# es/1959/jrc21959A1006_01-es.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_01-pl.xml.gz


(src)="3"> entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de Canada sobre las utilizaciones pacíficas de la energía atómica
(trg)="2"> Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom ) W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej

(src)="4"> PREÁMBULO
(trg)="3"> PREAMBUŁA

(src)="5"> LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA ( Euratom ) , representada por su Comisión ( en lo sucesivo denominada « la Comisión » ) y EL GOBIERNO DE CANADÁ ,
(trg)="4"> Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom ) , działająca poprzez swoją Komisję ( zwaną dalej " Komisją " ) ;

(src)="6"> Considerando que , por el Tratado firmado en Roma , el 25 de marzo de 1957 , el Reino de Bélgica , la República Federal de Alemania , la República Francesa , la República Italiana , el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos han constituido la Comunidad con vistas a contribuir , mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la formación y rápido crecimiento de las industrias nucleares , al aumento del nivel de vida en los Estados miembros y desarrollo de los intercambios con los demás países ;
(trg)="5"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Wspólnota została ustanowiona przez Królestwo Belgii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Francuską , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów na podstawie Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku , z zamiarem przyczyniania się do podnoszenia poziomu życia w Państwach Członkowskich i rozwoju wymiany z innymi państwami poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego ;

(src)="7"> Considerando , que la Comunidad y el Gobierno de Canadá han expresado su deseo recíproco de establecer una estrecha cooperación en el ámbito de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica ;
(trg)="6"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Rząd Kanady i Wspólnota wyraziły wzajemne pragnienie rozwijania ścisłej współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej ;

(src)="8"> DESEOSOS de colaborar entre ellos para promover e incrementar la contribución que el desarrollo de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica puede aportar al bienestar y a la prosperidad en la Comunidad y en Canadá ;
(trg)="7"> PRAGNĄC współpracować ze sobą w celu wspierania i rozszerzania wkładu , jaki może wnieść rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej do dobrobytu i dobrej koniunktury w Kanadzie i we Wspólnocie ;

(src)="9"> Reconociendo que , en particular , sería mutuamente beneficioso cooperar mediante el establecimiento de un programa común de investigaciones y de desarrollo ;
(trg)="8"> UZNAJĄC w szczególności , że wzajemną korzyścią byłaby współpraca poprzez ustanowienie wspólnego programu badań i rozwoju ;

(src)="10"> Considerando que un acuerdo que establezca una cooperación en el ámbito de las utilizaciones pacíficas de la energía atómica iniciaría fructíferos intercambios de experiencia , proporcionaría ocasiones para actividades mutuamente provechosas y reforzaría la solidaridad en Europa y al otro lado del Atlántico ,
(trg)="9"> UWZGLĘDNIAJĄC uzgodnienia przewidujące współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej , rozpoczęłyby owocną wymianę doświadczeń , dostarczyłyby okazji dla wzajemnie korzystnych działań oraz wzmocniłyby solidarność w ramach Europy i ponad Atlantykiem ;

(src)="11"> HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE :
(trg)="10"> UZGODNILI , CO następuje :
(trg)="11"> Artykuł I

(src)="12"> Artículo 1
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.0"> 1 .
(src)="13.1"> La cooperación prevista en el presente Acuerdo se refiere a las utilizaciones pacíficas de la energía atómica y se extiende a :
(trg)="12.1"> Współpraca , do której zmierza niniejsza Umowa , odnosi się do pokojowego wykorzystania energii atomowej i obejmuje :

(src)="14"> a ) la comunicación de conocimientos , en particular , sobre :
(trg)="13"> a ) udzielanie informacji , w tym odnoszących się do :

(src)="15"> i ) la investigación y el desarrollo ,
(trg)="14"> i ) badań i rozwoju ;

(src)="16"> ii ) los problemas de higiene y seguridad ,
(trg)="15"> ii ) zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa ;

(src)="17"> iii ) el equipo , las instalaciones y los dispositivos ( incluido el suministro de planos , diseños y especificaciones ) y
(trg)="16"> iii ) urządzeń , obiektów i narzędzi ( włączając dostarczanie wzorów , rysunków oraz specyfikacji ) ; oraz

(src)="18"> iv ) la utilización de equipos , instalaciones , dispositivos y materiales ;
(trg)="17"> iv ) wykorzystania urządzeń , obiektów , narzędzi i materiałów ;

(src)="19"> b ) El suministro de materiales ;
(trg)="18"> b ) dostarczania materiałów ;

(src)="20"> c ) La obtención de equipo y de dispositivos ;
(trg)="19"> c ) zaopatrzenia w urządzenia i narzędzia ;

(src)="21"> d ) La utilización de los derechos de patente ;
(trg)="20"> d ) wykorzystania praw patentowych ;

(src)="22"> e ) El acceso y utilización de los equipos e instalaciones .
(trg)="21"> e ) dostępu do urządzeń i obiektów oraz ich wykorzystania .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> La cooperación prevista en el presente Acuerdo se llevará a cabo en las condiciones que se convengan y de conformidad con las leyes y reglamentos , así como otras disposiciones aplicables a las licencias , vigentes en la Comunidad en Canadá .
(trg)="22.1"> Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie wykonywana na warunkach do uzgodnienia i zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz innymi wymogami związanymi z udzielaniem licencji obowiązującymi w Kanadzie i we Wspólnocie .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Cada una de las Partes Contratantes se compromete respecto de la otra a velar por que se acepten y se cumplan las disposiciones del presente Acuerdo , en lo que se refiere a la Comunidad de conformidad con las disposiciones del mencionado Tratado , por todas las personas establecidas en la Comunidad debidamente autorizadas en virtud del presente Acuerdo y , en lo que se refiere a Canadá , por todas las empresas gubernamentales y todas las personas que dependen de su jurisdicción .
(trg)="23.1"> Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna przed drugą stroną za zapewnienie , że postanowienia niniejszej Umowy są akceptowane i przestrzegane , jeżeli chodzi o Kanadę , przez wszystkie przedsiębiorstwa rządowe oraz wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Kanady oraz , jeżeli chodzi o Wspólnotę , zgodnie z postanowieniami wyżej wspomnianego Traktatu , przez wszystkie osoby we Wspólnocie , którym przyznano zezwolenie na podstawie Umowy .

(src)="25"> Artículo II
(trg)="24"> Artykuł II

(src)="26"> Sin limitar el alcance general del artículo I , la cooperación prevista en el presente Acuerdo incluirá un programa común de investigaciones y de desarrollo relativo al tipo de reactor nuclear de uranio natural moderado de agua pesada .
(trg)="25"> Bez ograniczania ogólnego charakteru artykułu I , współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie obejmować wspólny program badań i rozwoju związany z typem reaktora jądrowego opalanego naturalnym uranem , spowalnianego ciężką wodą .

(src)="27"> Artículo III
(trg)="26"> Artykuł III

(src)="28"> 1 . a ) Las Partes Contratantes podrán poner a disposición una de la otra así como de las personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , o que estén establecidas en la Comunidad , los conocimientos de que dispongan sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="27"> 1. a ) Umawiające się Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie oraz osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady informacje pozostające w ich dyspozycji , dotyczące spraw objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="29"> b ) Se excluirá de la aplicación del presente Acuerdo , la comunicación de conocimientos recibidos de terceros en condiciones que prohíban dicha comunicación .
(trg)="28"> b ) Udzielanie informacji otrzymanych od każdej strony trzeciej na warunkach , które wykluczają takie udzielanie , jest wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="30"> c ) Los conocimientos que la Parte Contratante que los proporciona considere que tienen un valor comercial sólo se comunicarán en las condiciones establecidas por dicha Parte Contratante .
(trg)="29"> c ) Informacje uważane przez Umawiającą się Stronę , która ich dostarcza , ze mające wartość handlową , będą udzielane wyłącznie na warunkach określonych przez tę Umawiającą się Stronę .

(src)="31"> 2 . a ) Las Partes Contratantes fomentarán y favorecerán los intercambios de conocimientos entre personas establecidas en la Comunidad , por una parte , y personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , por otra , sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="30"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany informacji i ułatwiać taką wymianę między osobami podlegającymi jurysdykcji Rządu Kanady z jednej strony i osobami we Wspólnocie z drugiej strony w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="32"> b ) Los conocimientos que sean propiedad de tales personas sólo se comunicarán con el consentimiento y en las condiciones establecidas por dichas personas .
(trg)="31"> b ) Informacje posiadane przez te osoby udzielane będą wyłącznie za zgodą tych osób i na warunkach przez nie określonych .

(src)="33"> Artículo IV
(trg)="32"> Artykuł IV

(src)="34"> 1 . a ) Cada una de las Partes Contratantes concederá o hará conceder a la otra o a personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que estén establecidas en la Comunidad , en las condiciones que se convengan , licencias o sublicencias de patentes que sean propiedad de una cualquiera de las Partes Contratantes o sobre las cuales cualquiera de ellas tenga el derecho a conceder licencias o sublicencias , en las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Tratado .
(trg)="33"> 1. a ) Umawiające się Strony udzielą lub przyczynią się do udzielenia sobie wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady , na uzgodnionych warunkach , licencji i sublicencji na patenty posiadane przez każdą Umawiającą się Stronę lub przez Stronę , która ma prawo do udzielania licencji lub sublicencji w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="35"> b ) Se excluirá de la aplicación del presente Acuerdo , la concesión de licencias o sublicencias sobre patentes o licencias recibidas de terceros en condiciones que prohíban dicha concesión .
(trg)="34"> b ) Udzielanie licencji lub sublicencji na patenty lub licencje otrzymane od strony trzeciej na warunkach , które uniemożliwiają takie przyznanie , są wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="36"> 2 . a ) Las partes Contratantes fomentarán y favorecerán la concesión a las personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o establecidas en la Comunidad o que dependen de la jurisdicción del Gobierno del Canadá , respectivamente , sobre las cuestiones que dependen del ámbito de aplicación del presente Acuerdo .
(trg)="35"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do udzielania i ułatwią udzielanie osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady licencji na patenty w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy , posiadanych przez , odpowiednio , osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub osoby we Wspólnocie .

(src)="37"> b ) Las licencias o sublicencias sobre patentes o licencias pertenecientes a tales personas sólo se concederán con el consentimiento y en las condiciones establecidas por dichas personas .
(trg)="36"> b ) Licencje lub sublicencje na patenty lub licencje posiadane przez takie osoby będą udzielane wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez te osoby .

(src)="38"> Artículo V
(trg)="37"> Artykuł V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> En la medida de lo posible , las Partes Contratantes se proporcionarán recíprocamente o proporcionarán a personas que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que estén establecidas en la Comunidad , asesoramiento técnico , bien con la ayuda de expertos , bien de cualquier otra forma que se convenga .
(trg)="38.1"> Umawiające się Strony , w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , dostarczą porad technicznych wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady poprzez oddelegowanie ekspertów lub w inny uzgodniony sposób .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Cada una de las Partes Contratantes garantizará , en la medida de lo posible , en sus propias escuelas o establecimientos , a los estudiantes y estudiantes en prácticas , recomendados por la otra Parte , una formación en las áreas relacionadas con las utilizaciones pacíficas de la energía atómica , y ayudará a garantizar tal formación en otra parte de la Comunidad o del Canadá .
(trg)="39.1"> Każda z Umawiających się Stron , tam , gdzie tylko to możliwe , dostarczy w swoich szkołach lub obiektach oraz pomoże w uzyskaniu gdziekolwiek w Kanadzie lub we Wspólnocie kształcenia z zagadnień odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii atomowej dla uczniów lub osób szkolonych poleconych przez drugą Stronę .

(src)="41"> Artículo VI
(trg)="40"> Artykuł VI

(src)="42"> Las Partes Contratantes convienen en que , con la autorización general o especial de la Comisión , cuando así lo exija el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , o del Gobierno de Canadá , la Agencia de abastecimiento de la Comunidad , las empresas gubernamentales del Canadá o las personas establecidas en la Comunidad o que dependan de la jurisdicción del Gobierno de Canadá , podrán suministrar o recibir materiales básicos o materiales nucleares especiales en el marco del presente Acuerdo , en condiciones comerciales o en cualquier otra modalidad que se convenga .
(trg)="41"> Umawiające się Strony uzgadniają , że za generalnym lub szczególnym zezwoleniem Rządu Kanady lub , tam , gdzie jest to wymagane przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) , Komisji , przedsiębiorstwa rządowe Kanady , Agencja Dostaw Wspólnoty lub osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub we Wspólnocie będą mogły otrzymywać lub dostarczać materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne na podstawie niniejszej Umowy na zasadach handlowych lub innych , jeżeli tak uzgodniono .

(src)="43"> Artículo VII
(trg)="42"> Artykuł VII

(src)="44"> Las Partes Contratantes ayudarán , en la medida de lo posible , a las personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que están establecidas en la Comunidad a obtener reactores de investigación y reactores de potencia y a obtener ayudas para el diseño , construcción y explotación de tales reactores .
(trg)="43"> Umawiające się Strony w takim zakresie , w jakim jest to praktykowane , pomogą osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady w uzyskiwaniu badań i reaktorów energetycznych oraz w uzyskiwaniu pomocy w projektowaniu , budowie i działaniu tych reaktorów .

(src)="45"> Artículo VIII
(trg)="44"> Artykuł VIII

(src)="46"> Las Partes Contratantes se asistirán mutuamente , en la medida de lo posible , para la adquisición por una u otra de las Partes Contratantes o por personas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá o que están establecidas en la Comunidad , de materiales , equipo y otros elementos necesarios para los trabajos de investigación , desarrollo y producción de energía atómica en Canadá o en la Comunidad .
(trg)="45"> Umawiające się Strony w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , pomogą sobie wzajemnie w zaopatrzeniu każdej Umawiającej się Strony lub osób we Wspólnocie albo podlegających jurysdykcji Rządu Kanady w materiały , urządzenia i inne elementy niezbędne do badań w dziedzinie energii atomowej , rozwoju i produkcji , we Wspólnocie lub w Kanadzie .

(src)="47"> Artículo IX
(trg)="46"> Artykuł IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> La Comunidad y el Gobierno de Canadá se comprometen cada uno en que los materiales o equipos obtenidos en virtud del presente Acuerdo , así como los materiales básicos y los materiales nucleares especiales procedentes de la utilización de cualquier material o de cualquier equipo así obtenido , sólo se utilizarán para promover y desarrollar las utilizaciones pacíficas de la energía atómica y no para fines militares ; y a tal fin , no se transferirá ningún material ni ningún equipo obtenidos en virtud del presente Acuerdo , ni tampoco ningún material básico ni material nuclear especial procedente de la utilización de cualquier material o de cualquier equipo así obtenidos , a personas no autorizadas o que estén fuera de su control , excepto si existe autorización escrita previa del Gobierno de Canadá o de la Comunidad , respectivamente .
(trg)="47.1"> Rząd Kanady i Wspólnota zobowiązują się , każde z osobna , że materiały lub urządzenia uzyskane w zastosowaniu niniejszej Umowy oraz materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne pochodzące z wykorzystania jakiegokolwiek materiału lub urządzenia uzyskanego w taki sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji i rozwoju pokojowego wykorzystania energii atomowej , a nie w celach militarnych , jakiekolwiek by one były ; a także , że w tym celu żadne materiały lub wyposażenie uzyskane zgodnie z niniejszą Umową lub materiały źródłowe albo specjalne materiały rozszczepialne uzyskane z wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń tak uzyskanych nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom lub poza kontrolę Stron , chyba że za uprzednim pisemnym zezwoleniem odpowiednio Wspólnoty lub Rządu Kanady .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> La continuación de la cooperación prevista en el presente Acuerdo dependerá de la mutua aplicación satisfactoria , a los fines del apartado 1 del presente artículo , del sistema de control creado por la Comunidad en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) así como de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá para dar cuenta de la utilización de los materiales o equipos .
(trg)="48.1"> Kontynuacja współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie zależy od wzajemnego należytego stosowania , do celów ustępu 1 niniejszego artykułu , systemu zabezpieczeń i kontroli ustanowionego przez Wspólnotę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) oraz środków uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowionych przez Rząd Kanady .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Se llevarán a cabo consultas y visitas recíprocas entre las Partes Contratantes con el fin de que ambas tengan la seguridad de que tanto el sistema de control de la Comunidad como las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá para dar cuenta de la utilización de los materiales y equipos , son satisfactorios y eficaces a los fines del presente Acuerdo .
(trg)="49.1"> Konsultacje i wymiana wizyt między Umawiającymi się Stronami będą odbywać się tak , aby zapewnić obie Strony , że wspólnotowy system zabezpieczeń i kontroli oraz środki uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowione przez Rząd Kanady są zadowalające i skuteczne w realizacji celów niniejszej Umowy .

(src)="50.2"> Para la aplicación de dichos sistemas , las Partes Contratantes están dispuestas a consultarse e intercambiar experiencias con la Agencia Internacional de la Energía Atómica con vistas a establecer un sistema que sea razonablemente compatible con el de la mencionada Agencia .
(trg)="49.2"> W stosowaniu tych systemów Umawiające się Strony są gotowe zasięgać opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wymieniać doświadczenia z tą Agencją , mając na celu ustanowienie systemu należycie zgodnego z systemem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> La Comunidad y el Gobierno de Canadá reconocen la importancia de la Agencia Internacional de la Energía Atómica por lo que se consultarán cada cierto tiempo para determinar si existen , en materia de control , áreas en las que se podría solicitar a dicha Agencia que prestara una asistencia técnica .
(trg)="50.1"> W uznaniu znaczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rząd Kanady i Wspólnota będą zasięgać opinii od czasu do czasu w celu ustalenia , czy istnieją obszary odpowiedzialności w odniesieniu do zabezpieczeń i kontroli , w których można by poprosić Agencję o pomoc .

(src)="52"> Artículo X
(trg)="51"> Artykuł X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Salvo disposiciones en contrario , la aplicación o utilización de cualquier información ( incluidos los planos , diseños y especificaciones ) , asi como de cualquier material , equipo y dispositivo intercambiado o transferido entre las Partes Contratantes en virtud del presente Acuerdo , será responsabilidad de la Parte Contratante beneficiaria , no garantizando en absoluto la otra Parte Contratante la exactitud o integridad de dichas informaciones , ni la medida en que dichas informaciones , materiales , equipos o dispositivos convienen a cualquier utilización o aplicación particular .
(trg)="52.1"> Z wyjątkiem przypadków , w których ustalono inaczej , stosowanie lub wykorzystanie każdej informacji ( wraz z projektami , rysunkami i specyfikacjami ) i każdego materiału , urządzenia oraz narzędzia wymienionych lub przekazanych między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej Umowy , odbywać się będzie na odpowiedzialność Umawiającej się Strony otrzymującej te materiały lub informacje , a druga Umawiająca się Strona nie będzie gwarantować dokładności ani kompletności tych informacji , ani przydatności dla jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub stosowania tych informacji , materiałów , urządzeń i narzędzi .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Las Partes Contratantes reconocen que , para poner en práctica los objetivos del presente Acuerdo , son necesarias medidas adecuadas en materia de responsabilidad civil .
(trg)="53.1"> Umawiające się Strony uznają , że niezbędne są odpowiednie środki pod względem odpowiedzialności strony trzeciej dla osiągania celów niniejszej Umowy .

(src)="54.2"> Las Partes Contratantes cooperarán a fin de elaborar y hacer adoptar lo más pronto posible disposiciones generales mutuamente satisfactorias en materia de responsabilidad civil .
(trg)="53.2"> Umawiające się Strony będą współpracować w rozwijaniu i zabezpieczaniu przyjmowania wzajemnie zadowalających ogólnych uzgodnień pod względem odpowiedzialności strony trzeciej w najszybszym możliwym terminie .

(src)="54.3"> En caso de que se retrasara la adopción de tales disposiciones generales , las Partes Contrantes se consultarán con vistas a adoptar disposiciones ad hoc mutuamente satisfactorias que permitan la prosecución de transacciones particulares .
(trg)="53.3"> Jeżeli zajdzie opóźnienie w zawieraniu takich ogólnych uzgodnień , Umawiające się Strony będą zasięgać opinii w celu ustalenia wzajemnie zadowalających uzgodnień ad hoc dotyczących wspomagania szczególnych transakcji .

(src)="55"> Artículo XI
(trg)="54"> Artykuł XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> El artículo 106 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 , establece que los Estados miembros que hayan celebrado acuerdos con terceros Estados para la cooperación en el ámbito de la energía nuclear , antes de la entrada en vigor de dicho Tratado , deberán emprender conjuntamente con la Comisión , las negociaciones que sean necesarias con dichos terceros Estados , con objeto de lograr que la Comunidad asuma , dentro de lo posible , los derechos y obligaciones que se derivan de dichos acuerdos .
(trg)="55.1"> Artykuł 106 Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) przewiduje , że Państwa Członkowskie , które przed datą wejścia w życie tego Traktatu zawarły umowy z państwami trzecimi w sprawie współpracy w zakresie energii atomowej , wspólnie z Komisją podejmą niezbędne negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu przejęcia przez Wspólnotę , tak dalece , jak to możliwe , praw i obowiązków wynikających z tych umów .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> El Gobierno de Canadá está dispuesto a emprender tales negociaciones en lo que respecta a cualquier acuerdo del que sea Parte .
(trg)="56.1"> Rząd Kanady jest przygotowany na rozpoczęcie takich negocjacji w odniesieniu do każdej Umowy , której jest Stroną .

(src)="58"> Artículo XII
(trg)="57"> Artykuł XII

(src)="59"> Las Partes Contratantes reafirman su interés común en promover la utilización pacífica de la energía atómica por conducto de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y opinan que dicha Agencia y sus miembros deberían beneficiarse de los resultados de su cooperación .
(trg)="58"> Umawiające się Strony potwierdzają wspólne zainteresowanie w sprzyjaniu pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz są przekonane , że wyniki ich współpracy przysporzą korzyść Agencji i jej Członkom .

(src)="60"> Artículo XIII
(trg)="59"> Artykuł XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> A instancia de una cualquiera de las Partes Contratantes , sus representantes se reunirán cada cierto tiempo con el fin de consultarse sobre los problemas planteados por la aplicación del presente Acuerdo , vigilar su funcionamiento y examinar otras medidas de cooperación adicionales a las previstas en el presente Acuerdo .
(trg)="60.1"> Na wniosek każdej z Umawiających się Stron przedstawiciele Umawiających się Stron będą zbierać się od czasu do czasu w celu zasięgania wzajemnych opinii w sprawach wynikających ze stosowania niniejszej Umowy , nadzorowania jej funkcjonowania oraz omawiania uzgodnień dotyczących współpracy uzupełniających uzgodnienia przewidziane niniejszą Umową .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Las Partes Contratantes , de mutuo acuerdo , podrán invitar a otros países a participar en el programa común mencionado en el artículo II .
(trg)="61.1"> Umawiające się Strony będą mogły , za wzajemną zgodą , zapraszać inne państwa do udziału we wspólnych programach wspomnianych w artykule II .

(src)="63"> Artículo XIV
(trg)="62"> Artykuł XIV

(src)="64"> A los fines del presente Acuerdo y a menos que en él se precise de manera distinta :
(trg)="63"> Do celów niniejszej Umowy , z zastrzeżeniem odmiennych jej postanowień :

(src)="65"> a ) El término « Partes Contratantes » designa a la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) , por una parte , y al Gobierno de Canadá y a las empresas gubernamentales de Canadá definidas en el apartado ( b ) del presente artículo , por otra ;
(trg)="64"> a ) termin " Umawiające się Strony " oznacza Rząd Kanady i przedsiębiorstwa rządowe Kanady według definicji z litery b ) niniejszego artykułu z jednej strony oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) z drugiej strony ;

(src)="66"> b ) El término « empresas gubernamentales de Canadá » designa a la « Atomic Energy of Canada Limited » y al « Eldorado Mining and Refining Limited » y a todas las demás empresas que dependen de la jurisdicción del Gobierno de Canadá que las Partes Contratantes puedan convenir ;
(trg)="65"> b ) termin " przedsiębiorstwa rządowe Kanady " oznacza Atomic Energy of Kanada Limited i Eldorado Mining and Refining Limited oraz podobne inne przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji Rządu Kanady , według uzgodnień między Umawiającymi się Stronami ;

(src)="67"> c ) El término « persona » designa a cualquier persona física , sociedad ( firma , compañias , « partnership » , asociación , institución o empresa pública y a cualquier otra persona jurídica , pública o privada , pero no se aplicará a las Partes Contratantes definidas en el apartado ( a ) del presente artículo ;
(trg)="66"> c ) termin " osoby " oznacza osoby fizyczne , przedsiębiorstwa , korporacje , spółki , spółki osobowe , stowarzyszenia , agencje rządowe lub korporacje rządowe oraz inne jednostki prywatne lub rządowe ; jednakże termin " osoby " nie obejmuje Umawiających się Stron według definicji z ustępu a ) niniejszego artykułu ;

(src)="68"> d ) El término « equipo » designa las partes principales o elementos constitutivos esenciales de máquinas o instalaciones , particularmente apropiadas para su utilización en proyectos sobre la energía atómica ;
(trg)="67"> d ) termin " urządzenia " oznacza maszyny lub instalacje lub też większe ich części składowe , odpowiednie dla wykorzystania w projektach energii atomowej ;

(src)="69"> e ) El término « material » designa cualquier material básico , material nuclear especial , agua pesada , grafito de cualidad nuclear así como cualquier otra sustancia que , por su naturaleza o pureza , sea particularmente apropiada para su utilización en reactores nucleares ;
(trg)="68"> e ) termin " materiały " oznacza materiały źródłowe , specjalne materiały rozszczepialne , ciężką wodę , grafit o jakości nuklearnej oraz wszelkie inne substancje , które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub czystość chemiczną są odpowiednie do wykorzystania w reaktorach jądrowych ;

(src)="70"> f ) El término « material básico » designo al uranio que contiene la mezcla de isótopos que se encuentra en la naturaleza ; al uranio empobrecido en isótopo 235 , al torio ; a una cualquiera de los materiales citados en forma de metal , aleción , compuesto químico o concentrado ; cualquier otro material que contenga uno o varios de los materiales citados en el grado de concentración que las Partes Contratantes convengan , así como cualquier otro material que éstas designen como tal ;
(trg)="69"> f ) termin " materiał źródłowy " oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze ; uran zubożony w izotopie 235 ; tor ; każde z powyższych w postaci metalu , stopu , związku chemicznego lub koncentratu ; każdy inny materiał zawierający co najmniej jeden z powyższych materiałów w stężeniu uzgodnionym przez Umawiające się Strony ; oraz inny materiał uzgodniony przez Umawiające się Strony ;

(src)="71"> g ) El término « material nuclear especial » designa al plutonio ; al uranio 233 ; al uranio 235 ; al uranio enriquecido en isótopo 233 o 235 ; a cualquier sustancia que contenga uno o varios de los materiales citados o a cualquier otra sustancia que las Partes Contratantes designen como tal ; no obstante ; el término « material nuclear especial » no se aplicará a los « materiales básicos » ;
(trg)="70"> g ) termin " specjalny materiał rozszczepialny " oznacza pluton ; uran 233 ; uran 235 ; uran wzbogacony w izotopach 233 lub 235 ; każdą substancję zawierającą co najmniej jedno z powyższych ; takie inne substancje , jakie mogą zostać uzgodnione przez Umawiające się Strony ; jednakże termin " specjalny materiał rozszczepialny " nie obejmuje " materiałów źródłowych " ;

(src)="72"> h ) El término « procedente » significa procedente de una o varias operaciones sucesivas o no ;
(trg)="71"> h ) termin " uzyskany " oznacza uzyskany podczas jednego lub więcej procesów , bez względu na to , czy następują po sobie ;

(src)="73"> i ) El término « en la Comunidad » significa en los territorios en los cuales se aplica o aplicará el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) termin " we Wspólnocie " oznacza na terytorium , na którym stosuje się lub będzie stosowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) .

(src)="74"> Artículo XV
(trg)="73"> Artykuł XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> El presente Acuerdo entrará en vigor por medio de un Canje de Notas a tal fin entre la Comunidad y el Gobierno de Canadá ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Niniejsza Umowa zostanie wprowadzona w życie poprzez wymianę not między Rządem Kanady i Wspólnotą [ 1 ] .

(src)="76.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="76.1"> Permanecerá vigente durante un período de diez años , y posteriormente hasta que expire un aviso previo de seis meses notificado a tal fin por la Comunidad o por el Gobierno de Canadá , a menos que se haya notificado dicho aviso previo seis meses antes de expirar dicho período de diez años .
(trg)="75.1"> Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez okres dziesięciu lat , następnie przez sześć miesięcy po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Rząd Kanady lub Wspólnotę , chyba że takie zawiadomienie zostanie złożone sześć miesięcy przed upłynięciem wspomnianego okresu dziesięciu lat .

# es/1959/jrc21959A1006_02-es.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_02-pl.xml.gz


(src)="2"> Canje de notas entre el Gobierno de Canadá y la Comunidad Europea de la Energía Atómica ( Euratom )
(trg)="2"> Wymiana listów między Rządem Kanady a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom )

(src)="3"> N º 1
(trg)="3"> Nr 1

(src)="4"> Sr . S. D. Pierce al Sr . E. Hirsch
(trg)="4"> Pan S. D. Pierce do Pana E. Hirscha

(src)="5"> Bruselas , 6 de octubre de 1959
(trg)="5"> Bruksela dnia 6 października 1959 roku .

(src)="6"> Señor Presidente ,
(trg)="6"> Szanowny Panie Przewodniczący ,