# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz
# fi/1972/jrc21972A0722_04-fi.xml.gz


(src)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972
(trg)="3"> 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="4"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ ,

(src)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="5"> SVEITSIN VALALIITTO ja

(src)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,
(trg)="6"> LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA , jotka

(src)="6"> Εκτιμώντας :
(trg)="7"> katsovat , että

(src)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972
(trg)="8"> Liechtensteinin ruhtinaskunta ja Sveitsin valaliitto muodostavat 29 päivänä maaliskuuta 1923 tehdyllä sopimuksella tulliliiton ja että tämä sopimus ei ole voimassa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen kaikkien määräysten osalta , ja

(src)="8"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν εξέφρασε την επιθυμία να ισχύσουν όλες οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής έναντι αυτού ,
(trg)="9"> Liechtensteinin ruhtinaskunta on ilmaissut toiveen , että siihen sovellettaisiin kaikkia kyseisen sopimuksen määräyksiä ,

(src)="9"> ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
(trg)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

(src)="10"> ρθρο 1
(trg)="11"> 1 artikla

(src)="11"> Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972 , ισχύει επίσης στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν .
(trg)="12"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehty sopimus on myös voimassa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa .

(src)="12"> ρθρο 2
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="13"> Προς το σκοπό της εφαρμογής της συμφωνίας , η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 , χωρίς μεταβολή του χαρακτήρος της ως διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας , το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν δύναται να προβάλλει τα συμφέροντά του δι ’ αντιπροσώπου , στο πλαίσιο της ελβετικής αντιπροσωπείας , στη Μικτή Επιτροπή .
(trg)="14"> Edellä 1 artiklassa mainittua sopimusta sovellettaessa ja tämän muuttamatta yhteisön ja Sveitsin kahdenvälisen sopimuksen luonnetta Liechtensteinin ruhtinaskunta voi valvoa etujaan sekakomiteassa edustajan kautta Sveitsin valtuuskunnassa .

(src)="14"> ρθρο 3
(trg)="15"> 3 artikla

(src)="15.0"> Η παρούσα πρόσθετη συμφωνία εγκρίνεται από την Ελβετία , το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν και την Κοινότητα σύμφωνα προς τις ίδιες αυτών διαδικασίες .
(trg)="16.0"> Sveitsi , Liechtensteinin ruhtinaskunta ja yhteisö hyväksyvät tämän lisäsopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti .

(src)="15.1"> Θα αρχίσει να ισχύει συγχρόνως με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 1 , και η ισχύς της θα διαρκέσει , όσο και η συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 .
(trg)="16.1"> Se tulee voimaan samaan aikaan kuin 1 artiklassa mainittu sopimus ja sitä sovelletaan niin kauan kuin 29 päivänä maaliskuuta 1923 tehty sopimus on voimassa .

(src)="16"> Udfζrdiget i Bruxelles , den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds .
(trg)="18"> Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå .

# el/1972/jrc21972A0722_05-el.xml.gz
# fi/1972/jrc21972A0722_05-fi.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(trg)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välinen SOPIMUS

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,
(trg)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

(src)="4"> αφενός ,
(trg)="4"> yhdeltä puolen ja

(src)="5"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,
(trg)="5"> ISLANNIN TASAVALTA

(src)="6"> αφετέρου ,
(trg)="6"> toiselta puolen , jotka

(src)="7"> ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν και να επεκτείνουν , με την ευκαιρία της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος , τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας και να εξασφαλίσουν , υπό συνθήκες ισότητος των όρων ανταγωνισμού , την αρμονική ανάπτυξη του εμπορίου τους , με σκοπό να συμβάλλουν στο έργο της ευρωπαϊκής οικοδομήσεως ,
(trg)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Islannin välisiä voimassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,

(src)="8"> ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ για το σκοπό αυτό να εξαλείψουν προοδευτικά τα εμπόδια στο ουσιώδες μέρος των συναλλαγών τους , σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου , όσον αφορά την ίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ,
(trg)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleelliselta osalta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti ,

(src)="9"> ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ότι είναι διατεθειμένες να εξετάσουν βάσει κάθε στοιχείου αξιολογήσεως και ιδίως με γνώμονα την εξέλιξη της Κοινότητος , τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους , να τις επεκτείνουν δε και σε τομείς , οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία , όταν αυτό θα φαινόταν χρήσιμο για το συμφέρον των οικονομιών τους ,
(trg)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden taloudellisten etujen kannalta , ja

(src)="10"> ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ , για την προώθηση των στόχων αυτών και επειδή καμιά διάταξη της συμφωνίας αυτής δεν δύναται να ερμηνευθεί ως απαλλακτική των συμβαλλομένων μερών από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάμει άλλων διεθνών συμφωνιών ,
(trg)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET , pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden muihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,

(src)="11"> ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ :
(trg)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :

(src)="12"> ρθρο 1
(trg)="12"> 1 artikla

(src)="13"> Η παρούσα συμφωνία αποσκοπεί :
(trg)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :

(src)="14"> α ) να προαγάγει διά της επεκτάσεως των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , και να συμβάλει κατ ’ αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητος , τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και απασχολήσεως , την αύξηση της παραγωγικότητος και την οικονομική σταθερότητα , τόσο στην Κοινότητα όσο και στην Ελβετία ,
(trg)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten yhteisössä ja Islannissa taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolosuhteiden paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,

(src)="15"> β ) να εξασφαλίσει συνθήκες ισότητες των όρων ανταγωνισμού στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ,
(trg)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,

(src)="16"> γ ) να συμβάλλει κατ ’ αυτό τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη και στην επέκταση του παγκοσμίου εμπορίου διά της εξαλείψεως των εμποδίων στις συναλλαγές .
(trg)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .

(src)="17"> ρθρο 2
(trg)="17"> 2 artikla

(src)="18"> Η συμφωνία εφαρμόζεται στα προϊόντα κατωγωγής Κοινότητος και Ελβετίας τα οποία :
(trg)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Islannista peräisin oleviin tuotteisiin ,

(src)="19"> ι ) υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 99 της Ονοματολογίας των Βρυξελλών , εξαιρουμένων των προϊόντων , που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ,
(trg)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;

(src)="20.0"> ιι ) περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ .
(src)="20.1"> 2 , λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων που προβλέπονται σ ’ αυτό .
(trg)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjoihin N : o 2 ja 6 , ottaen huomioon niissä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .

(src)="21"> ρθρο 3
(trg)="21"> 3 artikla

(src)="22.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="22.1"> Ουδείς νέος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Islannin välisessä kaupassa .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="23.1"> Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται προοδευτικά κατά τον ακόλουθο ρυθμό :
(trg)="23.1"> Alkuperäinen yhteisö ja Irlanti poistavat tuontitullit asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :

(src)="24"> - την 1η Απριλίου 1973 , κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του δασμού βάσεως
(trg)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;

(src)="25"> - οι άλλες τέσσερις μειώσεις από 20 % η καθεμία , πραγματοποιούνται :
(trg)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :

(src)="26"> την 1η Ιανουαρίου 1974 ,
(trg)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1 päivänä 1974

(src)="27"> την 1η Ιανουαρίου 1975 ,
(trg)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975

(src)="28"> την 1η Ιανουαρίου 1976 ,
(trg)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976

(src)="29"> την 1η Ιουλίου 1977 .
(trg)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .

(src)="30"> ρθρο 4
(trg)="34"> 4 artikla

(src)="31.0"> 1 .
(trg)="35.0"> 1 .

(src)="31.1"> Οι διατάξεις περί της προοδευτικής καταργήσεως των εισαγωγικών δασμών εφαρμόζονται και επί τών δασμών ταμιευτικού χαρακτήρος .
(trg)="35.1"> Ilmoitettuina ajankohtina Islannin on alennettava alkuperäisestä yhteisöstä ja Irlannista tuotavien tuotteiden tullit 1 päivänä maaliskuuta 1970 sovellettujen perustullien mukaisesti kuten alla on eritelty .

(src)="32"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αντικαταστήσουν τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρος , ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών αυτών , με εσωτερικό φόρο .
(trg)="36"> > TAULUKON PAIKKA >

(src)="36"> Εξετάζει την κατάσταση ένοψει της μετατροπής των δασμών αυτών σε εσωτερικούς φόρους , προ της 1ης Ιανουαρίου 1980 , ή πριν από κάθε άλλη ημερομηνία , που θα κατέληγε να καθορίσει λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις .
(trg)="37.0"> 2 .
(trg)="37.1"> Islannin on edelleen alennettava 1 päivän tammikuuta 1974 jälkeen tulleja Tanskan , Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 1 kohdan aikataulun mukaisesti .

(src)="37"> ρθρο 5
(trg)="38"> 5 artikla

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="39.0"> 1 .

(src)="38.1"> Για κάθε προϊόν ο δασμός βάσεως επί του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδοχικές μειώσεις , που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο πρωτόκολλο αριθ.1 , είναι ο πράγματι εφαρμοζόμενος δασμός την 1η Ιανουαρίου 1972 .
(trg)="39.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .
(trg)="40"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .

(src)="39.0"> 2 .
(src)="39.1"> Αν μετά την 1η Ιανουαρίου 1972 , εφαρμοσθούν οι δασμολογικές μειώσεις , που απορρέουν από τις δασμολογικές συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν κατά την Συνδιάσκεψη εμπορικών διαπραγματεύσεων της Γενεύης ( 1964-1967 ) , οι κατ ’ αυτό τον τρόπο μειωθέντες δασμοί αντικαθιστούν τους δασμούς βάσεως , που προβλέπονται στην παράγραφο 1 .
(trg)="42.0"> Kun Islannissa aloitetaan sellaisen tuotteen tuotanto , joka vastaa jotakin liitteeseen II sisältyvää tuotetta , jälkimmäiselle asetettu tulli on alennettava tasolle , joka olisi saavutettu jos kyseistä tullia olisi alennettu 4 artiklan 1 kohdassa olevan aikataulun mukaisesti tämän sopimuksen voimaan tulosta lähtien .
(trg)="42.1"> Mikäli kolmansille maille otetaan käyttöön tulli , joka on alhaisempi kuin fiskaalinen tulli , tariffin alennukset on toteutettava ensin mainitun tullin perusteella .

(src)="40.0"> 3 .
(src)="40.1"> Οι μειωμένοι δασμοί , που υπελογίσθησαν σύμφωνα με το άρθρο 3 και με το πρωτόκολλο αριθ.1 , εφαρμόζονται με στρογγυλοποίηση στον πρώτο δεκαδικό .
(trg)="43"> Myöhemmät alennukset on toteutettava 4 artiklan 1 kohdassa määrätyn aikataulun mukaisesti .

(src)="41"> Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής από την Κοινότητα του άρθρου 39 , παράγραφος 5 , της « πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών » , που κατηρτίσθη και εθεσπίσθη κατά τη Συνδιάσκεψη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Βασιλείου της Δανίας , της Ιρλανδίας , του Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και της Βορείου Ιρλανδίας , για τους κατά ποσό δασμούς ή το κατά ποσό τμήμα των μικτών δασμών του ιρλανδικού δασμολογίου , το άρθρο 3 και το πρωτόκολλο αριθ.1 εφαρμόζονται με στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό .
(trg)="44.0"> 3 .
(trg)="44.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimuksen mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .

(src)="42"> ρθρο 6
(trg)="45"> 6 artikla

(src)="43.0"> 1 .
(trg)="46.0"> 1 .

(src)="43.1"> Ουδεμία νέα φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="46.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Islannin välisessä kaupassa .

(src)="44.0"> 2 .
(trg)="47.0"> 2 .

(src)="44.1"> Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς που επεβλήθησαν από 1ης Ιανουαρίου 1972 , στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας .
(trg)="47.1"> Yhteisön ja Islannin välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1972 alkaen käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava tämän sopimuksen tullessa voimaan .

(src)="45"> Κάθε φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς , της οποίας ο συντελεστής κατά την 31 Δεκεμβρίου 1972 θα ήταν μεγαλύτερος του πράγματι εφαρμοζομένου την 1η Ιανουαρίου 1972 , μειώνεται στο συντελεστή αυτόν από της ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας .
(trg)="48"> Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava maksu , jonka määrä 31 päivänä joulukuuta 1972 olisi korkeampi kuin se , jota tosiasiallisesti sovellettiin 1 päivänä tammikuuta 1972 , on alennettava viimeksi tarkoitettuun määrään sopimuksen tullessa voimaan .

(src)="46.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="46.1"> Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς καταργούνται προοδευτικά κατά τον ακόλουθο ρυθμό :
(trg)="49.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :

(src)="47"> - κάθε φορολογική επιβάρυνση μειώνεται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1974 , το 60 % του συντελεστού , που εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 1972 ,
(trg)="50"> - jokainen maksu alennetaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 60 prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 1972 sovelletusta määrästä ;

(src)="48"> - οι άλλες τρεις μειώσεις , κατά 20 % η καθεμία πραγματοποιούνται :
(trg)="51"> - muut kolme 20 prosentin alennusta tehdään :

(src)="49"> την 1η Ιανουαρίου 1975 ,
(trg)="52"> 1 päivänä tammikuuta 1975

(src)="50"> την 1η Ιανουαρίου 1976 ,
(trg)="53"> 1 päivänä tammikuuta 1976

(src)="51"> την 1η Ιουλίου 1977 .
(trg)="54"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .

(src)="52"> ρθρο 7
(trg)="55"> 7 artikla

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="56.0"> 1 .

(src)="53.1"> Ουδείς εξαγωγικός δασμός ούτε φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος επιβάλλεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και της Ελβετίας .
(trg)="56.1"> Vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Islannin välisessä kaupassa .

(src)="54"> Οι εξαγωγικοί δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1974 .
(trg)="57"> Vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut on poistettava viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 .

(src)="55.0"> 2 .
(trg)="58.0"> 2 .

(src)="55.1"> Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ , τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να λαμβάνουν , με διαδικασίες της επιλογής τους , τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την άσκηση της πολιτικής προμηθειών τους .
(trg)="58.1"> Islanti voi ylläpitää 1 päivänä tammikuuta 1972 sovellettavan liitteessä III määritellyn kalastustuotteita koskevan vientimaksujärjestelmän .
(trg)="59.0"> Mahdollisilla muutoksilla ei saa muuttaa järjestelmän luonnetta tai tavoitteita .

(src)="56"> ρθρο 8
(trg)="60"> 8 artikla

(src)="57.0"> Το πρωτόκολλο αριθ .
(src)="57.1"> 1 καθορίζει το δασμολογικό καθεστώς και τις διαδικασίες , που εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα .
(trg)="61"> Pöytäkirjassa N : o 1 määritellään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt , joita sovelletaan tiettyihin tuotteisiin .

(src)="58"> ρθρο 9
(trg)="62"> 9 artikla

(src)="59"> Το πρωτόκολλο αριθ.2 καθορίζει το δασμολογικό καθεστώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα , το οποία προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων .
(trg)="63"> Pöytäkirjassa N : o 2 määritellään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt , joita sovelletaan tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tavaroihin .

(src)="60"> ρθρο 10
(trg)="64"> 10 artikla

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="65.0"> 1 .

(src)="61.1"> Σε περίπτωση θεσπίσεως από ένα συμβαλλόμενο μέρος ειδικής ρυθμίσεως , λόγω εφαρμογής της γεωργικής του πολιτικής , ή σε περίπτωση τροποποιήσεως της υφισταμένης ρυθμίσεως , το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προσαρμόσει , για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής , το καθεστώς , το οποίο απορρέει από τη συμφωνία .
(trg)="65.1"> Vahvistaessaan erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikkansa täytäntöönpanon tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamisen vuoksi kyseinen sopimuspuoli voi mukauttaa sopimuksesta johtuvaa järjestelmää kyseisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="66.0"> 2 .

(src)="62.1"> Στις περιπτώσεις αυτές το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του άλλου συμβαλλομένου μέρους .
(trg)="66.1"> Tällaisissa tapauksissa kyseessä olevan sopimuspuolen on otettava asianmukaisesti huomioon toisen sopimuspuolen edut .