# el/2002/jrc22002D0163-el.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz


(src)="2"> Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> αριθ .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 163 / 2002
(trg)="3.1"> 163 / 2002

(src)="4"> της 6ης Δεκεμβρίου 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> για την τροποποίηση του παραρτήματος II ( Τεχνικοί κανόνες , πρότυπα , δοκιμές και πιστοποίηση ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="6"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής " η συμφωνία " , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 13 / 2001 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , 23ης Φεβρουαρίου 2001 ( 1 ) .
(trg)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .

(src)="10"> ( 2 ) Η εικοστή έκτη οδηγία 2002 / 34 / ΕΚ της Επιτροπής , της 15ης Απριλίου 2002 , για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II , III και VII της οδηγίας 76 / 768 / ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα ( 2 ) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="11"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Άρθρο 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Στο σημείο 1 ( οδηγία 76 / 768 / ΕΟΚ του Συμβουλίου ) του κεφαλαίου XVI του παραρτήματος II της συμφωνίας , προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="14.0"> " - 32002 L 0034 : Εικοστή έκτη οδηγία 2002 / 34 / ΕΚ της Επιτροπής , της 15ης Απριλίου 2002 ( ΕΕ L 102 της 18.4.2002 , σ .
(trg)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .

(src)="14.1"> 19 ) . "
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="15"> Άρθρο 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="16"> Τα κείμενα της οδηγίας 2002 / 34 / ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Άρθρο 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="18"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2002 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ( 3 ) .
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(trg)="18.1"> 103 alin .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .

(src)="19"> Άρθρο 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="20"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(src)="21"> Βρυξέλλες , 6 Δεκεμβρίου 2002 .
(src)="22"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(src)="23"> Ο Πρόεδρος
(src)="24"> Kjartan Jóhannsson
(src)="25.0"> ( 1 ) ΕΕ L 117 της 26.4.2001 , σ .
(src)="25.1"> 9 .
(src)="26.0"> ( 2 ) ΕΕ L 102 της 18.4.2002 , σ .
(src)="26.1"> 19 .
(src)="27"> ( 3 ) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .

# el/2002/jrc22002D0172-el.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz


(src)="3.0"> αριθ .
(trg)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .

(src)="3.1"> 172 / 2002
(trg)="2.1"> 172 / 2002

(src)="4"> της 6ης Δεκεμβρίου 2002
(trg)="3"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> για την τροποποίηση του παραρτήματος XVIII ( Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία , εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE

(src)="6"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής " η συμφωνία " , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="6.1"> 98 ,

(src)="8"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="7"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Το παράρτημα XVIII της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ .
(trg)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 89 / 2002 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 25ης Ιουνίου 2002 ( 1 ) .
(trg)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Η οδηγία 2002 / 14 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 11ης Μαρτίου 2002 , περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( 2 ) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .

(src)="11"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="12"> Άρθρο 1
(trg)="11"> Articolul 1

(src)="13"> Μετά το σημείο 32ε ( οδηγία 2001 / 86 / ΕΚ του Συμβουλίου ) του παραρτήματος XIII της συμφωνίας , προστίθεται το ακόλουθο σημείο :
(trg)="12.0"> După pct .
(trg)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :

(src)="14.0"> " 32στ .
(trg)="13.0"> " 32f .

(src)="14.1"> 32002 L 0014 : Οδηγία 2002 / 14 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 11ης Μαρτίου 2002 , περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( ΕΕ L 80 της 23.3.2002 , σ .
(trg)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .

(src)="14.2"> 29 ) . "
(trg)="13.2"> 29 ) . "

(src)="15"> Άρθρο 2
(trg)="14"> Articolul 2

(src)="16"> Τα κείμενα της οδηγίας 2002 / 14 / ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="15"> Textul Directivei 2002 / 14 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care se publică în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Άρθρο 3
(trg)="16"> Articolul 3

(src)="18"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2002 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ( 3 ) .
(trg)="17.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările prevăzute de art .
(trg)="17.1"> 103 alin .
(trg)="17.2"> ( 1 ) din acord să fi fost aduse la cunoştinţa Comitetului mixt al SEE . *

(src)="19"> Άρθρο 4
(trg)="18"> Articolul 4

(src)="20"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(src)="21"> Βρυξέλλες , 6 Δεκεμβρίου 2002 .
(src)="22"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(src)="23"> Ο Πρόεδρος
(src)="24"> Kjartan Jóhannsson
(src)="25.0"> ( 1 ) ΕΕ L 266 της 3.10.2002 , σ .
(src)="25.1"> 61 .
(src)="26.0"> ( 2 ) ΕΕ L 80 της 23.3.2002 , σ .
(src)="26.1"> 29 .
(src)="27"> ( 3 ) Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις .
(trg)="19"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE al acestuia .

# el/2002/jrc22002D0173-el.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz


(src)="2"> Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> αριθ .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 173 / 2002
(trg)="3.1"> 173 / 2002

(src)="4"> της 6ης Δεκεμβρίου 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> για την τροποποίηση του παραρτήματος XX ( Περιβάλλον ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής " η συμφωνία " , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Το παράρτημα XX της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 149 / 2002 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 8ης Νοεμβρίου 2002 ( 1 ) .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Η απόφαση 2002 / 371 / ΕΚ της Επιτροπής , της 15ης Μαΐου 2002 , με την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τροποποιείται η απόφαση 1999 / 178 / ΕΚ ( 2 ) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Άρθρο 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Το παράρτημα XX της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής :
(trg)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .

(src)="14.0"> 1 .
(trg)="14.0"> ( 1 ) Pct .

(src)="14.1"> Το παρόν σημείο 2ειδ μετατρέπεται σε σημείο 2ειδα .
(trg)="14.1"> 2en devine pct .
(trg)="14.2"> 2ena .

(src)="15.0"> 2 .
(trg)="15.0"> ( 2 ) La pct .

(src)="15.1"> Στο σημείο 2ειδα ( απόφαση 1999 / 178 / ΕΚ της Επιτροπής ) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : :
(trg)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :

(src)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Απόφαση 2002 / 371 / ΕΚ της Επιτροπής , της 15ης Μαΐου 2002 ( ΕΕ L 133 της 18.5.2002 , σ .
(trg)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="16.1"> 29 ) . "
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="17.0"> 3 .
(trg)="17.0"> ( 3 ) După pct .

(src)="17.1"> Μετά το σημείο 2ειγ ( απόφαση 98 / 634 / ΕΚ της Επιτροπής ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο :
(trg)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :

(src)="18.0"> " 2ειδ .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : Απόφαση 2002 / 371 / ΕΚ της Επιτροπής , της 15ης Μαΐου 2002 , με την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τροποποιείται η απόφαση 1999 / 178 / ΕΚ ( ΕΕ L 133 της 18.5.2002 , σ .
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="18.2"> 29 ) . "
(trg)="18.2"> 29 ) " .

(src)="19.0"> 4 .
(trg)="19.0"> ( 4 ) Pct .

(src)="19.1"> Το σημείο 2ειδα διαγράφεται με ισχύ από τις 31 Μαΐου 2003 .
(trg)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .

(src)="20"> Άρθρο 2
(trg)="20"> Articolul 2

(src)="21"> Τα κείμενα της απόφασης 2002 / 371 / ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="22"> Άρθρο 3
(trg)="22"> Articolul 3

(src)="23"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2002 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ( 3 ) .
(trg)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="23.1"> 103 alin .
(trg)="23.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="24"> Άρθρο 4
(trg)="24"> Articolul 4

(src)="25"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# el/2002/jrc22002D0174-el.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz


(src)="2"> Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> αριθ .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 174 / 2002
(trg)="3.1"> 174 / 2002

(src)="4"> της 6ης Δεκεμβρίου 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> για την τροποποίηση του παραρτήματος XX ( Περιβάλλον ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής " η συμφωνία " , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Το παράρτημα XX της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 149 / 2002 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 8ης Νοεμβρίου 2002 ( 1 ) .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Η απόφαση 2002 / 272 / ΕΚ της Επιτροπής , της 25ης Μαρτίου 2002 , για καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της Κοινότητας στις σκληρές επενδύσεις δαπέδου ( 2 ) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="11"> DECID :

(src)="12"> Άρθρο 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Μετά το σημείο 2κστ ( απόφαση 2002 / 255 / ΕΚ της Επιτροπής ) του παραρτήματος XX της συμφωνίας , παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο :
(trg)="13.0"> După pct .
(trg)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :

(src)="14.0"> " 2κζ .
(trg)="14.0"> " 2ev .