# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz
# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz


(src)="2"> ADDITIONAL AGREEMENT to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation
(trg)="2"> SOPIMUS " Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä kelloteollisuuden tuotteita koskevaa sopimusta " ( 1 ) täydentävä

(src)="3"> THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,
(trg)="3"> EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO ja

(src)="4"> of the one part , and
(src)="5"> THE SWISS FEDERAL COUNCIL ,
(trg)="4"> SVEITSIN LIITTONEUVOSTO , jotka

(src)="6"> of the other part ,
(src)="7"> WHEREAS an Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation was signed in Geneva on 30 June 1967 ;
(trg)="5"> KATSOVAT , että Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen kelloteollisuuden tuotteita koskeva sopimus allekirjoitettiin Genevessä 30 päivänä kesäkuuta 1967 ,

(src)="8"> WHEREAS it is necessary for the proper functioning of that Agreement to adopt additional provisions ;
(trg)="6"> KATSOVAT , että tämän järjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi annettava täydentäviä määräyksiä ,

(src)="9"> WHEREAS the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governs the use of the description " Swiss " for watches ;
(trg)="7"> OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta ,

(src)="10"> WHEREAS close cooperation exists in the clock and watch industry between the European Economic Community and Switzerland ;
(trg)="8"> OTTAVAT HUOMIOON kelloteollisuuden läheisen yhteistyön Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välillä , ja

(src)="11"> TAKING NOTE of the abolition , at the same time as this Agreement comes into force , of the rationalization grants accorded by Ebauches SA and ASUAG and of the simultaneous abolition of the quota referred to in point B 3 ( b ) of the abovementioned Agreement ,
(trg)="9"> OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen voimaantulon kanssa samanaikaisesti Ebauches SA : n ja ASUAG : n myöntämän rationalisointipalkkion poistamisen ja kyseisen sopimuksen B 3 b kohdassa tarkoitetun kiintiön samanaikaisen lakkauttamisen ,

(src)="13"> HAVE AGREED as follows :
(trg)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

(src)="14"> Article 1
(trg)="11"> 1 artikla

(src)="15"> The tariff reductions specified in Articles 1 and 5 of the Agreement of 30 June 1967 shall enter into force at the same time as this Agreement .
(trg)="12"> Tullinalennukset , joista määrätään 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artiklassa , tulevat voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimus .

(src)="16"> Article 2
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="17"> In order that a watch with a movement of Swiss manufacture as regards not less than 50 % of the value of all the constituent parts including the cost of assembly by virtue of Article 2 ( 2 ) ( b ) of the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governing the use of the description " Swiss " for watches can be considered to be Swiss , a certification procedure shall be established between Switzerland and the Community in accordance with the following rules :
(trg)="14"> Jotta kelloa , jonka koneisto on sveitsiläistä tekoa vähintään 50 prosentin osalta kaikkien perusosien arvosta , mukaan lukien kokoamiskustannukset , voitaisiin 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta , 2 artiklan 2 b kohdan mukaan pitää sveitsiläisenä , olisi vahvistettava Sveitsin ja yhteisön välinen varmentamismenettely seuraavien sääntöjen mukaan :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="15.0"> 1 .

(src)="18.1"> Rough watch movements manufactured in the Community and listed in the Annex to the Agreement , and the regulating organs and other constituent watch-movement parts manufactured in the Community and complementary to rough movements of Swiss or Community manufacture , shall be considered to be equivalent in quality to rough movements and parts of Swiss manufacture with comparable technical characteristics .
(trg)="15.1"> Yhteisössä valmistettuja kellokoneistoja , joiden luettelo on sopimuksen liitteenä , esikoneistoja sekä säätöosia ja muita yhteisössä valmistettuja kellojen koneistojen perusosia , jotka kuuluvat Sveitsissä tai yhteisössä valmistettuihin esikoneistoihin , pidetään laadultaan sveitsiläistä tekoa olevia esikoneistoja ja osia vastaavina ja samat tekniset ominaisuudet omaavina .

(src)="18.2"> It shall be understood that watches and watch movements assembled from these rough movements and parts must satisfy the statutory technical control requirements in Switzerland .
(trg)="15.2"> On otettava huomioon , että näiden esikoneistoista ja osista koottujen kellojen ja kellokoneistojen on täytettävä Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimukset .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="16.0"> 2 .

(src)="19.1"> The list specified in paragraph 1 of this Article of rough movements manufactured in the Community shall be brought up to date regularly in the following manner :
(trg)="16.1"> Yhteisössä valmistettujen esikoneistojen luettelo , josta määrätään tämän artiklan 1 kohdassa , on säännöllisesti saatettava ajan tasalle seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan :

(src)="20.0"> ( a ) Applications for new calibres of rough movements to be entered on the list shall be sent to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of clock and watch makers in the Community or any manufacturer of rough movements established in the Community. applications shall be accompanied by a technical description of the calibre of the rough movements .
(trg)="17.0"> a ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai muiden yhteisössä toimivien esikoneistojen valmistajien hakemus uudenmallisten esikoneistojen lisäämisestä luetteloon on osoitettava " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .
(trg)="17.1"> Hakemukseen on liitettävä tekninen osa , jossa kuvaillaan esikoneiston malli .

(src)="20.1"> The Chambre suisse de l 'horlogerie shall enter the new calibre or calibres on the said list forthwith .
(trg)="17.2"> " Chambre suisse de l 'horlogerie " lisää viipymättä uuden tai uudet mallit kyseiseen luetteloon .

(src)="21.0"> Should the entry be requested for a calibre of rough movements which has already been used in Switzerland and has failed to pass the statutory control in Switzerland , the Chambre suisse de l 'horlogerie may contest the entry .
(trg)="18.0"> Mikäli luetteloon lisäämistä haetaan esikoneiston mallin osalta , joka on jo ollut käytössä Sveitsissä ja joka on jo ollut läpi Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi kiistää luetteloon lisäämisen .

(src)="21.1"> In this event , the applicant may resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="18.1"> Tässä tapauksessa hakija voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn .

(src)="22"> ( b ) The withdrawal of calibres of rough movements appearing on the list shall be communicated to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of the clock and watch makers in the Community or by the manufacturer who had previously applied for the calibre to be entered on the list .
(trg)="19"> b ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai valmistajien , jotka ovat aikaisemmin hakeneet luetteloon lisäämistä , on ilmoitettava luettelossa ilmoitettujen esikoneistojen mallin poistamisesta " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .

(src)="23.0"> ( c ) Should the statutory technical-control requirements in Switzerland not be satisfied , the Chambre suisse d 'horlogerie may request that the calibres of rough movements concerned be struck off the list and shall notify the party concerned of this request .
(trg)="20.0"> c ) Mikäli Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimuksia ei täytetä , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi hakea luettelossa ilmoitettujen kyseisten esikoneiston mallien poistamista ja se ilmoittaa tästä hakemuksesta asianomaiselle osapuolelle .

(src)="23.1"> In the event of a disagreement , the party concerned may , within two months , resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="20.1"> Ristiriitatilanteessa asianomainen osapuoli voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn kahden kuukauden kuluessa .

(src)="24"> ( d ) All applications for amendments to the list , in accordance with subparagraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) above , shall be notified to the Joint Committee by the Chambre suisse de l 'horlogerie forthwith .
(trg)="21"> d ) " Chambre suisse de l 'horlogerien " on ilmoitettava kaikki a , b ja c kohdan mukaisia luettelon muutoksia koskevat hakemukset viipymättä sekakomissiolle .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="22.0"> 3 .

(src)="25.1"> In the event of a dispute about the equivalence of quality , the matter shall be referred forthwith by any interested party to the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement of 30 June 1967 .
(trg)="22.1"> Mikäli laadun vastaavuudesta tulee kiista , jokainen asianomainen osapuoli voi kutsua 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomission koolle viipymättä .

(src)="26"> The first party so to decide shall , on its own initiative , seek a joint expert opinion from the institute for official quality control in the Swiss clock and watch industry and a corresponding qualified institute in the Community nominated by the Community interested party .
(trg)="23"> Ensimmäisenä niin päättävä osapuoli voi hakea omasta aloitteestaan Sveitsin kelloteollisuuden virallisen laadunvalvontalaitoksen ja yhteisön asianomaisen osapuolen nimeämän yhteisön vastaavan pätevän laitoksen yhteistä asiantuntijalausuntoa .

(src)="27"> The institutes shall have three months in which to give the expert opinion requested .
(trg)="24"> Laitoksilla on kolme kuukautta aikaa antaa vaadittu lausunto .

(src)="28"> For the purposes of giving this expert opinion , the institutes shall agree between themselves to take two sufficiently representative batches of watches or watch movements , each normally containing not more than 50 watches or watch movements , one in a Swiss enterprise , the other in a Community enterprise .
(trg)="25"> Tämän lausunnon antamiseksi laitokset sopivat keskenään kahden riittävän edustavan koe-erän ottamisesta kelloista tai kellokoneistoista , joissa kummassakaan ei ole yli 50 kelloa tai koneistoa , yhden sveitsiläisestä ja toisen yhteisön yrityksestä .

(src)="29"> After testing these batches in accordance with the technical control standards statutory in Switzerland , the institutes shall compare their results and shall jointly draw up a report for the Joint Committee containing their conclusions and any proposals they may have .
(trg)="26"> Näiden erien tarkastamisen jälkeen Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen standardien mukaan laitokset vertaavat tuloksiaan ja laativat yhteisen kertomuksen sekakomissiolle johtopäätöksineen ja ehdotuksineen .

(src)="30"> The Joint Committee shall consider this report at its following meeting .
(trg)="27"> Sekakomissio käsittelee tätä kertomusta seuraavassa kokouksessaan .

(src)="31"> Article 3
(trg)="28"> 3 artikla

(src)="32"> The Agreement and the annexed list shall be published in the official journals of the contracting parties and shall be communicated to the watch and clock manufacturers by the trade associations concerned .
(trg)="29"> Sopimus sekä sen liitteenä oleva luettelo julkaistaan sopimuspuolten virallisissa lehdissä ja asianomaiset ammatilliset järjestöt ilmoittavat niistä kelloteollisuuden valmistajille .

(src)="33"> Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="30"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee liitteenä olevaan luetteloon tehtyihin muutoksiin .

(src)="34.0"> Every three years at least , beginning from the entry into force of the Agreement , the Joint Committee shall review the list to take into account any items which have in the meantime been entered on or struck off the list .
(trg)="31.0"> Vähintään joka kolmas vuosi sopimuksen voimaantulosta alkaen sekakomissio tarkastaa luettelon ottaakseen huomioon sillä välin tapahtuneet luetteloon lisäämiset ja siitä poistamiset .

(src)="34.1"> The new list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="31.1"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee näin tarkastettuun luetteloon .

(src)="35"> Any further information can be obtained from the trade associations concerned .
(trg)="32"> Asianomaisilta ammattijärjestöiltä voidaan pyytää lisätietoja .

(src)="36"> Article 4
(trg)="33"> 4 artikla

(src)="37"> Either Contracting Party may denounce the Agreement by giving 12 months 'notice .
(trg)="34"> Jokainen sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti 12 kuukauden irtisanomisajalla .

(src)="38"> Article 5
(trg)="35"> 5 artikla

(src)="39"> The Agreement shall be concluded and ratified by the Contracting Parties in accordance with their own procedures .
(trg)="36"> Sopimuspuolet tekevät ja ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti .

(src)="40"> The Agreement shall enter into force on 1 January 1973 provided that the Contracting Parties have exchanged their instruments of ratification by that date .
(trg)="37"> Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 sillä edellytyksellä , että sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifiointiasiakirjat ennen tätä päivämäärää .

(src)="41"> Should the instruments of ratification be exchanged between 1 January and 30 November 1973 , the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following that exchange .
(trg)="38"> Mikäli ratifiointiasiakirjojen vaihtaminen tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän marraskuuta 1973 välisenä aikana , sopimus tulee voimaan tätä vaihtamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä .

# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz
# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz


(src)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION
(trg)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS

(src)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,
(trg)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

(src)="6"> OF THE ONE PART , AND
(trg)="4"> yhdeltä puolen , ja

(src)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,
(trg)="5"> SVEITSIN VALALIITTO

(src)="8"> OF THE OTHER PART ,
(trg)="6"> toiselta puolen , jotka

(src)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,
(trg)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,

(src)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,
(trg)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja

(src)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,
(trg)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,

(src)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,
(trg)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,

(src)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :

(src)="14"> ARTICLE 1
(trg)="12"> 1 artikla

(src)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :
(trg)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :

(src)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,
(trg)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,

(src)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,

(src)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .
(trg)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .

(src)="19"> ARTICLE 2
(trg)="17"> 2 artikla

(src)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :
(trg)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,

(src)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;
(trg)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;

(src)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .
(trg)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .

(src)="23"> ARTICLE 3
(trg)="21"> 3 artikla

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :

(src)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;
(trg)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;

(src)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :

(src)="28"> 1 JANUARY 1974 ,
(trg)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,

(src)="29"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,

(src)="30"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,

(src)="31"> 1 JULY 1977 .
(trg)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .

(src)="32"> ARTICLE 4
(trg)="30"> 4 artikla

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .
(trg)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .

(src)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .
(trg)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .
(trg)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .
(trg)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .

(src)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .
(trg)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .

(src)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .
(trg)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .

(src)="39"> ARTICLE 5
(trg)="36"> 5 artikla

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="37.0"> 1 .

(src)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .
(trg)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="38.0"> 2 .

(src)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .
(trg)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="39.0"> 3 .

(src)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .
(trg)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .

(src)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .
(trg)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .

(src)="44"> ARTICLE 6
(trg)="41"> 6 artikla

(src)="45.0"> 1 .
(trg)="42.0"> 1 .

(src)="45.1"> NO NEW CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="42.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .

(src)="46.0"> 2 .
(trg)="43.0"> 2 .