# de/1959/jrc21959A1006_01-de.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_01-lv.xml.gz


(src)="3"> ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT ( EURATOM ) UND DER REGIERUNG VON KANADA ÜBER ZUSAMMENARBEIT BEI DER FRIEDLICHEN NUTZUNG DER ATOMENERGIE
(trg)="2"> Nolīgums Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu Par Sadarbību Atomenerģijas Izmantošanā Miermīlīgiem Mērķiem

(src)="4"> PRÄAMBEL
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="5"> Die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) , vertreten durch ihre Kommission ( im folgenden als " die Kommission " bezeichnet ) , und die Regierung von Kanada -
(trg)="4"> Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , kuru pārstāv tās Komisija ( še turpmāk " Komisija " ) un Kanādas valdība ,

(src)="6.0"> IN DER ERWAEGUNG , daß das Königreich Belgien , die Bundesrepublik Deutschland , die Französische Republik , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande durch den am 25 .
(src)="6.1"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag die Gemeinschaft mit dem Ziele gegründet haben , durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung von Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit anderen Ländern beizutragen ;
(trg)="5"> TĀ KĀ , parakstot līgumu Romā 1957. gada 25. martā , Beļģijas Karaliste , Vācijas Federatīvā Republika , Francijas Republika , Itālijas Republika , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste nodibina Kopienu , lai , ieviešot tos nosacījumus , kas nepieciešami kodolrūpniecības izveidei un tās ātrai attīstībai , veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos dalībvalstīs un attīstītu tirdzniecību ar citām valstīm ;

(src)="7"> IN DER ERWAEGUNG , daß die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada ihren beiderseitigen Wunsch nach enger Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Ausdruck gebracht haben ;
(trg)="6"> TĀ KĀ Kopiena un Kanādas valdība ir paudušas kopēju vēlmi panākt ciešu sadarbību atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ;

(src)="8"> IN DEM WUNSCH , in gegenseitiger Zusammenarbeit den Beitrag , den die Entwicklung der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Wohlstand und zum Gedeihen innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada liefern kann , zu fördern und zu steigern ;
(trg)="7"> VĒLĒDAMĀS sadarboties savā starpā , lai veicinātu un palielinātu ieguldījumu , ko atomenerģijas miermīlīgas izmantošanas attīstība var sniegt labklājībai un pārticībai Kopienā un Kanādā ;

(src)="9"> IN DER ERKENNTNIS insbesondere , daß es zu ihrem beiderseitigen Vorteil wäre , durch Aufstellung eines gemeinsamen Forschungs - und Entwicklungsprogramms zusammenzuarbeiten ;
(trg)="8"> ATZĪSTOT , ka pušu interesēs īpaši būtiski būtu sadarboties kopīgas pētniecības un attīstības programmas izveidē ;

(src)="10"> IN DER ERWAEGUNG , daß eine Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch einleiten , Möglichkeiten für gegenseitig nutzbringendes Handeln eröffnen und die innerhalb Europas bestehende und über den Atlantik reichende Solidarität stärken würde -
(trg)="9"> TĀ KĀ nolīgums , ar kuru tiek sākta sadarbība atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem , aizsāktu vērtīgu pieredzes apmaiņu , dotu iespēju īstenot savstarpēji izdevīgas darbības un nostiprinātu solidaritāti Eiropā un otrpus Atlantijas Okeānam ;

(src)="11"> SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN :
(trg)="10"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .

(src)="12"> Artikel I
(trg)="11"> I pants

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="13.1"> Die mit diesem Abkommen angestrebte Zusammenarbeit erstreckt sich auf die friedliche Nutzung der Atomenergie und umfasst
(trg)="12.1"> Šajā nolīgumā paredzētā sadarbība attiecas uz atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un aptver šādas jomas :

(src)="14"> ( a ) die Lieferung von Informationen , unter anderem über
(trg)="13"> a ) informācijas sniegšana , jo īpaši attiecībā uz :

(src)="15"> ( i ) Forschung und Entwicklung ,
(trg)="14"> i ) pētniecību un attīstību ;

(src)="16"> ( ii ) Gesundheits - und Sicherheitsprobleme ,
(trg)="15"> ii ) veselības un drošības jautājumiem ;

(src)="17"> ( iii ) Ausrüstungen , Anlagen und Vorrichtungen ( einschließlich der Lieferung von Plänen , Zeichnungen und Spezifikationen ) und
(trg)="16"> iii ) aprīkojumu , iekārtām un ierīcēm ( tostarp plānu , rasējumu un specifikāciju piegādi ) ;

(src)="18"> ( iv ) die Verwendung von Ausrüstungen , Anlagen , Vorrichtungen und Material ;
(trg)="17"> iv ) aprīkojuma , iekārtu , ierīču un materiālu izmantošanu ;

(src)="19"> ( b ) die Lieferung von Material ;
(trg)="18"> b ) materiālu piegāde ;

(src)="20"> ( c ) die Beschaffung von Ausrüstungen und Vorrichtungen ;
(trg)="19"> c ) aprīkojuma un ierīču sagāde ;

(src)="21"> ( d ) die Nutzung von Patentrechten ;
(trg)="20"> d ) patenttiesību izmantošana ;

(src)="22"> ( e ) den Zugang zu und die Nutzung von Ausrüstungen und Anlagen .
(trg)="21"> e ) piekļuve aprīkojumam un iekārtām un iespēja to izmantot .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="23.1"> Die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit erfolgt zu noch zu vereinbarenden Bedingungen gemäß den innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada geltenden einschlägigen Rechts - , Verwaltungs - und Genehmigungsvorschriften .
(trg)="22.1"> Šajā nolīgumā paredzēto sadarbību īsteno atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , un normatīvajiem aktiem , kā arī Kopienā un Kanādā spēkā esošajiem noteikumiem , ko piemēro atļaujām .

(src)="24.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="24.1"> Jede Vertragspartei ist der anderen gegenüber dafür verantwortlich , daß dieses Abkommen , soweit es die Gemeinschaft betrifft , gemäß dem obengenannten Vertrag von allen Personen innerhalb der Gemeinschaft , denen gemäß diesem Abkommen eine Genehmigung erteilt worden ist , und soweit es Kanada betrifft , von allen staatlichen Unternehmen und allen Personen , die seiner Hoheitsgewalt unterstehen , anerkannt und eingehalten wird .
(trg)="23.1"> Katra Līgumslēdzēja puse attiecībā pret otru apņemas nodrošināt šā nolīguma ievērošanu ; attiecībā uz Kopienu – lai atbilstoši iepriekš minētā līguma noteikumiem šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visas personas , kas saskaņā ar šo nolīgumu ir attiecīgi pilnvarotas Kopienā , un attiecībā uz Kanādu – lai šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visi valsts uzņēmumi un Kanādas jurisdikcijā esošās personas .

(src)="25"> Artikel II
(trg)="24"> II pants

(src)="26"> Unbeschadet der allgemeinen Geltung des Artikels I soll die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit ein gemeinsames Forschungs - und Entwicklungsprogramm für den mit natürlichem Uran betriebenen und mit schwerem Wasser moderierten Kernreaktortyp umfassen .
(trg)="25"> Neierobežojot pirmā panta vispārēju piemērošanu , šajā nolīgumā paredzētā sadarbība ietver kopīgu pētniecības un attīstības programmu attiecībā uz kodolreaktora tipu ar dabīgā urāna degvielu un smagā ūdens palēninātāju .

(src)="27"> Artikel III
(trg)="26"> III pants

(src)="28"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien können ihnen zur Verfügung stehende Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , einander sowie Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft überlassen .
(trg)="27"> 1. a ) Līgumslēdzējas puses var nodot viena otras rīcībā , kā arī to personu rīcībā , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , visu to rīcībā esošo informāciju par jautājumiem , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="29"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Lieferung von Informationen , die Dritte zu Bedingungen zur Verfügung gestellt haben , die eine derartige Lieferung ausschließen .
(trg)="28"> b ) Šā nolīguma piemērošana neparedz tādas informācijas sniegšanu , kas saņemta no trešās personas , ja trešā persona tajā ir ieinteresēta .

(src)="30"> ( c ) Informationen , die nach Auffassung der liefernden Vertragspartei Handelswert besitzen , werden nur zu den von dieser Partei festgelegten Bedingungen gelief * t .
(trg)="29"> c ) Informācija , kuru Līgumslēdzēja puse , kas to piegādā , uzskata par tirgus vērtību , tiek sniegta tikai ar nosacījumiem , kurus izvirza šī Līgumslēdzēja puse .

(src)="31"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien fördern und erleichtern den Austausch von Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , zwischen Personen innerhalb der Gemeinschaft einerseits und Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada andererseits .
(trg)="30"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo informācijas apmaiņu starp Kopienā reģistrētajām personām , no vienas puses , un personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , no otras puses , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="32"> ( b ) Informationen , die Eigentum solcher Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen geliefert .
(trg)="31"> b ) Šādu personu rīcībā esošās zināšanas var sniegt tikai ar šo personu piekrišanu un to izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="33"> Artikel IV
(trg)="32"> IV pants

(src)="34"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft auf Patente , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber eine der Vertragsparteien ist oder für die eine der Vertragsparteien das Recht zur Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen besitzt , Lizenzen oder Unterlizenzen zu noch zu vereinbarenden Bedingungen erteilen oder erteilen lassen .
(trg)="33"> 1. a ) Katra Līgumslēdzēja puse atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , piešķirs vai liks piešķirt otrai pusei vai personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , licences vai apakšlicences , kas ir vienas vai otras Līgumslēdzējas puses īpašums vai uz kuru pamata vienai vai otrai pusei ir tiesības piešķirt licenci vai apakšlicenci jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="35"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , die Dritte zu Bedingungen erteilt haben , die eine solche Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen ausschließen .
(trg)="34"> b ) Šo nolīgumu nepiemēro patentu licenču vai apakšlicenču piešķiršanai vai tādu licenču piešķiršanai , kuras izsniegusi trešā persona , ja šāda piešķiršana aizliegta saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem .

(src)="36"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien werden sich dafür einsetzen und dabei behilflich sein , daß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft Lizenzen auf Patente erteilt werden , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber Personen innerhalb der Gemeinschaft bzw . unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada sind .
(trg)="35"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo procesu , saskaņā ar kuru Kanādas valdības jurisdikcijā esošajām personām vai Kopienā reģistrētajām personām tiek piešķirtas to patentu licences , kas pieder personām , kuras , attiecīgi , ir reģistrētas Kopienā vai atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="37"> ( b ) Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , deren Inhaber solche Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen gewährt .
(trg)="36"> b ) Patentu licences un apakšlicences vai licences , kas atrodas šādu personu īpašumā , tiks piešķirtas tikai ar šo personu piekrišanu un atbilstoši šo personu izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="38"> Artikel V
(trg)="37"> V pants

(src)="39.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="39.1"> Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft in dem ihnen möglichen Ausmaß durch Abstellung von Sachverständigen oder in anderer noch zu vereinbarender Weise technische Beratung zugänglich machen .
(trg)="38.1"> Tik lielā mērā , cik tas iespējams , Līgumslēdzējas puses viena otrai vai arī personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , nodrošina tehniskās konsultācijas , gan norīkojot ekspertus , gan vienojoties par citiem tehniskās palīdzības veidiem .

(src)="40.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="40.1"> Jede Vertragspartei stellt , soweit möglich , in ihren eigenen Lehranstalten oder sonstigen Einrichtungen den von der anderen Vertragspartei empfohlenen Studierenden und Praktikanten Ausbildungsmöglichkeiten in den mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie zusammenhängenden Fächern zur Verfügung , oder sie hilft , solche Möglichkeiten anderweitig innerhalb der Gemeinschaft oder in Kanada zu eröffnen .
(trg)="39.1"> Katra Līgumslēdzējā puse tik lielā mērā , cik tas iespējams , savās mācību iestādēs vai citās iestādēs nodrošina un palīdz nodrošināt to , lai gan Kopienā , gan Kanādā studentiem un praktikantiem , kurus ieteikusi otra puse , būtu pieejama apmācība jomās , kas saistītas ar atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem .

(src)="41"> Artikel VI
(trg)="40"> VI pants

(src)="42"> Die Vertragsparteien vereinbaren , daß die Versorgungsagentur der Gemeinschaft , die staatlichen Unternehmen Kanadas oder Personen innerhalb der Gemeinschaft oder unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada mit allgemeiner oder besonderer Genehmigung der Kommission - sofern es der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) vorschreibt - oder der Regierung von Kanada im Rahmen dieses Abkommens Ausgangsmaterial und besonderes Kernmaterial zu geschäftlichen Bedingungen oder nach sonstiger Vereinbarung liefern oder in Empfang nehmen können .
(trg)="41"> Līgumslēdzējas puses vienojas par to , ka ar Komisijas vispārēju un īpašu atļauju gadījumos , kurus paredz Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums , vai ar Kanādas valdības palīdzību saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas Sagādes aģentūra , Kanādas valsts uzņēmumi vai personas , kas reģistrētas Kopienā vai kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , var piegādāt vai saņemt izejmateriālus un īpašus kodolmateriālus atbilstoši nosacījumiem vai citiem faktoriem , par kuriem vienojas .

(src)="43"> Artikel VII
(trg)="42"> VII pants

(src)="44"> Die Vertragsparteien helfen in dem ihnen möglichen Ausmaß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , Forschungs - und Leistungsreaktoren zu beziehen sowie bei der Planung , dem Bau und dem Betrieb solcher Reaktoren Unterstützung zu erhalten .
(trg)="43"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , palīdz personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , izveidot pētniecības reaktorus un reaktorus enerģijas ražošanas nolūkos , kā arī nodrošināt palīdzību šādu reaktoru projektēšanā , celtniecībā un ekspluatācija .

(src)="45"> Artikel VIII
(trg)="44"> VIII pants

(src)="46"> Die Vertragsparteien helfen einander in dem ihnen möglichen Ausmaß bei der Beschaffung von Material , Ausrüstungen und sonstigem Bedarf für die Forschung , Entwicklung und Erzeugung auf dem Gebiet der Atomenergie in Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , gleichviel ob die Beschaffung von einer Vertragspartei oder von Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft vorgenommen wird .
(trg)="45"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , sniedz viena otrai palīdzību , lai viena vai otra no Līgumslēdzējām pusēm vai arī personas , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , varētu iegādāties materiālus , aprīkojumu un citus līdzekļus , kas nepieciešami pētniecības , attīstības un ražošanas darbiem saistībā ar atomenerģiju Kanādā un Kopienā .

(src)="47"> Artikel IX
(trg)="46"> IX pants

(src)="48.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="48.1"> Die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada verpflichten sich sicherzustellen , daß die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien nicht für militärische Zwecke , sondern ausschließlich dazu benutzt werden , die friedliche Nutzung der Atomenergie zu fördern und zu entwickeln , und daß im Hinblick hierauf die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien weder an nicht bevollmächtigte Personen noch in Orte ausserhalb ihres Überwachungsbereichs übertragen werden , es sei denn , daß die Regierung von Kanada oder die Gemeinschaft vorher ihre schriftliche Zustimmung gegeben hat .
(trg)="47.1"> Gan Kopiena , gan Kanādas valdība apņemas nodrošināt , lai pamatojoties uz šo nolīgumu iegādātie materiāli vai aprīkojums , kā arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli tiktu izmantoti , vienīgi lai veicinātu un attīstītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem nevis militāriem mērķiem ; tāpēc nekādi materiāli vai aprīkojums , kas iegūti , pamatojoties uz šo nolīgumu , ne arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli netiks nodoti nepilnvarotām personām vai arī personām , kas atrodas ārpus to pārraudzības jomas , ja vien par to nebūs saņemta iepriekšēja rakstiska Kanādas valdības vai , attiecīgi , Kopienas atļauja .

(src)="49.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="49.1"> Die Fortsetzung der in diesem Abkommen in Aussicht genommenen Zusammenarbeit hängt davon ab , daß das von der Gemeinschaft auf Grund des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) geschaffene Überwachungssystem und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstung in beiderseits befriedigender Weise im Sinne des Absatzes 1 angewandt werden .
(trg)="48.1"> Šajā nolīgumā paredzētās sadarbības turpināšana ir atkarīga no tā , kā , ievērojot šā panta 1. punktu un abu pušu intereses , Kopiena piemēro saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgumu izveidoto kontroles sistēmu , kā arī no tā , kā Kanādas valdība piemēro pasākumus , lai apzinātu materiālu vai aprīkojuma izmantošanu .

(src)="50.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="50.1"> Zwischen den Vertragsparteien finden Konsultationen und gegenseitige Besuche statt , um beiden zu gewährleisten , daß das Überwachungssystem der Gemeinschaft und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstungen im Sinne dieses Abkommens befriedigend und wirksam sind .
(trg)="49.1"> Starp abām Līgumslēdzējām pusēm notiek konsultācijas un abpusējas vizītes , tādējādi savstarpēji nodrošinot , ka Kopienas kontroles sistēma un Kanādas valdības veiktie pasākumi , lai apzinātu materiālu un aprīkojuma izmantošanu , šā nolīguma nolūkos ir pietiekami un efektīvi .

(src)="50.2"> Die Vertragsparteien sind bereit , bei der Anwendung dieser Systeme zwecks Errichtung eines Systems , das in angemessener Weise mit dem der Internationalen Atomenergie-Organisation vereinbar ist , mit dieser in Konsultationen und einen Erfahrungsaustausch einzutreten .
(trg)="49.2"> Īstenojot šo sistēmu , Līgumslēdzējas puses ir gatavas uzsākt konsultācijas un pieredzes apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru , lai izveidotu sistēmu , kas būtu atbilstīgi savietojama ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sistēmu .

(src)="51.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="51.1"> In Erkenntnis der Bedeutung der Internationalen Atomenergie-Organisation konsultieren die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada einander von Zeit zu Zeit darüber , ob es im Hinblick auf die Überwachung Verantwortungsbereiche gibt , in denen diese Organisation um Unterstützung gebeten werden könnte .
(trg)="50.1"> Atzīstot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nozīmību , Kopiena un Kanādas valdība laiku pa laikam savstarpēji konsultējas , lai konstatētu , vai saistībā ar kontroli ir jomas , kurās būtu jālūdz Aģentūras tehniskā palīdzība .

(src)="52"> Artikel X
(trg)="51"> X pants

(src)="53.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="53.1"> Soweit nichts anderes vereinbart wird , erfolgt die Verwendung oder Verwertung aller Informationen ( einschließlich der Pläne , Zeichnungen und Spezifikationen ) und aller Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen , die auf Grund dieses Abkommens zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht oder übertragen werden , auf Verantwortung der sie empfangenden Vertragspartei , und die andere Vertragspartei übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder die Eignung dieser Informationen , Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen für eine bestimmte Verwendung oder Anwendung .
(trg)="52.1"> Par jebkuras informācijas piemērošanu un izmantošanu ( tostarp plāniem , rasējumiem un specifikācijām ) , kā arī par visiem materiāliem , aprīkojumu un visām ierīcēm , ar kurām saskaņā ar šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās vai kuras tās nodevušas viena otras rīcībā , ja nav noteikts pretēji , atbild saņēmēja Līgumslēdzēja Puse , otra Līgumslēdzēja Puse negarantē šīs informācijas pareizību un pilnīgumu , kā arī to , kā šī informācija , materiāli , aprīkojums vai ierīces tiek piemērotas vai izmantotas .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="54.1"> Die Vertragsparteien erkennen an , daß die Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens angemessene Maßnahmen bezueglich der Haftung gegenüber Dritten erfordert .
(trg)="53.1"> Līgumslēdzējas puses atzīst , ka šā nolīguma mērķu īstenošanai ir nepieciešami pasākumi civiltiesiskās atbildības jomā .

(src)="54.2"> Die Vertragsparteien werden zusammenarbeiten , um hinsichtlich der Haftung gegenüber Dritten beiderseits befriedigende allgemeine Abmachungen vorzubereiten und deren Annahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen .
(trg)="53.2"> Līgumslēdzējas puses sadarbojas , lai civiltiesiskās atbildības jautājumā tiktu izstrādāti abpusēji pieņemami vispārējie noteikumi un lai panāktu , ka tie pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti .

(src)="54.3"> Ergeben sich bei dem Abschluß solcher Vereinbarungen irgendwelche Verzögerungen , so konsultieren die Vertragsparteien einander , um zur Ermöglichung einzelner Transaktionen beiderseitig befriedigende Ad-hoc-Abmachungen zu treffen .
(trg)="53.3"> Ja šādu vispārējo noteikumu pieņemšana kavējas , Līgumslēdzējas puses apspriežas , lai pieņemtu abpusēji pieņemamus ad hoc noteikumus , kas ļautu turpināt konkrētos darījumus .

(src)="55"> Artikel XI
(trg)="54"> XI pants

(src)="56.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="56.1"> Nach Artikel 106 des am 25 .
(src)="56.2"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) sind Mitgliedstaaten , die vor Inkrafttreten des Vertrages Abkommen mit dritten Staaten über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie geschlossen haben , verpflichtet , gemeinsam mit der Kommission Verhandlungen mit diesen dritten Staaten zu führen , damit die Gemeinschaft soweit wie möglich die Rechte und Pflichten aus den Abkommen übernimmt .
(trg)="55.1"> Romā 1957. gada 25. martā parakstītā Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līguma 106. pants paredz , ka tām dalībvalstīm , kas pirms minētā līguma stāšanās spēkā būs noslēgušas ar trešajām valstīm nolīgumus , kas paredz sadarbību kodolenerģijas jomā , būs kopā ar Komisiju jāuzsāk nepieciešamās sarunas ar trešajām valstīm , lai tik lielā mērā , cik iespējams , panāktu , ka Kopiena pārņem no šiem nolīgumiem izrietošās tiesības un pienākumus .

(src)="57.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="57.1"> Die Regierung von Kanada ist bereit , in bezug auf jedes derartige Abkommen , dessen Vertragspartei sie ist , in entsprechende Verhandlungen einzutreten .
(trg)="56.1"> Kanādas valdība ir gatava uzsākt šādas sarunas attiecībā uz visiem šādiem nolīgumiem , kuros tā ir viena no pusēm .

(src)="58"> Artikel XII
(trg)="57"> XII pants

(src)="59"> Die Vertragsparteien bekräftigen erneut ihr gemeinsames Interesse an der Förderung der friedlichen Nutzung der Atomenergie durch die Internationale Atomenergie-Organisation und sind der Auffassung , daß die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit dieser Organisation und ihren Mitgliedern zugute kommen sollen .
(trg)="58"> Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina savu kopīgo ieinteresētību veicināt atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem , izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starpniecību , un uzskata , ka šai aģentūrai un tās locekļiem to sadarbības rezultāti nāktu par labu .

(src)="60"> Artikel XIII
(trg)="59"> XIII pants

(src)="61.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="61.1"> Auf Ersuchen einer der beiden Vertragsparteien werden Vertreter der Vertragsparteien von Zeit zu Zeit zusammentreten , um in Fragen , die sich aus der Anwendung dieses Abkommens ergeben , miteinander Konsultationen zu führen , die Durchführung des Abkommens zu überwachen und weitere Abmachungen über Zusammenarbeit zusätzlich zu den in diesem Abkommen enthaltenen zu erörtern .
(trg)="60.1"> Pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas puses lūguma laiku pa laikam notiek pušu pārstāvju tikšanās , lai apspriestos par problēmām , kas izriet no šā nolīguma piemērošanas , lai pārraudzītu nolīguma darbību un lai izvērtētu citus sadarbības pasākumus , kas ieviesti papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem .

(src)="62.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="62.1"> Die Vertragsparteien können mit beiderseitigem Einverständnis andere Länder zur Mitarbeit an dem in Artikel II genannten gemeinsamen Programm auffordern .
(trg)="61.1"> Līgumslēdzējas puses , savstarpēji vienojoties , var aicināt citas valstis pievienoties II pantā minētajai kopīgajai programmai .

(src)="63"> Artikel XIV
(trg)="62"> XIV pants

(src)="64"> Für dieses Abkommen gelten , soweit darin nichts anderes bestimmt ist , folgende Begriffsbestimmungen :
(trg)="63"> Šajā nolīgumā un līdz turpmākiem precizējumiem :

(src)="65"> ( a ) " Vertragsparteien " bedeutet die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) einerseits und die Regierung von Kanada sowie die staatlichen Unternehmen Kanadas im Sinne des Buchstaben ( b ) dieses Artikels andererseits ;
(trg)="64"> a ) " Līgumslēdzējas puses " ir Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , no vienas puses , un Kanādas valdība un Kanādas valsts uzņēmumi , kas noteikti šā panta b ) punktā , no otras puses ;

(src)="66"> ( b ) " staatliche Unternehmen Kanadas " bedeutet " Atomic Energy of Canada Limited " und " Eldorado Mining and Refining Limited " sowie diejenigen sonstigen Unternehmen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada , die gegebenenfalls von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmt werden ;
(trg)="65"> b ) " Kanādas valsts uzņēmumi " ir " Atomic Energy of Canada Limited " un " Eldorado Mining and Refining Limited " , un visi pārējie uzņēmumi , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā un par kurām Līgumslēdzējas puses vienojas ;

(src)="67"> ( c ) " Personen " bedeutet natürliche Personen , Gesellschaften ( Kapitalgesellschaften , Personengesellschaften ) , Vereinigungen , staatliche Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie andere öffentliche oder private Einrichtungen , jedoch nicht die Vertragsparteien im Sinne des Buchstaben ( a ) dieses Artikels ;
(trg)="66"> c ) " personas " ir visas fiziskās personas , sabiedrības ( uzņēmējsabiedrības , personālsabiedrības ) , apvienības , valsts iestādes vai uzņēmumi un citas juridiskas personas vai privātpersonas , bet nav Līgumslēdzējas puses , kas definētas šā panta a ) punktā ;

(src)="68"> ( d ) " Ausrüstungen " bedeutet wichtigere Maschinen oder Werksteile oder wichtigere Bestandteile derselben , soweit sie zur Verwendung bei Atomenergievorhaben besonders geeignet sind ;
(trg)="67"> d ) " aprīkojums " ir mašīnu vai iekārtu galvenās daļas vai sastāvdaļas , kas ir īpaši piemērotas izmantošanai ar atomenerģiju saistītos projektos ;

(src)="69"> ( e ) " Material " bedeutet Ausgangsmaterial , besonderes Kernmaterial , schweres Wasser , Reaktorgraphit sowie jeden anderen Stoff , der wegen seiner Art oder Reinheit zur Verwendung in Kernreaktoren besonders geeignet ist ;
(trg)="68"> e ) " materiāli " ir visi izejmateriāli , īpašie kodolmateriāli , smagais ūdens , reaktora grafīts , kā arī jebkura cita viela , kas savu īpašību vai tīrības dēļ ir īpaši piemērota izmantošanai kodolreaktoros ;

(src)="70"> ( f ) " Ausgangsmaterial " bedeutet Uran , das die in der Natur auftretende Isotopenmischung enthält ; an dem Isotop 235 abgereichertes Uran ; Thorium ; jeden der genannten Stoffe als Metall , Legierung , chemische Verbindung oder Konzentrat ; alles sonstige Material , das einen oder mehrere der erwähnten Stoffe in einer gegebenenfalls zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Konzentration enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ;
(trg)="69"> f ) " izejmateriāls " ir urāns , kas sastāv no dabā sastopamu izotopu maisījuma ; ar 235. izotopu noplicināts urāns ; torijs ; visas iepriekš minētās vielas metāla , sakausējumu , ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā ; jebkurš cits materiāls , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi , par kuru ir vienojušās Līgumslēdzējas puses , un jebkurš cits materiāls , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par izejmateriālu ;

(src)="71"> ( g ) " besonderes Kernmaterial " bedeutet Plutonium ; Uran 233 , Uran 235 ; mit den Isotopen 233 oder 235 angereichertes Uran ; jede Substanz , die einen oder mehrere der vorerwähnten Stoffe enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ; der Ausdruck " besonderes Kernmaterial " schließt jedoch " Ausgangsmaterial " nicht ein ;
(trg)="70"> g ) " īpašais kodolmateriāls " ir plutonijs ; urāns-233 ; urāns-235 ; ar 233. un 235. izotopu bagātināts urāns ; ikviena viela , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētajām vielām , un jebkura cita viela , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par īpašu kodolmateriālu ; katrā gadījumā , termins " īpašais kodolmateriāls " neattiecas uz " izejmateriāliem " ;

(src)="72"> ( h ) " gewonnen " bedeutet in einem oder mehreren Arbeitsgängen gewonnen , gleichviel ob diese aufeinander folgen oder nicht ;
(trg)="71"> h ) " iegūts " ir tāds , kas iegūts vienas vai vairāku operāciju rezultātā , neatkarīgi no tā , vai šīs operācijas ir bijušas secīgas vai ne ;

(src)="73"> ( i ) " innerhalb der Gemeinschaft " bedeutet innerhalb der Hoheitsgebiete , auf die der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) jetzt oder künftig Anwendung findet .
(trg)="72"> i ) termins " Kopienā " nozīmē tās teritorijas , kurās piemēro vai kurās tiks piemērots Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums .

(src)="74"> Artikel XV
(trg)="73"> XV pants

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="75.1"> Dieses Abkommen wird durch einen entsprechenden Notenwechsel zwischen der Gemeinschaft und der Regierung von Kanada in Kraft gesetzt ( 1 ) .
(trg)="74.1"> Šis nolīgums stājas spēkā , Kopienai un Kanādas valdībai attiecīgi apmainoties ar notām [ 1 ] .

(src)="76.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="76.1"> Es gilt für einen Zeitraum von zehn Jahren und danach so lange , bis die Gemeinschaft oder die Regierung von Kanada es mit einer Frist von sechs Monaten kündigt , es sei denn , daß die Kündigung bereits sechs Monate vor Ablauf des genannten Zeitabschnitts von zehn Jahren erfolgt ist .
(trg)="75.1"> Nolīgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam - līdz brīdim , kad beidzas termiņš sešu mēnešu brīdinājumam , ko šajā sakarā ir izteikusi Kopiena vai Kanādas valdība , ja vien šis brīdinājums nav izteikts sešus mēnešus pirms iepriekš minētā desmit gadu laika posma beigām .