# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz
# sv/1970/jrc21970A0720_01-sv.xml.gz


(src)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side
(trg)="2"> TILLÄGGSAVTAL till avtalet om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz ( 1 )

(src)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(trg)="3"> EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD
(trg)="4"> åena sidan , och

(src)="4"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD
(trg)="5"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET

(src)="5"> er -
(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> åandra sidan har träffat detta avtal med beaktande av följande :

(src)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;
(trg)="7"> ETT AVTAL om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz undertecknades i Genève den 30 juni 1967 .

(src)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;
(trg)="8"> FÖR ATT DETTA AVTAL skall fungera tillfredsställande är det nödvändigt att införa ytterligare bestämmelser .

(src)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;
(trg)="9"> SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDETS förordning av den 23 december 1971 reglerar användningen av beteckningen " schweizisk " på ur .

(src)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og
(trg)="10"> DET FINNS ett nära samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz vad gäller urbranschen .

(src)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(src)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .
(trg)="11"> PARTERNA uppmärksammar samtidigt med att detta avtal träder i kraft avskaffandet av de rationaliseringsbidrag som lämnas av Ebauches SA och ASUAG och av de kvoter som avses i punkt B.3 b i ovan nämnda avtal .

(src)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(trg)="12"> HÄRMED AVTALAS FÖLJANDE .

(src)="14"> Artikel 1
(trg)="13"> Artikel 1

(src)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .
(trg)="14"> De tullnedsättningar som anges i artiklarna 1 och 5 i avtalet av den 30 juni 1967 skall träda i kraft samtidigt som detta avtal .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="15"> Artikel 2

(src)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :
(trg)="16"> För att ett ur med urverk av schweizisk tillverkning vad gäller minst 50 % av värdet av alla beståndsdelarna inbegripet sammansättning skall kunna anses vara schweiziskt i enlighet med artikel 2.2 b i Schweiziska förbundsrådets förordning av den 23 december 1971 om användning av beteckningen " schweiziskt " på ur , skall ett certifieringsförfarande etableras mellan Schweiz och gemenskapen i enlighet med följande bestämmelser :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="17.0"> 1 .

(src)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .
(trg)="17.1"> Råurverk tillverkade i gemenskapen och förtecknade i bilagan till detta avtal och de reglerdon och andra delar till fickursverk som tillverkas i gemenskapen och som är avsedda som komplettering till råurverk tillverkade i Schweiz eller i gemenskapen , skall anses vara likvärda i kvalitet med råurverk och delar som tillverkats i Schweiz och som har jämförbara tekniska egenskaper .

(src)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .
(trg)="17.2"> Det förutsätts att fickur och fickursverk sammansatta av dessa råurverk och delar måste uppfylla kraven i den lagligen föreskrivna tekniska kontrollen i Schweiz .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="18.0"> 2 .

(src)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :
(trg)="18.1"> Den i punkt 1 i denna artikel angivna förteckningen över råurverk tillverkade i gemenskapen skall regelbundet uppdateras på följande sätt :

(src)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .
(trg)="19.0"> a ) Ansökningar om att råurverk av nya kalibrar skall införas i förteckningen skall sändas till Schweiziska urmakarkammaren ( Chambre suisse de l ' horlogerie ) av urmakarsammanslutningar i gemenskapen eller av någon tillverkare i gemenskapen av råurverk .

(src)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .
(trg)="19.1"> Ansökningarna skall åtföljas av en teknisk beskrivning av råurverkets kaliber .

(src)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .
(trg)="19.2"> Schweiziska urmakarkammaren skall genast införa den nya kalibern eller kalibrarna i förteckningen .

(src)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .
(trg)="20.0"> Om det begärda införandet avser urverk av en kaliber som redan är i bruk i Schweiz , men inte godkänts i den i lag föreskrivna kontrollen i Schweiz , får Schweiziska urmakarkammaren motsätta sig införandet .

(src)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .
(trg)="20.1"> I så fall får den sökande tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .
(trg)="21"> b ) Återkallande av råurverk med viss kaliber som är upptaget i förteckningen skall meddelas Schweiziska urmakarkammaren av den urmakarsammanslutning eller tillverkare i gemenskapen som tidigare ansökt om att råurverket skulle införas i förteckningen .

(src)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .
(trg)="22.0"> c ) Om kraven i den i lag föreskrivna tekniska kontrollen inte uppfylls , får Schweiziska urmakarkammaren begära att urverken i fråga stryks från förteckningen och anmäla detta till den berörda parten .

(src)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .
(trg)="22.1"> Vid meningsskiljaktighet får den berörda parten inom två månader tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel .

(src)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .
(trg)="23"> d ) Alla ansökningar om ändringar i förteckningen i enlighet med punkt a-c ovan skall genast anmälas till Gemensamma kommittén av Schweiziska urmakarkammaren .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .
(trg)="24.1"> Vid tvist om likvärdig kvalitet skall saken genast av berörd part hänskjutas till den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet av den 30 juni 1967 .

(src)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .
(trg)="25"> Den första part som beslutar att göra detta skall på eget initiativ begära ett gemensamt sakkunnigutlåtande från institutet för officiell kvalitetskontroll för schweiziska urbranschen och ett motsvarande av den berörda parten i gemenskapen utsett kvalificerat institut i gemenskapen .

(src)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .
(trg)="26"> De båda instituten skall få tre månader på sig att avge det begärda sakkunnigutlåtandet .

(src)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .
(trg)="27"> De skall därvid enas om att granska två tillräckligt representativa satser av fickur eller fickursverk , vardera normalt innehållande högst 50 enheter , den ena från ett schweiziskt företag , den andra från ett företag i gemenskapen .

(src)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .
(trg)="28"> Efter att ha provat dessa satser enligt de standarder för teknisk kontroll som enligt lag gäller i Schweiz , skall de bägge instituten jämföra sina resultat och gemensamt utarbeta en rapport till Gemensamma kommittén med sina slutsatser och eventuella förslag .

(src)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .
(trg)="29"> Gemensamma kommittén skall behandla rapporten vid sitt nästa möte .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="30"> Artikel 3

(src)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .
(trg)="31"> Avtalet och den därtill fogade förteckningen skall offentliggöras i de avtalsslutande parternas officiella tidningar och meddelas urtillverkarna via berörda branschorganisationer .

(src)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .
(trg)="32"> Förändringar i förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .
(trg)="33.0"> Minst vart tredje år , räknat från avtalets ikraftträdande , skall Gemensamma kommittén granska förteckningen och notera alla poster som under mellantiden införts eller strukits .

(src)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .
(trg)="33.1"> Den nya förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt .

(src)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .
(trg)="34"> All ytterligare information kan fås från de berörda branschorganisationerna .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="35"> Artikel 4

(src)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .
(trg)="36"> Endera avtalsslutande parten får säga upp avtalet med tolv månaders uppsägningstid .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .
(trg)="38"> Avtalet skall slutas och ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden .

(src)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .
(trg)="39"> Avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att de avtalsslutande parterna då har utväxlat ratificeringshandlingar .

(src)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .
(trg)="40"> Om ratificeringshandlingar utväxlas mellan den 1 januari 1973 och den 30 november 1973 , skall avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter utväxlingen .
(trg)="41"> ( 1 ) Detta avtal har endast upprättats på franska .
(trg)="42"> 11
(trg)="43"> 2
(trg)="44"> 1994
(trg)="45"> 6
(trg)="46"> 1

# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz
# sv/1972/jrc21972A0722_03-sv.xml.gz


(src)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz
(trg)="2"> AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

(src)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB
(trg)="3"> EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

(src)="6"> paa den ene side
(trg)="4"> som den ena parten , och

(src)="7"> SCHWEIZ
(trg)="5"> SCHWEIZ

(src)="8"> paa den anden side
(trg)="6"> som den andra parten ,

(src)="9"> har
(src)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,
(trg)="7"> ÖNSKAR att konsolidera och med tanke på utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen utöka de existerande ekonomiska relationerna mellan gemenskapen och Schweiz och att med vederbörlig hänsyn till korrekta konkurrensvillkor säkerställa den harmoniska utvecklingen av sin handel med avsikt att bidra till det europeiska uppbyggnadsarbetet ,

(src)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,
(trg)="8"> BESLUTAR för detta ändamål stegvis undanröja hindren för väsentligen all sin handel i överensstämmelse med bestämmelserna om upprättandet av frihandelsområden i det allmänna tull- och handelsavtalet ,

(src)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,
(trg)="9"> DEKLARERAR sin beredvillighet att i ljuset av varje tillämplig faktor och särskilt utvecklingen inom gemenskapen undersöka möjligheten av att utveckla och fördjupa sina relationer där det med hänsyn till de ekonomiska intressena skulle visa sig nyttigt att utvidga dem till områden som inte omfattas av detta avtal ,

(src)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,
(trg)="10"> HAR BESLUTAT att i sin strävan att uppnå dessa mål och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas som ett fritagande av avtalsparterna från de skyldigheter som åligger dem enligt andra internationella avtal ,

(src)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :
(trg)="11"> HÄRIGENOM TRÄFFAS DETTA AVTAL .

(src)="15"> Artikel 1
(trg)="12"> Artikel 1

(src)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :
(trg)="13"> Målet med detta avtal är

(src)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,
(trg)="14"> a ) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja den harmoniska utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och sålunda inom gemenskapen och i Schweiz befordra ekonomiska framsteg inom ekonomisk aktivitet , förbättra levnadsförhållanden och anställningsförhållanden samt öka produktivitet och finansiell stabilitet ,

(src)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,
(trg)="15"> b ) att tillhandahålla korrekta konkurrensvillkor för handeln mellan avtalsparterna ,

(src)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .
(trg)="16"> c ) att på detta sätt genom avlägsnandet av handelshinder bidra till världshandelns harmoniska utveckling och expansion .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :
(trg)="18"> Avtalet skall gälla för varor med ursprung inom gemenskapen eller i Schweiz

(src)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;
(trg)="19"> i ) som omfattas av kapitel 25-99 i Brysselnomenklaturen med undantag av varor enligt bilaga 1 ,

(src)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .
(src)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .
(trg)="20"> ii ) som närmare anges i protokoll nr 2 med vederbörlig hänsyn till de förfaranden som bestäms i detta protokoll .

(src)="24"> Artikel 3
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="25.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="22.1"> Inga nya importtullar skall införas på varor mellan gemenskapen och Schweiz .

(src)="26.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :
(trg)="23.1"> Importtullarna skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell :

(src)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;
(trg)="24"> a ) Den 1 april 1973 skall varje importtull minskas till 80 % av utgångsvärdet .

(src)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :
(trg)="25"> b ) Fyra ytterligare minskningar med 20 % vardera skall vidtas

(src)="29"> 1 . januar 1974 ,
(trg)="26"> den 1 januari 1974 ,

(src)="30"> 1 . januar 1975 ,
(trg)="27"> den 1 januari 1975 ,

(src)="31"> 1 . januar 1976 ,
(trg)="28"> den 1 januari 1976 ,

(src)="32"> 1 . juli 1977 .
(trg)="29"> den 1 juli 1977 .

(src)="33"> Artikel 4
(trg)="30"> Artikel 4

(src)="34.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .
(trg)="31.1"> Bestämmelserna avseende den gradvisa avvecklingen av importtullarna skall också avse tullavgifter av fiskal natur .

(src)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .
(trg)="32"> Avtalsparterna får ersätta en tullavgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en tullavgift med en intern skatt .

(src)="36.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .
(trg)="33.1"> Danmark , Irland , Norge och Storbritannien får fram till 1 januari 1976 bibehålla en avgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en importtull vid tillämpning av artikel 38 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien .

(src)="37.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .
(trg)="34.1"> Schweiz får , med beaktande av villkoren i artikel 18 , temporärt behålla avgifter som motsvarar ett fiskalt element i importtullarna på varor som närmare anges i bilaga 2 .

(src)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .
(trg)="35"> Den gemensamma kommittén enligt artikel 29 skall undersöka om de villkor som anges i föregående stycke uppfylls , särskilt om en ändring av storleken på den fiskala delen har vidtagits .

(src)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .
(trg)="36"> Den gemensamma kommittén skall undersöka läget med hänsyn till omvandlingen av dessa tullar till interna avgifter före den 1 januari 1980 eller före något annat datum som kommittén kan bestämma med hänsyn till omständigheterna .

(src)="40"> Artikel 5
(trg)="37"> Artikel 5

(src)="41.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .
(src)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .
(trg)="38.1"> Det utgångsvärde på importtullen på vilket de gradvisa minskningarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas skall vara den importtull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972 .

(src)="42.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(src)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .
(trg)="39.1"> Om efter den den 1 januari 1972 några tullminskningar skulle tillämpas till följd av avtal som träffats vid handelskonferensen i Genève 1964-1967 skall de på detta sätt minskade tullsatserna ersätta de utgångstullar som anges i punkt 1 .

(src)="43.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3 .

(src)="43.1"> De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokol nr .
(src)="43.2"> 1 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .
(trg)="40.1"> De minskade tullarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas med avrundning till den första decimalen .

(src)="44.0"> Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk .
(src)="44.1"> 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskabet og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif , artikel 3 og protokol nr .
(src)="44.2"> 1 ved afrunding af fjerde decimal .
(trg)="41"> Med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 i " Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen " som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark , Irland , Norge och Storbritannien , vad gäller särskilda tullar eller den särskilda delen av blandade tullar i den irländska tulltaxan , skall denna artikel 3 och protokoll nr 1 tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen .

(src)="45"> Artikel 6
(trg)="42"> Artikel 6

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1 .

(src)="46.1"> Ingen ny afgift med tilsvarende virkning som importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="43.1"> Inga nya avgifter , som har samma verkan som importtullar , skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz .

(src)="47.0"> 2 .
(trg)="44.0"> 2 .