# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz
# sv/1972/jrc21972A0722_04-sv.xml.gz


(src)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972
(trg)="2"> TILLÄGGSAVTAL Om giltigheten för Liechtenstein av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="3"> EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN ,

(src)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="4"> SCHWEIZ ,

(src)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,
(trg)="5"> LIECHTENSTEIN ,

(src)="6"> Εκτιμώντας :
(trg)="6"> HAR TRÄFFAT FÖLJANDE AVTAL :

(src)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972
(trg)="7"> Genom Fördraget av den 29 mars 1923 har Liechtenstein och Schweiz konstituerat en gemensam union och det fördraget ger inte giltighet i Liechtenstein åt alla bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972 .

(src)="8"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν εξέφρασε την επιθυμία να ισχύσουν όλες οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής έναντι αυτού ,
(trg)="8"> Liechtenstein har uttryckt en önskan om att alla bestämmelser i detta avtal skall ha giltighet för Liechtenstein .

(src)="9"> ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
(trg)="9"> HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE :

(src)="10"> ρθρο 1
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972 , ισχύει επίσης στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν .
(trg)="11"> Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972 skall på samma sätt tillämpas för Liechtenstein .

(src)="12"> ρθρο 2
(trg)="12"> Artikel 2

(src)="13"> Προς το σκοπό της εφαρμογής της συμφωνίας , η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 , χωρίς μεταβολή του χαρακτήρος της ως διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας , το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν δύναται να προβάλλει τα συμφέροντά του δι ’ αντιπροσώπου , στο πλαίσιο της ελβετικής αντιπροσωπείας , στη Μικτή Επιτροπή .
(trg)="13"> För att tillämpa avtalet enligt artikel 1 och utan att modifiera dess bilaterala natur mellan gemenskapen och Schweiz får Liechtenstein bevaka sina intressen genom att representeras av en representant i den schweiziska delegationen i den gemensamma kommittén .

(src)="14"> ρθρο 3
(trg)="14"> Artikel 3

(src)="15.0"> Η παρούσα πρόσθετη συμφωνία εγκρίνεται από την Ελβετία , το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν και την Κοινότητα σύμφωνα προς τις ίδιες αυτών διαδικασίες .
(trg)="15.0"> Detta tilläggsavtal kommer att godkännas av Schweiz , Liechtenstein och gemenskapen enligt deras egna förfaranden .

(src)="15.1"> Θα αρχίσει να ισχύει συγχρόνως με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 1 , και η ισχύς της θα διαρκέσει , όσο και η συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 .
(trg)="15.1"> Tilläggsavtalet skall träda i kraft samma dag som avtalet enligt artikel 1 och skall fortsätta att gälla så länge som Fördraget av den 29 mars 1923 är i kraft .

(src)="16"> Udfζrdiget i Bruxelles , den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds .
(trg)="16"> Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå .

# el/1972/jrc21972A0722_05-el.xml.gz
# sv/1972/jrc21972A0722_05-sv.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(trg)="2"> AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="3"> EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

(src)="4"> αφενός ,
(trg)="4"> å ena sidan , och

(src)="5"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="5"> ISLAND

(src)="6"> αφετέρου ,
(trg)="6"> å andra sidan ,

(src)="7"> ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν και να επεκτείνουν , με την ευκαιρία της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος , τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας και να εξασφαλίσουν , υπό συνθήκες ισότητος των όρων ανταγωνισμού , την αρμονική ανάπτυξη του εμπορίου τους , με σκοπό να συμβάλλουν στο έργο της ευρωπαϊκής οικοδομήσεως ,
(trg)="7"> SOM ÖNSKAR , när Europeiska ekonomiska gemenskapen vidgas , befästa och utöka de ekonomiska band som finns mellan gemenskapen och Island och , med beaktande av rättvisa konkurrensvillkor , säkerställa en harmonisk utveckling av sin handel för att bidra till uppbyggnadsarbetet av Europa ,

(src)="8"> ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ για το σκοπό αυτό να εξαλείψουν προοδευτικά τα εμπόδια στο ουσιώδες μέρος των συναλλαγών τους , σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου , όσον αφορά την ίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ,
(trg)="8"> SOM ÄR BESLUTNA att i detta syfte gradvis avlägsna hindren för väsentligen all sin handel enligt det allmänna tull- och handelsavtalets bestämmelser om upprättandet av frihandelsområden ,

(src)="9"> ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ότι είναι διατεθειμένες να εξετάσουν βάσει κάθε στοιχείου αξιολογήσεως και ιδίως με γνώμονα την εξέλιξη της Κοινότητος , τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους , να τις επεκτείνουν δε και σε τομείς , οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία , όταν αυτό θα φαινόταν χρήσιμο για το συμφέρον των οικονομιών τους ,
(trg)="9"> SOM FÖRKLARAR att de är beredda att , mot bakgrund av alla relevanta faktorer och framförallt utvecklingen i gemenskapen , undersöka möjligheten att utveckla och fördjupa sina förbindelser och , om detta skulle vara av intresse för bådas ekonomi , att utsträcka dessa till områden som inte omfattas av detta avtal ,

(src)="10"> ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ , για την προώθηση των στόχων αυτών και επειδή καμιά διάταξη της συμφωνίας αυτής δεν δύναται να ερμηνευθεί ως απαλλακτική των συμβαλλομένων μερών από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάμει άλλων διεθνών συμφωνιών ,
(trg)="10"> HAR BESLUTAT , i strävan efter dessa mål och med beaktande av att inga bestämmelser i detta avtal får tolkas så att de avtalsslutande parterna är befriade från de förpliktelser som åligger dem enligt andra internationella avtal ,

(src)="11"> ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ :
(trg)="11"> ATT SLUTA DETTA AVTAL .

(src)="12"> ρθρο 1
(trg)="12"> Artikel 1

(src)="13"> Η παρούσα συμφωνία αποσκοπεί :
(trg)="13"> Syftet med detta avtal är

(src)="14"> α ) να προαγάγει διά της επεκτάσεως των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , και να συμβάλει κατ ’ αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητος , τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και απασχολήσεως , την αύξηση της παραγωγικότητος και την οικονομική σταθερότητα , τόσο στην Κοινότητα όσο και στην Ελβετία ,
(trg)="14"> a ) att genom utvidgning av sin ömsesidiga handel främja en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island och på så sätt stödja framåtskridandet i ekonomisk verksamhet , förbättringen av levnadsvillkor och anställningsvillkor samt ökad produktivitet och finansiell stabilitet ,

(src)="15"> β ) να εξασφαλίσει συνθήκες ισότητες των όρων ανταγωνισμού στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ,
(trg)="15"> b ) att skapa rättvisa konkurrensvillkor i handeln mellan de avtalsslutande parterna ,

(src)="16"> γ ) να συμβάλλει κατ ’ αυτό τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη και στην επέκταση του παγκοσμίου εμπορίου διά της εξαλείψεως των εμποδίων στις συναλλαγές .
(trg)="16"> c ) att på detta sätt avlägsna handelsmurar och bidra till en harmonisk utveckling och utvidgning av världshandeln .

(src)="17"> ρθρο 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Η συμφωνία εφαρμόζεται στα προϊόντα κατωγωγής Κοινότητος και Ελβετίας τα οποία :
(trg)="18"> Avtalet skall tillämpas på varor med ursprung i gemenskapen eller Island ,

(src)="19"> ι ) υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 99 της Ονοματολογίας των Βρυξελλών , εξαιρουμένων των προϊόντων , που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ,
(trg)="19"> i ) som omfattas av kapitlen 25-99 i Brysselnomenklaturen med undantag av de varor som är förtecknade i bilaga 1 ,

(src)="20.0"> ιι ) περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ .
(src)="20.1"> 2 , λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων που προβλέπονται σ ’ αυτό .
(trg)="20"> ii ) som är närmare angivna i protokoll nr 2 och nr 6 med beaktande av de arrangemang som föreskrivs i dessa protokoll .

(src)="21"> ρθρο 3
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="22.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="22.1"> Ουδείς νέος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="22.1"> Inga nya importtullar skall införas i handeln mellan gemenskapen och Island .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="23.1"> Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται προοδευτικά κατά τον ακόλουθο ρυθμό :
(trg)="23.1"> Gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och Island skall gradvis avskaffa sina importtullar enligt följande tidtabell :

(src)="24"> - την 1η Απριλίου 1973 , κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του δασμού βάσεως
(trg)="24"> a ) Den 1 april 1973 skall varje tull sänkas till 80 % av bastullen .

(src)="25"> - οι άλλες τέσσερις μειώσεις από 20 % η καθεμία , πραγματοποιούνται :
(trg)="25"> b ) Fyra ytterligare sänkningar med 20 % vardera skall ske

(src)="26"> την 1η Ιανουαρίου 1974 ,
(trg)="26"> den 1 januari 1974 ,

(src)="27"> την 1η Ιανουαρίου 1975 ,
(trg)="27"> den 1 januari 1975 ,

(src)="28"> την 1η Ιανουαρίου 1976 ,
(trg)="28"> den 1 januari 1976 , och

(src)="29"> την 1η Ιουλίου 1977 .
(trg)="29"> den 1 juli 1977 .

(src)="30"> ρθρο 4
(trg)="34"> Artikel 4

(src)="31.0"> 1 .
(trg)="35.0"> 1 .

(src)="31.1"> Οι διατάξεις περί της προοδευτικής καταργήσεως των εισαγωγικών δασμών εφαρμόζονται και επί τών δασμών ταμιευτικού χαρακτήρος .
(trg)="35.1"> De angivna dagarna skall Island sänka sina tullar på importer från gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och Irland till de olika bastullsatserna som tillämpades den 1 mars 1970 enligt vad som närmare anges nedan .

(src)="32"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αντικαταστήσουν τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρος , ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών αυτών , με εσωτερικό φόρο .
(trg)="36"> > Plats för tabell >

(src)="35"> Η Μικτή Επιτροπή , που προβλέπεται στό άρθρο 29 , εξακριβώνει τους όρους εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου , ιδίως σε περίπτωση τροποποιήσεως του ποσού του ταμιευτικού στοιχείου .
(trg)="37.0"> 2 .
(trg)="37.1"> Efter den 1 januari 1974 skall Island fortsätta att sänka sina tullar avseende Danmark , Norge och Storbritannien enligt den tidtabell som anges i punkt 1 .

(src)="37"> ρθρο 5
(trg)="38"> Artikel 5

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="40"> De avtalsslutande parterna får ersätta en fiskal tull eller en fiskal del av en tull med en inhemsk skatt .

(src)="38.1"> Για κάθε προϊόν ο δασμός βάσεως επί του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδοχικές μειώσεις , που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο πρωτόκολλο αριθ.1 , είναι ο πράγματι εφαρμοζόμενος δασμός την 1η Ιανουαρίου 1972 .
(trg)="41.0"> 2 .
(trg)="41.1"> Island får med beaktande av villkoren i artikel 19 temporärt behålla sina fiskala tullar för de varor som anges i bilaga 2 .

(src)="39.0"> 2 .
(src)="39.1"> Αν μετά την 1η Ιανουαρίου 1972 , εφαρμοσθούν οι δασμολογικές μειώσεις , που απορρέουν από τις δασμολογικές συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν κατά την Συνδιάσκεψη εμπορικών διαπραγματεύσεων της Γενεύης ( 1964-1967 ) , οι κατ ’ αυτό τον τρόπο μειωθέντες δασμοί αντικαθιστούν τους δασμούς βάσεως , που προβλέπονται στην παράγραφο 1 .
(trg)="42.0"> När Island startar en tillverkning av en vara liknande en av dem som anges i bilaga 2 , skall den tillämpliga tullen för den senare varan sänkas till den nivå , som skulle ha nåtts , om denna tull hade sänkts enligt tidtabellen i artikel 4.1 efter det att avtalet trätt i kraft .
(trg)="42.1"> Om en tull som är lägre än en fiskal avgift införs för tredje land , skall sänkningarna av tulltaxan grundas på den föregående tullen .

(src)="40.0"> 3 .
(src)="40.1"> Οι μειωμένοι δασμοί , που υπελογίσθησαν σύμφωνα με το άρθρο 3 και με το πρωτόκολλο αριθ.1 , εφαρμόζονται με στρογγυλοποίηση στον πρώτο δεκαδικό .
(trg)="43"> Efterföljande sänkningar skall ske enligt den i artikel 4.1 fastställda tidtabellen .

(src)="41"> Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής από την Κοινότητα του άρθρου 39 , παράγραφος 5 , της « πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών » , που κατηρτίσθη και εθεσπίσθη κατά τη Συνδιάσκεψη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Βασιλείου της Δανίας , της Ιρλανδίας , του Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και της Βορείου Ιρλανδίας , για τους κατά ποσό δασμούς ή το κατά ποσό τμήμα των μικτών δασμών του ιρλανδικού δασμολογίου , το άρθρο 3 και το πρωτόκολλο αριθ.1 εφαρμόζονται με στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό .
(trg)="44.0"> 3 .
(trg)="44.1"> Danmark , Irland , Norge och Storbritannien får behålla en fiskal avgift eller den fiskala delen av en tull till den 1 januari 1976 vid genomförandet av artikel 38 i " Rättsakten om villkoren för anslutning och anpassningarna till fördragen " , som upprättats och antagits vid konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien .

(src)="42"> ρθρο 6
(trg)="45"> Artikel 6

(src)="43.0"> 1 .
(trg)="46.0"> 1 .

(src)="43.1"> Ουδεμία νέα φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="46.1"> Ingen ny avgift med en verkan motsvarande en importtull skall införas i handeln mellan gemenskapen och Island .

(src)="44.0"> 2 .
(trg)="47.0"> 2 .

(src)="44.1"> Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς που επεβλήθησαν από 1ης Ιανουαρίου 1972 , στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας .
(trg)="47.1"> Avgifter med en verkan motsvarande importtullar , som införts efter den 1 januari 1972 i handeln mellan gemenskapen och Island , skall avskaffas när avtalet träder i kraft .

(src)="45"> Κάθε φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς , της οποίας ο συντελεστής κατά την 31 Δεκεμβρίου 1972 θα ήταν μεγαλύτερος του πράγματι εφαρμοζομένου την 1η Ιανουαρίου 1972 , μειώνεται στο συντελεστή αυτόν από της ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας .
(trg)="48"> Alla avgifter som har en verkan motsvarande en importtull som har en tullsats som den 31 december 1972 är högre än den som faktiskt tillämpades den 1 januari 1972 skall sänkas till den senare tullsatsen , när avtalet träder i kraft .

(src)="46.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="46.1"> Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς καταργούνται προοδευτικά κατά τον ακόλουθο ρυθμό :
(trg)="49.1"> Avgifter med en verkan motsvarande importtullar skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell :

(src)="47"> - κάθε φορολογική επιβάρυνση μειώνεται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1974 , το 60 % του συντελεστού , που εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 1972 ,
(trg)="50"> a ) Senast den 1 januari 1974 skall varje avgift sänkas till 60 % av den tullsats som tillämpades den 1 januari 1972 .

(src)="48"> - οι άλλες τρεις μειώσεις , κατά 20 % η καθεμία πραγματοποιούνται :
(trg)="51"> b ) Tre ytterligare sänkningar med vardera 20 % skall ske

(src)="49"> την 1η Ιανουαρίου 1975 ,
(trg)="52"> den 1 januari 1975 ,

(src)="50"> την 1η Ιανουαρίου 1976 ,
(trg)="53"> den 1 januari 1976 , och

(src)="51"> την 1η Ιουλίου 1977 .
(trg)="54"> den 1 januari 1977 .

(src)="52"> ρθρο 7
(trg)="55"> Artikel 7

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="56.0"> 1 .

(src)="53.1"> Ουδείς εξαγωγικός δασμός ούτε φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="56.1"> Inga exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Island .

(src)="54"> Οι εξαγωγικοί δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1974 .
(trg)="57"> Exporttullar och avgifter med motsvarande verkan skall avskaffas senast den 1 januari 1974 .

(src)="55.0"> 2 .
(trg)="58.0"> 2 .

(src)="55.1"> Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ , τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να λαμβάνουν , με διαδικασίες της επιλογής τους , τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την άσκηση της πολιτικής προμηθειών τους .
(trg)="58.1"> Island får behålla systemet med exportskatt för fiskvaror som tillämpas den 1 januari 1972 , vilket anges i bilaga 3 .
(trg)="59.0"> Inga ändringar som görs i systemet får förändra dess karaktär eller syften .

(src)="56"> ρθρο 8
(trg)="60"> Artikel 8

(src)="57.0"> Το πρωτόκολλο αριθ .
(src)="57.1"> 1 καθορίζει το δασμολογικό καθεστώς και τις διαδικασίες , που εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα .
(trg)="61"> Protokoll nr 1 fastställer den tulltaxa och de arrangemang som skall tillämpas på vissa varor .

(src)="58"> ρθρο 9
(trg)="62"> Artikel 9

(src)="59"> Το πρωτόκολλο αριθ.2 καθορίζει το δασμολογικό καθεστώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα , το οποία προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων .
(trg)="63"> Protokoll nr 2 fastställer den tulltaxa och de arrangemang som skall tillämpas på vissa produkter som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter .

(src)="60"> ρθρο 10
(trg)="64"> Artikel 10

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="65.0"> 1 .

(src)="61.1"> Σε περίπτωση θεσπίσεως από ένα συμβαλλόμενο μέρος ειδικής ρυθμίσεως , λόγω εφαρμογής της γεωργικής του πολιτικής , ή σε περίπτωση τροποποιήσεως της υφισταμένης ρυθμίσεως , το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προσαρμόσει , για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής , το καθεστώς , το οποίο απορρέει από τη συμφωνία .
(trg)="65.1"> I händelse av att särskilda bestämmelser fastställs till följd av genomförandet av avtalsparternas jordbrukspolitik eller av eventuella ändringar i gällande bestämmelser , får den berörda avtalsparten anpassa de arrangemang som tillkommit till följd av detta avtal för de varor som omfattas av dessa bestämmelser eller ändringar .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="66.0"> 2 .

(src)="62.1"> Στις περιπτώσεις αυτές το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του άλλου συμβαλλομένου μέρους .
(trg)="66.1"> I dessa fall skall den berörda avtalsparten ta vederbörlig hänsyn till den andra avtalspartens intressen .

(src)="62.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται για το σκοπό αυτό να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής , που προβλέπεται στο άρθρο 29 .
(trg)="66.2"> För detta syfte får de avtalsslutande parterna samråda inom den gemensamma kommitté som anges i artikel 30 .

(src)="63"> ρθρο 11
(trg)="67"> Artikel 11