# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz
# lt/1970/jrc21970A0720_01-lt.xml.gz


# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz
# lt/1972/jrc21972A0722_03-lt.xml.gz


(src)="3"> AGREEMENT
(trg)="2"> Susitarimas

(src)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION
(trg)="3"> Tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos

(src)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,
(trg)="4"> EUROPOS EKONOMINĖ BENDRIJA ,

(src)="6"> OF THE ONE PART , AND
(trg)="5"> ir

(src)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,
(trg)="6"> ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA ,

(src)="8"> OF THE OTHER PART ,
(src)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,
(trg)="7"> NORĖDAMOS dėl Europos ekonominės bendrijos plėtros stiprinti bei plėtoti esamus Bendrijos ir Šveicarijos ekonominius santykius ir , tinkamai atsižvelgdamos į sąžiningos konkurencijos sąlygas , užtikrinti jų prekybos darnią plėtrą tam , kad būtų prisidedama prie Europos kūrimo proceso ,

(src)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,
(trg)="8"> Todėl NUSPRENDUSIOS laipsniškai panaikinti iš esmės visos jų prekybos kliūtis vadovaujantis Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos nuostatomis , susijusiomis su laisvosios prekybos zonų kūrimu ,

(src)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,
(trg)="9"> PAREIKŠDAMOS , kad jos yra pasirengusios išnagrinėti bet kuriuo susijusiu požiūriu ir visų pirma atsižvelgdamos į įvykius Bendrijoje , galimybę plėtoti ir gilinti tarpusavio santykius tose srityse , kurios pasirodytų esančios naudingos jų ekonominiams interesams , ir išplėsti jas į tas sritis , kurios nėra aptariamos šiame susitarime ,

(src)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,
(trg)="10"> NUSPRENDĖ , kad siekiant šių tikslų ir atsižvelgiant į tai , kad jokia šio susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip atleidžianti Susitariančiąsias Šalis nuo įsipareigojimų , kuriuos joms privalu vykdyti pagal kitus tarptautinius susitarimus ,

(src)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="11"> SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ :

(src)="14"> ARTICLE 1
(trg)="12"> 1 straipsnis

(src)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :
(trg)="13"> Šio susitarimo tikslas yra :

(src)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,
(trg)="14"> a ) plėtojant abipusę prekybą prisidėti prie darnios ekonominių ryšių tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos plėtros ir taip skatinti Bendrijoje ir Šveicarijoje ekonominės veiklos pažangą , gyvenimo ir užimtumo sąlygų gerinimą bei produktyvumo ir finansinio stabilumo augimą ;

(src)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="15"> b ) prekyboje tarp Susitariančiųjų Šalių užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ;

(src)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .
(trg)="16"> c ) šalinant prekybos kliūtis taip prisidėti prie pasaulinės prekybos darnios raidos ir plėtros .

(src)="19"> ARTICLE 2
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :
(trg)="18"> Šis susitarimas taikomas Bendrijos arba Šveicarijos kilmės produktams :

(src)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;
(trg)="19"> i ) kurie klasifikuojami Briuselio nomenklatūros 25 – 99 skirsniuose , išskyrus I priede išvardytus produktus ;

(src)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .
(trg)="20"> ii ) kurie yra apibūdinti protokole Nr. 2 tinkamai atsižvelgiant į šiame protokole numatytus susitarimus .

(src)="23"> ARTICLE 3
(trg)="21"> 3 straipsnis

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="22.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks naujas importo muitas .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="23.1"> Importo muito mokesčiai laipsniškai panaikinami vadovaujantis šiuo tvarkaraščiu :

(src)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;
(trg)="24"> a ) 1973 m. balandžio 1 d. visi muitai sumažinami iki 80 % bazinio muito ;

(src)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="25"> b ) keturi tolesni sumažinimai – 20 % kiekvienas atliekami :

(src)="28"> 1 JANUARY 1974 ,
(trg)="26"> 1974 m. sausio 1 d . ,

(src)="29"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="27"> 1975 m. sausio 1 d . ,

(src)="30"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="28"> 1976 m. sausio 1 d . ,

(src)="31"> 1 JULY 1977 .
(trg)="29"> 1977 m. liepos 1 d .

(src)="32"> ARTICLE 4
(trg)="30"> 4 straipsnis

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .
(trg)="31.1"> Su importo muitų laipsnišku panaikinimu susijusios nuostatos taip pat taikomos fiskalinio pobūdžio importo muitams .

(src)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .
(trg)="32"> Susitariančiosios Šalys fiskalinio pobūdžio importo muitą ar kitą fiskalinį muito elementą gali pakeisti vidaus mokesčiu .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .
(trg)="33.1"> Taikydamos Europos Bendrijų ir Danijos Karalystės , Airijos , Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos Karalystės konferencijos metu parengto Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 38 straipsnį iki 1976 m. sausio 1 d .
(trg)="33.2"> Danija , Airija , Norvegija ir Jungtinė Karalystė gali išlaikyti fiskalinio pobūdžio muitą arba muito fiskalinį elementą .

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .
(trg)="34.1"> Laikydamasi 18 straipsnio reikalavimų Šveicarija gali laikinai išlaikyti muitus , atitinkančius fiskalinį elementą importo muituose , taikomuose II priede apibūdintiems produktams .

(src)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .
(trg)="35"> 29 straipsnyje nurodytas Jungtinis komitetas nagrinėja , ar laikomasi ankstesnėje straipsnio dalyje nustatytų sąlygų , visų pirma , ar nebuvo padaryta pakeitimų dėl fiskalinio elemento dydžio .

(src)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .
(trg)="36"> Jungtinis komitetas išnagrinėja situaciją siekdamas perskaičiuoti tokius muitus į vidaus mokėjimus prieš 1980 m. sausio 1 d. arba prieš bet kurią kitą datą , kurią galima nustatyti atsižvelgiant į aplinkybes .

(src)="39"> ARTICLE 5
(trg)="37"> 5 straipsnis

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .
(trg)="38.1"> Kiekvienam produktui taikytinas bazinis muitas , kuris vėliau mažinimas vadovaujantis 3 straipsniu ir protokolu Nr. 1 , yra muitas , kuris faktiškai taikomas 1972 m. sausio 1 d .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .
(trg)="39.1"> Jei po 1972 m. sausio 1 d. bet koks tarifų sumažinimas dėl muitų susitarimų , sudarytų po Prekybos konferencijos , vykusios Ženevoje nuo 1964 m. iki 1967 m. tampa taikytini , tokie sumažinti muitai pakeičia 1 dalyje nurodytus bazinius muitus .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3 .

(src)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .
(trg)="40.1"> Pagal 3 straipsnį 1 dalį ir protokolą Nr. 1 apskaičiuoti sumažinti muitai taikant suapvalinami iki pirmosios dešimtainės trupmenos skilties .

(src)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .
(trg)="41"> Bendrijai taikant Europos Bendrijų ir Danijos Karalystės , Airijos , Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos Karalystės konferencijos metu parengto Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 39 straipsnio 5 dalį konkrečių muitų arba konkrečios mišrių muitų airių muitų tarifų sistemoje dalies atžvilgiu taikomas 3 straipsnis ir protokolas Nr. 1 , suapvalinant iki ketvirtosios dešimtainės trupmenos skilties .

(src)="44"> ARTICLE 6
(trg)="42"> 6 straipsnis

(src)="45.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1 .

(src)="45.1"> NO NEW CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="43.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks naujas importo muitui lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas .

(src)="46.0"> 2 .
(trg)="44.0"> 2 .

(src)="46.1"> CHARGES HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS INTRODUCED ON OR AFTER 1 JANUARY 1972 IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND SHALL BE ABOLISHED UPON THE ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT .
(trg)="44.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai , įvesti 1972 m. sausio 1 d. arba vėliau , panaikinami šiam susitarimui įsigaliojus .

(src)="47"> ANY CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS , THE RATE OF WHICH ON 31 DECEMBER 1972 IS HIGHER THAN THAT ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 SHALL BE REDUCED TO THE LATTER RATE UPON THE ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT .
(trg)="45"> Importo muitams lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai , kurie 1972 m. gruodžio 31 d. yra didesni už tuos , kurie buvo faktiškai taikomi 1972 m. sausio 1 d . , įsigaliojus šiam susitarimui sumažinami iki pastarojo dydžio .

(src)="48.0"> 3 .
(trg)="46.0"> 3 .

(src)="48.1"> CHARGES HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="46.1"> Importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai laipsniškai panaikinami vadovaujantis šiuo tvarkaraščiu :

(src)="49"> ( A ) BY 1 JANUARY 1974 AT THE LATEST EACH CHARGE SHALL BE REDUCED TO 60 % OF THE RATE APPLIED ON 1 JANUARY 1972 ;
(trg)="47"> a ) vėliausiai iki 1974 m. sausio 1 d. visi mokėjimai sumažinami iki 60 % mokėjimo , taikyto 1972 m. sausio 1 d . , dydžio ;

(src)="50"> ( B ) THREE FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="48"> b ) keturi tolesni sumažinimai – 20 % kiekvienas atliekami :

(src)="51"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="49"> 1975 m. sausio 1 d . ,

(src)="52"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="50"> 1976 m. sausio 1 d . ,

(src)="53"> 1 JULY 1977 .
(trg)="51"> 1977 m. liepos 1 d .

(src)="54"> ARTICLE 7
(trg)="52"> 7 straipsnis

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="53.0"> 1 .

(src)="55.1"> NO CUSTOMS DUTY ON EXPORTS OR CHARGE HAVING EQUIVALENT EFFECT SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="53.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks eksporto muitas arba lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas .

(src)="56"> CUSTOMS DUTIES ON EXPORTS AND CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT SHALL BE ABOLISHED NOT LATER THAN 1 JANUARY 1974 .
(trg)="54"> Ne vėliau kaip 1974 m. sausio 1 d. panaikinami eksporto muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="55.0"> 2 .

(src)="57.1"> IN THE CASE OF PRODUCTS LISTED IN ANNEX III , THE CONTRACTING PARTIES MAY TAKE , IN SUCH MANNER AS THEY SHALL DETERMINE , THE MEASURES THEY CONSIDER NECESSARY TO IMPLEMENT THEIR SUPPLY POLICIES .
(trg)="55.1"> Dėl III priede išvardytų produktų – Susitariančiosios Šalys savo nustatyta forma gali imtis priemonių , būtinų savo tiekimo politikai įgyvendinti .

(src)="58"> ARTICLE 8
(trg)="56"> 8 straipsnis

(src)="59"> PROTOCOL NO 1 LAYS DOWN THE TARIFF TREATMENT AND ARRANGEMENTS APPLICABLE TO CERTAIN PRODUCTS .
(trg)="57"> Protokole Nr. 1 nustatomas tam tikriems produktams taikomas tarifų režimas bei susitarimai .

(src)="60"> ARTICLE 9
(trg)="58"> 9 straipsnis

(src)="61"> PROTOCOL NO 2 LAYS DOWN THE TARIFF TREATMENT AND ARRANGEMENTS APPLICABLE TO CERTAIN GOODS OBTAINED BY PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCTS .
(trg)="59"> Protokole Nr. 2 nustatomas tarifų režimas ir susitarimai , taikytini tam tikriems produktams , gautiems apdorojus žemės ūkio produktus .

(src)="62"> ARTICLE 10
(trg)="60"> 10 straipsnis

(src)="63.0"> 1 .
(trg)="61.0"> 1 .

(src)="63.1"> IN THE EVENT OF SPECIFIC RULES BEING ESTABLISHED AS OR OF ANY ALTERATION OF THE CURRENT RULES THE CONTRACTING PARTY IN QUESTION MAY ADAPT THE ARRANGEMENTS RESULTING FROM THIS AGREEMENT IN RESPECT OF THE PRODUCTS WHICH ARE THE SUBJECT OF THOSE RULES OR ALTERATIONS .
(trg)="61.1"> Jei nustatomos konkrečios taisyklės dėl žemės ūkio politikos arba jei pakeičiamos bet kurios galiojančios taisyklės , atitinkama Susitariančioji Šalis gali pakeisti dėl šio Susitarimo sudarytus susitarimus dėl produktų , kurie yra tų taisyklių ar pakeitimų objektas .

(src)="64.0"> 2 .
(trg)="62.0"> 2 .

(src)="64.1"> IN SUCH CASES THE CONTRACTING PARTY IN QUESTION SHALL TAKE DUE ACCOUNT OF THE INTERESTS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY .
(trg)="62.1"> Tokiais atvejais konkreti Susitariančioji Šalis tinkamai atsižvelgia į kitos Susitariančiosios Šalies interesus .

(src)="64.2"> TO THIS END THE CONTRACTING PARTIES MAY CONSULT EACH OTHER WITHIN THE JOINT COMMITTEE .
(trg)="62.2"> Šiuo tikslu Susitariančiosios Šalys gali konsultuotis tarpusavyje Jungtiniame komitete .

(src)="65"> ARTICLE 11
(trg)="63"> 11 straipsnis

(src)="66"> PROTOCOL NO 3 LAYS DOWN THE RULES OF ORIGIN .
(trg)="64"> Protokolas Nr. 3 nustato kilmės taisykles .

(src)="67"> ARTICLE 12
(trg)="65"> 12 straipsnis

(src)="68.0"> A CONTRACTING PARTY WHICH IS CONSIDERING THE REDUCTION OF THE EFFECTIVE LEVEL OF ITS DUTIES OR CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT APPLICABLE TO THIRD COUNTRIES BENEFITING FROM MOST FAVOURED-NATION TREATMENT , OR WHICH IS CONSIDERING THE SUSPENSION OF THEIR APPLICATION , SHALL , AS FAR AS MAY BE PRACTICABLE , NOTIFY THE JOINT COMMITTEE NOT LESS THAN THIRTY DAYS BEFORE SUCH REDUCTION OR SUSPENSION COMES INTO EFFECT .
(trg)="66.0"> Susitariančioji Šalis , kuri svarsto , ar sumažinti veiksmingo lygmens muitus arba lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus trečiosioms valstybėms , kurios naudojasi palankiausio režimo statusu , arba kuri svarsto , ar sustabdyti jų taikymą , kiek tai gali būti įmanoma praneša ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tokio sumažinimo ar sustabdymo įsigaliojimą Jungtiniam komitetui .

(src)="68.1"> IT SHALL TAKE NOTE OF ANY REPRESENTATIONS BY THE OTHER CONTRACTING PARTY REGARDING ANY DISTORTIONS WHICH MIGHT RESULT THEREFROM .
(trg)="66.1"> Ji atkreipia dėmesį į bet kuriuos kitos Susitariančiosios Šalies pasisakymus dėl bet kurių dėl to galinčių atsirasti iškraipymų .

(src)="69"> ARTICLE 13
(trg)="67"> 13 straipsnis

(src)="70.0"> 1 .
(trg)="68.0"> 1 .

(src)="70.1"> NO NEW QUANTITATIVE RESTRICTION ON IMPORTS OR MEASURES HAVING EQUIVALENT EFFECT SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="68.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedami jokie nauji importo kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės .

(src)="71.0"> 2 .
(trg)="69.0"> 2 .

(src)="71.1"> QUANTITATIVE RESTRICTIONS ON IMPORTS SHALL BE ABOLISHED ON 1 JANUARY 1973 AND ANY MEASURES HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO QUANTITATIVE RESTRICTIONS ON IMPORTS SHALL BE ABOLISHED NOT LATER THAN 1 JANUARY 1975 .
(trg)="69.1"> Kiekybiniai importo apribojimai panaikinami 1973 m. sausio 1 d. ir kitos lygiaverčio kiekybiniams apribojimams poveikio importo priemonės panaikinamos ne vėliau kaip 1975 m. sausio 1 d .

(src)="72"> ARTICLE 14
(trg)="70"> 14 straipsnis

(src)="73.0"> 1 .
(trg)="71.0"> 1 .

(src)="73.1"> THE COMMUNITY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE ARRANGEMENTS APPLICABLE TO THE PETROLEUM PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS 27.10 , 27.11 , 27.12 , EX 27.13 ( PARAFFIN WAX , MICRO-CRYSTALLINE WAX , OR BITUMINOUS SHALE AND OTHER MINERAL WAXES ) AND 27.14 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE UPON ADOPTION OF A COMMON DEFINITION OF ORIGIN FOR PETROLEUM PRODUCTS , UPON ADOPTION OF DECISIONS UNDER THE COMMON COMMERCIAL POLICY FOR THE PRODUCTS IN QUESTION OR UPON ESTABLISHMENT OF A COMMON ENERGY POLICY .
(trg)="71.1"> Bendrija pasilieka teisę pakeisti naftos produktams , klasifikuojamiems Briuselio nomenklatūros pozicijose 27.10 , 27.11 , 27.12 , ex 27.13 ( parafino vaškas , mikro-kristalinis vaškas ar bituminiai skalūnai arba kitas mineralinis vaškas ) ir 27.14 taikomus susitarimus dėl sprendimų priėmimo pagal bendrą komercinę politiką dėl naftos produktų arba dėl bendros energijos politikos sukūrimo .

(src)="74"> IN THIS EVENT THE COMMUNITY SHALL TAKE DUE ACCOUNT OF THE INTERESTS OF SWITZERLAND ; TO THIS END IT SHALL INFORM THE JOINT COMMITTEE , WHICH SHALL MEET UNDER THE CONDITIONS SET OUT IN ARTICLE 31 .
(trg)="72"> Tokiu atveju , Bendrija tinkamai atsižvelgia į Šveicarijos interesus tuo tikslu informuodama Jungtinį komitetą , kuris renkasi laikydamasis 31 straipsnyje numatytų sąlygų .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="73.0"> 2 .

(src)="75.1"> SWITZERLAND RESERVES THE RIGHT TO TAKE SIMILAR ACTION SHOULD IT BE FACED WITH LIKE SITUATIONS .
(trg)="73.1"> Šveicarija pasilieka sau teisę imtis panašių veiksmų , jei susidurtų su panašiomis situacijomis .

(src)="76.0"> 3 .
(trg)="74.0"> 3 .

(src)="76.1"> SUBJECT TO PARAGRAPHS 1 AND 2 , THE AGREEMENT SHALL NOT PREJUDICE THE NON-TARIFF RULES APPLIED TO IMPORTS OF PETROLEUM PRODUCTS .
(trg)="74.1"> Pagal 1 ir 2 dalis , susitarimas neapriboja netarifinių taisyklių , taikomų naftos produktų importui .

(src)="77"> ARTICLE 15
(trg)="75"> 15 straipsnis

(src)="78.0"> 1 .
(trg)="76.0"> 1 .

(src)="78.1"> THE CONTRACTING PARTIES DECLARE THEIR READINESS TO FOSTER , SO FAR AS THEIR AGRICULTURAL POLICIES ALLOW , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TO WHICH THE AGREEMENT DOES NOT APPLY .
(trg)="76.1"> Susitariančiosios Šalys paskelbia apie savo pasirengimą skatinti tiek , kiek leidžia jų žemės ūkio politika , prekybos žemės ūkio produktais , kuriems netaikomas susitarimas , darnią plėtrą .

(src)="79.0"> 2 .
(trg)="77.0"> 2 .