o sublicencias sobre patentes o licencias pertenecientes a tales personas sólo se concederán con el consentimiento y en las condiciones establecidas por dichas personas .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="38"> Artículo V
(trg)="37"> Článok V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> En la medida de lo posible , las Partes Contratantes se proporcionarán recíprocamente o proporcionarán a personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que estén establecidas en la Comunidad , asesoramiento técnico , bien con la ayuda de expertos , bien de cualquier otra forma que se convenga .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Cada una de las Partes Contratantes garantizará , en la medida de lo posible , en sus propias escuelas o establecimientos , a los estudiantes y estudiantes en prácticas , recomendados por la otra Parte , una formación en las áreas relacionadas con las utilizaciones pacíficas de la energía atómica , y ayudará a garantizar tal formación en otra parte de la Comunidad o del Canadá .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="41"> Artículo VI
(trg)="40"> Článok VI

(src)="42"> Las Partes Contratantes convienen en que , con la autorización general o especial de la Comisión , cuando así lo exija el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , o del Gobierno de Canadá , la Agencia de abastecimiento de la Comunidad , las empresas gubernamentales del Canadá o las personas establecidas en la Comunidad o que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , podrán suministrar o recibir materiales básicos o materiales nucleares especiales en el marco del presente Acuerdo , en condiciones comerciales o en cualquier otra modalidad que se convenga .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="43"> Artículo VII
(trg)="42"> Článok VII

(src)="44"> Las Partes Contratantes ayudarán , en la medida de lo posible , a las personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que están establecidas en la Comunidad a obtener reactores de investigación y reactores de potencia y a obtener ayudas para el diseño , construcción y explotación de tales reactores .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="45"> Artículo VIII
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="46"> Las Partes Contratantes se asistirán mutuamente , en la medida de lo posible , para la adquisición por una u otra de las Partes Contratantes o por personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que están establecidas en la Comunidad , de materiales , equipo y otros elementos necesarios para los trabajos de investigación , desarrollo y producción de energía atómica en Canadá o en la Comunidad .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="47"> Artículo IX
(trg)="46"> Článok IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> La Comunidad y el Gobierno de Canadá se comprometen cada uno en que los materiales o equipos obtenidos en virtud del presente Acuerdo , así como los materiales básicos y los materiales nucleares especiales procedentes de la utilización de cualquier material o de cualquier equipo así obtenido , sólo se utilizarán para promover y desarrollar las utilizaciones pacíficas de la energía atómica y no para fines militares ; y a tal fin , no se transferirá ningún material ni ningún equipo obtenidos en virtud del presente Acuerdo , ni tampoco ningún material básico ni material nuclear especial procedente de la utilización de cualquier material o de cualquier equipo así obtenidos , a personas no autorizadas o que estén fuera de su control , excepto si existe autorización escrita previa del Gobierno de Canadá o de la Comunidad , respectivamente .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> La continuación de la cooperación prevista en el presente Acuerdo dependerá de la mutua aplicación satisfactoria , a los fines del apartado 1 del presente artículo , del sistema de control creado por la Comunidad en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) así como de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá para dar cuenta de la utilización de los materiales o equipos .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Se llevarán a cabo consultas y visitas recíprocas entre las Partes Contratantes con el fin de que ambas tengan la seguridad de que tanto el sistema de control de la Comunidad como las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá para dar cuenta de la utilización de los materiales y equipos , son satisfactorios y eficaces a los fines del presente Acuerdo .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="50.2"> Para la aplicación de dichos sistemas , las Partes Contratantes están dispuestas a consultarse e intercambiar experiencias con la Agencia Internacional de la Energía Atómica con vistas a establecer un sistema que sea razonablemente compatible con el de la mencionada Agencia .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> La Comunidad y el Gobierno de Canadá reconocen la importancia de la Agencia Internacional de la Energía Atómica por lo que se consultarán cada cierto tiempo para determinar si existen , en materia de control , áreas en las que se podría solicitar a dicha Agencia que prestara una asistencia técnica .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="52"> Artículo X
(trg)="51"> Článok X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Salvo disposiciones en contrario , la aplicación o utilización de cualquier información ( incluidos los planos , diseños y especificaciones ) , asi como de cualquier material , equipo y dispositivo intercambiado o transferido entre las Partes Contratantes en virtud del presente Acuerdo , será responsabilidad de la Parte Contratante beneficiaria , no garantizando en absoluto la otra Parte Contratante la exactitud o integridad de dichas informaciones , ni la medida en que dichas informaciones , materiales , equipos o dispositivos convienen a cualquier utilización o aplicación particular .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Las Partes Contratantes reconocen que , para poner en práctica los objetivos del presente Acuerdo , son necesarias medidas adecuadas en materia de responsabilidad civil .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="54.2"> Las Partes Contratantes cooperarán a fin de elaborar y hacer adoptar lo más pronto posible disposiciones generales mutuamente satisfactorias en materia de responsabilidad civil .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="54.3"> En caso de que se retrasara la adopción de tales disposiciones generales , las Partes Contrantes se consultarán con vistas a adoptar disposiciones ad hoc mutuamente satisfactorias que permitan la prosecución de transacciones particulares .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="55"> Artículo XI
(trg)="54"> Článok XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> El artículo 106 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 , establece que los Estados miembros que hayan celebrado acuerdos con terceros Estados para la cooperación en el ámbito de la energía nuclear , antes de la entrada en vigor de dicho Tratado , deberán emprender conjuntamente con la Comisión , las negociaciones que sean necesarias con dichos terceros Estados , con objeto de lograr que la Comunidad asuma , dentro de lo posible , los derechos y obligaciones que se derivan de dichos acuerdos .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> El Gobierno de Canadá está dispuesto a emprender tales negociaciones en lo que respecta a cualquier acuerdo del que sea Parte .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="58"> Artículo XII
(trg)="57"> Článok XII

(src)="59"> Las Partes Contratantes reafirman su interés común en promover la utilización pacífica de la energía atómica por conducto de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y opinan que dicha Agencia y sus miembros deberían beneficiarse de los resultados de su cooperación .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="60"> Artículo XIII
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> A instancia de una cualquiera de las Partes Contratantes , sus representantes se reunirán cada cierto tiempo con el fin de consultarse sobre los problemas planteados por la aplicación del presente Acuerdo , vigilar su funcionamiento y examinar otras medidas de cooperación adicionales a las previstas en el presente Acuerdo .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Las Partes Contratantes , de mutuo acuerdo , podrán invitar a otros países a participar en el programa común mencionado en el artículo II .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="63"> Artículo XIV
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="64"> A los fines del presente Acuerdo y a menos que en él se precise de manera distinta :
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="65"> a ) El término « Partes Contratantes » designa a la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , por una parte , y al Gobierno de Canadá y a las empresas gubernamentales de Canadá definidas en el apartado ( b ) del presente artículo , por otra ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="66"> b ) El término « empresas gubernamentales de Canadá » designa a la « Atomic Energy of Canada Limited » y al « Eldorado Mining and Refining Limited » y a todas las demás empresas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá que las Partes Contratantes puedan convenir ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="67"> c ) El término « persona » designa a cualquier persona física , sociedad ( firma , compañias , « partnership » , asociación , institución o empresa pública y a cualquier otra persona jurídica , pública o privada , pero no se aplicará a las Partes Contratantes definidas en el apartado ( a ) del presente artículo ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="68"> d ) El término « equipo » designa las partes principales o elementos constitutivos esenciales de máquinas o instalaciones , particularmente apropiadas para su utilización en proyectos sobre la energía atómica ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="69"> e ) El término « material » designa cualquier material básico , material nuclear especial , agua pesada , grafito de cualidad nuclear así como cualquier otra sustancia que , por su naturaleza o pureza , sea particularmente apropiada para su utilización en reactores nucleares ;
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="70"> f ) El término « material básico » designo al uranio que contiene la mezcla de isótopos que se encuentra en la naturaleza ; al uranio empobrecido en isótopo 235 , al torio ; a una cualquiera de los materiales citados en forma de metal , aleción , compuesto químico o concentrado ; cualquier otro material que contenga uno o varios de los materiales citados en el grado de concentración que las Partes Contratantes convengan , así como cualquier otro material que éstas designen como tal ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="71"> g ) El término « material nuclear especial » designa al plutonio ; al uranio 233 ; al uranio 235 ; al uranio enriquecido en isótopo 233 o 235 ; a cualquier sustancia que contenga uno o varios de los materiales citados o a cualquier otra sustancia que las Partes Contratantes designen como tal ; no obstante ; el término « material nuclear especial » no se aplicará a los « materiales básicos » ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="72"> h ) El término « procedente » significa procedente de una o varias operaciones sucesivas o no ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="73"> i ) El término « en la Comunidad » significa en los territorios en los cuales se aplica o aplicará el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="74"> Artículo XV
(trg)="73"> Článok XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> El presente Acuerdo entrará en vigor por medio de un Canje de Notas a tal fin entre la Comunidad y el Gobierno de Canadá ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="76.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="76.1"> Permanecerá vigente durante un período de diez años , y posteriormente hasta que expire un aviso previo de seis meses notificado a tal fin por la Comunidad o por el Gobierno de Canadá , a menos que se haya notificado dicho aviso previo seis meses antes de expirar dicho período de diez años .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# es/1970/jrc21970A0720_01-es.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> ACUERDO COMPLEMENTARIO
(trg)="2"> Dodatková dohoda

(src)="3"> del Acuerdo relativo a los productos de relojería celebrado entre la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros , y la Confederación Suiza ( 1 )
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="4"> EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="5"> por una parte , y
(trg)="5"> na jednej strane a

(src)="6"> EL CONSEJO FEDERAL SUIZO ,
(trg)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA

(src)="7"> por otra ,
(trg)="7"> na strane druhej ,