# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz
# pl/1959/jrc21959A1006_01-pl.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(trg)="2"> Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej ( Euratom ) W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(trg)="3"> PREAMBUŁA
(trg)="4"> Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom ) , działająca poprzez swoją Komisję ( zwaną dalej " Komisją " ) ;

(src)="4"> Εκτιμώντας :
(src)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες
(trg)="5"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Wspólnota została ustanowiona przez Królestwo Belgii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Francuską , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów na podstawie Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku , z zamiarem przyczyniania się do podnoszenia poziomu życia w Państwach Członkowskich i rozwoju wymiany z innymi państwami poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego ;

(src)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(trg)="6"> UWZGLĘDNIAJĄC , że Rząd Kanady i Wspólnota wyraziły wzajemne pragnienie rozwijania ścisłej współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej ;

(src)="7"> Επιθυμώντας :
(src)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά
(trg)="7"> PRAGNĄC współpracować ze sobą w celu wspierania i rozszerzania wkładu , jaki może wnieść rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej do dobrobytu i dobrej koniunktury w Kanadzie i we Wspólnocie ;

(src)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως
(trg)="8"> UZNAJĄC w szczególności , że wzajemną korzyścią byłaby współpraca poprzez ustanowienie wspólnego programu badań i rozwoju ;

(src)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,
(trg)="9"> UWZGLĘDNIAJĄC uzgodnienia przewidujące współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej , rozpoczęłyby owocną wymianę doświadczeń , dostarczyłyby okazji dla wzajemnie korzystnych działań oraz wzmocniłyby solidarność w ramach Europy i ponad Atlantykiem ;

(src)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="10"> UZGODNILI , CO następuje :

(src)="12"> ρθρο Ι
(trg)="11"> Artykuł I

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :
(trg)="12.1"> Współpraca , do której zmierza niniejsza Umowa , odnosi się do pokojowego wykorzystania energii atomowej i obejmuje :

(src)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :
(trg)="13"> a ) udzielanie informacji , w tym odnoszących się do :

(src)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,
(trg)="14"> i ) badań i rozwoju ;

(src)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,
(trg)="15"> ii ) zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa ;

(src)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και
(trg)="16"> iii ) urządzeń , obiektów i narzędzi ( włączając dostarczanie wzorów , rysunków oraz specyfikacji ) ; oraz

(src)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών
(trg)="17"> iv ) wykorzystania urządzeń , obiektów , narzędzi i materiałów ;

(src)="19"> β ) την προμήθεια υλικών
(trg)="18"> b ) dostarczania materiałów ;

(src)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων
(trg)="19"> c ) zaopatrzenia w urządzenia i narzędzia ;

(src)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(trg)="20"> d ) wykorzystania praw patentowych ;

(src)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .
(trg)="21"> e ) dostępu do urządzeń i obiektów oraz ich wykorzystania .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .
(trg)="22.1"> Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie wykonywana na warunkach do uzgodnienia i zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz innymi wymogami związanymi z udzielaniem licencji obowiązującymi w Kanadzie i we Wspólnocie .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .
(trg)="23.1"> Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna przed drugą stroną za zapewnienie , że postanowienia niniejszej Umowy są akceptowane i przestrzegane , jeżeli chodzi o Kanadę , przez wszystkie przedsiębiorstwa rządowe oraz wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Kanady oraz , jeżeli chodzi o Wspólnotę , zgodnie z postanowieniami wyżej wspomnianego Traktatu , przez wszystkie osoby we Wspólnocie , którym przyznano zezwolenie na podstawie Umowy .

(src)="25"> ρθρο ΙΙ
(trg)="24"> Artykuł II

(src)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .
(trg)="25"> Bez ograniczania ogólnego charakteru artykułu I , współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie obejmować wspólny program badań i rozwoju związany z typem reaktora jądrowego opalanego naturalnym uranem , spowalnianego ciężką wodą .

(src)="27"> ρθρο ΙΙΙ
(trg)="26"> Artykuł III

(src)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="27"> 1. a ) Umawiające się Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie oraz osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady informacje pozostające w ich dyspozycji , dotyczące spraw objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="28"> b ) Udzielanie informacji otrzymanych od każdej strony trzeciej na warunkach , które wykluczają takie udzielanie , jest wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="29"> c ) Informacje uważane przez Umawiającą się Stronę , która ich dostarcza , ze mające wartość handlową , będą udzielane wyłącznie na warunkach określonych przez tę Umawiającą się Stronę .

(src)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά
(trg)="30"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany informacji i ułatwiać taką wymianę między osobami podlegającymi jurysdykcji Rządu Kanady z jednej strony i osobami we Wspólnocie z drugiej strony w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .
(trg)="31"> b ) Informacje posiadane przez te osoby udzielane będą wyłącznie za zgodą tych osób i na warunkach przez nie określonych .

(src)="33"> ρθρο IV
(trg)="32"> Artykuł IV

(src)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="33"> 1. a ) Umawiające się Strony udzielą lub przyczynią się do udzielenia sobie wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady , na uzgodnionych warunkach , licencji i sublicencji na patenty posiadane przez każdą Umawiającą się Stronę lub przez Stronę , która ma prawo do udzielania licencji lub sublicencji w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy .

(src)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="34"> b ) Udzielanie licencji lub sublicencji na patenty lub licencje otrzymane od strony trzeciej na warunkach , które uniemożliwiają takie przyznanie , są wyłączone z zakresu niniejszej Umowy .

(src)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="35"> 2. a ) Umawiające się Strony będą zachęcać do udzielania i ułatwią udzielanie osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady licencji na patenty w sprawach objętych zakresem niniejszej Umowy , posiadanych przez , odpowiednio , osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub osoby we Wspólnocie .

(src)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .
(trg)="36"> b ) Licencje lub sublicencje na patenty lub licencje posiadane przez takie osoby będą udzielane wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez te osoby .

(src)="38"> ρθρο V
(trg)="37"> Artykuł V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .
(trg)="38.1"> Umawiające się Strony , w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , dostarczą porad technicznych wzajemnie lub osobom we Wspólnocie albo podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady poprzez oddelegowanie ekspertów lub w inny uzgodniony sposób .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .
(trg)="39.1"> Każda z Umawiających się Stron , tam , gdzie tylko to możliwe , dostarczy w swoich szkołach lub obiektach oraz pomoże w uzyskaniu gdziekolwiek w Kanadzie lub we Wspólnocie kształcenia z zagadnień odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii atomowej dla uczniów lub osób szkolonych poleconych przez drugą Stronę .

(src)="41"> ρθρο VI
(trg)="40"> Artykuł VI

(src)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .
(trg)="41"> Umawiające się Strony uzgadniają , że za generalnym lub szczególnym zezwoleniem Rządu Kanady lub , tam , gdzie jest to wymagane przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) , Komisji , przedsiębiorstwa rządowe Kanady , Agencja Dostaw Wspólnoty lub osoby podlegające jurysdykcji Rządu Kanady lub we Wspólnocie będą mogły otrzymywać lub dostarczać materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne na podstawie niniejszej Umowy na zasadach handlowych lub innych , jeżeli tak uzgodniono .

(src)="43"> ρθρο VII
(trg)="42"> Artykuł VII

(src)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .
(trg)="43"> Umawiające się Strony w takim zakresie , w jakim jest to praktykowane , pomogą osobom we Wspólnocie lub podlegającym jurysdykcji Rządu Kanady w uzyskiwaniu badań i reaktorów energetycznych oraz w uzyskiwaniu pomocy w projektowaniu , budowie i działaniu tych reaktorów .

(src)="45"> ρθρο VIII
(trg)="44"> Artykuł VIII

(src)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .
(trg)="45"> Umawiające się Strony w takim stopniu , w jakim jest to praktykowane , pomogą sobie wzajemnie w zaopatrzeniu każdej Umawiającej się Strony lub osób we Wspólnocie albo podlegających jurysdykcji Rządu Kanady w materiały , urządzenia i inne elementy niezbędne do badań w dziedzinie energii atomowej , rozwoju i produkcji , we Wspólnocie lub w Kanadzie .

(src)="47"> ρθρο IX
(trg)="46"> Artykuł IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .
(trg)="47.1"> Rząd Kanady i Wspólnota zobowiązują się , każde z osobna , że materiały lub urządzenia uzyskane w zastosowaniu niniejszej Umowy oraz materiały źródłowe lub specjalne materiały rozszczepialne pochodzące z wykorzystania jakiegokolwiek materiału lub urządzenia uzyskanego w taki sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji i rozwoju pokojowego wykorzystania energii atomowej , a nie w celach militarnych , jakiekolwiek by one były ; a także , że w tym celu żadne materiały lub wyposażenie uzyskane zgodnie z niniejszą Umową lub materiały źródłowe albo specjalne materiały rozszczepialne uzyskane z wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń tak uzyskanych nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom lub poza kontrolę Stron , chyba że za uprzednim pisemnym zezwoleniem odpowiednio Wspólnoty lub Rządu Kanady .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .
(trg)="48.1"> Kontynuacja współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie zależy od wzajemnego należytego stosowania , do celów ustępu 1 niniejszego artykułu , systemu zabezpieczeń i kontroli ustanowionego przez Wspólnotę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) oraz środków uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowionych przez Rząd Kanady .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .
(trg)="49.1"> Konsultacje i wymiana wizyt między Umawiającymi się Stronami będą odbywać się tak , aby zapewnić obie Strony , że wspólnotowy system zabezpieczeń i kontroli oraz środki uzasadniania wykorzystania materiałów lub urządzeń ustanowione przez Rząd Kanady są zadowalające i skuteczne w realizacji celów niniejszej Umowy .

(src)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .
(trg)="49.2"> W stosowaniu tych systemów Umawiające się Strony są gotowe zasięgać opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wymieniać doświadczenia z tą Agencją , mając na celu ustanowienie systemu należycie zgodnego z systemem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .
(trg)="50.1"> W uznaniu znaczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rząd Kanady i Wspólnota będą zasięgać opinii od czasu do czasu w celu ustalenia , czy istnieją obszary odpowiedzialności w odniesieniu do zabezpieczeń i kontroli , w których można by poprosić Agencję o pomoc .

(src)="52"> ρθρο X
(trg)="51"> Artykuł X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .
(trg)="52.1"> Z wyjątkiem przypadków , w których ustalono inaczej , stosowanie lub wykorzystanie każdej informacji ( wraz z projektami , rysunkami i specyfikacjami ) i każdego materiału , urządzenia oraz narzędzia wymienionych lub przekazanych między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej Umowy , odbywać się będzie na odpowiedzialność Umawiającej się Strony otrzymującej te materiały lub informacje , a druga Umawiająca się Strona nie będzie gwarantować dokładności ani kompletności tych informacji , ani przydatności dla jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub stosowania tych informacji , materiałów , urządzeń i narzędzi .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.1"> Umawiające się Strony uznają , że niezbędne są odpowiednie środki pod względem odpowiedzialności strony trzeciej dla osiągania celów niniejszej Umowy .

(src)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.2"> Umawiające się Strony będą współpracować w rozwijaniu i zabezpieczaniu przyjmowania wzajemnie zadowalających ogólnych uzgodnień pod względem odpowiedzialności strony trzeciej w najszybszym możliwym terminie .

(src)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .
(trg)="53.3"> Jeżeli zajdzie opóźnienie w zawieraniu takich ogólnych uzgodnień , Umawiające się Strony będą zasięgać opinii w celu ustalenia wzajemnie zadowalających uzgodnień ad hoc dotyczących wspomagania szczególnych transakcji .

(src)="55"> ρθρο XI
(trg)="54"> Artykuł XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .
(trg)="55.1"> Artykuł 106 Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) przewiduje , że Państwa Członkowskie , które przed datą wejścia w życie tego Traktatu zawarły umowy z państwami trzecimi w sprawie współpracy w zakresie energii atomowej , wspólnie z Komisją podejmą niezbędne negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu przejęcia przez Wspólnotę , tak dalece , jak to możliwe , praw i obowiązków wynikających z tych umów .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="56.1"> Rząd Kanady jest przygotowany na rozpoczęcie takich negocjacji w odniesieniu do każdej Umowy , której jest Stroną .

(src)="58"> ρθρο XII
(trg)="57"> Artykuł XII

(src)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .
(trg)="58"> Umawiające się Strony potwierdzają wspólne zainteresowanie w sprzyjaniu pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz są przekonane , że wyniki ich współpracy przysporzą korzyść Agencji i jej Członkom .

(src)="60"> ρθρο XIII
(trg)="59"> Artykuł XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .
(trg)="60.1"> Na wniosek każdej z Umawiających się Stron przedstawiciele Umawiających się Stron będą zbierać się od czasu do czasu w celu zasięgania wzajemnych opinii w sprawach wynikających ze stosowania niniejszej Umowy , nadzorowania jej funkcjonowania oraz omawiania uzgodnień dotyczących współpracy uzupełniających uzgodnienia przewidziane niniejszą Umową .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .
(trg)="61.1"> Umawiające się Strony będą mogły , za wzajemną zgodą , zapraszać inne państwa do udziału we wspólnych programach wspomnianych w artykule II .

(src)="63"> ρθρο XIV
(trg)="62"> Artykuł XIV

(src)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :
(trg)="63"> Do celów niniejszej Umowy , z zastrzeżeniem odmiennych jej postanowień :

(src)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου
(trg)="64"> a ) termin " Umawiające się Strony " oznacza Rząd Kanady i przedsiębiorstwa rządowe Kanady według definicji z litery b ) niniejszego artykułu z jednej strony oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) z drugiej strony ;

(src)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="65"> b ) termin " przedsiębiorstwa rządowe Kanady " oznacza Atomic Energy of Kanada Limited i Eldorado Mining and Refining Limited oraz podobne inne przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji Rządu Kanady , według uzgodnień między Umawiającymi się Stronami ;

(src)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου
(trg)="66"> c ) termin " osoby " oznacza osoby fizyczne , przedsiębiorstwa , korporacje , spółki , spółki osobowe , stowarzyszenia , agencje rządowe lub korporacje rządowe oraz inne jednostki prywatne lub rządowe ; jednakże termin " osoby " nie obejmuje Umawiających się Stron według definicji z ustępu a ) niniejszego artykułu ;

(src)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια
(trg)="67"> d ) termin " urządzenia " oznacza maszyny lub instalacje lub też większe ich części składowe , odpowiednie dla wykorzystania w projektach energii atomowej ;

(src)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
(trg)="68"> e ) termin " materiały " oznacza materiały źródłowe , specjalne materiały rozszczepialne , ciężką wodę , grafit o jakości nuklearnej oraz wszelkie inne substancje , które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub czystość chemiczną są odpowiednie do wykorzystania w reaktorach jądrowych ;

(src)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="69"> f ) termin " materiał źródłowy " oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze ; uran zubożony w izotopie 235 ; tor ; każde z powyższych w postaci metalu , stopu , związku chemicznego lub koncentratu ; każdy inny materiał zawierający co najmniej jeden z powyższych materiałów w stężeniu uzgodnionym przez Umawiające się Strony ; oraz inny materiał uzgodniony przez Umawiające się Strony ;

(src)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(src)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »
(trg)="70"> g ) termin " specjalny materiał rozszczepialny " oznacza pluton ; uran 233 ; uran 235 ; uran wzbogacony w izotopach 233 lub 235 ; każdą substancję zawierającą co najmniej jedno z powyższych ; takie inne substancje , jakie mogą zostać uzgodnione przez Umawiające się Strony ; jednakże termin " specjalny materiał rozszczepialny " nie obejmuje " materiałów źródłowych " ;

(src)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη
(trg)="71"> h ) termin " uzyskany " oznacza uzyskany podczas jednego lub więcej procesów , bez względu na to , czy następują po sobie ;

(src)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .
(trg)="72"> i ) termin " we Wspólnocie " oznacza na terytorium , na którym stosuje się lub będzie stosowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( Euratom ) .

(src)="74"> ρθρο XV
(trg)="73"> Artykuł XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Niniejsza Umowa zostanie wprowadzona w życie poprzez wymianę not między Rządem Kanady i Wspólnotą [ 1 ] .

(src)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="77.0"> 2 .
(src)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .
(trg)="75.1"> Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez okres dziesięciu lat , następnie przez sześć miesięcy po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Rząd Kanady lub Wspólnotę , chyba że takie zawiadomienie zostanie złożone sześć miesięcy przed upłynięciem wspomnianego okresu dziesięciu lat .

(src)="78"> Σε πιστοποίηση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι αντιστοίχως από την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Καναδά , υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και επέθεσαν τις σφραγίδες τους .
(trg)="76"> NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani , należycie upoważnieni do tego przez odpowiednio Rząd Kanady i Komisję , podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją swoją pieczęcią .

# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz
# pl/1972/jrc21972A0722_04-pl.xml.gz


(src)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972
(trg)="3"> dotycząca ważności dla Księstwa Liechtensteinu Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 roku

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="4"> EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA ,

(src)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="5"> KONFEDERACJA SZWAJCARSKA ,

(src)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,
(trg)="6"> KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU ,

(src)="6"> Εκτιμώντας :
(src)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972
(trg)="7"> Księstwo Liechtensteinu tworzy ze Szwajcarią unię celną zgodnie z Traktatem z dnia 29 marca 1923 roku oraz że ten Traktat , nie nadaje ważności wobec Księstwa Liechtensteinu , wszystkim postanowieniom Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską , podpisanego w dniu 22 lipca 1972 roku ;