# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz
# sv/1970/jrc21970A0720_01-sv.xml.gz


(src)="2"> ADDITIONAL AGREEMENT to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation
(trg)="2"> TILLÄGGSAVTAL till avtalet om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz ( 1 )

(src)="3"> THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,
(trg)="3"> EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD

(src)="4"> of the one part , and
(trg)="4"> åena sidan , och

(src)="5"> THE SWISS FEDERAL COUNCIL ,
(trg)="5"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET

(src)="6"> of the other part ,
(trg)="6"> åandra sidan har träffat detta avtal med beaktande av följande :

(src)="7"> WHEREAS an Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation was signed in Geneva on 30 June 1967 ;
(trg)="7"> ETT AVTAL om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz undertecknades i Genève den 30 juni 1967 .

(src)="8"> WHEREAS it is necessary for the proper functioning of that Agreement to adopt additional provisions ;
(trg)="8"> FÖR ATT DETTA AVTAL skall fungera tillfredsställande är det nödvändigt att införa ytterligare bestämmelser .

(src)="9"> WHEREAS the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governs the use of the description " Swiss " for watches ;
(trg)="9"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDETS förordning av den 23 december 1971 reglerar användningen av beteckningen " schweizisk " på ur .

(src)="10"> WHEREAS close cooperation exists in the clock and watch industry between the European Economic Community and Switzerland ;
(trg)="10"> DET FINNS ett nära samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz vad gäller urbranschen .

(src)="11"> TAKING NOTE of the abolition , at the same time as this Agreement comes into force , of the rationalization grants accorded by Ebauches SA and ASUAG and of the simultaneous abolition of the quota referred to in point B 3 ( b ) of the abovementioned Agreement ,
(trg)="11"> PARTERNA uppmärksammar samtidigt med att detta avtal träder i kraft avskaffandet av de rationaliseringsbidrag som lämnas av Ebauches SA och ASUAG och av de kvoter som avses i punkt B.3 b i ovan nämnda avtal .

(src)="12"> ( 1 ) The Agreement has been drawn up in the French language only .
(trg)="12"> HÄRMED AVTALAS FÖLJANDE .

(src)="14"> Article 1
(trg)="13"> Artikel 1

(src)="15"> The tariff reductions specified in Articles 1 and 5 of the Agreement of 30 June 1967 shall enter into force at the same time as this Agreement .
(trg)="14"> De tullnedsättningar som anges i artiklarna 1 och 5 i avtalet av den 30 juni 1967 skall träda i kraft samtidigt som detta avtal .

(src)="16"> Article 2
(trg)="15"> Artikel 2

(src)="17"> In order that a watch with a movement of Swiss manufacture as regards not less than 50 % of the value of all the constituent parts including the cost of assembly by virtue of Article 2 ( 2 ) ( b ) of the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governing the use of the description " Swiss " for watches can be considered to be Swiss , a certification procedure shall be established between Switzerland and the Community in accordance with the following rules :
(trg)="16"> För att ett ur med urverk av schweizisk tillverkning vad gäller minst 50 % av värdet av alla beståndsdelarna inbegripet sammansättning skall kunna anses vara schweiziskt i enlighet med artikel 2.2 b i Schweiziska förbundsrådets förordning av den 23 december 1971 om användning av beteckningen " schweiziskt " på ur , skall ett certifieringsförfarande etableras mellan Schweiz och gemenskapen i enlighet med följande bestämmelser :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="17.0"> 1 .

(src)="18.1"> Rough watch movements manufactured in the Community and listed in the Annex to the Agreement , and the regulating organs and other constituent watch-movement parts manufactured in the Community and complementary to rough movements of Swiss or Community manufacture , shall be considered to be equivalent in quality to rough movements and parts of Swiss manufacture with comparable technical characteristics .
(trg)="17.1"> Råurverk tillverkade i gemenskapen och förtecknade i bilagan till detta avtal och de reglerdon och andra delar till fickursverk som tillverkas i gemenskapen och som är avsedda som komplettering till råurverk tillverkade i Schweiz eller i gemenskapen , skall anses vara likvärda i kvalitet med råurverk och delar som tillverkats i Schweiz och som har jämförbara tekniska egenskaper .

(src)="18.2"> It shall be understood that watches and watch movements assembled from these rough movements and parts must satisfy the statutory technical control requirements in Switzerland .
(trg)="17.2"> Det förutsätts att fickur och fickursverk sammansatta av dessa råurverk och delar måste uppfylla kraven i den lagligen föreskrivna tekniska kontrollen i Schweiz .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="18.0"> 2 .

(src)="19.1"> The list specified in paragraph 1 of this Article of rough movements manufactured in the Community shall be brought up to date regularly in the following manner :
(trg)="18.1"> Den i punkt 1 i denna artikel angivna förteckningen över råurverk tillverkade i gemenskapen skall regelbundet uppdateras på följande sätt :

(src)="20.0"> ( a ) Applications for new calibres of rough movements to be entered on the list shall be sent to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of clock and watch makers in the Community or any manufacturer of rough movements established in the Community. applications shall be accompanied by a technical description of the calibre of the rough movements .
(trg)="19.0"> a ) Ansökningar om att råurverk av nya kalibrar skall införas i förteckningen skall sändas till Schweiziska urmakarkammaren ( Chambre suisse de l ' horlogerie ) av urmakarsammanslutningar i gemenskapen eller av någon tillverkare i gemenskapen av råurverk .
(trg)="19.1"> Ansökningarna skall åtföljas av en teknisk beskrivning av råurverkets kaliber .

(src)="20.1"> The Chambre suisse de l 'horlogerie shall enter the new calibre or calibres on the said list forthwith .
(trg)="19.2"> Schweiziska urmakarkammaren skall genast införa den nya kalibern eller kalibrarna i förteckningen .

(src)="21.0"> Should the entry be requested for a calibre of rough movements which has already been used in Switzerland and has failed to pass the statutory control in Switzerland , the Chambre suisse de l 'horlogerie may contest the entry .
(trg)="20.0"> Om det begärda införandet avser urverk av en kaliber som redan är i bruk i Schweiz , men inte godkänts i den i lag föreskrivna kontrollen i Schweiz , får Schweiziska urmakarkammaren motsätta sig införandet .

(src)="21.1"> In this event , the applicant may resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="20.1"> I så fall får den sökande tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="22"> ( b ) The withdrawal of calibres of rough movements appearing on the list shall be communicated to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of the clock and watch makers in the Community or by the manufacturer who had previously applied for the calibre to be entered on the list .
(trg)="21"> b ) Återkallande av råurverk med viss kaliber som är upptaget i förteckningen skall meddelas Schweiziska urmakarkammaren av den urmakarsammanslutning eller tillverkare i gemenskapen som tidigare ansökt om att råurverket skulle införas i förteckningen .

(src)="23.0"> ( c ) Should the statutory technical-control requirements in Switzerland not be satisfied , the Chambre suisse d 'horlogerie may request that the calibres of rough movements concerned be struck off the list and shall notify the party concerned of this request .
(trg)="22.0"> c ) Om kraven i den i lag föreskrivna tekniska kontrollen inte uppfylls , får Schweiziska urmakarkammaren begära att urverken i fråga stryks från förteckningen och anmäla detta till den berörda parten .

(src)="23.1"> In the event of a disagreement , the party concerned may , within two months , resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="22.1"> Vid meningsskiljaktighet får den berörda parten inom två månader tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="24"> ( d ) All applications for amendments to the list , in accordance with subparagraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) above , shall be notified to the Joint Committee by the Chambre suisse de l 'horlogerie forthwith .
(trg)="23"> d ) Alla ansökningar om ändringar i förteckningen i enlighet med punkt a-c ovan skall genast anmälas till Gemensamma kommittén av Schweiziska urmakarkammaren .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="25.1"> In the event of a dispute about the equivalence of quality , the matter shall be referred forthwith by any interested party to the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement of 30 June 1967 .
(trg)="24.1"> Vid tvist om likvärdig kvalitet skall saken genast av berörd part hänskjutas till den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet av den 30 juni 1967 .

(src)="26"> The first party so to decide shall , on its own initiative , seek a joint expert opinion from the institute for official quality control in the Swiss clock and watch industry and a corresponding qualified institute in the Community nominated by the Community interested party .
(trg)="25"> Den första part som beslutar att göra detta skall på eget initiativ begära ett gemensamt sakkunnigutlåtande från institutet för officiell kvalitetskontroll för schweiziska urbranschen och ett motsvarande av den berörda parten i gemenskapen utsett kvalificerat institut i gemenskapen .

(src)="27"> The institutes shall have three months in which to give the expert opinion requested .
(trg)="26"> De båda instituten skall få tre månader på sig att avge det begärda sakkunnigutlåtandet .

(src)="28"> For the purposes of giving this expert opinion , the institutes shall agree between themselves to take two sufficiently representative batches of watches or watch movements , each normally containing not more than 50 watches or watch movements , one in a Swiss enterprise , the other in a Community enterprise .
(trg)="27"> De skall därvid enas om att granska två tillräckligt representativa satser av fickur eller fickursverk , vardera normalt innehållande högst 50 enheter , den ena från ett schweiziskt företag , den andra från ett företag i gemenskapen .

(src)="29"> After testing these batches in accordance with the technical control standards statutory in Switzerland , the institutes shall compare their results and shall jointly draw up a report for the Joint Committee containing their conclusions and any proposals they may have .
(trg)="28"> Efter att ha provat dessa satser enligt de standarder för teknisk kontroll som enligt lag gäller i Schweiz , skall de bägge instituten jämföra sina resultat och gemensamt utarbeta en rapport till Gemensamma kommittén med sina slutsatser och eventuella förslag .

(src)="30"> The Joint Committee shall consider this report at its following meeting .
(trg)="29"> Gemensamma kommittén skall behandla rapporten vid sitt nästa möte .

(src)="31"> Article 3
(trg)="30"> Artikel 3

(src)="32"> The Agreement and the annexed list shall be published in the official journals of the contracting parties and shall be communicated to the watch and clock manufacturers by the trade associations concerned .
(trg)="31"> Avtalet och den därtill fogade förteckningen skall offentliggöras i de avtalsslutande parternas officiella tidningar och meddelas urtillverkarna via berörda branschorganisationer .

(src)="33"> Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="32"> Förändringar i förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="34.0"> Every three years at least , beginning from the entry into force of the Agreement , the Joint Committee shall review the list to take into account any items which have in the meantime been entered on or struck off the list .
(trg)="33.0"> Minst vart tredje år , räknat från avtalets ikraftträdande , skall Gemensamma kommittén granska förteckningen och notera alla poster som under mellantiden införts eller strukits .

(src)="34.1"> The new list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="33.1"> Den nya förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="35"> Any further information can be obtained from the trade associations concerned .
(trg)="34"> All ytterligare information kan fås från de berörda branschorganisationerna .

(src)="36"> Article 4
(trg)="35"> Artikel 4

(src)="37"> Either Contracting Party may denounce the Agreement by giving 12 months 'notice .
(trg)="36"> Endera avtalsslutande parten får säga upp avtalet med tolv månaders uppsägningstid .

(src)="38"> Article 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="39"> The Agreement shall be concluded and ratified by the Contracting Parties in accordance with their own procedures .
(trg)="38"> Avtalet skall slutas och ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden .

(src)="40"> The Agreement shall enter into force on 1 January 1973 provided that the Contracting Parties have exchanged their instruments of ratification by that date .
(trg)="39"> Avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att de avtalsslutande parterna då har utväxlat ratificeringshandlingar .

(src)="41"> Should the instruments of ratification be exchanged between 1 January and 30 November 1973 , the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following that exchange .
(trg)="40"> Om ratificeringshandlingar utväxlas mellan den 1 januari 1973 och den 30 november 1973 , skall avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter utväxlingen .
(trg)="41"> ( 1 ) Detta avtal har endast upprättats på franska .
(trg)="42"> 11
(trg)="43"> 2
(trg)="44"> 1994
(trg)="45"> 6
(trg)="46"> 1

# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz
# sv/1972/jrc21972A0722_03-sv.xml.gz


(src)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION
(trg)="2"> AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

(src)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,
(trg)="3"> EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

(src)="6"> OF THE ONE PART , AND
(trg)="4"> som den ena parten , och

(src)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,
(trg)="5"> SCHWEIZ

(src)="8"> OF THE OTHER PART ,
(trg)="6"> som den andra parten ,

(src)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,
(trg)="7"> ÖNSKAR att konsolidera och med tanke på utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen utöka de existerande ekonomiska relationerna mellan gemenskapen och Schweiz och att med vederbörlig hänsyn till korrekta konkurrensvillkor säkerställa den harmoniska utvecklingen av sin handel med avsikt att bidra till det europeiska uppbyggnadsarbetet ,

(src)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,
(trg)="8"> BESLUTAR för detta ändamål stegvis undanröja hindren för väsentligen all sin handel i överensstämmelse med bestämmelserna om upprättandet av frihandelsområden i det allmänna tull- och handelsavtalet ,

(src)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,
(trg)="9"> DEKLARERAR sin beredvillighet att i ljuset av varje tillämplig faktor och särskilt utvecklingen inom gemenskapen undersöka möjligheten av att utveckla och fördjupa sina relationer där det med hänsyn till de ekonomiska intressena skulle visa sig nyttigt att utvidga dem till områden som inte omfattas av detta avtal ,

(src)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,
(trg)="10"> HAR BESLUTAT att i sin strävan att uppnå dessa mål och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas som ett fritagande av avtalsparterna från de skyldigheter som åligger dem enligt andra internationella avtal ,

(src)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="11"> HÄRIGENOM TRÄFFAS DETTA AVTAL .

(src)="14"> ARTICLE 1
(trg)="12"> Artikel 1

(src)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :
(trg)="13"> Målet med detta avtal är

(src)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,
(trg)="14"> a ) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja den harmoniska utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och sålunda inom gemenskapen och i Schweiz befordra ekonomiska framsteg inom ekonomisk aktivitet , förbättra levnadsförhållanden och anställningsförhållanden samt öka produktivitet och finansiell stabilitet ,

(src)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="15"> b ) att tillhandahålla korrekta konkurrensvillkor för handeln mellan avtalsparterna ,

(src)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .
(trg)="16"> c ) att på detta sätt genom avlägsnandet av handelshinder bidra till världshandelns harmoniska utveckling och expansion .

(src)="19"> ARTICLE 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :
(trg)="18"> Avtalet skall gälla för varor med ursprung inom gemenskapen eller i Schweiz

(src)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;
(trg)="19"> i ) som omfattas av kapitel 25-99 i Brysselnomenklaturen med undantag av varor enligt bilaga 1 ,

(src)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .
(trg)="20"> ii ) som närmare anges i protokoll nr 2 med vederbörlig hänsyn till de förfaranden som bestäms i detta protokoll .

(src)="23"> ARTICLE 3
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="22.1"> Inga nya importtullar skall införas på varor mellan gemenskapen och Schweiz .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="23.1"> Importtullarna skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell :

(src)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;
(trg)="24"> a ) Den 1 april 1973 skall varje importtull minskas till 80 % av utgångsvärdet .

(src)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="25"> b ) Fyra ytterligare minskningar med 20 % vardera skall vidtas

(src)="28"> 1 JANUARY 1974 ,
(trg)="26"> den 1 januari 1974 ,

(src)="29"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="27"> den 1 januari 1975 ,

(src)="30"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="28"> den 1 januari 1976 ,

(src)="31"> 1 JULY 1977 .
(trg)="29"> den 1 juli 1977 .

(src)="32"> ARTICLE 4
(trg)="30"> Artikel 4

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .
(trg)="31.1"> Bestämmelserna avseende den gradvisa avvecklingen av importtullarna skall också avse tullavgifter av fiskal natur .

(src)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .
(trg)="32"> Avtalsparterna får ersätta en tullavgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en tullavgift med en intern skatt .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .
(trg)="33.1"> Danmark , Irland , Norge och Storbritannien får fram till 1 januari 1976 bibehålla en avgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en importtull vid tillämpning av artikel 38 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien .

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .
(trg)="34.1"> Schweiz får , med beaktande av villkoren i artikel 18 , temporärt behålla avgifter som motsvarar ett fiskalt element i importtullarna på varor som närmare anges i bilaga 2 .

(src)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .
(trg)="35"> Den gemensamma kommittén enligt artikel 29 skall undersöka om de villkor som anges i föregående stycke uppfylls , särskilt om en ändring av storleken på den fiskala delen har vidtagits .

(src)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .
(trg)="36"> Den gemensamma kommittén skall undersöka läget med hänsyn till omvandlingen av dessa tullar till interna avgifter före den 1 januari 1980 eller före något annat datum som kommittén kan bestämma med hänsyn till omständigheterna .

(src)="39"> ARTICLE 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .
(trg)="38.1"> Det utgångsvärde på importtullen på vilket de gradvisa minskningarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas skall vara den importtull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972 .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .
(trg)="39.1"> Om efter den den 1 januari 1972 några tullminskningar skulle tillämpas till följd av avtal som träffats vid handelskonferensen i Genève 1964-1967 skall de på detta sätt minskade tullsatserna ersätta de utgångstullar som anges i punkt 1 .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3 .

(src)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .
(trg)="40.1"> De minskade tullarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas med avrundning till den första decimalen .

(src)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .
(trg)="41"> Med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien , vad gäller särskilda tullar eller den särskilda delen av blandade tullar i den irländska tulltaxan , skall denna artikel 3 och protokoll nr 1 tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen .

(src)="44"> ARTICLE 6
(trg)="42"> Artikel 6

(src)="45.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1 .

(src)="45.1"> NO NEW CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="43.1"> Inga nya avgifter , som har samma verkan som importtullar , skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz .