# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz
# hu/1970/jrc21970A0720_01-hu.xml.gz


(src)="2"> ADDITIONAL AGREEMENT to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation
(trg)="2"> Kiegészítő megállapodás
(trg)="3"> az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodáshoz [ 1 ]

(src)="3"> THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,
(trg)="4"> Egyrészről
(trg)="5"> AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA ,

(src)="4"> of the one part , and
(trg)="6"> és másrészről

(src)="5"> THE SWISS FEDERAL COUNCIL ,
(trg)="7"> A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS ,

(src)="6"> of the other part ,
(src)="7"> WHEREAS an Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation was signed in Geneva on 30 June 1967 ;
(trg)="8"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodást írtak alá Genfben , 1967. június 30-án ;

(src)="8"> WHEREAS it is necessary for the proper functioning of that Agreement to adopt additional provisions ;
(trg)="9"> MIVEL a fenti megállapodás megfelelő működéséhez kiegészítő intézkedések elfogadása szükséges ;

(src)="9"> WHEREAS the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governs the use of the description " Swiss " for watches ;
(trg)="10"> MIVEL a Svájci Szövetségi Tanács 1971. december 23-i rendelete szabályozza a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazását ;

(src)="10"> WHEREAS close cooperation exists in the clock and watch industry between the European Economic Community and Switzerland ;
(trg)="11"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és Svájc között az óragyártás területén szoros együttműködés áll fenn ;

(src)="11"> TAKING NOTE of the abolition , at the same time as this Agreement comes into force , of the rationalization grants accorded by Ebauches SA and ASUAG and of the simultaneous abolition of the quota referred to in point B 3 ( b ) of the abovementioned Agreement ,
(trg)="12"> FIGYELEMMEL az Ebauches SA és az ASUAG által nyújtott ésszerűsítési támogatásoknak a jelen megállapodás hatálybalépésével egy időben történő megszüntetésére , valamint a fent említett megállapodás B. szakasz 3. pontja b ) alpontjában említett kontingens egyidejű eltörlésére ,

(src)="12"> ( 1 ) The Agreement has been drawn up in the French language only .
(trg)="13"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG :
(trg)="14"> 1. cikk

(src)="13"> HAVE AGREED as follows :
(src)="14"> Article 1
(src)="15"> The tariff reductions specified in Articles 1 and 5 of the Agreement of 30 June 1967 shall enter into force at the same time as this Agreement .
(trg)="15"> Az 1967. június 30-i megállapodás 1. és 5. cikkében meghatározott vámcsökkentések e megállapodással egy időben lépnek hatályba .

(src)="16"> Article 2
(trg)="16"> 2. cikk

(src)="17"> In order that a watch with a movement of Swiss manufacture as regards not less than 50 % of the value of all the constituent parts including the cost of assembly by virtue of Article 2 ( 2 ) ( b ) of the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governing the use of the description " Swiss " for watches can be considered to be Swiss , a certification procedure shall be established between Switzerland and the Community in accordance with the following rules :
(trg)="17"> Annak érdekében , hogy egy órát , amely összes alkatrésze értékének legalább 50 % -át , az összeszerelés költségeit is beleértve , Svájcban állították elő , " svájci " órának lehessen nevezni , a Svájci Szövetségi Tanács a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazásának szabályozásáról szóló , 1971. december 25-i rendelete 2. cikke ( 2 ) bekezdésének b ) pontja alapján tanúsítási eljárást kell létrehozni Svájc és a Közösség között , a következő szabályoknak megfelelően :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="18.1"> Rough watch movements manufactured in the Community and listed in the Annex to the Agreement , and the regulating organs and other constituent watch-movement parts manufactured in the Community and complementary to rough movements of Swiss or Community manufacture , shall be considered to be equivalent in quality to rough movements and parts of Swiss manufacture with comparable technical characteristics .
(trg)="18.1"> A Közösségben gyártott és a megállapodás mellékletében felsorolt nyersszerkezet kaliberek , valamint a svájci vagy a közösségi gyártmányú nyersszerkezet kalibereket kiegészítő , a Közösségben gyártott állító szerkezetek és egyéb óramű alkatrészek a hasonló műszaki jellemzőkkel bíró , svájci gyártmányú nyersszerkezet kaliberekkel és alkatrészekkel azonos minőségűnek minősülnek .

(src)="18.2"> It shall be understood that watches and watch movements assembled from these rough movements and parts must satisfy the statutory technical control requirements in Switzerland .
(trg)="18.2"> Az e nyersszerkezet kaliberekből és alkatrészekből összeszerelt óráknak és óraműveknek a Svájcban jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelményeknek kell megfelelniük .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="19.1"> The list specified in paragraph 1 of this Article of rough movements manufactured in the Community shall be brought up to date regularly in the following manner :
(trg)="19.1"> A Közösségben gyártott , nyersszerkezet kaliberek e cikk 1. bekezdésében meghatározott jegyzékét rendszeresen frissítik az alábbiak szerint :

(src)="20.0"> ( a ) Applications for new calibres of rough movements to be entered on the list shall be sent to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of clock and watch makers in the Community or any manufacturer of rough movements established in the Community. applications shall be accompanied by a technical description of the calibre of the rough movements .
(trg)="20.0"> a ) A nyersszerkezet kaliberek új kalibereinek jegyzékbe történő felvételére vonatkozó kérelmeket a közösségi óragyártók szövetségei vagy a nyersszerkezet kaliberek bármely , közösségi székhellyel rendelkező gyártója juttatja el a Svájci Óragyártók Kamarájához .
(trg)="20.1"> A kérelmekhez csatolni kell a nyersszerkezet kaliberek kaliberének műszaki leírását .

(src)="20.1"> The Chambre suisse de l 'horlogerie shall enter the new calibre or calibres on the said list forthwith .
(trg)="20.2"> A Svájci Óragyártók Kamarája haladéktalanul felveszi az új kalibert vagy kalibereket a fent említett jegyzékbe .

(src)="21.0"> Should the entry be requested for a calibre of rough movements which has already been used in Switzerland and has failed to pass the statutory control in Switzerland , the Chambre suisse de l 'horlogerie may contest the entry .
(trg)="21.0"> Amennyiben a felvételt a nyersszerkezet kaliberek olyan kaliberére kérelmezik , amelyet Svájcban már használtak , és amely a jogszabályban rögzített ellenőrzési követelményeknek nem felelt meg , a Svájci Óragyártók Kamarája a jegyzékbe való felvételt megtagadhatja .

(src)="21.1"> In this event , the applicant may resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="21.1"> Ez esetben a kérelmező igénybe veheti az e cikk 3. bekezdése szerinti eljárást .

(src)="22"> ( b ) The withdrawal of calibres of rough movements appearing on the list shall be communicated to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of the clock and watch makers in the Community or by the manufacturer who had previously applied for the calibre to be entered on the list .
(trg)="22"> b ) A jegyzékbe felvett nyersszerkezet kaliberek kalibereinek visszavonását a közösségi óragyártók szövetségei vagy az a gyártó , aki a kaliber jegyzékbe történő felvételét korábban már kérelmezte , közlik a Svájci Óragyártók Kamarájával .

(src)="23.0"> ( c ) Should the statutory technical-control requirements in Switzerland not be satisfied , the Chambre suisse d 'horlogerie may request that the calibres of rough movements concerned be struck off the list and shall notify the party concerned of this request .
(trg)="23.0"> c ) Amennyiben a Svájcban jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelmények nem teljesülnek , a Svájci Óragyártók Kamarája kérheti a fent említett nyersszerkezet kaliberek kalibereinek jegyzékből való törlését ; erről az érintett feleket értesíti .

(src)="23.1"> In the event of a disagreement , the party concerned may , within two months , resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="23.1"> Amennyiben az érintett fél ezzel nem ért egyet , két hónapon belül igénybe veheti az e cikk 3. bekezdése szerinti eljárást .

(src)="24"> ( d ) All applications for amendments to the list , in accordance with subparagraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) above , shall be notified to the Joint Committee by the Chambre suisse de l 'horlogerie forthwith .
(trg)="24"> d ) A Svájci Óragyártók Kamarája haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot a jegyzék minden , a fenti a ) , b ) és c ) pontnak megfelelő módosításával kapcsolatos kérelemről .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="25.0"> 3 .

(src)="25.1"> In the event of a dispute about the equivalence of quality , the matter shall be referred forthwith by any interested party to the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement of 30 June 1967 .
(trg)="25.1"> A minőségi egyenértékűséggel kapcsolatos vita esetén , az ügyet az érdekelt fél haladéktalanul az 1967. június 30-i megállapodás 9. cikke szerinti vegyes bizottság elé utalja .

(src)="26"> The first party so to decide shall , on its own initiative , seek a joint expert opinion from the institute for official quality control in the Swiss clock and watch industry and a corresponding qualified institute in the Community nominated by the Community interested party .
(trg)="26"> Az először így határozó fél saját kezdeményezésére közös szakvéleményt kér a svájci óragyártás hivatalos minőség-ellenőrzését ellátó intézettől , valamint az érintett közösségi fél által kijelölt , megfelelő , minősített közösségi intézettől .

(src)="27"> The institutes shall have three months in which to give the expert opinion requested .
(trg)="27"> Az intézeteknek a kért szakvéleményt három hónapon belül kell elkészíteniük .

(src)="28"> For the purposes of giving this expert opinion , the institutes shall agree between themselves to take two sufficiently representative batches of watches or watch movements , each normally containing not more than 50 watches or watch movements , one in a Swiss enterprise , the other in a Community enterprise .
(trg)="28"> A fenti szakvélemény elkészítése érdekében , az intézetek megállapodnak egymással , hogy egy svájci és egy közösségi vállalkozástól vesznek egy-egy tételnyi órát vagy óraművet , az egy tételnyi óra vagy óramű kellően reprezentatív mennyiséget tartalmaz és általában nem több 50 darab óránál vagy óraműnél .

(src)="29"> After testing these batches in accordance with the technical control standards statutory in Switzerland , the institutes shall compare their results and shall jointly draw up a report for the Joint Committee containing their conclusions and any proposals they may have .
(trg)="29"> A fenti tételeknek a svájci jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelmények szerinti vizsgálatát követően az intézetek összehasonlítják eredményeiket , és végső következtetéseiket és esetleges javaslataikat is tartalmazó közös jelentést állítanak össze a vegyes bizottság számára .

(src)="30"> The Joint Committee shall consider this report at its following meeting .
(trg)="30"> A vegyes bizottság a fenti jelentést a következő ülésén vizsgálja meg .

(src)="31"> Article 3
(trg)="31"> 3. cikk

(src)="32"> The Agreement and the annexed list shall be published in the official journals of the contracting parties and shall be communicated to the watch and clock manufacturers by the trade associations concerned .
(trg)="32"> A megállapodást és a hozzá csatolt listát a Szerződő Felek hivatalos lapjában kihirdetik , és az érintett szakmai szövetségek közlik az óragyártókkal .

(src)="33"> Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="33"> A lista minden további módosítását ugyanúgy kihirdetik és közlik .

(src)="34.0"> Every three years at least , beginning from the entry into force of the Agreement , the Joint Committee shall review the list to take into account any items which have in the meantime been entered on or struck off the list .
(trg)="34.0"> A megállapodás hatálybalépésétől számítva a vegyes bizottság legalább háromévente felülvizsgálja a listát , az időközben a listába felvett vagy onnan törölt bejegyzések figyelembe vétele érdekében .

(src)="34.1"> The new list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="34.1"> Az új jegyzéket ugyanúgy kihirdetik és közlik .

(src)="35"> Any further information can be obtained from the trade associations concerned .
(trg)="35"> Minden további információ beszerezhető az érintett szakmai szövetségektől .

(src)="36"> Article 4
(trg)="36"> 4. cikk

(src)="37"> Either Contracting Party may denounce the Agreement by giving 12 months 'notice .
(trg)="37"> E megállapodást 12 hónapos határidővel bármelyik Szerződő Fél felmondhatja .

(src)="38"> Article 5
(trg)="38"> 5. cikk

(src)="39"> The Agreement shall be concluded and ratified by the Contracting Parties in accordance with their own procedures .
(trg)="39"> A megállapodást a Szerződő Felek belső rendelkezéseikkel összhangban kötik és erősítik meg .

(src)="40"> The Agreement shall enter into force on 1 January 1973 provided that the Contracting Parties have exchanged their instruments of ratification by that date .
(trg)="40"> A megállapodás 1973. január 1-jén lép hatályba , amennyiben a Szerződő Felek ezen időpontig kicserélik megerősítő okirataikat .

(src)="41"> Should the instruments of ratification be exchanged between 1 January and 30 November 1973 , the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following that exchange .
(trg)="41"> Amennyiben a megerősítő okiratokat 1973. január 1-je és november 30-a között kicserélik , a megállapodás a fenti kicserélést követő második hónap első napján lép hatályba .
(trg)="42"> [ 1 ] A megállapodás csak francia nyelven készült .

# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz
# hu/1972/jrc21972A0722_03-hu.xml.gz


(src)="2"> + + + +
(src)="3"> AGREEMENT
(trg)="2"> Megállapodás

(src)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION
(trg)="3"> a Svájci Államszövetség és az Európai Gazdasági

(src)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,
(trg)="4"> Közösség között

(src)="6"> OF THE ONE PART , AND
(trg)="5"> AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ,

(src)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,
(trg)="6"> egyrészről ,
(trg)="7"> A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

(src)="8"> OF THE OTHER PART ,
(trg)="8"> másrészről ,

(src)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,
(trg)="9"> AZZAL AZ ÓHAJJAL , hogy az Európai Gazdasági Közösség bővítése alkalmával megerősítsék és kiterjesszék a Közösség és Svájc között meglévő gazdasági kapcsolatokat , tekintettel a tisztességes versenyfeltételekre , valamint hogy biztosítsák kereskedelmük harmonikus fejlődését , így járulva hozzá Európa építésének munkájához ,

(src)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,
(trg)="10"> AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL , hogy ennek érdekében , az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény szabadkereskedelmi területek létrehozásáról szóló rendelkezéseivel összhangban , fokozatosan felszámolják a teljes kereskedelmüket érintő akadályokat ,

(src)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,
(trg)="11"> KINYILVÁNÍTVA , hogy készek minden lényeges tényező , különösen a Közösségek fejlesztése szempontjának figyelembevételével kapcsolataik továbbépítésének és elmélyítésének lehetőségét megvizsgálni , ha gazdaságuk érdekében hasznosnak tűnik e kapcsolatok e megállapodás hatálya alá nem tartozó területekre történő kiterjesztése ,

(src)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,
(trg)="12"> ÚGY HATÁROZTAK , hogy e célkitűzések elérése érdekében , figyelembe véve , hogy e megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy , hogy az mentesíti a szerződő feleket a más nemzetközi megállapodások alapján őket terhelő kötelezettségek alól ,

(src)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="13"> MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST :

(src)="14"> ARTICLE 1
(trg)="14"> 1. cikk

(src)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :
(trg)="15"> E megállapodás célja , hogy :

(src)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,
(trg)="16"> a ) a kölcsönös kereskedelem bővülése révén elősegítse az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését , és ezzel segítse a Közösségben és Svájcban a gazdasági tevékenység fellendülését , az élet- és a foglalkoztatási feltételek javulását , valamint előmozdítsa a termelékenység növekedését és a pénzügyi stabilitást ,

(src)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="17"> b ) tisztességes versenyfeltételeket biztosítson a szerződő felek közötti kereskedelemben ,

(src)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .
(trg)="18"> c ) ily módon a kereskedelem akadályainak felszámolásával járuljon hozzá a világkereskedelem harmonikus fejlődőséhez és bővüléséhez .

(src)="19"> ARTICLE 2
(trg)="19"> 2. cikk

(src)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :
(trg)="20"> E megállapodást az alábbi , a Közösségből vagy Svájcból származó termékekre kell alkalmazni :

(src)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;
(trg)="21"> i. amelyek a Brüsszeli Nómenklatúra 25 – 99. árucsoportjába tartoznak , kivéve az I. mellékletben felsorolt termékeket ;

(src)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .
(trg)="22"> ii. a 2. jegyzőkönyvben meghatározott termékek , tekintettel az abban a jegyzőkönyvben meghatározott különös rendelkezésekre .

(src)="23"> ARTICLE 3
(trg)="23"> 3. cikk

(src)="24.0"> 1 .
(src)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="24"> ( 1 ) A Közösség és Svájc közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vámot .

(src)="25.0"> 2 .
(src)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="25"> ( 2 ) A behozatali vámokat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemezésnek megfelelően :

(src)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;
(trg)="26"> - 1973. április 1-jén minden vámtételt az alapvám 80 % -ára csökkentenek ;

(src)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="27"> - négy további , egyenként 20 % -os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint :

(src)="28"> 1 JANUARY 1974 ,
(trg)="28"> 1974. január 1-jén ,

(src)="29"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="29"> 1975. január 1-jén ,

(src)="30"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="30"> 1976. január 1-jén ,

(src)="31"> 1 JULY 1977 .
(trg)="31"> 1977. július 1-jén .

(src)="32"> ARTICLE 4
(trg)="32"> 4. cikk

(src)="33.0"> 1 .
(src)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .
(trg)="33"> ( 1 ) A behozatali vámok fokozatos eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámok tekintetében is alkalmazni kell .

(src)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .
(trg)="34"> A szerződő felek a fiskális vámot vagy a vám fiskális elemét belső adóval helyettesíthetik .

(src)="35.0"> 2 .
(src)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .
(trg)="35"> ( 2 ) Dánia , Írország , Norvégia és az Egyesült Királyság 1976. január 1-jéig tarthat fenn fiskális vámot vagy vám fiskális elemét az Európai Közösségek és a Dán Királyság , Írország , a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti konferencián kidolgozott és elfogadott " A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány " 38. cikkének alkalmazása esetén .

(src)="36.0"> 3 .
(src)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .
(trg)="36"> ( 3 ) Svájc ideiglenesen , a 18. cikk feltételeinek betartásával tarthat fenn olyan vámtételeket , amelyek a II. mellékletben meghatározott termékek behozatali vámjában szereplő fiskális elemnek felelnek meg .

(src)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .
(trg)="37"> A 29. cikkben előírt vegyes bizottság megvizsgálja , hogy az előző albekezdésben előírt alkalmazási feltételek teljesülnek-e , különösen ha a fiskális elem mértékén változtatnak .

(src)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .
(trg)="38"> A vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet figyelemmel arra a lehetőségre , hogy az ilyen vámtételeket 1980. január 1-je előtt vagy bármely más , a körülmények alapján meghatározott időpont előtt belső adóvá alakítsák át .

(src)="39"> ARTICLE 5
(trg)="39"> 5. cikk

(src)="40.0"> 1 .
(src)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .
(trg)="40"> ( 1 ) Az alapvám , amely vonatkozásában a 3. cikkben és az 1. jegyzőkönyvben előírt , egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell , minden termék esetében az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vámtétel .

(src)="41.0"> 2 .
(src)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .
(trg)="41"> ( 2 ) Ha 1972. január 1-je után az 1964 – 1967 között Genfben tartott kereskedelmi konferencia eredményeképpen megkötött vámmegállapodásokból eredő bármilyen vámcsökkentést alkalmaznak , az ( 1 ) bekezdésben említett alapvámok helyébe az így csökkentett vámtételek lépnek .

(src)="42.0"> 3 .
(src)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .
(trg)="42"> ( 3 ) A 3. cikkel és az 1. jegyzőkönyvvel összhangban kiszámított csökkentett vámtételeket az első tizedes jegyig kerekítve kell alkalmazni .

(src)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .
(trg)="43"> Az Európai Közösségek és a Dán Királyság , Írország , a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti konferencián kidolgozott és elfogadott " A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány " 39. cikke ( 5 ) bekezdésének a Közösség által történő alkalmazására is figyelemmel , a 3. cikket és az 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni az ír vámtarifában szereplő külön vámtételek vagy a vegyes vámtételek külön része tekintetében , a negyedik tizedes jegyig kerekítve .

(src)="44"> ARTICLE 6
(trg)="44"> 6. cikk

(src)="45.0"> 1 .
(src)="45.1"> NO NEW CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="45"> ( 1 ) A Közösség és a Svájc közötti kereskedelemben nem vezetnek be a behozatali vámmal megegyező hatású új díjat .

(src)="46.0"> 2 .
(src)="46.1"> CHARGES HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS INTRODUCED ON OR AFTER 1 JANUARY 1972 IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND SHALL BE ABOLISHED UPON THE ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT .
(trg)="46"> ( 2 ) A Közösség és a Svájc közötti kereskedelemben az 1972. január 1-jén vagy azt követően bevezetett , a behozatali vámokkal azonos hatású díjakat a megállapodás hatálybalépésével eltörlik .

(src)="47"> ANY CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS , THE RATE OF WHICH ON 31 DECEMBER 1972 IS HIGHER THAN THAT ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 SHALL BE REDUCED TO THE LATTER RATE UPON THE ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT .
(trg)="47"> A behozatali vámmal azonos hatású valamennyi díjat , amelyek mértéke 1972. december 31-én magasabb , mint az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott díjak mértéke , a megállapodás hatálybalépésével az utóbbi értékre csökkentik .

(src)="48.0"> 3 .
(src)="48.1"> CHARGES HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="48"> ( 3 ) A behozatali vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemtervnek megfelelően :

(src)="49"> ( A ) BY 1 JANUARY 1974 AT THE LATEST EACH CHARGE SHALL BE REDUCED TO 60 % OF THE RATE APPLIED ON 1 JANUARY 1972 ;
(trg)="49"> - legkésőbb 1974. január 1-jére minden díj mértékét az 1972. január 1-jén alkalmazott mérték 60 % -ára csökkentik ;

(src)="50"> ( B ) THREE FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="50"> - három további , egyenként 20 % -os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint :

(src)="51"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="51"> 1975. január 1-jén ,

(src)="52"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="52"> 1976. január 1-jén ,

(src)="53"> 1 JULY 1977 .
(trg)="53"> 1977. július 1-jén .

(src)="54"> ARTICLE 7
(trg)="54"> 7. cikk

(src)="55.0"> 1 .
(src)="55.1"> NO CUSTOMS DUTY ON EXPORTS OR CHARGE HAVING EQUIVALENT EFFECT SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="55"> ( 1 ) A Közösség és Svájc közötti kereskedelemben nem vezetnek be kiviteli vámot vagy azonos hatású díjat .

(src)="56"> CUSTOMS DUTIES ON EXPORTS AND CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT SHALL BE ABOLISHED NOT LATER THAN 1 JANUARY 1974 .
(trg)="56"> A kiviteli vámokat és az azonos hatású díjakat legkésőbb 1974. január 1-jéig eltörlik .