# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz
# nl/1959/jrc21959A1006_01-nl.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(trg)="10"> VAN ATOOMENERGIE atoomenergie ( euratom ) en de regering van canada tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie
(trg)="11"> PREAMBULE

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(src)="4"> Εκτιμώντας :
(trg)="12"> De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , welke door haar Commissie wordt vertegenwoordigd ( hierna te noemen " de Commissie " ) , en de Regering van Canada ;

(src)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες
(trg)="13"> Overwegende , dat de Gemeenschap is opgericht door het Koninkrijk België , de Bondsrepubliek Duitsland , de Franse Republiek , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden , bij het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag , met het doel door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied van de kernenergie , bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de Lid-Staten en tot de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen ;

(src)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(src)="7"> Επιθυμώντας :
(trg)="14"> Overwegende , dat de Gemeenschap en de Regering van Canada wederzijds de wens hebben geuit een nauwe samenwerking te ontwikkelen op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie ;

(src)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά
(trg)="15"> Geleid door de wens , onderling samen te werken om de bijdrage , welke de ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie kan leveren tot het welzijn en de welvaart binnen de Gemeenschap en in Canada , te stimuleren en te vergroten ;

(src)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως
(trg)="16"> In het bijzonder erkennende , dat samenwerking door de opstelling van een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling , hun tot wederzijds voordeel zou strekken ;

(src)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,
(trg)="17"> Overwegende , dat een overeenkomst , welke voorziet in de samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie , het begin zou betekenen van een vruchtbare uitwisseling van ervaringen , gelegenheid zou scheppen voor wederzijds zegenrijke activiteit en de solidariteit in Europa en tevens met de overzijde van de Atlantische Oceaan zou versterken ;

(src)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="18"> Zijn overeengekomen als volgt :

(src)="12"> ρθρο Ι
(trg)="19"> Artikel I

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="20.0"> 1 .

(src)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :
(trg)="20.1"> De in deze Overeenkomst beoogde samenwerking heeft betrekking op het vreedzaam gebruik van atoomenergie en omvat :

(src)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :
(trg)="21"> ( a ) het ter beschikking stellen van kennis , o.a . van die welke betrekking heeft op :

(src)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,
(trg)="22"> ( i ) onderzoek en ontwikkeling ,

(src)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,
(trg)="23"> ( ii ) gezondheids - en veiligheidsvraagstukken ,

(src)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και
(trg)="24"> ( iii ) uitrusting , installaties en apparatuur ( met inbegrip van het ter beschikkingstellen van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , en

(src)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών
(trg)="25"> ( iv ) het gebruik van uitrusting , installaties , apparatuur en materialen ;

(src)="19"> β ) την προμήθεια υλικών
(trg)="26"> ( b ) de levering van materialen ;

(src)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων
(trg)="27"> ( c ) het verkrijgen van uitrusting en apparatuur ;

(src)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(trg)="28"> ( d ) het gebruik van octrooirechten ;

(src)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .
(trg)="29"> ( e ) toegang tot en gebruik van uitrusting en installaties .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="30.0"> 2 .

(src)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .
(trg)="30.1"> De samenwerking , waarin deze Overeenkomst voorziet , zal tot stand worden gebracht op nader overeen te komen voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetten , verordeningen en voorschriften inzake licenties en vergunningen , welke binnen de Gemeenschap en in Canada van kracht zijn .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="31.0"> 3 .

(src)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .
(trg)="31.1"> Iedere Overeenkomstsluitende Partij zal jegens de andere Overeenkomstsluitende Partij ervoor verantwoordelijk zijn , dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden aanvaard en vervuld , voor wat betreft de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd Verdrag , door alle personen binnen de Gemeenschap , aan welke krachtens deze Overeenkomst machtiging is verleend en voor wat betreft Canada door al zijn overheidsondernemingen en door alle onder zijn jurisdictie vallende personen .

(src)="25"> ρθρο ΙΙ
(trg)="32"> Artikel II

(src)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .
(trg)="33"> Zonder de algemene strekking van artikel I te beperken , zal de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking een gemeenschappelijk programma voor onderzoek en ontwikkeling omvatten , dat betrekking heeft op het met natuurlijk uranium werkende en met zwaarwater gemodereerde type kernreactor .

(src)="27"> ρθρο ΙΙΙ
(trg)="34"> Artikel III

(src)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="35"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen elkaar alsmede personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap kennis verstrekken waarover zij beschikken met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="36"> ( b ) Het ter beschikking stellen van kennis , welke van derden is ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden , zal buiten de werkingsfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="37"> ( c ) Kennis , welke door de Overeenkomstsluitende Partij die deze verstrekt als van commerciële waarde wordt beschouwd zal slechts worden medegedeeld op door genoemde Overeenkomstsluitende Partij bepaalde voorwaarden .

(src)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά
(trg)="38"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de uitwisseling van kennis met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen tussen personen binnen de Gemeenschap enerzijds en personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen anderzijds , aanmoedigen en vergemakkelijken .

(src)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .
(trg)="39"> ( b ) Kennis , welke eigendom is van zulke personen zal slechts worden medegedeeld met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .

(src)="33"> ρθρο IV
(trg)="40"> Artikel IV

(src)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="41"> 1 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap op nader overeen te komen voorwaarden licenties of sublicenties verlenen of doen verlenen op octrooien welke het eigendom zijn van één der Overeenkomstsluitende Partijen of waarop één van hen het recht heeft licenties of sublicenties te verlenen met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen .

(src)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="42"> ( b ) Het verlenen van licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke van derden zijn ontvangen op voorwaarden die zulks verbieden valt buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst .

(src)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="43"> 2 . ( a ) De Overeenkomstsluitende Partijen zullen het verlenen van licenties op octrooien , welke respectievelijk het eigendom zijn van personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , of personen binnen de Gemeenschap , met betrekking tot onderwerpen welke binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen , aan personen binnen de Gemeenschap of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen , aanmoedigen en vergemakkelijken .

(src)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .
(trg)="44"> ( b ) Licenties of sublicenties op octrooien of licenties welke het eigendom zijn van zulke personen zullen slechts worden verleend met toestemming van zulke personen en op door hen te bepalen voorwaarden .

(src)="38"> ρθρο V
(trg)="45"> Artikel V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="46.0"> 1 .

(src)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .
(trg)="46.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen , voor zover mogelijk , aan elkaar of aan personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of binnen de Gemeenschap , technische adviezen uitbrengen , door het ter beschikking stellen van deskundigen of op andere nader overeen te komen wijze .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="47.0"> 2 .

(src)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .
(trg)="47.1"> Elke Overeenkomstsluitende Partij zal aan studenten en stagiaires die door de andere Partij zijn aanbevolen een opleiding in de vakken welke betrekking hebben op het vreedzaam gebruik van atoomenergie voor zover mogelijk in haar eigen scholen of inrichtingen verschaffen en behulpzaam zijn om hen deze opleiding elders binnen de Gemeenschap of in Canada te doen verkrijgen .

(src)="41"> ρθρο VI
(trg)="48"> Artikel VI

(src)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .
(trg)="49"> De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat met de algemene of speciale machtiging van de Commissie , indien zulks wordt vereist volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) , of van de Regering van Canada , grondstoffen en bijzondere splijtstoffen kunnen worden geleverd of ontvangen in het kader van deze Overeenkomst , op commerciële voorwaarden of op andere nader overeen te komen wijze , door het Voorzieningsagentschap van de Gemeenschap , de overheidsondernemingen van Canada , of door personen binnen de Gemeenschap of personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen .

(src)="43"> ρθρο VII
(trg)="50"> Artikel VII

(src)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .
(trg)="51"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen voor zover mogelijk , personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of personen binnen de Gemeenschap , behulpzaam zijn bij het verkrijgen van onderzoek - en energiereactoren alsmede bij het verkrijgen van hulp bij het ontwerpen , de bouw en het doen functioneren van deze reactoren .

(src)="45"> ρθρο VIII
(trg)="52"> Artikel VIII

(src)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .
(trg)="53"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het verkrijgen door elke Overeenkomstsluitende Partij of door personen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen of door personen binnen de Gemeenschap , van materiaal , uitrusting en andere benodigdheden voor het onderzoek , de ontwikkeling en de produktie op het gebied van atoomenergie in Canada of binnen de Gemeenschap .

(src)="47"> ρθρο IX
(trg)="54"> Artikel IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .
(trg)="55.1"> De Gemeenschap en de Regering van Canada verplichten zich ieder ervoor te zorgen dat de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting slechts ter bevordering en ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van atoomenergie en niet voor militaire doeleinden zullen worden aangewend ; en dat te dien einde de krachtens deze Overeenkomst verkregen materialen of uitrusting en de grondstoffen of bijzondere splijtstoffen ontstaan door het gebruik van de aldus verkregen materialen of uitrusting niet aan onbevoegde personen zullen worden overgedragen of buiten het bereik van de desbetreffende Partij zullen worden gebracht , tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van respectievelijk de Regering van Canada of de Gemeenschap .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .
(trg)="56.1"> De voortzetting van de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking zal afhankelijk zijn van de wederzijds bevredigende toepassing , wat de doeleinden van Lid 1 van dit artikel betreft , van het controlesysteem overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) door de Gemeenschap vastgesteld en van de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , zoals vastgesteld door de Regering van Canada .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="57.0"> 3 .

(src)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .
(trg)="57.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar raadplegen en bezoeken uitwisselen , teneinde aan beide de verzekering te geven dat het controlesysteem van de Gemeenschap en de maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor het gebruik van materiaal of uitrusting , vastgesteld door de Regering van Canada , bevredigend en doelmatig zijn voor het doel van deze Overeenkomst .

(src)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .
(trg)="57.2"> Bij de toepassing van deze systemen zijn de Overeenkomstsluitende Partijen bereid overleg te plegen en ervaringen uit te wisselen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zulks teneinde een systeem in te voeren , dat in redelijke mate overeenkomt met dat van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="58.0"> 4 .

(src)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .
(trg)="58.1"> Met erkenning van de betekenis van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen de Gemeenschap en de Regering van Canada elkaar van tijd tot tijd raadplegen om vast te stellen of er , met betrekking tot de controle , terreinen zijn waarop deze Organisatie gevraagd zou kunnen worden haar medewerking te verlenen .

(src)="52"> ρθρο X
(trg)="59"> Artikel X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .
(trg)="60.1"> Indien niet anders wordt overeengekomen , is de toepassing of het gebruik van alle kennis ( met inbegrip van ontwerpen , tekeningen en specificaties ) , materialen , uitrusting en apparatuur tussen de Overeenkomstsluitende Partijen uitgewisseld of door de ene aan de andere Overeenkomstsluitende Partij overgedragen in het kader van deze overeenkomst voor de verantwoordelijkheid van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij staat niet in voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van dergelijke kennis , noch voor de geschiktheid van dergelijke kennis , materialen , uitrusting en apparatuur voor een bepaald gebruik of voor een bepaalde toepassing .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="61.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen erkennen dat passende maatregelen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden , noodzakelijk zijn voor het ten uitvoer leggen van de doelstellingen van deze Overeenkomst .

(src)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="61.2"> De Overeenkomstsluitende Partijen zullen samenwerken bij het ontwerpen van wederzijds bevredigende algemene regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid tegenover derden en bij het streven naar een zo spoedig mogelijke invoering daarvan .

(src)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .
(trg)="61.3"> Indien het treffen van dergelijke algemene regelingen vertraging ondervindt , zullen de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar raadplegen om in ieder voorkomend geval wederzijds bevredigende regelingen te treffen teneinde de uitvoering van bepaalde transacties mogelijk te maken .

(src)="55"> ρθρο XI
(trg)="62"> Artikel XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="63.0"> 1 .

(src)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .
(trg)="63.1"> Artikel 106 van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) bepaalt dat de Lid-Staten die v } } r de inwerkingtreding van bedoeld Verdrag met derde Staten akkoorden hebben gesloten betreffende de samenwerking op het gebied van de kernenergie , gehouden zijn te zamen met de Commissie de noodzakelijke onderhandelingen te voeren met deze derde Staten , teneinde de rechten en verplichtingen welke uit deze akkoorden voortvloeien , voor zover zulks mogelijk is , te doen overnemen door de Gemeenschap .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="64.0"> 2 .

(src)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="64.1"> De Regering van Canada is bereid dergelijke onderhandelingen aan te knopen met betrekking tot elk akkoord waarbij zij partij is .

(src)="58"> ρθρο XII
(trg)="65"> Artikel XII

(src)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .
(trg)="66"> De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen nogmaals hun gemeenschappelijk belang om het vreedzaam gebruik van atoomenergie door bemiddeling van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te bevorderen , en zijn van oordeel dat de resultaten van hun samenwerking aan deze organisatie en aan de daaraan deelnemende Staten ten goede moeten komen .

(src)="60"> ρθρο XIII
(trg)="67"> Artikel XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="68.0"> 1 .

(src)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .
(trg)="68.1"> Op verzoek van elke Overeenkomstsluitende Partij zullen hun vertegenwoordigers van tijd tot tijd bijeenkomen , teneinde elkaar te raadplegen inzake vraagstukken welke voortvloeien uit de toepassing van deze Overeenkomst , teneinde toezicht uit te oefenen op haar werking , alsmede teneinde maatregelen voor samenwerking te bespreken ter aanvulling van deze Overeenkomst .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="69.0"> 2 .

(src)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .
(trg)="69.1"> De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen met wederzijds goedvinden andere landen uitnodigen om deel te nemen aan het onder artikel II vermelde gemeenschappelijk programma .

(src)="63"> ρθρο XIV
(trg)="70"> Artikel XIV

(src)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :
(trg)="71"> Tenzij anders daarin vermeld , wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst verstaan onder :

(src)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου
(trg)="72"> ( a ) " Overeenkomstsluitende Partijen " : De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) enerzijds en de Regering van Canada en de overheidsondernemingen van Canada zoals bepaald in lid ( b ) van dit artikel anderzijds ;

(src)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="73"> ( b ) " Overheidsondernemingen van Canada " : Atomic Energy of Canada Limited en Eldorado Mining and Refining Limited , en andere dergelijke ondernemingen die onder de jurisdictie van de Regering van Canada vallen als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;

(src)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου
(trg)="74"> ( c ) " Personen " : Personen , firma ' s , naamloze vennootschappen , maatschappijen , maatschappen , associaties , regeringsorganen of staatsbedrijven en andere particuliere of overheidsinstellingen , evenwel met uitzondering van de Overeenkomstsluitende Partijen zoals bepaald in lid ( a ) van dit artikel ;

(src)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια
(trg)="75"> ( d ) " Uitrusting " : Belangrijke eenheden van machinerieën of van installaties , of belangrijke onderdelen daarvan , welke in het bijzonder geschikt zijn voor gebruik in projecten op het gebied van de atoomenergie ;

(src)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
(trg)="76"> ( e ) " Materiaal " : Grondstoffen , bijzondere splijtstoffen , zwaar water , grafiet van de zuiverheid vereist voor de toepassing op het gebied van de kernenergie en elke andere stof welke op grond van haar hoedanigheid of zuiverheid speciaal geschikt is voor gebruik in kernreactoren ;

(src)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="77"> ( f ) " Grondstoffen " : Uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals dit in de natuur wordt aangetroffen ; uranium waarvan het gehalte aan uranium 235 lager is dan normaal ; thorium ; alle hierboven vermelde materialen in de vorm van metaal , legeringen , chemische verbindingen of concentraten ; ieder ander materiaal dat een of meer van de hierboven vermelde materialen in een zodanige concentratie bevat als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; en elk ander materiaal als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ;

(src)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(src)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »
(trg)="78"> ( g ) " Bijzondere splijtstoffen " : plutonium ; uranium 233 ; uranium 235 ; uranium verrijkt in isotopen 233 of 235 ; elke stof , welke een of meer der hierbovengenoemde isotopen bevat ; en elke andere stof als de Overeenkomstsluitende Partijen zullen overeenkomen ; de term " bijzondere splijtstoffen " is echter niet van toepassing op " grondstoffen " ;

(src)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη
(trg)="79"> ( h ) " ontstaan door " : verkregen door één of meer al dan niet opeenvolgende processen ;

(src)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .
(trg)="80"> ( i ) " binnen de Gemeenschap " : binnen de grondgebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( Euratom ) van toepassing is of van toepassing zal zijn .

(src)="74"> ρθρο XV
(trg)="81"> Artikel XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="82.0"> 1 .

(src)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .
(trg)="82.1"> Deze Overeenkomst treedt in werking door een uitwisseling van nota ' s terzake tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada ( 1 ) .

(src)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .
(trg)="83.0"> 2 .