# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz
# pt/1959/jrc21959A1006_01-pt.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(trg)="2"> ACORDO DE COOPERAÇÃO entre a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) e o Governo do Canadá relativo às utilizações pacíficas da energia atómica
(trg)="3"> PREÂMBULO

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(trg)="4"> A COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA ( Euratom ) , agindo por intermédio da sua Comissão ( a seguir denominada « a Comissão » ) e o Governo do Canadá ,

(src)="4"> Εκτιμώντας :
(src)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες
(trg)="5"> CONSIDERANDO que , pelo Tratado assinado em Roma em 25 de Março de 1977 , o Reino da Bélgica , a República Federal da Alemanha , a República Francesa , a República Italiana , o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos instituíram a Comunidade tendo em vista contribuir , pelo estabelecimento das condições necessárias a formação e ao crescimento rápidos das indústrias nucleares , para a melhoria do nível de vida nos Estados-membros e para o desenvolvimento das relações com os outros países ;

(src)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(src)="7"> Επιθυμώντας :
(trg)="6"> CONSIDERANDO que a Comunidade e o Governo do Canadá exprimiram o seu desejo comum de estabelecer uma estreita cooperação no domínio das utilizações pacíficas da energia atómica ;

(src)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά
(trg)="7"> DESEJANDO colaborar entre si de forma a promover e aumentar a contribuição que o desenvolvimento das utilizações pacíficas da energia atómica pode trazer ao bem-estar e à prosperidade na Comunidade e no Canadá ;

(src)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως
(trg)="8"> RECONHECENDO , em especial , que seria de seu interesse cooperar através do estabelecimento de um programa comum de investigação e de desenvolvimento ;

(src)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,
(trg)="9"> CONSIDERANDO que um acordo instituindo uma cooperação no domínio das utilizações pacíficas da energia atómica daria início a proveitosas trocas de experiências , criara a oportunidade para actividades mutuamente vantajosas e reforçaria a solidariedade na Europa e para além Atlântico ,

(src)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="10"> ACORDARM NO SEGUINTE :

(src)="12"> ρθρο Ι
(trg)="11"> Artigo 1 .

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :
(trg)="12.1"> A cooperação prevista no presente Acordo diz respeito às utilizações pacíficas da energia atómica e estende-se aos domínios seguintes :

(src)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :
(trg)="13"> ( a ) A comunicação de conhecimentos , nomeadamente sobre :

(src)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,
(trg)="14"> ( i ) A investigação e o desenvolvimento ;

(src)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,
(trg)="15"> ( ii ) As questões de higiene e de segurança ;

(src)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και
(trg)="16"> ( iii ) O equipamento , as instalações e os dispositivos ( incluindo o fornecimento de projectos , desenhos e especificações ) ;

(src)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών
(trg)="17"> ( iv ) A utilização de equipamento , de instalações , de dispositivos e de materiais ;

(src)="19"> β ) την προμήθεια υλικών
(trg)="18"> ( b ) O fornecimento de materiais ;

(src)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων
(trg)="19"> ( c ) A obtenção de equipamento e de dispositivos ;

(src)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(trg)="20"> ( d ) A utilização dos direitos de patente ;

(src)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .
(trg)="21"> ( e ) O acesso aos equipamentos e instalações e a faculdade de os utilizar .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .
(trg)="22.1"> A cooperação prevista no presente Acordo será estabelecida em condições a acordar e em conformidade com as leis , regulamentos e outras disposições aplicáveis em matéria de licenças , em vigor na Comunidade e no Canadá .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .
(trg)="23.1"> Cada uma das Partes Contratantes compromete-se perante a outra a assegurar que as disposições do presente Acordo sejam aceites e respeitadas , no que se refere à comunidade , em conformidade com as disposições do Tratado anteriormente referido , por todas as pessoas estabelecidas na Comunidade devidamente autorizadas por força do presente Acordo e , no que se refere ao Canadá , por todas as empresas governamentais e por todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição .

(src)="25"> ρθρο ΙΙ
(trg)="24"> Artigo 2 .

(src)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .
(trg)="25"> Sem limitar o âmbito geral do Artigo I , a cooperação prevista no presente Acordo incluira um programa comum de investigação e de desenvolvimento relativo ao tipo de reactor nuclear a urânio natural moderado a água pesada .

(src)="27"> ρθρο ΙΙΙ
(trg)="26"> Artigo 3 .

(src)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="27"> 1 . ( a ) As Partes Contratantes podem pôr à disposição uma da outra , bem como de pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , os conhecimentos de que disponham sobre as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="28"> ( b ) A comunicação de conhecimentos recebidos de terceiros em condições que proibam esta comunicação fixa excluída da aplicação do presente Acordo .

(src)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="29"> ( c ) Os conhecimentos considerados pela Parte Contratante que os fornece como apresentando valor comercial só serão comunicados em condições estabelecidas pela referida Parte Contratante .

(src)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά
(trg)="30"> 2 . ( a ) As Partes Contratantes encorajarão e facilitarão as trocas de conhecimentos entre pessoas estabelecidas na Comunidade , por um lado , e pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá , por outro lado , sobre as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .
(trg)="31"> ( b ) Os conhecimentos na posse destas pessoas só serão comunicados com o seu conhecimento e nas condições por elas estabelecidas .

(src)="33"> ρθρο IV
(trg)="32"> Artigo 4 .

(src)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="33"> 1 . ( a ) Cada Parte Contratante concederá ou fará conceder à outra ou a pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , em condições a acordar , licenças ou sublicenças de patentes que sejam propriedade de uma ou da outra Parte Contratante ou sobre as quais uma ou outra tenham o direito de conceder licenças ou sublicenças , para as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="34"> ( b ) A concessão de licenças ou sublicenças sobre patentes ou licenças recebidas de terceiros , em condições que proibam esta concessão , fica excluída da aplicação do presente Acordo .

(src)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="35"> 2 . ( a ) As Partes Contratantes encorajarão e facilitarão a concessão , às pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , de licenças sobre patentes que sejam propriedade de pessoas estabelecidas na Comunidade ou sob a jurisdição do Governo do Canadá , respectivamente para as questões que entrem no âmbito de aplicação do presente Acordo .

(src)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .
(trg)="36"> ( b ) As licenças ou sublicenças sobre patentes ou licenças na posse destas pessoas só serão concedidas com o seu consentimento e nas condições para elas estabelecidas .

(src)="38"> ρθρο V
(trg)="37"> Artigo 5 .

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .
(trg)="38.1"> Na medida do possível , as Partes Contratantes fornecer-se-ão mutuamente ou fornecerão a pessoas sujeitas à jurisdição do Governo da Canadá ou estabelecidas na Comunidade , conselhos técnicos , quer pela colocação à disposição de peritos , quer de qualquer outra forma que tenha sido acordada .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .
(trg)="39.1"> Cada uma das Partes Contratantes assegurará , na medida do possível , nas suas próprias escolas ou estabelecimentos e ajudará a fazer assegurar em qualquer local na Comunidade ou no Canadá , aos estudantes e estagiários recomendados pela outra Parte , uma formação nos domínios que interessem às utilizações pacíficas da energia atómica .

(src)="41"> ρθρο VI
(trg)="40"> Artigo 6 .

(src)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .
(trg)="41"> As Partes Contratantes acordam em que , mediante uma autorização geral ou especial da Comissão , nos casos requeridos pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , ou de Governo do Canadá , as matérias-primas e os materiais nucleares especiais podem ser fornecidos ou recebidos no quadro do presente Acordo , em condições comerciais ou segundo outra modalidade , pelas empresas governamentais do Canadá ou pelas pessoas estabelecidas na Comunidade ou sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá .

(src)="43"> ρθρο VII
(trg)="42"> Artigo 7 .

(src)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .
(trg)="43"> As Partes Contratantes auxiliarão , na medida do possível , as pessoas sujeitas à jurisdição do Governo da Canadá ou estabelecidas na Comunidade , na obtenção de reactores de investigação e de potência e na obtenção de assistência para o projecto , a construção e a operação destes reactores .

(src)="45"> ρθρο VIII
(trg)="44"> Artigo 8 .

(src)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .
(trg)="45"> As Partes Contratantes fornecer-se-ão assistência mútua , na medida do possível , para a aquisição , por uma ou outra das Partes Contratantes ou por pessoas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá ou estabelecidas na Comunidade , de materiais , equipamento e outros elementos necessários aos trabalhos de investigação , de desenvolvimento e de produção relativos à energia atómica no Canadá ou na Comunidade .

(src)="47"> ρθρο IX
(trg)="46"> Artigo 9 .

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .
(trg)="47.1"> Tanto a Comunidade como o Governo do Canadá se comprometem-se a assegurar que os materiais ou equipamentos obtidos por força do presente Acordo , bem como as matérias-primas ou materiais nucleares especiais provenientes da utilização de qualquer material ou equipamento assim obtido , serão utilizados com o único objectivo de promover e de desenvolver as utilizações pacíficas da energia atómica e não para fins militares ; e que , por este efeito , nenhum material nem nenhum equipamento obtido por força do presente Acordo , nem nenhuma matéria-prima ou material nuclear especial proveniente da utilização de qualquer material ou equipamento assim obtido , será transferido para pessoas não autorizadas ou fora do seu controlo , sem autorização prévia escrita do Governo do Canadá ou da Comunidade , respectivamente .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .
(trg)="48.1"> O presseguimento da cooperação prevista no presente Acordo dependerá da aplicação , para feitos do n .
(trg)="48.2"> 1 do presente artigo , e de uma forma satisfatória para ambas as Partes , do sistema de salvaguardas criado pela Comunidade por força do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , bem como das medidas tomadas pelo Governo do Canadá a fim de justificar a utilização dos materiais ou equipamento .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .
(trg)="49.1"> Terão lugar consultas e visitas mútuas entre as Partes Contratantes para dar a uma e a outra a garantia de que o sistema de salvaguardas da Comunidade e as medidas tomadas pelo Governo do Canadá a fim de justificar a utilização dos materiais e equipamentos são satisfatórias e eficazes para efeitos do presente Acordo .

(src)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .
(trg)="49.2"> Para estabelecimento desses sistemas , as Partes Contratantes dispõem-se a proceder a consultas e a trocas de experiências com a Agência Internacional da Energia Atómica a fim de estabelecer um sistema que seja razoavelmente compatível com o da Agência Internacional da Energia Atómica .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .
(trg)="50.1"> Reconhecendo a importância da Agência Internacional da Energia Atómica , a Comunidade e o Governo do Canadá consultar-se-ão de tempos a tempos a fim de determinar se existem , em matéria de salvaguardas , domínios em relação aos quais poderia ser solicitada àquela Agência a prestação de assistência .

(src)="52"> ρθρο X
(trg)="51"> Artigo 10 .

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .
(trg)="52.1"> Salvo disposições em contrário , a aplicação ou a utilização de qualquer informação ( incluindo projectos , desenhos e especializações ) , bem como de quaisquer materiais , equipamentos e dispositivos trocados ou transferidos entre as Partes contratantes por força do presente Acordo , far-se-á sob a responsabilidade da Parte Contratante beneficiária , não sendo a outra Parte Contratante garante da exactidão ou da integralidade dessas informações , nem da medida em que essas informações , materiais , equipamentos ou dispositivos convêm a esta ou àquela utilização ou aplicação especial .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.1"> As Partes Contratantes reconhecem que a realização dos objectivos do presente Acordo exige medidas adequadas em matéria de responsabilidade civil .

(src)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.2"> As Partes Contratantes cooperarão a fim de elaborar e de fazer adoptar logo que possível as disposições gerais mutuamente satisfatórias em matéria de responsabilidade civil .

(src)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .
(trg)="53.3"> No caso de atraso na adopção destas disposições gerais , as Partes Contratantes consultar-se-ão a fim de tomar as disposições « ad hoc » mutuamente satisfatórias que permitam a continuação de transacções , para cada caso específico .

(src)="55"> ρθρο XI
(trg)="54"> Artigo 11 .

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .
(trg)="55.1"> O artigo 106 . do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , assinado em Roma em 25 dem Março de 1957 , prevê que os Estados-membros que , antes da entrada em vigor deste Tratado , tenham concluído com Estados terceiros Acordos de cooperação no domínio da energia nuclear , ficam obrigados a desenvolver , conjuntamente com a Comissão , as negociações necessárias com esses Estados terceiros , tendo em vista fazer assumir tanto quanto possível pela Comunidade os direitos e obrigações decorrentes desses Acordos .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="56.1"> O Governo do Canadá está disposto a empreender tais negociações no que respeita a qualquer Acordo em que ele seja Parte .

(src)="58"> ρθρο XII
(trg)="57"> Artigo 12 .

(src)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .
(trg)="58"> As Partes Contratantes reafirmam o seu interesse comum em promover as utilizações pacíficas da energia atómica por intermédio da Agência Internacional da Energia Atómica e entendem que esta Agência e os seus membros deveriam beneficiar dos resultados da sua cooperação .

(src)="60"> ρθρο XIII
(trg)="59"> Artigo 13 .

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .
(trg)="60.1"> A pedido de uma das Partes Contratantes , os seus representantes reunir-se-ão de tempos a tempos a fim de se consultar sobre os problemas levantados pela aplicação do presente Acordo , de vigiar o seu funcionamento e de examinar outras medidas de cooperação para além das previstas no presente Acordo .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .
(trg)="61.1"> As Partes Contratantes podem , de comum acordo , convidar outros países a participar no programa comum referido no Artigo II.

(src)="63"> ρθρο XIV
(trg)="62"> Artigo 14 .

(src)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :
(trg)="63"> Para efeitos do presente Acordo , e salvo especificação em contrário :

(src)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου
(trg)="64"> ( a ) O termo « Partes Contratantes » designa a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) , por um lado , e o Governo do Canadá e as empresas governamentais do Canadá definidas na alínea ( b ) do presente artigo , por outro lado ;

(src)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="65"> ( b ) O termo « empresas governamentais do Canadá » designa a « Atomic Energy of Canada Limited » e a « Eldorado Mining and Refining Limited » e quaisquer outras empresas sujeitas à jurisdição do Governo do Canadá que sejam acordadas entre as Partes Contratantes ;

(src)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου
(trg)="66"> ( c ) O termo « pessoa » designa qualquer pessoa singular , sociedade ( firma , companhia , « partnership » ) , associação , instituição ou empresa pública e qualquer outra pessoa colectiva , pública ou privada , mas não se aplica às Partes Contratantes definidas na alínea ( a ) do presente artigo ;

(src)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια
(trg)="67"> ( d ) O termo « equipamento » designa as partes principais ou elementos constituintes essenciais de máquinas ou de instalações , especialmente adequadas à utilização em projectos respeitantes à energia atómica ;

(src)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
(trg)="68"> ( e ) O termo « material » designa qualquer matéria-prima , qualquer material nuclear especial , a água pesada , a grafite de qualidade nuclear bem como qualquer outra substância que , em virtude da sua natureza ou da sua pureza , seja especialmente adequada para a utilização em reactores nucleares ;

(src)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="69"> ( f ) O termo « matéria-prima » , designa o urânio que contenha a mistura de isótopos que se encontra na natureza ; o urânio empobrecido no isótopo 235 ; o tório ; qualquer um dos materiais anteriormente referidos sob a forma de metal , liga , composto químico ou concentrado ; qualquer outro material que contenha um ou mais dos materiais anteriormente citados com um grau de concentração que seja acordo pelas Partes Contratantes e qualquer outro material designado como tal pelas Partes Contratantes ;

(src)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(src)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »
(trg)="70"> ( g ) O termo « material nuclear especial » designa o plutónio ; o urânio 233 ; o urânio 235 ; o urânio enriquecido nos isótopos 233 ou 235 ; qualquer substância que contenha um ou mais dos materiais anteriormente referidos e qualquer outra substância designada como tal pelas partes contratantes ; contudo , o termo « material nuclear especial » não se aplica às « matérias-primas » ;

(src)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη
(trg)="71"> ( h ) O termo « proveniente » significa proveniente de uma ou de várias operações , sucessivas ou não ;

(src)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .
(trg)="72"> ( i ) O termo « na Comunidade » significa nos territórios em que se aplica ou se aplicará o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ( Euratom ) .

(src)="74"> ρθρο XV
(trg)="73"> Artigo 15 .

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .
(trg)="74.1"> O presente Acordo entrará em vigor mediante troca de notas para este efeito entre a Comunidade e o Governo do Canadá ( 1 ) .

(src)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .
(trg)="75"> ( 1 ) Entrado em vigor em 18 de Novembro de 1959 .

(src)="77.0"> 2 .
(trg)="76.0"> 2 .

(src)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .
(trg)="76.1"> Manter-se-á em vigor por um período de dez anos e , posteriormente , até terminar um período de pré-aviso de seis meses apresentado para este efeito pela Comunidade ou pelo Governo do Canadá , a menos que este pré-aviso tenha sido apresentado seis meses antes do termo do referido período de dez anos .

# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz
# pt/1972/jrc21972A0722_04-pt.xml.gz


(src)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972
(trg)="2"> ACORDO ADICIONAL sobre a validade para o Principado do Liechtenstein do Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça de 22 de Julho de 1972

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="3"> A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA ,

(src)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="4"> A CONFEDERAÇÃO SUÍÇA ,

(src)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,
(trg)="5"> O PRINCIPADO DO LIECHTENSTEIN ,

(src)="6"> Εκτιμώντας :
(src)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972
(trg)="6"> Considerando que o Principado do Liechtenstein forma uma união aduaneira com a Suíça nos termos do Tratado de 29 de Março de 1923 e que este Tratado não confere validade para o Principado do Liechtenstein a todas as disposições do Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça , assinado em 22 de Julho de 1972 ;