# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz
# sl/1959/jrc21959A1006_01-sl.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(trg)="2"> Sporazum O Sodelovanju Med Evropsko Skupnostjo Za Atomsko Energijo ( Euratom ) In Vlado Kanade Na PodroČju Miroljubne Uporabe Atomske Energije

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(trg)="3"> PREAMBULA
(trg)="4"> Evropska skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) , ki jo zastopa Komisija ( v nadaljnjem besedilu " Komisija " ) in vlada Kanade sta

(src)="4"> Εκτιμώντας :
(src)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da so s pogodbo , podpisano 25. marca 1957 v Rimu , Kraljevina Belgija , Francoska republika , Italijanska republika , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ustanovile Skupnost z namenom , da z vzpostavitvijo potrebnih pogojev za razvoj in hitro rast jedrske industrije , dvignejo življenjski standard v državah članicah in razvijejo menjavo z drugimi državami ;

(src)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(trg)="6"> OB UPOŠTEVANJU , da sta Skupnost in vlada Kanade izrazili skupno željo po vzpostavitvi tesnega sodelovanja na področju miroljubne uporabe atomske energije ;

(src)="7"> Επιθυμώντας :
(src)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά
(trg)="7"> V ŽELJI po medsebojnem sodelovanju z namenom pospeševati in povečati prispevek , ki ga razvoj na področju miroljubne uporabe atomske energije lahko doprinese k blagostanju in blaginji Skupnosti in Kanade ;

(src)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως
(trg)="8"> OB PRIZNANJU , še posebej , da bi njuno sodelovanje z določitvijo skupnega programa za raziskave in razvoj , bilo v njuno obojestransko korist ;

(src)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,
(trg)="9"> OB UPOŠTEVANJU , da bi sporazum o vzpostavitvi sodelovanja pri uporabi atomske energije v miroljubne namene pomenil začetek plodne izmenjave izkušenj , omogočil izvajanje obojestransko koristnih dejavnosti in okrepil solidarnost v Evropi ter na drugi strani Atlantika ;

(src)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="10"> STA SE DOGOVORILI o naslednjem :

(src)="12"> ρθρο Ι
(trg)="11"> Člen I

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :
(trg)="12.1"> Sodelovanje , predvideno s tem sporazumom , se nanaša na uporabo atomske energije v miroljubne namene in obsega naslednja področja :

(src)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :
(trg)="13"> ( a ) Sporočanje znanja , predvsem o :

(src)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,
(trg)="14"> ( i ) raziskavah in razvoju ,

(src)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,
(trg)="15"> ( ii ) težavah glede zdravja in varnosti ,

(src)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και
(trg)="16"> ( iii ) opremi , objektih in napravah ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) in

(src)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών
(trg)="17"> ( iv ) uporabi opreme , objektov , naprav in materialov ;

(src)="19"> β ) την προμήθεια υλικών
(trg)="18"> ( b ) Dobava materialov ;

(src)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων
(trg)="19"> ( c ) Pridobitev opreme in naprav ;

(src)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(trg)="20"> ( d ) Uporaba pravic iz patentov ;

(src)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .
(trg)="21"> ( e ) Dostop do opreme in objektov in možnost njihove uporabe .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .
(trg)="22.1"> S tem sporazumom predvideno sodelovanje se izvaja ob dogovorjenih pogojih in v skladu z zakoni in drugimi predpisi za področje licenc , ki veljajo v Skupnosti in v Kanadi .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .
(trg)="23.1"> Pogodbenici se medsebojno zavezujeta , da bosta zagotovili sprejetje in spoštovanje določb tega sporazuma , za Skupnost v skladu z zgoraj navedeno pogodbo s strani vseh oseb iz Skupnosti , pooblaščenih za ta sporazum , in za Kanado , s strani vseh državnih podjetij in vseh oseb pod njeno jurisdikcijo .

(src)="25"> ρθρο ΙΙ
(trg)="24"> Člen II

(src)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .
(trg)="25"> Ne glede na splošen obseg člena 1 , bo v tem sporazumu opredeljeno sodelovanje obsegalo skupni program za raziskave in razvoj v zvezi z jedrskim reaktorjem s pogonom na naravni uran , moderiranim s težko vodo .

(src)="27"> ρθρο ΙΙΙ
(trg)="26"> Člen III

(src)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="27"> 1 . ( a ) Pogodbenici si lahko med seboj ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , dajeta na razpolago znanja o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="28"> ( b ) Sporočanje podatkov , prejetih od tretje strani pod pogoji , ki prepovedujejo tako sporočanje , je izvzeto iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="29"> ( c ) Podatki , za katere pogodbenica , ki je pošiljateljica meni , da so trgovinskega značaja , se sporočajo samo pod njenimi pogoji .

(src)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά
(trg)="30"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata izmenjavo podatkov med osebami iz Skupnosti na eni strani in osebami pod jurisdikcijo vlade Kanade na drugi strani , o vprašanjih s področja uporabe tega sporazuma .

(src)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .
(trg)="31"> ( b ) Podatki , ki so v lasti teh oseb , se sporočijo samo z njihovim privoljenjem in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="33"> ρθρο IV
(trg)="32"> Člen IV

(src)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="33"> 1 . ( a ) Vsaka od pogodbenic sopogodbenici ali osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti pod dogovorjenimi pogoji dodeli ali omogoči dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov , ki so v lasti ene ali druge pogodbenice , ali v zvezi s katerimi ( patenti ) ima ena ali druga pogodbenica pravico do dodelitve licenc ali podlicenc o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="34"> ( b ) Dodelitev licenc ali podlicenc iz pravic patentov ali licenc , prejetih od tretje strani , pod pogoji , ki prepovedujejo tako dodelitev , je izvzeta iz področja uporabe tega sporazuma .

(src)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="35"> 2 . ( a ) Pogodbenici spodbujata in omogočata dodelitev licenc iz pravic patentov , ki so v lasti oseb iz Skupnosti ali oseb , pod jurisdikcijo vlade Kanade , osebam , pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , o vprašanjih področja uporabe tega sporazuma .

(src)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .
(trg)="36"> ( b ) Licence ali podlicence iz pravic patentov ali licence , ki so v lasti teh oseb , se dodelijo samo s privoljenjem teh oseb in pod pogoji , ki jih te določijo .

(src)="38"> ρθρο V
(trg)="37"> Člen V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .
(trg)="38.1"> Pogodbenici si medsebojno , kolikor je mogoče , ali osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade ali osebam iz Skupnosti , nudita tehnično svetovanje z dodelitvijo strokovnjakov ali na druge dogovorjene načine .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .
(trg)="39.1"> Vsaka od pogodbenic , kolikor je mogoče , študentom in pripravnikom , ki jih priporoči druga stran , v lastnih šolah ali ustanovah v Skupnosti ali v Kanadi zagotavlja izobraževanje in pomaga pri zagotavljanju izobraževanja na področjih miroljubne uporabe atomske energije .

(src)="41"> ρθρο VI
(trg)="40"> Člen VI

(src)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .
(trg)="41"> Pogodbenici soglašata , da se na splošno ali posebno pooblastilo Komisije v primerih , ki jih ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) ali vlada Kanade , osnovni material ali posebni jedrski material lahko dobavlja ali sprejema v skladu s pogoji tega sporazuma pod trgovinskimi pogoji ali v skladu z drugimi dogovorjenimi načini , s strani Agencije za nabave Skupnosti , kanadskih državnih podjetij , oseb iz Skupnosti ali oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade

(src)="43"> ρθρο VII
(trg)="42"> Člen VII

(src)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .
(trg)="43"> Pogodbenici , kolikor je mogoče , pomagata osebam pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali osebam iz Skupnosti , pri oskrbi z raziskovalnimi in energetskimi reaktorji in pri pomoči glede načrtovanja , gradnje in obratovanja takih reaktorjev .

(src)="45"> ρθρο VIII
(trg)="44"> Člen VIII

(src)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .
(trg)="45"> Pogodbenici si , kolikor je mogoče , medsebojno ali prek oseb pod jurisdikcijo vlade Kanade , ali prek oseb iz Skupnosti , pomagata pri pridobivanju materialov , opreme in drugih potrebnih elementov za dela v zvezi z raziskavami , razvojem , in proizvodnjo atomske energije v Kanadi ali v Skupnosti .

(src)="47"> ρθρο IX
(trg)="46"> Člen IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .
(trg)="47.1"> Skupnost in vlada Kanade se obojestransko zavezujeta , da bosta material ali opremo , pridobljen na podlagi tega sporazuma , skupaj z osnovnim materialom ali s posebnimi jedrskimi materiali , ki so izvedeni iz uporabe vseh tako pridobljenih materialov ali opreme , uporabljali samo v namene pospeševanja in razvijanja miroljubne uporabe atomske energije in ne v vojaške namene , in da v ta namen noben material ali oprema , pridobljena na podlagi tega sporazuma , kakor tudi noben osnovni material ali posebni jedrski materiali , izvedeni iz uporabe tako pridobljenega materiala ali opreme , ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali osebam izven nadzora , razen s predhodnim pisnim pooblastilom vlade Kanade ali Skupnosti .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .
(trg)="48.1"> Nadaljevanje v tem sporazumu predvidenega sodelovanja je odvisno od uporabe , v namene odstavka 1 tega člena in v obojestransko zadovoljstvo pogodbenic , sistema nadzora Skupnosti , ki ga ureja Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) in od sprejetih ukrepov vlade Kanade glede evidence uporabe materialov ali opreme .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .
(trg)="49.1"> Pogodbenici se posvetujeta in obiskujeta zaradi medsebojne zagotovitve zadostnosti in učinkovitosti sistema nadzora s strani Skupnosti in s strani vlade Kanade sprejetih ukrepov glede evidence uporabe materialov in opreme za namene izvajanja tega sporazuma .

(src)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .
(trg)="49.2"> Glede izvajanja teh sistemov sta se pogodbenici pripravljeni posvetovati in izmenjavati izkušnje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo z namenom vzpostaviti sistem , ki bi bil smiselno združljiv s sistemom Mednarodne organizacije za atomsko energijo .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .
(trg)="50.1"> Ob priznavanju pomembnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo , se Skupnost in vlada Kanade posvetujeta zaradi določitve morebitnih področij nadzora , v zvezi s katerimi bi to Agencijo lahko prosili za tehnično pomoč .

(src)="52"> ρθρο X
(trg)="51"> Člen X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .
(trg)="52.1"> V kolikor ni drugače določeno , je za uporabo ali izkoriščanje vseh informacij ( vključno z načrti , risbami in specifikacijami ) , kakor tudi vseh materialov , opreme in naprav , izmenjanih ali prenesenih med pogodbenicama na podlagi tega sporazuma , odgovorna pogodbenica , ki je prejemnica ; druga pogodbenica v ničemer ne odgovarja za točnost ali celovitost takih informacij , niti za primernost izkoriščanja ali uporabe teh informacij , materialov , opreme ali naprav v posebne namene .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.1"> Pogodbenici priznavata , da so za uresničitev ciljev tega sporazuma potrebni ustrezni ukrepi na področju civilne odgovornosti .

(src)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.2"> Pogodbenici bosta sodelovali , da bi čimprej oblikovali in zagotovili sprejetje splošnih določb o civilni odgovornosti , ki bodo zadovoljive za obe strani .

(src)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .
(trg)="53.3"> V primeru zamude pri sprejetju takšnih splošnih določb , se pogodbenici posvetujeta z namenom sprejetja " ad hoc " določb , ki bodo zadovoljive za obe strani in bodo omogočale nadaljnji potek posebnih transakcij .

(src)="55"> ρθρο XI
(trg)="54"> Člen XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .
(trg)="55.1"> Člen 106 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) , podpisane 25. marca 1957 v Rimu , predvideva , da morajo države članice , ki pred začetkom veljavnosti te pogodbe s tretjimi državami sklenejo sporazume o sodelovanju na področju jedrske energije , skupaj s Komisijo začeti potrebna pogajanja s temi tretjimi državami , da bi Skupnost , kolikor je mogoče , prevzela pravice in obveznosti iz teh sporazumov .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="56.1"> Vlada Kanade je taka pogajanja pripravljena začeti v zvezi z vsakim sporazumom , katerega pogodbenica je .

(src)="58"> ρθρο XII
(trg)="57"> Člen XII

(src)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .
(trg)="58"> Pogodbenici ponovno potrjujeta njun skupni interes za pospeševanje miroljubne uporabe atomske energije prek Mednarodne agencije za atomsko energijo in sta mnenja , da bi rezultati njunega sodelovanja koristili Agenciji in njenim državam članicam .

(src)="60"> ρθρο XIII
(trg)="59"> Člen XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .
(trg)="60.1"> Na zahtevo ene od pogodbenic se njuni predstavniki občasno sestanejo , z namenom posvetovanja o problemih , ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma , nadzorovanja njegovega izvajanja in preučitve drugih ukrepov sodelovanja , ki se dodajo že predvidenim ukrepom iz tega sporazuma .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .
(trg)="61.1"> Na podlagi skupnega soglasja lahko pogodbenici povabita druge države k sodelovanju v skupnem programu , omenjenem v členu II .

(src)="63"> ρθρο XIV
(trg)="62"> Člen XIV

(src)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :
(trg)="63"> V tem sporazumu in v kolikor ni drugače opredeljeno , izraz :

(src)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου
(trg)="64"> ( a ) " pogodbenici " pomeni Evropsko skupnost za atomsko energijo ( Euratom ) na eni strani in vlado Kanade ter državna kanadska podjetja , opredeljena v odstavku ( b ) tega člena , na drugi strani ;

(src)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="65"> ( b ) " državna kanadska podjetja " pomeni " Atomic Energy of Canada Limited " in " Eldorado Mining and Refining Limited " in vsa druga podjetja pod jurisdikcijo vlade Kanade , glede katerih se dogovorita pogodbenici ;

(src)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου
(trg)="66"> ( c ) " oseba " pomeni vsako fizično osebo , gospodarsko družbo ( kapitalska družba , osebna družba ) , združenje , institucijo ali javno podjetje in vsako drugo osebo javnega ali zasebnega prava , ki pa se ne uporablja za pogodbenici , opredeljeni v odstavku ( a ) tega člena ;

(src)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια
(trg)="67"> ( d ) " oprema " pomeni glavne dele ali bistvene sestavne dele strojev ali postrojenj , ki so primerni zlasti za uporabo v projektih s področja atomske energije ;

(src)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
(trg)="68"> ( e ) " material " pomeni osnovni material , vse posebne jedrske materiale , težko vodo , jedrski grafit in vse druge snovi , ki so zaradi svojih lastnosti ali čistosti še zlasti primerne za uporabo v jedrskih reaktorjih ;

(src)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="69"> ( f ) " osnovni material " pomeni uran , ki vsebuje mešanico naravnih izotopov ; osiromašeni uran izotopa 235 , torij ; vsako od predhodno naštetih snovi v obliki kovine , zlitine , kemične spojine ali koncentrata ; vsako drugo snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi , s tako stopnjo koncentracije , za kakršno se dogovorita pogodbenici in vsako drugo snov , ki jo kot tako opredelita pogodbenici ;

(src)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(src)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »
(trg)="70"> ( g ) " posebni jedrski material " pomeni plutonij ; uran 233 ; uran 235 ; obogateni uran izotopov 233 ali 235 ; vsako snov , ki vsebuje eno ali več od predhodno naštetih snovi in vsako drugo snov , ki jo kot tako določita pogodbenici ; izraz " posebni jedrski material " ne zajema " osnovnega materiala " ;

(src)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη
(trg)="71"> ( h ) " izvedeni " pomeni izvedeni prek enega ali več postopkov , bodisi zaporednih ali ne ;

(src)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .
(trg)="72"> ( i ) " v Skupnosti " pomeni na ozemljih , na katerih se uporablja ali se bo uporabljala Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( Euratom ) .

(src)="74"> ρθρο XV
(trg)="73"> Člen XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Ta sporazum začne veljati z izmenjavo not med Skupnostjo in vlado Kanade [ 1 ]

(src)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="77.0"> 2 .
(src)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .
(trg)="75.1"> Sporazum velja za obdobje desetih let in po desetih letih do izteka šestmesečnega roka , ki sledi dnevu notifikacije o prenehanju izvajanja sporazuma s strani Skupnosti ali vlade Kanade , razen če notifikacija ni bila dana šest mesecev pred iztekom navedenega obdobja veljavnosti desetih let .

(src)="78"> Σε πιστοποίηση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι αντιστοίχως από την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Καναδά , υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και επέθεσαν τις σφραγίδες τους .
(trg)="76"> V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani in v ta namen pooblaščeni predstavniki Komisije in vlade Kanade podpisali ta sporazum in mu priložili svoj pečat .

# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz
# sl/1972/jrc21972A0722_04-sl.xml.gz


(src)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972
(trg)="3"> o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 za Kneževino Lihtenštajn

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="4"> EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST ,

(src)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="5"> ŠVICARSKA KONFEDERACIJA ,

(src)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,
(trg)="6"> KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN SO ,

(src)="6"> Εκτιμώντας :
(src)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972
(trg)="7"> ker s Pogodbo z dne 29. marca 1923 Kneževina Lihtenštajn in Švica tvorita carinsko unijo in ker ta pogodba ne dodeljuje veljavnosti vsem določbam Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo , podpisanega 22. julija 1972 , za Kneževino Lihtenštajn ;