# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz
# et/1970/jrc21970A0720_01-et.xml.gz


(src)="2"> ADDITIONAL AGREEMENT to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation
(trg)="2"> Euroopa Majandusühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ajanäitajatööstuse toodete lepingu

(src)="3"> THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,
(trg)="3"> LISAKOKKULEPE [ 1 ]
(trg)="4"> EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU

(src)="4"> of the one part , and
(trg)="5"> ühelt poolt ja

(src)="5"> THE SWISS FEDERAL COUNCIL ,
(trg)="6"> ŠVEITSI LIIDUNÕUKOGU
(trg)="7"> teiselt poolt ,

(src)="6"> of the other part ,
(trg)="8"> arvestades , et :

(src)="7"> WHEREAS an Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation was signed in Geneva on 30 June 1967 ;
(trg)="9"> 30. juunil 1967 sõlmiti Genfis Euroopa Majandusühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline ajanäitajatööstuse tooteid käsitlev leping ;

(src)="8"> WHEREAS it is necessary for the proper functioning of that Agreement to adopt additional provisions ;
(trg)="10"> selle lepingu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja vastu võtta täiendavad sätted ;

(src)="9"> WHEREAS the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governs the use of the description " Swiss " for watches ;
(trg)="11"> kellade puhul on kirjelduse " Šveitsi " kasutamine reguleeritud Šveitsi Liidunõukogu 23. detsembri 1971. aasta korraldusega ;

(src)="10"> WHEREAS close cooperation exists in the clock and watch industry between the European Economic Community and Switzerland ;
(trg)="12"> Euroopa Majandusühendus ja Šveits teevad ajanäitajatööstuses tihedat koostööd ja

(src)="11"> TAKING NOTE of the abolition , at the same time as this Agreement comes into force , of the rationalization grants accorded by Ebauches SA and ASUAG and of the simultaneous abolition of the quota referred to in point B 3 ( b ) of the abovementioned Agreement ,
(trg)="13"> võttes arvesse Ebauches SA ja ASUAGi antud ratsionaliseerimistoetuste tühistamist käesoleva lepingu jõustumisel ning eespool nimetatud lepingu punkti B alapunkti 3 lõikes b osutatud kvootide tühistamist ,

(src)="13"> HAVE AGREED as follows :
(trg)="14"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :

(src)="14"> Article 1
(trg)="15"> Artikkel 1

(src)="15"> The tariff reductions specified in Articles 1 and 5 of the Agreement of 30 June 1967 shall enter into force at the same time as this Agreement .
(trg)="16"> 30. juuni 1967. aasta lepingu artiklites 1 ja 5 täpsustatud tollimaksude vähendamine jõustub samaaegselt käesoleva kokkuleppega .

(src)="16"> Article 2
(trg)="17"> Artikkel 2

(src)="17"> In order that a watch with a movement of Swiss manufacture as regards not less than 50 % of the value of all the constituent parts including the cost of assembly by virtue of Article 2 ( 2 ) ( b ) of the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governing the use of the description " Swiss " for watches can be considered to be Swiss , a certification procedure shall be established between Switzerland and the Community in accordance with the following rules :
(trg)="18"> Selleks , et kella , mille mehhanism on valmistatud Šveitsis vähemalt 50 % ulatuses koostisosade väärtusest , mis hõlmab ka montaaži hinda , saaks Šveitsi Liidunõukogu 23. detsembri 1971. aasta korralduse ( mis reguleerib kirjelduse " Šveitsi " kasutamist kellade puhul ) artikli 2 lõike 2 punkti b alusel käsitleda Šveitsi kellana , seatakse Šveitsi ja ühenduse vahel sisse sertifitseerimiskord vastavalt järgmistele eeskirjadele :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="19.0"> 1.

(src)="18.1"> Rough watch movements manufactured in the Community and listed in the Annex to the Agreement , and the regulating organs and other constituent watch-movement parts manufactured in the Community and complementary to rough movements of Swiss or Community manufacture , shall be considered to be equivalent in quality to rough movements and parts of Swiss manufacture with comparable technical characteristics .
(trg)="19.1"> Ühenduses toodetud ja käesoleva kokkuleppe lisas loetletud esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanisme ning ühenduses toodetud reguleerivaid komponente ja muid kellamehhanismide koostisesse kuuluvaid osi , mis täiendavad Šveitsis või ühenduses toodetud esialgselt kokkupandud reguleerimata mehhanisme , käsitletakse kvaliteedi osas samaväärsetena Šveitsis valmistatud , võrreldavate tehniliste omadustega esialgselt kokkupandud reguleerimata mehhanismide ja osadega .

(src)="18.2"> It shall be understood that watches and watch movements assembled from these rough movements and parts must satisfy the statutory technical control requirements in Switzerland .
(trg)="19.2"> Lepitakse kokku , et nendest esialgselt kokkupandud reguleerimata mehhanismidest ja osadest monteeritavad kellad ja kellamehhanismid peavad vastama Šveitsi seadustega ettenähtud tehnilise kontrolli nõuetele .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="20.0"> 2.

(src)="19.1"> The list specified in paragraph 1 of this Article of rough movements manufactured in the Community shall be brought up to date regularly in the following manner :
(trg)="20.1"> Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud ühenduses valmistatud esialgselt kokkupandud reguleerimata mehhanismide loetelu ajakohastatakse regulaarselt järgmisel viisil :

(src)="20.0"> ( a ) Applications for new calibres of rough movements to be entered on the list shall be sent to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of clock and watch makers in the Community or any manufacturer of rough movements established in the Community. applications shall be accompanied by a technical description of the calibre of the rough movements .
(trg)="21.0"> a ) Ühenduse kellatootjate ühingud või ühenduses asuvad esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide tootjad saadavad taotlused esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide uute mudelite loetellu lisamiseks Chambre suisse de l'horlogerie’le .
(trg)="21.1"> Avaldusele lisatakse esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide mudelite tehniline kirjeldus .

(src)="20.1"> The Chambre suisse de l 'horlogerie shall enter the new calibre or calibres on the said list forthwith .
(trg)="21.2"> Seejärel lisab Chambre suisse de l'horlogerie uue mudeli või uued mudelid mainitud loetellu .

(src)="21.0"> Should the entry be requested for a calibre of rough movements which has already been used in Switzerland and has failed to pass the statutory control in Switzerland , the Chambre suisse de l 'horlogerie may contest the entry .
(trg)="22.0"> Kui loetellu palutakse lisada esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide mudel , mida on Šveitsis juba kasutatud ja mis ei ole läbinud Šveitsi seadustega ettenähtud kontrolli , võib Chambre suisse de l'horlogerie loetellu kandmise vaidlustada .

(src)="21.1"> In this event , the applicant may resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="22.1"> Sel juhul võib taotluse esitaja kasutada käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud menetlust .

(src)="22"> ( b ) The withdrawal of calibres of rough movements appearing on the list shall be communicated to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of the clock and watch makers in the Community or by the manufacturer who had previously applied for the calibre to be entered on the list .
(trg)="23"> b ) Esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide mudelite loetelust kõrvaldamisest teavitavad Chambre suisse de l'horlogerie’d ühenduse kellatootjate ühingud või see tootja , kes taotles asjaomase mudeli loetellu lisamist .

(src)="23.0"> ( c ) Should the statutory technical-control requirements in Switzerland not be satisfied , the Chambre suisse d 'horlogerie may request that the calibres of rough movements concerned be struck off the list and shall notify the party concerned of this request .
(trg)="24.0"> c ) Kui Šveitsi seadustega ettenähtud tehnilise kontrolli nõuded ei ole täidetud , võib Chambre suisse de l'horlogerie taotleda asjaomaste esialgselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismide mudelite loetelust kustutamist ning teavitab sellest taotlusest asjaomast poolt .

(src)="23.1"> In the event of a disagreement , the party concerned may , within two months , resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .
(trg)="24.1"> Lahkarvamuse korral võib asjaomane pool kasutada kahe kuu jooksul käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud menetlust .

(src)="24"> ( d ) All applications for amendments to the list , in accordance with subparagraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) above , shall be notified to the Joint Committee by the Chambre suisse de l 'horlogerie forthwith .
(trg)="25"> d ) Chambre suisse de l'horlogerie teatab otsekohe kõigist lõikude a , b ja c kohastest loetelu muutmise taotlustest ühiskomiteele .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="26.0"> 3.

(src)="25.1"> In the event of a dispute about the equivalence of quality , the matter shall be referred forthwith by any interested party to the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement of 30 June 1967 .
(trg)="26.1"> Kvaliteedi samaväärsusega seotud vaidluste korral suunab üks huvitatud pooltest küsimuse 30. juuni 1967. aasta lepingu artiklis 9 ettenähtud ühiskomiteele .

(src)="26"> The first party so to decide shall , on its own initiative , seek a joint expert opinion from the institute for official quality control in the Swiss clock and watch industry and a corresponding qualified institute in the Community nominated by the Community interested party .
(trg)="27"> Esimene pool , kes otsustab seda teha , küsib Šveitsi ajanäitajatööstuse ametliku kvaliteedikontrolliasutuse ja vastava ühenduse huvitatud poole määratud ühenduse kvalifitseeritud asutuse ühist ekspertarvamust .

(src)="27"> The institutes shall have three months in which to give the expert opinion requested .
(trg)="28"> Palutud ekspertarvamuse esitamiseks on asutustel aega kolm kuud .

(src)="28"> For the purposes of giving this expert opinion , the institutes shall agree between themselves to take two sufficiently representative batches of watches or watch movements , each normally containing not more than 50 watches or watch movements , one in a Swiss enterprise , the other in a Community enterprise .
(trg)="29"> Selle ekspertarvamuse andmiseks lepivad asutused omavahel kokku , et võtavad kellade või kellamehhanismide hulgast kaks piisavalt tüüpilist partiid , ühe Šveitsi ettevõttes ja teise ühenduse ettevõttes , kusjuures mõlemad sisaldavad tavaliselt kuni 50 kella või kellamehhanismi .

(src)="29"> After testing these batches in accordance with the technical control standards statutory in Switzerland , the institutes shall compare their results and shall jointly draw up a report for the Joint Committee containing their conclusions and any proposals they may have .
(trg)="30"> Pärast nende partiide katsetamist vastavalt Šveitsi seadustega ettenähtud tehnilise kontrolli standarditele võrdlevad asutused saadud tulemusi ja koostavad ühiskomiteele ühiselt aruande , kus on esitatud nende järeldused ja võimalikud soovitused .

(src)="30"> The Joint Committee shall consider this report at its following meeting .
(trg)="31"> Ühiskomitee arutab seda aruannet oma järgmisel istungil .

(src)="31"> Article 3
(trg)="32"> Artikkel 3

(src)="32"> The Agreement and the annexed list shall be published in the official journals of the contracting parties and shall be communicated to the watch and clock manufacturers by the trade associations concerned .
(trg)="33"> Kokkulepe ja sellele lisatud loetelu avaldatakse lepinguosaliste ametlikes teatajates ning asjaomased kutseühingud edastavad need ajanäitajate tootjatele .

(src)="33"> Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="34"> Lisatud loetelu muudatused avaldatakse ja edastatakse samal viisil .

(src)="34.0"> Every three years at least , beginning from the entry into force of the Agreement , the Joint Committee shall review the list to take into account any items which have in the meantime been entered on or struck off the list .
(trg)="35.0"> Alates käesoleva kokkuleppe jõustumisest vaatab ühiskomitee vähemalt kord kolme aasta jooksul loetelu läbi , et võtta arvesse vahepeal loetelusse lisatud või sealt välja jäetud nimetusi .

(src)="34.1"> The new list shall be published and communicated in the same manner .
(trg)="35.1"> Uus loetelu avaldatakse ja edastatakse samal viisil .

(src)="35"> Any further information can be obtained from the trade associations concerned .
(trg)="36"> Täpsemat teavet saab asjaomaste kutseühingute käest .

(src)="36"> Article 4
(trg)="37"> Artikkel 4

(src)="37"> Either Contracting Party may denounce the Agreement by giving 12 months 'notice .
(trg)="38"> Kumbki lepinguosaline võib lepingu denonsseerida , teatades sellest 12 kuud ette .

(src)="38"> Article 5
(trg)="39"> Artikkel 5

(src)="39"> The Agreement shall be concluded and ratified by the Contracting Parties in accordance with their own procedures .
(trg)="40"> Lepinguosalised sõlmivad ja ratifitseerivad käesoleva kokkuleppe oma korra kohaselt .

(src)="40"> The Agreement shall enter into force on 1 January 1973 provided that the Contracting Parties have exchanged their instruments of ratification by that date .
(trg)="41"> Käesolev kokkulepe jõustub 1. jaanuaril 1973 , tingimusel , et lepinguosalised on selleks kuupäevaks oma ratifitseerimiskirjad vahetanud .

(src)="41"> Should the instruments of ratification be exchanged between 1 January and 30 November 1973 , the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following that exchange .
(trg)="42"> Kui ratifitseerimiskirjad vahetatakse ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 30. novembrini 1973 , jõustub käesolev kokkulepe sellele vahetamisele järgneva teise kuu esimesel päeval .
(trg)="43"> [ 1 ] Leping on koostatud ainult prantsuse keeles .

# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz
# et/1972/jrc21972A0722_03-et.xml.gz


(src)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION
(trg)="2"> Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline

(src)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,
(trg)="3"> Leping
(trg)="4"> EUROOPA MAJANDUSÜHENDUS

(src)="6"> OF THE ONE PART , AND
(trg)="5"> ühelt poolt ja

(src)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,
(trg)="6"> ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON

(src)="8"> OF THE OTHER PART ,
(trg)="7"> teiselt poolt ,

(src)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,
(trg)="8"> SOOVIDES Euroopa Majandusühenduse laienedes tugevdada ja laiendada olemasolevaid majandussuhteid ühenduse ja Šveitsi vahel ning õiglasi konkurentsitingimusi arvestades tagada vastastikuse kaubanduse harmooniline areng , et toetada Euroopa ülesehitamist ,

(src)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,
(trg)="9"> OLLES VALMIS sel eesmärgil järk-järgult kõrvaldama oma olulised kaubandustõkked vabakaubanduspiirkondade loomist käsitleva üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe sätete kohaselt ,

(src)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,
(trg)="10"> TEATADES valmidusest mis tahes asjaolu , eelkõige ühenduses toimuva arenguga seoses arutada võimalust arendada ning süvendada vastastikuseid suhteid , kui nende majanduse huvides oleks kasulik hõlmata nende suhetega käesoleva lepinguga reguleerimata valdkondi ,

(src)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,
(trg)="11"> ON OTSUSTANUD nimetatud eesmärkide saavutamiseks ning pidades silmas , et ühtki käesoleva lepingu sätet ei tohi tõlgendada lepinguosalisi teiste rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustustest vabastavana ,

(src)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="12"> SÕLMIDA KÄESOLEVA LEPINGU .

(src)="14"> ARTICLE 1
(trg)="13"> Artikkel 1

(src)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :
(trg)="14"> Käesoleva lepingu eesmärk on :

(src)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,
(trg)="15"> a ) edendada Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni suhteid vastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu , toetades seega ühenduse ja Šveitsi majanduse arengut , elu- ja töötingimuste paranemist ning tootlikkuse ja finantsstabiilsuse suurenemist ,

(src)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="16"> b ) tagada lepinguosaliste vahelises kaubanduses õiglased konkurentsitingimused ,

(src)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .
(trg)="17"> c ) sel viisil , kaubandustõkkeid kõrvaldades , aidata kaasa ülemaailmse kaubanduse harmoonilisele arengule ja kasvule .

(src)="19"> ARTICLE 2
(trg)="18"> Artikkel 2

(src)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :
(trg)="19"> Käesolevat lepingut kohaldatakse ühendusest ja Šveitsist pärit toodete suhtes :

(src)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;
(trg)="20"> i ) mis kuuluvad Brüsseli nomenklatuuri gruppidesse 25–99 , v. a I lisas loetletud tooted ;

(src)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .
(trg)="21"> ii ) mis on loetletud protokollis nr 2 , pöörates tähelepanu nimetatud protokollis sätestatud korrale .

(src)="23"> ARTICLE 3
(trg)="22"> Artikkel 3

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="23.0"> 1.

(src)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .
(trg)="23.1"> Ühenduse ja Šveitsi kaubavahetuses ei võeta kasutusele uusi imporditollimakse .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="24.0"> 2.

(src)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :
(trg)="24.1"> Imporditollimaksud kaotatakse järk-järgult järgmise ajakava kohaselt :

(src)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;
(trg)="25"> a ) 1. aprillil 1973 vähendatakse kõiki tollimakse 80 %ni baasmäärast ;

(src)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :
(trg)="26"> b ) ülejäänud neli vähendust , millest igaüks on 20 % , tehakse :

(src)="28"> 1 JANUARY 1974 ,
(trg)="27"> 1. jaanuaril 1974 ,

(src)="29"> 1 JANUARY 1975 ,
(trg)="28"> 1. jaanuaril 1975 ,

(src)="30"> 1 JANUARY 1976 ,
(trg)="29"> 1. jaanuaril 1976 ,

(src)="31"> 1 JULY 1977 .
(trg)="30"> 1. juulil 1977.

(src)="32"> ARTICLE 4
(trg)="31"> Artikkel 4

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="32.0"> 1.

(src)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .
(trg)="32.1"> Imporditollimaksude järkjärgulist kaotamist käsitlevaid sätteid kohaldatakse ka fiskaalsete tollimaksude suhtes .

(src)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .
(trg)="33"> Lepinguosalised võivad fiskaalse tollimaksu või tollimaksu fiskaalse osa asendada riigisisese maksuga .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="34.0"> 2.

(src)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .
(trg)="34.1"> Iirimaa , Norra , Taani ja Ühendkuningriik võivad fiskaalse tollimaksu või tollimaksu fiskaalse osa säilitada 1. jaanuarini 1976 , kui nad kohaldavad Euroopa ühenduste ja Iirimaa , Norra Kuningriigi , Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Taani Kuningriigi vahelisel konverentsil koostatud ühinemistingimusi ja asutamislepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti artiklit 38.

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="35.0"> 3.

(src)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .
(trg)="35.1"> Järgides artiklis 18 esitatud tingimusi , võib Šveits ajutiselt säilitada maksud , mis vastavad II lisas nimetatud toodete imporditollimaksude fiskaalsele osale .

(src)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .
(trg)="36"> Eelmise lõiguga ettenähtud tingimuste täitmist , eriti fiskaalse osa suuruse muutmise korral , kontrollib artiklis 29 ettenähtud ühiskomitee .

(src)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .
(trg)="37"> Ühiskomitee kontrollib olukorda , pidades silmas nimetatud maksude muutmist riigisisesteks maksudeks enne 1. jaanuari 1980 või enne muud tähtpäeva , mille komisjon määrab asjaoludest tulenevalt .

(src)="39"> ARTICLE 5
(trg)="38"> Artikkel 5

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="39.0"> 1.

(src)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .
(trg)="39.1"> Tollimaksu baasmääraks , mille põhjal arvutatakse artiklis 3 ja protokollis nr 1 sätestatud järjestikused vähendamised , on iga toote puhul 1. jaanuaril 1972 tegelikult kohaldatud tollimaks .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="40.0"> 2.

(src)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .
(trg)="40.1"> Kui pärast 1. jaanuari 1972 jõustuvad Genfis 1964. – 1967. aastal peetud kaubanduskonverentsi tulemusena sõlmitud lepingute kohased tollimaksude vähendused , asendatakse lõikes 1 nimetatud baasmäärad selliste vähendatud tollimaksudega .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="41.0"> 3.

(src)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .
(trg)="41.1"> Lõike 3 ja protokolli nr 1 kohaselt arvutatud vähendatud tollimakse kohaldatakse kümnendkohani ümardatuna .

(src)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .
(trg)="42"> Kui ühendus kohaldab Euroopa ühenduste ja Iirimaa , Norra Kuningriigi , Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Taani Kuningriigi vahelisel konverentsil koostatud ühinemistingimusi ja asutamislepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti artikli 39 lõiget 5 , kohaldatakse artiklit 3 ja protokolli nr 1 Iirimaa tariifistiku koguseliste tollimaksude või segatollimaksude koguselise osa suhtes , mis ümardatakse neljanda kohani pärast koma .

(src)="44"> ARTICLE 6
(trg)="43"> Artikkel 6

(src)="45.0"> 1 .
(trg)="44.0"> 1.