# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz
# et/1959/jrc21959A1006_01-et.xml.gz


(src)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(trg)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) vaheline koostöökokkulepe tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta

(src)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(trg)="3"> PREAMBUL
(trg)="4"> Kanada valitsus ja Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) , kes tegutsevad oma komisjoni ( edaspidi " komisjon " ) kaudu ,

(src)="4"> Εκτιμώντας :
(src)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες
(trg)="5"> ARVESTADES , et Belgia Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Prantsuse Vabariik , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik moodustasid 25. märtsil 1957 Roomas allakirjutatud lepinguga ühenduse , mille eesmärk on kaasa aidata elatustaseme tõstmisele liikmesriikides ja suhete arendamisele teiste riikidega , luues tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud tingimused ,

(src)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(trg)="6"> ARVESTADES , et Kanada valitsus ja ühendus on väljendanud soovi teha tihedat koostööd , et arendada aatomienergia rahuotstarbelist kasutamist ,

(src)="7"> Επιθυμώντας :
(src)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά
(trg)="7"> SOOVIDES teha omavahel koostööd , et edendada ja suurendada tuumaenergia rahuotstarbel kasutamise võimalikku osakaalu jõukuse ja heaolu tagamisel Kanadas ja ühenduse piires ,

(src)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως
(trg)="8"> TUNNISTADES eelkõige , et koostöö ühiste uurimis- ja arendusprogrammide loomisel oleks mõlemale kasulik ,

(src)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,
(trg)="9"> ARVESTADES , et aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd sätestav kokkulepe algatab viljaka kogemustevahetuse , loob vastastikku kasuliku tegevuse võimalusi ning tugevdab solidaarsust Euroopas ja üle Atlandi ookeani ,

(src)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="10"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :

(src)="12"> ρθρο Ι
(trg)="11"> artikkel I

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1.

(src)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :
(trg)="12.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatav koostöö hõlmab tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning sisaldab

(src)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :
(trg)="13"> a ) teabe esitamist , kaasa arvatud järgmistes valdkondades :

(src)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,
(trg)="14"> i ) uurimis- ja arendustegevus ,

(src)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,
(trg)="15"> ii ) tervishoiu- ja ohutusküsimused ,

(src)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και
(trg)="16"> iii ) tuumaseadmed , rajatised ja seadised ( sealhulgas projektide , jooniste ja spetsifikatsioonidega varustamine ) ning

(src)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών
(trg)="17"> iv ) tuumaseadmete , rajatiste , seadiste ja materjali kasutusviisid ;

(src)="19"> β ) την προμήθεια υλικών
(trg)="18"> b ) materjalitarneid ;

(src)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων
(trg)="19"> c ) tuumaseadmete ja seadiste hankimist ;

(src)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(trg)="20"> d ) patendiõiguste kasutamist ;

(src)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .
(trg)="21"> e ) juurdepääsu tuumaseadmetele ja rajatistele ning nende kasutamist .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2.

(src)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .
(trg)="22.1"> Käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö toimub kokkulepitud tingimustel ning kohaldatavate õigusnormide ning Kanadas ja ühenduse piires kehtivate muude litsentsimisnõuete kohaselt .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3.

(src)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .
(trg)="23.1"> Kumbki lepinguosaline kannab vastutust tagamaks , et kõik Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvad riiklikud ettevõtted ja isikud ning eespool nimetatud asutamislepinguga ettenähtud korras kõik käesoleva kokkuleppe alusel tegevusloa saanud isikud ühenduse piires aktsepteerivad ja täidavad käesoleva kokkuleppe sätteid .

(src)="25"> ρθρο ΙΙ
(trg)="24"> artikkel II

(src)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .
(trg)="25"> Ilma et see piiraks I artikli üldosa kohaldamist , sisaldab käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö ühist uurimis- ja arendusprogrammi , mis on seotud looduslikul uraanil töötava raskevee-tüüpi tuumareaktoriga .

(src)="27"> ρθρο ΙΙΙ
(trg)="26"> artikkel III

(src)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="27"> 1. a ) Lepinguosalised võivad teha üksteisele ja ühenduse piires asuvatele või isikutele Kanada valitsuse jurisdiktsiooni all kättesaadavaks nende käsutuses oleva teabe käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="28"> b ) Ükskõik milliselt kolmandalt isikult saadud teabeesitus sellist esitamist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .

(src)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="29"> c ) Teavet esitava lepinguosalise arvates kaubandusliku väärtusega teave esitatakse ainult kõnealuse lepinguosalise poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά
(trg)="30"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad teabevahetust ühelt poolt Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvate isikute ja teiselt poolt ühenduse piires asuvate isikute vahel käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .
(trg)="31"> b ) Nende isikute käsutuses olev teave esitatakse ainult kõnealuste isikute poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="33"> ρθρο IV
(trg)="32"> artikkel IV

(src)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="33"> 1. a ) Lepinguosalised annavad või lasevad anda omavahel kokkulepitavate tingimuste kohaselt üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele litsentse või all-litsentse kummagi lepinguosalise patentide alusel või vastavalt kummagi õigusele anda litsentse või all-litsentse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="34"> b ) Litsentside või all-litsentside andmine ükskõik millistelt kolmandatelt isikutelt saadud patentide või litsentside alusel sellist andmist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .

(src)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας
(trg)="35"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad litsentside andmist ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes patentide alusel , mille omanikud on vastavalt Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduses asuvad isikud .

(src)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .
(trg)="36"> b ) Litsentsid või all-litsentsid sellistele isikutele kuuluvate patentide või litsentside alusel antakse ainult kõnealuste isikute nõusolekul ja nende poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="38"> ρθρο V
(trg)="37"> artikkel V

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1.

(src)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .
(trg)="38.1"> Lepinguosalised annavad niivõrd , kui see on võimalik üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele tehnilist nõu ekspertide lähetamise teel või mõnel muul viisil , milles lepinguosalised võivad kokku leppida .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2.

(src)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .
(trg)="39.1"> Lepinguosalised korraldavad võimaluse korral üksteise poolt soovitatud üliõpilastele ja koolitatavatele isikutele tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast väljaõpet oma koolides või rajatistes ning aitavad väljaõpet saada mujal Kanadas või ühenduse piires .

(src)="41"> ρθρο VI
(trg)="40"> artikkel VI

(src)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .
(trg)="41"> Lepinguosalised lepivad kokku , et kui see on vajalik Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingu kohaselt , võivad Kanada valitsuse või komisjoni üld- või eriloa alusel Kanada riiklikud ettevõtted , ühenduse tarneagentuur või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduse piires asuvad isikud käesoleva kokkuleppe kohaselt tarnida või vastu võtta lähtematerjali ja lõhustuvat erimaterjali kaubanduslikel või muudel kokkulepitud tingimustel .

(src)="43"> ρθρο VII
(trg)="42"> artikkel VII

(src)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .
(trg)="43"> Lepinguosalised aitavad niivõrd , kui see on võimalik ühenduse piires asuvatel või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatel isikutel omandada uurimisotstarbelisi ja energiatootmisreaktoreid ning saada abi selliste reaktorite projekteerimisel , ehitamisel ja käitamisel .

(src)="45"> ρθρο VIII
(trg)="44"> artikkel VIII

(src)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .
(trg)="45"> Lepinguosalised abistavad üksteist võimaluse korral seoses hangetega , mis kumbki lepinguosaline või ühenduse piires asuvad või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud teevad materjali , tuumaseadmete ja muude vahendite saamiseks , mis on vajalikud tuumaenergia-alasteks uuringuteks , arendustööks ja tootmiseks ühenduses või Kanadas .

(src)="47"> ρθρο IX
(trg)="46"> artikkel IX

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1.

(src)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .
(trg)="47.1"> Nii Kanada valitsus kui ühendus kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt saadud materjali või tuumaseadmeid ning ükskõik millistest kõnealusel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali kasutama mitte sõjalisel eesmärgil , vaid ainuüksi tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise edendamiseks ja arendamiseks ning ei anna seetõttu käesoleva kokkuleppe kohaselt omandatud materjali või tuumaseadmeid ega ükskõik millistest sel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali üle tegevusloata isikutele või isikutele , kes ei ole sellega seotud , kui ühendus või Kanada valitsus ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2.

(src)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .
(trg)="48.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatud koostöö jätkumine oleneb sellest , kuivõrd vastastikku rahuldaval viisil on käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel rakendatud kaitsemeetmete ja kontrollisüsteem , mis ühendus on kehtestanud Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepinguga sätestatud korras , ning meetmete kohaselt , mis Kanada valitsus on kehtestanud arvestuse pidamiseks materjali ja tuumaseadmete kasutamise üle .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3.

(src)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .
(trg)="49.1"> Lepinguosaliste vahel toimuvad konsultatsioonid ja visiidid , mis kinnitavad mõlemale poolele , et ühenduse kaitsemeetmed ja kontrollisüsteem ning Kanada valitsuse kehtestatud meetmed arvepidamiseks materjali või tuumaseadmete kasutamise üle on käesoleva kokkuleppe kohaldamisel rahuldavad ja tõhusad .

(src)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .
(trg)="49.2"> Lepinguosalised on kõnealuste süsteemide rakendamisel valmis nõu pidama ning kogemusi vahetama Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuriga , et luua Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri süsteemile nõuetekohaselt vastav süsteem .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4.

(src)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .
(trg)="50.1"> Tunnistades Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri tähtsust , peavad Kanada valitsus ja ühendus aeg-ajalt nõu , et välja selgitada kõik kaitsemeetmete ja kontrolli vastutusalad , mille puhul võiks kõnesolevalt agentuurilt abi taotleda .

(src)="52"> ρθρο X
(trg)="51"> artikkel X

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1.

(src)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .
(trg)="52.1"> Lepinguosaliste vahel käesoleva kokkuleppe kohaselt vahetatud või edasi antud igasuguse teabe ( seal hulgas projektid , joonised ja spetsifikatsioonid ) ning materjali , tuumaseadmete ja seadiste rakendamise või kasutamise eest vastutab vastuvõttev lepinguosaline , kusjuures teine lepinguosaline ei taga teabe õigsust või terviklikkust ega sellise teabe , materjali , tuumaseadmete või seadiste sobivust ükskõik millisel konkreetsel kasutamisel või rakendamisel , kui ei ole kokku lepitud teisiti .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2.

(src)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.1"> Lepinguosalised tunnistavad , et käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks on vaja kolmanda isiku vastutusega seotud nõuetekohaseid meetmeid .

(src)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .
(trg)="53.2"> Lepinguosalised teevad koostööd , et võimalikult kiiresti välja töötada kolmanda isiku vastutusega seotud vastastikku rahuldavad kokkulepped ja tagada nende vastuvõtmine .

(src)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .
(trg)="53.3"> Kui üldiste kokkulepete sõlmimine viibib , peavad lepinguosalised nõu , et sõlmida vastastikku rahuldavad ajutised kokkulepped konkreetsete tehingute edendamiseks .

(src)="55"> ρθρο XI
(trg)="54"> artikkel XI

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1.

(src)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .
(trg)="55.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) 25. märtsil 1957. aastal Roomas alla kirjutatud asutamislepingu artikliga 106 sätestatakse , et liikmesriigid , kes on enne kõnealuse lepingu jõustumiskuupäeva sõlminud kolmandate riikidega koostöökokkuleppeid tuumaenergia valdkonnas , alustavad koos komisjoniga läbirääkimisi kõnesolevate kolmandate riikidega , et võimaldada ühendusel nii ulatuslikult kui võimalik kasutusele võtta sellistest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2.

(src)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .
(trg)="56.1"> Kanada valitsus on valmis alustama läbirääkimisi seoses iga kokkuleppega , milles ta osaleb .

(src)="58"> ρθρο XII
(trg)="57"> artikkel XII

(src)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .
(trg)="58"> Lepinguosalised rõhutavad veel kord ühist huvi soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri kaudu ning eeldavad , et koostöötulemused toovad kasu kõnealusele agentuurile ja selle liikmetele .

(src)="60"> ρθρο XIII
(trg)="59"> artikkel XIII

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1.

(src)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .
(trg)="60.1"> Emma-kumma lepinguosalise taotluse korral kohtuvad lepinguosaliste esindajad aeg-ajalt , et pidada nõu küsimustes , mis kerkivad esile seoses käesoleva kokkuleppe kohaldamisega , et kontrollida selle toimimist ning arutada käesoleva kokkuleppega sätestatud täiendavaid koostöökokkuleppeid .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2.

(src)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .
(trg)="61.1"> Lepinguosalised võivad vastastikusel nõusolekul kutsuda teisi riike osalema II artiklis mainitud ühisprogrammis .

(src)="63"> ρθρο XIV
(trg)="62"> artikkel XIV

(src)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :
(trg)="63"> Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid , kui selles ei ole sätestatud teisiti :

(src)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου
(trg)="64"> a ) lepinguosalised – Kanada valitsus ja Kanada riiklikud ettevõtted , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes b ühelt poolt ning määratlenud Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) teiselt poolt ;

(src)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="65"> b ) Kanada riiklikud ettevõtted – Atomic Energy of Kanada Limited ja Eldorado Mining and Refining Limited ning teised taolised Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;

(src)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου
(trg)="66.0"> c ) isikud – üksikisikud , ettevõtted , äriühingud , täisühingud , liidud , valitsusasutused või riiklikud ettevõtted ning muud eraõiguslikud või riiklikud üksused .
(trg)="66.1"> Mõiste " isikud " ei hõlma lepinguosalisi , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes a ;

(src)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια
(trg)="67"> d ) seadmestik – seadmed või tuumajaam või nende põhikomponendid , mis sobivad spetsiaalselt kasutamiseks tuumaenergiaprojektides ;

(src)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
(trg)="68"> e ) materjal – lähtematerjal , lõhustuv erimaterjal , raske vesi , tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit ja ükskõik millised muud ained , mis oma laadi või puhtuseastme tõttu on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks tuumareaktorites ;

(src)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη
(trg)="69"> f ) lähtematerjal – looduses esinev isotoopide segu sisaldav uraan , kahandatud isotoobi 235 sisaldusega uraan , toorium , ükskõik milline eespool nimetatud aine metalli , sulami , keemilise ühendi või kontsentraadi mis tahes kujul , ükskõik milline muu materjal , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet kontsentratsioonis , nagu lepinguosalised võivad olla kokku leppinud ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;

(src)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(src)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »
(trg)="70"> g ) lõhustuv erimaterjal – plutoonium , uraan-233 , uraan-235 , uraaniisotoobiga U233 või U235 rikastatud uraan , mis tahes muu aine , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida , kuid mõiste " lõhustuv erimaterjal " ei sisalda mõistet " lähtematerjal " ;

(src)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη
(trg)="71"> h ) saadud – ühe või mitme katkematu või katkestustega protsessi tulemusena saadud ;

(src)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .
(trg)="72"> i ) ühenduse piires – territooriumil , mille suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingut .

(src)="74"> ρθρο XV
(trg)="73"> artikkel XV

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1.

(src)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Käesolev kokkulepe jõustatakse sellega seotud teadetevahetuse teel Kanada valitsuse ja ühenduse vahel .
(trg)="74.2"> [ 1 ]

(src)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .
(trg)="75.0"> 2.

(src)="77.0"> 2 .
(src)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .
(trg)="75.1"> Kokkulepe kehtib kümme aastat ning seejärel kuus kuud pärast Kanada valitsuse või ühenduse esitatud lõpetamisteadet , kui sellist teadet ei ole esitatud kuus kuud enne kõnealuse kümneaastase tähtaja möödumist .

(src)="78"> Σε πιστοποίηση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι αντιστοίχως από την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Καναδά , υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και επέθεσαν τις σφραγίδες τους .
(trg)="76"> SELLE KINNITUSEKS on Kanada valitsuse ja komisjoni poolt selleks nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja oma pitseriga kinnitanud .